The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Rev 11:1-19

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

11:1
 
 
2532
καὶ
2Then

1325
ἐδόθη
4was 5given
1473
μοι
3I

2563
κάλαμος

3664
ὅμοιος

4464
ῥάβδῳ
6a 7measuring 8stick


3004
λέγων
11I 12was 13told
1453
̓Έγειρε
16Go
2532
καὶ
17and
3354
μέτρησον
18measure
3588
τὸν
19the
3485
ναὸν
20Temple
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
21of 23God
2532
καὶ
24and
3588
τὸ
25the
2379
θυσιαστήριον
26altar
2532
καὶ
28and
3588
τοὺς
4352
προσκυνοῦντας
34worshipers
1722
ἐν
0846
αὐτῷ
11:2
 
 
2532
καὶ
3588
τὴν
12the
0833
αὐλὴν
15courtyard
3588
τὴν
1855
ἔξωθεν
14outer
3588
τοῦ
3485
ναοῦ
1544
ἔκβαλε
1855A
ἔξωθεν
2532
καὶ
7But
3361.0
μὴ
9not
0846
αὐτὴν

3354
μετρήσῃς
8do 10measure
3754
ὅτι
17for1325
ἐδόθη
18it 19has 20been 21turned 22over
3588
τοῖς
24the

1484
ἔθνεσιν
23to 25nations
2532
καὶ
3588
τὴν
31the
4172
πόλιν
34city
3588
τὴν
0040
ἁγίαν
33holy


3961
πατήσουσιν
28They 29will 30trample

3376
μῆνας
35for 37months
5062
τεσσεράκοντα
2532
καὶ
1417
δύο
3642
11:3
 
 
2532
καὶ
2And


1325
δώσω
3I 4will 5give 6power
3588
τοῖς
1417
δυσὶν
10two

3144
μάρτυσίν
7to 11witnesses
1473
μου
8my
2532
καὶ
13and


4395
προφητεύσουσιν
14they 21will 22prophesy
2250
ἡμέρας
26days
5507
χιλίας
1250
διακοσίας
1835
ἑξήκοντα
251,260


4016A
περιβεβλημένοι
15will 16be 17clothed

4526
σάκκους
18in 19burlap
11:4
 
 
3778A
οὗτοί
2These
1510
εἰσιν
5are
3588
αἱ
6the
1417
δύο
7two
1636
ἐλαῖαι
8olive 9trees
2532
καὶ
10and
3588
αἱ
11the
1417
δύο
12two
3087
λυχνίαι
13lampstands
3588
αἱ
14that
1799
ἐνώπιον
16before
3588
τοῦ
17the
2962
κυρίου
18Lord

3588
τῆς
20all 21the

1093
γῆς
19of 22earth
2476.0
ἑστῶτες
15stand
11:5
 
 
2532
καὶ
1487
εἴ
3If
5100
τις
4anyone
0846
αὐτοὺς
8them
2309
θέλει
5tries

0091
ἀδικῆσαι
6to 7harm
4442
πῦρ
10fire
1607
ἐκπορεύεται
11flashes 12from
1537
ἐκ
3588
τοῦ
4750
στόματος
16mouths
0846
αὐτῶν
14their
2532
καὶ
17and
2719
κατεσθίει
18consumes
3588
τοὺς
2190A
ἐχθροὺς
21enemies
0846
αὐτῶν
19their
2532
καὶ
1487
εἴ
24This 25is 26how
5100
τις
27anyone 28who
2309
θελήσῃ
29tries
0846
αὐτοὺς
32them

0091
ἀδικῆσαι
30to 31harm
3779
οὕτως
1163
δεῖ
34must
0846
αὐτὸν
0615
ἀποκτανθῆναι
35die
11:6
 
 
3778A
οὗτοι
2They
2192
ἔχουσιν
3have
3588
τὴν
1849
ἐξουσίαν
5power

2808
κλεῖσαι
6to 7shut
3588
τὸν
8the
3772
οὐρανόν
9sky
2443
ἵνα
10so 11that
3361.0
μὴ
12no
5205
ὑετὸς
13rain

1026
βρέχῃ
14will 15fall

3588
τὰς

2250
ἡμέρας
16for 17as 18long 19as
3588
τῆς
4394
προφητείας
22prophesy
0846
αὐτῶν
20they
2532
καὶ
24And

1849
ἐξουσίαν
27the 28power

2192
ἔχουσιν

1909
ἐπὶ
25they 26have
3588
τῶν
32the
5204
ὑδάτων
33rivers 34and 35oceans

4762
στρέφειν
29to 30turn
0846
αὐτὰ
1519
εἰς
36into
0129
αἷμα
37blood
2532
καὶ
39and

3960
πατάξαι
40to 41strike
3588
τὴν
42the
1093
γῆν
43earth
1722
ἐν
44with
3956
πάσῃ
45every 46kind 47of
4127
πληγῇ
48plague
3740
ὁσάκις
49as 50often 51as

1437
ἐὰν

2309
θελήσωσιν
52they 53wish
11:7
 
 
2532
καὶ
3752
ὅταν
3When

5055
τελέσωσιν
4they 5complete
3588
τὴν
3141
μαρτυρίαν
8testimony
0846
αὐτῶν
6their
3588
τὸ
10the
2342
θηρίον
11beast
3588
τὸ
12that
0305
ἀναβαῖνον
13comes 14up
1537
ἐκ
15out
3588
τῆς
17the

0012
ἀβύσσου
16of 18bottomless 19pit

4160
ποιήσει
23will 24declare
3326
μετ᾽
26against
0846
αὐτῶν
27them
4171
πόλεμον
25war
2532
καὶ
29and


3528
νικήσει
30he 31will 32conquer
0846
αὐτοὺς
33them
2532
καὶ
34and
0615
ἀποκτενεῖ
35kill
0846
αὐτούς
36them
11:8
 
 
2532
καὶ
2And
3588
τὸ
4430
πτῶμα
5bodies
0846
αὐτῶν
3their


1909
ἐπὶ
6will 7lie 8in
3588
τῆς
9the
4113
πλατείας
10main 11street

3588
τῆς

4172
πόλεως

3588
τῆς

3173
μεγάλης
12of 13Jerusalem

3748
ἥτις
18the 19city 20that

2564
καλεῖται
21is 23called
4153
πνευματικῶς
22figuratively
4670
Σόδομα
25Sodom
2532
καί
27and
0125
Αἴγυπτος
29Egypt


3699
ὅπου
32the 33city 35where
2532
καὶ
3588
2962
κύριος
38Lord
0846
αὐτῶν
36their

4717
ἐσταυρώθη
39was 40crucified
11:9
 
 
2532
καὶ
2And

0991
βλέπουσιν
22will 23stare 24at
1537
ἐκ
10all
3588
τῶν
2992
λαῶν
12peoples
2532
καὶ
5443
φυλῶν
15tribes
2532
καὶ
1100
γλωσσῶν
18languages
2532
καὶ
20and
1484
ἐθνῶν
21nations
3588
τὸ
4430
πτῶμα
27bodies
0846
αὐτῶν
25their

2250
ἡμέρας
3for 8days
5140
τρεῖς
4three
2532
καὶ
5and


2255
ἥμισυ
6a 7half
2532
καὶ
3588
τὰ
4430
πτώματα
0846
αὐτῶν
37them
3756
οὐκ
29No 30one


0863
ἀφίουσιν
31will 32be 33allowed

5087
τεθῆναι

1519
εἰς

3418
μνῆμα
34to 35bury
11:10
 
 
2532
καὶ

3588
οἱ
3All 4the 5people 6who
2730
κατοικοῦντες
7belong
1909
ἐπὶ
8to
3588
τῆς
9this
1093
γῆς
10world

5463
χαίρουσιν
11will 12gloat
1909
ἐπ᾽
13over
0846
αὐτοῖς
14them
2532
καὶ


2165A
εὐφραίνονται
22to 23celebrate 24the 25death 26of
2532
καὶ
15and
1435
δῶρα
17presents
3992
πέμψουσιν
16give

0240
ἀλλήλοις
18to 19each 20other
3754
ὅτι
3778
οὗτοι
3588
οἱ
29the
1417
δύο
30two
4396
προφῆται
31prophets 32who

0928
ἐβασάνισαν
33had 34tormented
3588
τοὺς
2730
κατοικοῦντας
1909
ἐπὶ
3588
τῆς
1093
γῆς
35them
11:11
 
 
2532
καὶ
2But
3326
μετὰ
3after
3588
τὰς
5140
τρεῖς
5three
2250
ἡμέρας
9days
2532
καὶ
6and


2255
ἥμισυ
7a 8half
4151
πνεῦμα
13breathed
2222
ζωῆς
14life
1537
ἐκ
13breathed
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
12God
1525A
εἰσῆλθεν
13breathed
1722
ἐν
15into
0846
αὐτοῖς
16them
2532
καὶ
18and
2476.0
ἔστησαν
1909
ἐπὶ
3588
τοὺς
4228
πόδας
20stood 21up
0846
αὐτῶν
19they
2532
καὶ
5401
φόβος
3173
μέγας
24Terror
1968
ἐπέπεσεν
25struck
1909
ἐπὶ
3588
τοὺς
27all 28who

2334
θεωροῦντας
29were 30staring 31at
0846
αὐτούς
32them
11:12
 
 
2532
καὶ
2Then
0191
ἤκουσαν
9called 10to

5456
φωνῆς
3a 5voice
3173
μεγάλης
4loud
1537
ἐκ
6from
3588
τοῦ
3772
οὐρανοῦ
8heaven
3004
λεγούσης
9called 10to

0846
αὐτοῖς
11the 12two 13prophets
0305
Ἀνάβατε
16Come 17up
5602
ὧδε
18here
2532
καὶ
21And

0305
ἀνέβησαν
22they 23rose
1519
εἰς
24to
3588
τὸν
3772
οὐρανὸν
26heaven
1722
ἐν
27in
3588
τῇ
28a
3507
νεφέλῃ
29cloud
2532
καὶ
30as
2334
ἐθεώρησαν
34watched
0846
αὐτοὺς
3588
οἱ
2190A
ἐχθροὶ
33enemies
0846
αὐτῶν
31their
11:13
 
 
2532
καὶ
1722
ἐν
3At

1565
ἐκείνῃ
4the 5same
3588
τῇ
5610
ὥρᾳ
7time

1096
ἐγένετο
8there 9was

4578
σεισμὸς
10a 12earthquake
3173
μέγας
11terrible
2532
καὶ
13that
3588
τὸ
15a
1182A
δέκατον
16tenth
3588
τῆς
18the

4172
πόλεως
17of 19city
4098
ἔπεσεν
14destroyed
2532
καὶ
0615
ἀπεκτάνθησαν
25died
1722
ἐν
26in
3588
τῷ
27that
4578
σεισμῷ
28earthquake
3686
ὀνόματα
0444
ἀνθρώπων
24people
5505
χιλιάδες
23thousand
2033
ἑπτά
22Seven
2532
καὶ
30and
3588
οἱ
3062B
λοιποὶ
31everyone 32else
1719
ἔμφοβοι
34terrified
1096
ἐγένοντο
33was
2532
καὶ
35and
1325
ἔδωκαν
36gave
1391
δόξαν
37glory
3588
τῷ
39the

2316
θεῷ
38to 40God
3588
τοῦ

3772
οὐρανοῦ
41of 43heaven
11:14
 
 
3588
2The
3759A
οὐαὶ
5terror
3588
1208
δευτέρα
3second

0565A
ἀπῆλθεν
6is 7past
2400
ἰδού
9but 10look
3588
12the
3759A
οὐαὶ
15terror
3588
5154
τρίτη
14third

2064
ἔρχεται
16is 17coming
5035
ταχύ
18quickly
11:15
 
 
2532
καὶ
2Then
3588
3the
1442
ἕβδομος
4seventh
0032
ἄγγελος
5angel
4537
ἐσάλπισεν
6blew 8trumpet
2532
καὶ
10and

1096
ἐγένοντο
11there 12were
5456
φωναὶ
14voices
3173
μεγάλαι
13loud
1722
ἐν
16in
3588
τῷ
3772
οὐρανῷ
18heaven
3004
λέγοντες
15shouting


1096
Ἐγένετο
23has 24now 25become
3588
26the
0932
βασιλεία
27Kingdom
3588
τοῦ
21The
2889
κόσμου
22world
3588
τοῦ

2962
κυρίου
28of 31Lord
1473
ἡμῶν
29our
2532
καὶ
32and
3588
τοῦ

5547
Χριστοῦ
33of 36Christ
0846
αὐτοῦ
34his
2532
καὶ
41and


0936
βασιλεύσει
42he 43will 44reign
1519
εἰς
3588
τοὺς
0165
αἰῶνας
3588
τῶν
0165
αἰώνων
45forever 46and 47ever
11:16
 
 
2532
καὶ
3588
οἱ
3The
1501
εἴκοσι
5064
τέσσαρες
4twenty-four
4245A
πρεσβύτεροι
5elders
3588
οἱ
1799
ἐνώπιον
12before
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
14God
2521
καθήμενοι
7sitting
1909
ἐπὶ
8on
3588
τοὺς
2362
θρόνους
11thrones
0846
αὐτῶν
9their
4098
ἔπεσαν
15fell
1909
ἐπὶ
20to 21the 22ground
3588
τὰ
4383
πρόσωπα
19faces
0846
αὐτῶν
17their
2532
καὶ
23and
4352
προσεκύνησαν
24worshiped
3588
τῷ
2316
θεῷ
26him
11:17
 
 

3004
λέγοντες
3they 4said

2168
Εὐχαριστοῦμέν
7We 8give 9thanks

4771
σοι
10to 11you
2962
κύριε
13Lord
3588
2316
θεός
15God
3588
17the
3841
παντοκράτωρ
18Almighty
3588
20the 21one 22who
1510
ὢν
23is
2532
καὶ
24and
3588
25who

1510
ἦν
26always 27was
3754
ὅτι
29for


2983
εἴληφας
31you 32have 33assumed
3588
τὴν
1411
δύναμίν
38power
4771
σου
34your
3588
τὴν
3173
μεγάλην
36great
2532
καὶ
39and0936
ἐβασίλευσας
40have 41begun 42to 43reign
11:18
 
 
2532
καὶ
3588
τὰ
3The
1484
ἔθνη
4nations


3710
ὠργίσθησαν
5were 6filled 7with 8wrath
2532
καὶ
10but

2064A
ἦλθεν
18has 19come
3588
3709
ὀργή
17wrath
4771
σου
15your
2532
καὶ
11now
3588
12the
2540
καιρὸς
13time
3588
τῶν
26the
3498A
νεκρῶν
27dead

2919
κριθῆναι
24to 25judge
2532
καὶ
28and
1325
δοῦναι
3588
τὸν
3408
μισθὸν
29reward
3588
τοῖς
1400
δούλοις
32servants
4771
σου
30your
3588
τοῖς
33the
4396
προφήταις
34prophets
2532
καὶ
36as 37well 38as
3588
τοῖς
39your
0040
ἁγίοις
40holy 41people
2532
καὶ
43and
3588
τοῖς
44all 45who
5399
φοβουμένοις
46fear
3588
τὸ
3686
ὄνομά
49name
4771
σου
47your
3588
τοὺς
52the

3398
μικροὺς
51from 53least
2532
καὶ
3588
τοὺς
56the

3173
μεγάλους
55to 57greatest
2532
καὶ

1311
διαφθεῖραι
63to 64destroy
3588
τοὺς
65all 66who


1311
διαφθείροντας
67have 68caused 69destruction 70on
3588
τὴν
71the
1093
γῆν
72earth
11:19
 
 
2532
καί
2Then

0455
ἠνοίγη
14was 15opened
3588
9the
3485
ναὸς
10Temple
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
11of 13God
3588
1722
ἐν
5in
3588
τῷ
3772
οὐρανῷ
7heaven
2532
καὶ
16and
3708A
ὤφθη
23could 24be 25seen
3588
17the
2787
κιβωτὸς
18Ark
3588
τῆς

1242
διαθήκης
19of 22covenant
0846
αὐτοῦ
20his
1722
ἐν
26inside
3588
τῷ
27the
3485
ναῷ
28Temple
0846
αὐτοῦ
2532
καὶ
1096
ἐγένοντο
0796
ἀστραπαί
32Lightning 33flashed
2532
καὶ
5456
φωναὶ
38crashed 39and 40roared
2532
καὶ
1027
βρονταί
36thunder
2532
καὶ
42and

4578
σεισμὸς
45an 46earthquake
2532
καὶ
47and

5464
χάλαζα
48a 50hailstorm
3173
μεγάλη
49terrible