The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Rev 11:1-19

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

11:1
 
 
Then
3καὶ
2532
I
5μοι
1473
was given

4ἐδόθη
1325
a measuring stick6κάλαμος
2563
7ὅμοιος
3664
8ῥάβδῳ
4464
I was told


10λέγων
3004
Go
12̓Έγειρε
1453
and
13καὶ
2532
measure
14μέτρησον
3354
the
15τὸν
3588
Temple
16ναὸν
3485
of

 
17τοῦ
3588
God
18θεοῦ
2316
and
19καὶ
2532
the
20τὸ
3588
altar
21θυσιαστήριον
2379
and
23καὶ
2532
 
24τοὺς
3588
worshipers
25προσκυνοῦντας
4352
 
26ἐν
1722
 
27αὐτῷ
0846
11:2
 
 
 
3καὶ
2532
 
8τοῦ
3588
 
9ναοῦ
3485
 
10ἔκβαλε
1544
 
11ἔξωθεν
1855A
But
12καὶ
2532
do

not
13μὴ
3361.0
measure
15μετρήσῃς
3354
 
14αὐτὴν
0846
the
4τὴν
3588
 
6τὴν
3588
outer
7ἔξωθεν
1855
courtyard
5αὐλὴν
0833
for
17ὅτι
3754
it has been turned over18ἐδόθη
1325
to

the
19τοῖς
3588
nations
20ἔθνεσιν
1484
 
22καὶ
2532
They will trample


27πατήσουσιν
3961
the
23τὴν
3588
 
25τὴν
3588
holy
26ἁγίαν
0040
city
24πόλιν
4172
for

42
29τεσσεράκοντα
5062
30καὶ
2532
31δύο
1417
months
28μῆνας
3376
11:3
 
 
And
3καὶ
2532
I will give power


4δώσω
1325
to

my
8μου
1473
 
5τοῖς
3588
two
6δυσὶν
1417
witnesses
7μάρτυσίν
3144
and
10καὶ
2532
they

will be clothed


16περιβεβλημένοι
4016A
in burlap

17σάκκους
4526
will prophesy

11προφητεύσουσιν
4395
1,260
13χιλίας
5507
14διακοσίας
1250
15ἑξήκοντα
1835
days
12ἡμέρας
2250
11:4
 
 
These
3οὗτοί
3778A
are
4εἰσιν
1510
the
5αἱ
3588
two
6δύο
1417
olive trees
7ἐλαῖαι
1636
and
8καὶ
2532
the
9αἱ
3588
two
10δύο
1417
lampstands
11λυχνίαι
3087
that
12αἱ
3588
stand
18ἑστῶτες
2476.0
before
13ἐνώπιον
1799
the
14τοῦ
3588
Lord
15κυρίου
2962
of

all the

16τῆς
3588
earth
17γῆς
1093
11:5
 
 
 
3καὶ
2532
If
4εἴ
1487
anyone
5τις
5100
tries
7θέλει
2309
to harm

8ἀδικῆσαι
0091
them
6αὐτοὺς
0846
fire
10πῦρ
4442
flashes from
11ἐκπορεύεται
1607
 
12ἐκ
1537
their
15αὐτῶν
0846
 
13τοῦ
3588
mouths
14στόματος
4750
and
16καὶ
2532
consumes
17κατεσθίει
2719
their
20αὐτῶν
0846
 
18τοὺς
3588
enemies
19ἐχθροὺς
2190A
 
22καὶ
2532
This is how
23εἴ
1487
anyone who
24τις
5100
tries
25θελήσῃ
2309
to harm

27ἀδικῆσαι
0091
them
26αὐτοὺς
0846
 
28οὕτως
3779
must
29δεῖ
1163
die
31ἀποκτανθῆναι
0615
 
30αὐτὸν
0846
11:6
 
 
They
3οὗτοι
3778A
have
4ἔχουσιν
2192
 
5τὴν
3588
power
6ἐξουσίαν
1849
to shut

7κλεῖσαι
2808
the
8τὸν
3588
sky
9οὐρανόν
3772
so that
10ἵνα
2443
no
11μὴ
3361.0
rain
12ὑετὸς
5205
will fall

13βρέχῃ
1026
for as long as


14τὰς
3588
15ἡμέρας
2250
they
18αὐτῶν
0846
 
16τῆς
3588
prophesy
17προφητείας
4394
And
20καὶ
2532
they have


22ἔχουσιν
2192
23ἐπὶ
1909
the power

21ἐξουσίαν
1849
to turn

26στρέφειν
4762
 
27αὐτὰ
0846
the
24τῶν
3588
rivers and oceans
25ὑδάτων
5204
into
28εἰς
1519
blood
29αἷμα
0129
and
31καὶ
2532
to strike

32πατάξαι
3960
the
33τὴν
3588
earth
34γῆν
1093
with
35ἐν
1722
every kind of
36πάσῃ
3956
plague
37πληγῇ
4127
as often as
38ὁσάκις
3740
they wish


39ἐὰν
1437
40θελήσωσιν
2309
11:7
 
 
 
3καὶ
2532
When
4ὅταν
3752
they complete

5τελέσωσιν
5055
their
8αὐτῶν
0846
 
6τὴν
3588
testimony
7μαρτυρίαν
3141
the
10τὸ
3588
beast
11θηρίον
2342
that
12τὸ
3588
comes up
13ἀναβαῖνον
0305
out
14ἐκ
1537
of

the
15τῆς
3588
bottomless pit
16ἀβύσσου
0012
will declare

17ποιήσει
4160
war
20πόλεμον
4171
against
18μετ᾽
3326
them
19αὐτῶν
0846
and
22καὶ
2532
he will conquer


23νικήσει
3528
them
24αὐτοὺς
0846
and
25καὶ
2532
kill
26ἀποκτενεῖ
0615
them
27αὐτούς
0846
11:8
 
 
And
3καὶ
2532
their
6αὐτῶν
0846
 
4τὸ
3588
bodies
5πτῶμα
4430
will lie in


7ἐπὶ
1909
the
8τῆς
3588
main street
9πλατείας
4113
of Jerusalem
10τῆς
3588
11πόλεως
4172
12τῆς
3588
13μεγάλης
3173
the city that

15ἥτις
3748
is

figuratively
17πνευματικῶς
4153
called
16καλεῖται
2564
Sodom
18Σόδομα
4670
and
19καί
2532
Egypt
20Αἴγυπτος
0125
the city


 
23καὶ
2532
where
22ὅπου
3699
their
26αὐτῶν
0846
 
24
3588
Lord
25κύριος
2962
was crucified

27ἐσταυρώθη
4717
11:9
 
 
And
3καὶ
2532
for

three
23τρεῖς
5140
and
24καὶ
2532
a half


25ἥμισυ
2255
days
22ἡμέρας
2250
all
5ἐκ
1537
 
6τῶν
3588
peoples
7λαῶν
2992
 
9καὶ
2532
tribes
10φυλῶν
5443
 
12καὶ
2532
languages
13γλωσσῶν
1100
and
15καὶ
2532
nations
16ἐθνῶν
1484
will stare at

4βλέπουσιν
0991
their
20αὐτῶν
0846
 
18τὸ
3588
bodies
19πτῶμα
4430
No one
31οὐκ
3756
will be allowed


32ἀφίουσιν
0863
to bury33τεθῆναι
5087
34εἰς
1519
35μνῆμα
3418
 
27καὶ
2532
them
28τὰ
3588
29πτώματα
4430
30αὐτῶν
0846
11:10
 
 
 
3καὶ
2532
All the people who

4οἱ
3588
belong
5κατοικοῦντες
2730
to
6ἐπὶ
1909
this
7τῆς
3588
world
8γῆς
1093
will gloat

9χαίρουσιν
5463
over
10ἐπ᾽
1909
them
11αὐτοῖς
0846
and
14καὶ
2532
give
16πέμψουσιν
3992
presents
15δῶρα
1435
to each other

17ἀλλήλοις
0240
 
12καὶ
2532
to celebrate the death of


13εὐφραίνονται
2165A
 
18ὅτι
3754
 
19οὗτοι
3778
the
20οἱ
3588
two
21δύο
1417
prophets who
22προφῆται
4396
had tormented

23ἐβασάνισαν
0928
them
24τοὺς
3588
25κατοικοῦντας
2730
26ἐπὶ
1909
27τῆς
3588
28γῆς
1093
11:11
 
 
But
3καὶ
2532
after
4μετὰ
3326
 
5τὰς
3588
three
6τρεῖς
5140
and
8καὶ
2532
a half


9ἥμισυ
2255
days
7ἡμέρας
2250
 
14τοῦ
3588
God
15θεοῦ
2316
breathed
11πνεῦμα
4151
13ἐκ
1537
16εἰσῆλθεν
1525A
life
12ζωῆς
2222
into
17ἐν
1722
them
18αὐτοῖς
0846
and
20καὶ
2532
they
25αὐτῶν
0846
stood up
21ἔστησαν
2476.0
22ἐπὶ
1909
23τοὺς
3588
24πόδας
4228
 
27καὶ
2532
Terror
28φόβος
5401
29μέγας
3173
struck
30ἐπέπεσεν
1968
 
31ἐπὶ
1909
all who
32τοὺς
3588
were staring at

33θεωροῦντας
2334
them
34αὐτούς
0846
11:12
 
 
Then
3καὶ
2532
a

loud
6μεγάλης
3173
voice
5φωνῆς
5456
from
7ἐκ
1537
 
8τοῦ
3588
heaven
9οὐρανοῦ
3772
called to
4ἤκουσαν
0191
10λεγούσης
3004
the two prophets

11αὐτοῖς
0846
Come up
13Ἀνάβατε
0305
here
14ὧδε
5602
And
16καὶ
2532
they rose

17ἀνέβησαν
0305
to
18εἰς
1519
 
19τὸν
3588
heaven
20οὐρανὸν
3772
in
21ἐν
1722
a
22τῇ
3588
cloud
23νεφέλῃ
3507
as
24καὶ
2532
their
29αὐτῶν
0846
 
27οἱ
3588
enemies
28ἐχθροὶ
2190A
watched
25ἐθεώρησαν
2334
 
26αὐτοὺς
0846
11:13
 
 
 
3καὶ
2532
At
4ἐν
1722
the same

5ἐκείνῃ
1565
 
6τῇ
3588
time
7ὥρᾳ
5610
there was

8ἐγένετο
1096
a

terrible
10μέγας
3173
earthquake
9σεισμὸς
4578
that
11καὶ
2532
destroyed
16ἔπεσεν
4098
a
12τὸ
3588
tenth
13δέκατον
1182A
of

the
14τῆς
3588
city
15πόλεως
4172
 
18καὶ
2532
Seven
26ἑπτά
2033
thousand
25χιλιάδες
5505
people
23ὀνόματα
3686
24ἀνθρώπων
0444
died
19ἀπεκτάνθησαν
0615
in
20ἐν
1722
that
21τῷ
3588
earthquake
22σεισμῷ
4578
and
28καὶ
2532
everyone else
29οἱ
3588
30λοιποὶ
3062B
was
32ἐγένοντο
1096
terrified
31ἔμφοβοι
1719
and
33καὶ
2532
gave
34ἔδωκαν
1325
glory
35δόξαν
1391
to

the
36τῷ
3588
God
37θεῷ
2316
of

 
38τοῦ
3588
heaven
39οὐρανοῦ
3772
11:14
 
 
The
3
3588
second
6δευτέρα
1208
 
5
3588
terror
4οὐαὶ
3759A
is past

7ἀπῆλθεν
0565A
but look
9ἰδού
2400
the
11
3588
 
13
3588
third
14τρίτη
5154
terror
12οὐαὶ
3759A
is coming

15ἔρχεται
2064
quickly
16ταχύ
5035
11:15
 
 
Then
3καὶ
2532
the
4
3588
seventh
5ἕβδομος
1442
angel
6ἄγγελος
0032
blew trumpet
7ἐσάλπισεν
4537
and
9καὶ
2532
there were

10ἐγένοντο
1096
loud
12μεγάλαι
3173
voices
11φωναὶ
5456
shouting
16λέγοντες
3004
in
13ἐν
1722
 
14τῷ
3588
heaven
15οὐρανῷ
3772
The
21τοῦ
3588
world
22κόσμου
2889
has now become


18Ἐγένετο
1096
the
19
3588
Kingdom
20βασιλεία
0932
of

our
25ἡμῶν
1473
 
23τοῦ
3588
Lord
24κυρίου
2962
and
26καὶ
2532
of

his
29αὐτοῦ
0846
 
27τοῦ
3588
Christ
28Χριστοῦ
5547
and
31καὶ
2532
he will reign


32βασιλεύσει
0936
forever and ever
33εἰς
1519
34τοὺς
3588
35αἰῶνας
0165
36τῶν
3588
37αἰώνων
0165
11:16
 
 
 
3καὶ
2532
The
4οἱ
3588
twenty-four
5εἴκοσι
1501
6τέσσαρες
5064
elders
7πρεσβύτεροι
4245A
 
8οἱ
3588
sitting
12καθήμενοι
2521
on
13ἐπὶ
1909
their
16αὐτῶν
0846
 
14τοὺς
3588
thrones
15θρόνους
2362
before
9ἐνώπιον
1799
 
10τοῦ
3588
God
11θεοῦ
2316
fell
17ἔπεσαν
4098
their
21αὐτῶν
0846
 
19τὰ
3588
faces
20πρόσωπα
4383
to the ground
18ἐπὶ
1909
and
22καὶ
2532
worshiped
23προσεκύνησαν
4352
 
24τῷ
3588
him
25θεῷ
2316
11:17
 
 
they said

3λέγοντες
3004
We give thanks

5Εὐχαριστοῦμέν
2168
to you

6σοι
4771
Lord
8κύριε
2962
 
9
3588
God
10θεός
2316
the
12
3588
Almighty
13παντοκράτωρ
3841
the one who
15
3588
is
16ὢν
1510
and
17καὶ
2532
who
18
3588
always was

19ἦν
1510
for
21ὅτι
3754
you have assumed


22εἴληφας
2983
your
25σου
4771
 
26τὴν
3588
great
27μεγάλην
3173
 
23τὴν
3588
power
24δύναμίν
1411
and
28καὶ
2532
have begun to reign29ἐβασίλευσας
0936
11:18
 
 
 
3καὶ
2532
The
4τὰ
3588
nations
5ἔθνη
1484
were filled with wrath


6ὠργίσθησαν
3710
but
8καὶ
2532
now
14καὶ
2532
the
15
3588
time
16καιρὸς
2540
your
12σου
4771
 
10
3588
wrath
11ὀργή
3709
has come

9ἦλθεν
2064A
to judge

19κριθῆναι
2919
the
17τῶν
3588
dead
18νεκρῶν
3498A
and
20καὶ
2532
reward
21δοῦναι
1325
22τὸν
3588
23μισθὸν
3408
your
26σου
4771
 
24τοῖς
3588
servants
25δούλοις
1400
the
28τοῖς
3588
prophets
29προφήταις
4396
as well as
31καὶ
2532
your
32τοῖς
3588
holy people
33ἁγίοις
0040
and
35καὶ
2532
all who
36τοῖς
3588
fear
37φοβουμένοις
5399
your
40σου
4771
 
38τὸ
3588
name
39ὄνομά
3686
from

the
42τοὺς
3588
least
43μικροὺς
3398
 
44καὶ
2532
to

the
45τοὺς
3588
greatest
46μεγάλους
3173
 
48καὶ
2532
to destroy

49διαφθεῖραι
1311
all who
50τοὺς
3588
have caused destruction on


51διαφθείροντας
1311
the
52τὴν
3588
earth
53γῆν
1093
11:19
 
 
Then
3καί
2532
 
11
3588
in
12ἐν
1722
 
13τῷ
3588
heaven
14οὐρανῷ
3772
the
6
3588
Temple
7ναὸς
3485
of

 
8τοῦ
3588
God
9θεοῦ
2316
was opened

5ἠνοίγη
0455
and
16καὶ
2532
the
18
3588
Ark
19κιβωτὸς
2787
of

his
22αὐτοῦ
0846
 
20τῆς
3588
covenant
21διαθήκης
1242
could be seen
17ὤφθη
3708A
inside
23ἐν
1722
the
24τῷ
3588
Temple
25ναῷ
3485
 
26αὐτοῦ
0846
 
28καὶ
2532
Lightning flashed
29ἐγένοντο
1096
30ἀστραπαί
0796
 
32καὶ
2532
thunder
35βρονταί
1027
 
34καὶ
2532
crashed and roared
33φωναὶ
5456
and
37καὶ
2532
an earthquake

38σεισμὸς
4578
and
39καὶ
2532
a

terrible
41μεγάλη
3173
hailstorm
40χάλαζα
5464