The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Rom 1:1-32

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

1:1
 
 
3972
Παῦλος
2This 3letter 4is 5from 6Paul

1400
δοῦλος
8a 9slave
5547
Χριστοῦ
11Christ

2424
Ἰησοῦ
10of 12Jesus
2822
κλητὸς
14chosen

0652
ἀπόστολος
19an 20apostle
0873
ἀφωρισμένος
22sent 23out
1519
εἰς
24to 25preach
2098
εὐαγγέλιον
27Good 28News
2316
θεοῦ
26his
1:2
 
 
3739
4this 5Good 6News


4279
προεπηγγείλατο
2God 3promised 7long 8ago
1223
διὰ
9through
3588
τῶν
4396
προφητῶν
12prophets
0846
αὐτοῦ
10his
1722
ἐν
13in

1124A
γραφαῖς
14the 16Scriptures
0040
ἁγίαις
15holy
1:3
 
 
4012
περὶ
2The 3Good 4News 5is 6about
3588
τοῦ
5207
υἱοῦ
9Son
0846
αὐτοῦ
7his
3588
τοῦ
17he

1096
γενομένου
18was 19born
1537
ἐκ
4690
σπέρματος
20into 23family 24line

1138
Δαυεὶδ
21King 22David’s
2596
κατὰ
4561
σάρκα
13In 15earthly 16life
1:4
 
 
3588
τοῦ
11the


3724
ὁρισθέντος
3he 4was 5shown 6to 7be
5207
υἱοῦ
12Son

2316
θεοῦ
13of 14God
1722
ἐν
22by

1411
δυνάμει
23the 24power
2596
κατὰ
25of

4151
πνεῦμα
26the 28Spirit
0042
ἁγιωσύνης
27Holy
1537
ἐξ
19from


0386
ἀναστάσεως
15when 17was 18raised


3498A
νεκρῶν
20the 21dead
2424
Ἰησοῦ
35Jesus
5547
Χριστοῦ
36Christ
3588
τοῦ
2962
κυρίου
39Lord
1473
ἡμῶν
37our
1:5
 
 
1223
δι᾽
2Through
3739
οὗ
3Christ


2983
ἐλάβομεν
5God 6has 7given 8us

5485
χάριν

2532
καὶ

0651
ἀποστολήν
9the 10privilege 11and 12authority 16as 17apostles
1519
εἰς
18to 19tell 23what 24God 25has 26done 27for 28them 30so 31that
5218
ὑπακοὴν
36obey
4102
πίστεως
34believe
1722
ἐν
3956
πᾶσιν
22everywhere
3588
τοῖς
1484
ἔθνεσιν
21Gentiles

5228
ὑπὲρ
40glory 41to
3588
τοῦ
3686
ὀνόματος
44name
0846
αὐτοῦ
42his
1:6
 
 
1722
ἐν
6among
3739
οἷς
7those 8Gentiles
1510
ἐστὲ
4are
2532
καὶ
2And 5included
4771
ὑμεῖς
3you
2822A
κλητοὶ
9who 10have 11been 12called 13to 14belong 15to
2424
Ἰησοῦ
16Jesus
5547
Χριστοῦ
17Christ
1:7
 
 
3956
πᾶσιν
2I 3am 4writing 5to 6all 7of
3588
τοῖς
11who
1510
οὖσιν
12are
1722
ἐν
9in
4516
Ῥώμῃ
10Rome
0027
ἀγαπητοῖς
13loved

2316
θεοῦ
14by 15God

2822
κλητοῖς
17are 18called 19to 20be
0040A
ἁγίοις
21his 22own 23holy 24people
5485
χάρις
37grace
4771
ὑμῖν
36you
2532
καὶ
38and
1515
εἰρήνη
39peace
0575
ἀπὸ
35give

2316
θεοῦ
26May 27God
3962
πατρὸς
29Father
1473
ἡμῶν
28our
2532
καὶ
30and

2962
κυρίου
31the 32Lord
2424
Ἰησοῦ
33Jesus
5547
Χριστοῦ
34Christ
1:8
 
 
4412
πρῶτον
3303
μὲν
5first

2168
εὐχαριστῶ
2Let 3me 4say 6that 7I 8thank
3588
τῷ
2316
θεῷ
11God
1473
μου
9my
1223
διὰ
12through
2424
Ἰησοῦ
13Jesus
5547
Χριστοῦ
14Christ
4012
περὶ
15for
3956
πάντων
16all

4771
ὑμῶν
17of 18you
3754
ὅτι
20because
3588
4102
πίστις
23faith 24in
4771
ὑμῶν
21your


2605
καταγγέλλεται
26is 27being 28talked 29about
1722
ἐν
31over
3650
ὅλῳ
30all
3588
τῷ
32the
2889
κόσμῳ
33world
1:9
 
 
3144
μάρτυς
6knows
1063
γάρ
1473
μού
6knows
1510
ἐστιν
3588
2316
θεός
3God
3739
28whom

3000
λατρεύω
29I 30serve
1722
ἐν
31with
3588
τῷ
32all
4151
πνεύματί
34heart
1473
μου
33my
1722
ἐν
38by 39spreading
3588
τῷ
40the
2098
εὐαγγελίῳ
41Good 42News 43about
3588
τοῦ
5207
υἱοῦ
46Son
0846
αὐτοῦ
44his
5613
ὡς
7how
0089
ἀδιαλείπτως
8often 14Day 15and 16night

3417
μνείαν
17I 18bring 23in 24prayer 25to 26God
4771
ὑμῶν
19you 20and 21your 22needs

4160
ποιοῦμαι
17I 18bring 23in 24prayer 25to 26God
1:10
 
 
3842
πάντοτε
7always
1909
ἐπὶ
3588
τῶν
4335
προσευχῶν
2One 3of 4the 5things 8pray 9for
1473
μου
6I
1189
δεόμενος
2One 3of 4the 5things 8pray 9for


1487
εἴ


4458
πως
10is 11the 12opportunity
2235
ἤδη
4218
ποτέ
20at 21last
2137
εὐοδωθήσομαι
10is 11the 12opportunity
1722
ἐν
3588
τῷ
2307
θελήματι
16willing
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
15God

2064A
ἐλθεῖν
18to 19come
4314
πρὸς
22to 23see
4771
ὑμᾶς
24you
1:11
 
 

1971
ἐπιποθῶ
3I 4long
1063
γὰρ
2For

3708B
ἰδεῖν
5to 6visit
4771
ὑμᾶς
7you
2443
ἵνα
8so
5100
τι
13some


3330
μεταδῶ
9I 10can 11bring
5486
χάρισμα
15gift
4771
ὑμῖν
12you
4152
πνευματικὸν
14spiritual
1519
εἰς
3588
τὸ
16that

4741
στηριχθῆναι
17will 18help 20grow 21strong 22in 23the 24Lord
4771
ὑμᾶς
19you
1:12
 
 
3778A
τοῦτο
1161
δέ
1510
ἐστιν
4837A
συμπαρακληθῆναι
11want 12to 13encourage 22but 24also 25want 26to 27be 28encouraged
1722
ἐν
29by
4771
ὑμῖν
30yours
1223
διὰ
15in
3588
τῆς


1722
ἐν


0240
ἀλλήλοις
11want 12to 13encourage 22but 24also 25want 26to 27be 28encouraged
4102
πίστεως
18faith
4771
ὑμῶν
16your
5037
τε
2532
καὶ
1473
ἐμοῦ
23I
1:13
 
 

3756
οὐ
6to 7know

2309
θέλω
2I 3want
1161
δὲ
4771
ὑμᾶς
5you

0050
ἀγνοεῖν
6to 7know

0080
ἀδελφοί
9dear 10brothers 11and 12sisters
3754
ὅτι
17that
4178
πολλάκις
20many 21times


4388
προεθέμην
18I 19planned

2064A
ἐλθεῖν

4314
πρὸς
22to 23visit
4771
ὑμᾶς
24you
2532
καὶ
26but


2967
ἐκωλύθην
27I 28was 29prevented
0891
ἄχρι
30until
3588
τοῦ
1204
δεῦρο
31now
2443
ἵνα
5100
τινὰ

2590
καρπὸν
44spiritual 45fruit

2192
σχῶ
34I 35want 36to 37work 41and 42see
2532
καὶ
1722
ἐν
38among
4771
ὑμῖν
39you
2531
καθὼς
2532
καὶ
47just 48as
1722
ἐν
52among
3588
τοῖς
3062
λοιποῖς
54other
1484
ἔθνεσιν
55Gentiles
1:14
 
 

1672
̔Έλλησίν
10to 11people 12in 14the 15civilized 16world
5037
τε
13both
2532
καὶ
17and


0915A
βαρβάροις
18the 19rest 20of 21the 22world
4680A
σοφοῖς
27to 28the 29educated
5037
τε
32alike
2532
καὶ
30and
0453A
ἀνοήτοις
31uneducated

3781
ὀφειλέτης
5a 6great 7sense 8of 9obligation

1510
εἰμί
3I 4have
1:15
 
 
3779A
οὕτω
3588
τὸ
2596
κατ᾽
2So
1473
ἐμὲ
3I


4289A
πρόθυμον
4am 5eager 6to 7come
2532
καί
14too

4771
ὑμῖν
8to 9you
3588
τοῖς
1722
ἐν
11in
4516
Ῥώμῃ
12Rome


2097A
εὐαγγελίσασθαι
16to 17preach 18the 19Good 20News
1:16
 
 
3756
οὐ
5not
1063
γὰρ
2For


1870
ἐπαισχύνομαι
3I 4am 6ashamed 7of
3588
τὸ
8this
2098
εὐαγγέλιον
9Good 10News 11about 12Christ

1411
δύναμις
17the 18power 21at 22work
1063
γὰρ

2316
θεοῦ
19of 20God

1510
ἐστίν
15It 16is
1519
εἰς
4991
σωτηρίαν
24saving
3956
παντὶ
25everyone
3588
τῷ
26who
4100
πιστεύοντι
27believes


2453A
Ἰουδαίῳ
29the 30Jew
5037
τε
32and
4412
πρῶτον
31first
2532
καὶ
33also

1672
̔Έλληνι
34the 35Gentile
1:17
 
 
1343
δικαιοσύνη
10makes 12right 13in 15sight
1063
γὰρ
2316
θεοῦ
9God
1722
ἐν
0846
αὐτῷ
3This 4Good 5News
0601
ἀποκαλύπτεται
6tells 8how
1537
ἐκ
20from 21start

4102
πίστεως
24by 25faith
1519
εἰς
22to 23finish
4102
πίστιν
2531
καθὼς
28As


1125
γέγραπται
29the 30Scriptures 31say
3588
40a
1161
δὲ
1342A
δίκαιος
41righteous 42person
1537
ἐκ
37through
4102
πίστεως
38faith
2198.0A
ζήσεται
43has 44life
1:18
 
 
0601
ἀποκαλύπτεται
4shows
1063
γὰρ
2But
3709
ὀργὴ
6anger
2316
θεοῦ
3God
0575
ἀπ᾽
7from
3772
οὐρανοῦ
8heaven
1909
ἐπὶ
9against
3956
πᾶσαν
10all
0763
ἀσέβειαν
11sinful
2532
καὶ
0093
ἀδικίαν
14wicked
0444
ἀνθρώπων
15people
3588
τῶν
16who
3588
τὴν
18the
0225
ἀλήθειαν
19truth
1722
ἐν
20by
0093
ἀδικίᾳ
22wickedness
2722
κατεχόντων
17suppress
1:19
 
 
1360
διότι
3588
τὸ
1110B
γνωστὸν
4know 5the 6truth
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
7about 9God
5318
φανερόν
1510
ἐστιν
1722
ἐν
0846
αὐτοῖς
3They
3588
2316
θεὸς
11he
1063
γὰρ
10because

0846
αὐτοῖς
19to 20them

5319
ἐφανέρωσεν
15has 16made 18obvious
1:20
 
 
3588
τὰ
1063
γὰρ
2For
0517.0A
ἀόρατα
29invisible 30qualities
0846
αὐτοῦ
27his
0575
ἀπὸ
3ever 4since
2937
κτίσεως
8created

2889
κόσμου
5the 6world
3588
τοῖς
19everything

4161
ποιήμασιν
20God 21made
3539
νοούμενα
48knowing 49God

2529
καθορᾶται
24can 25clearly 26see
3588
5037
τε
0126
ἀί̈διος
35eternal
0846
αὐτοῦ
34his
1411
δύναμις
36power
2532
καὶ
37and
2305
θειότης
38divine 39nature
1519
εἰς
3588
τὸ
41So
1510
εἶναι
43have
0846
αὐτοὺς
42they
0379
ἀναπολογήτους
44no 45excuse 46for 47not
1:21
 
 
1360
διότι
2Yes

1097
γνόντες
4they 5knew
3588
τὸν
2316
θεόν
7God
3756
οὐχ
11wouldn’t
5613
ὡς
14as
2316
θεὸν
15God

1392
ἐδόξασαν
10they 12worship
2228
16or 17even
2168
ηὐχαρίστησαν
18give 20thanks
0235
ἀλλὰ
22And
3154A
ἐματαιώθησαν


1722
ἐν


3588
τοῖς


1261
διαλογισμοῖς
24began 25to 26think 27up 28foolish 29ideas 30of
0846
αὐτῶν
23they
2532
καί
36As 37a 38result


4654
ἐσκοτίσθη
43became 44dark 45and 46confused
3588

0801
ἀσύνετος
43became 44dark 45and 46confused
0846
αὐτῶν
40their
2588
καρδία
42minds
1:22
 
 
5335
φάσκοντες
2Claiming

1510
εἶναι
3to 4be
4680
σοφοί
5wise
3471A
ἐμωράνθησαν
7they 9became 10utter 11fools
1:23
 
 
2532
καὶ
2And
0236
ἤλλαξαν
3instead 4of
3588
τὴν
1391
δόξαν
8glorious
3588
τοῦ
0862.0
ἀφθάρτου
11ever-living

2316
θεοῦ
6the 12God
1722
ἐν
17made
3667
ὁμοιώματι
18to 19look 20like
1504
εἰκόνος
16idols
5349
φθαρτοῦ
21mere
0444
ἀνθρώπου
22people
2532
καὶ
23and
4071
πετεινῶν
24birds
2532
καὶ
25and
5074
τετραπόδων
26animals
2532
καὶ
27and
2062
ἑρπετῶν
28reptiles
1:24
 
 
1352
διὸ
2So
3860
παρέδωκεν
5abandoned
0846
αὐτοὺς
6them
3588
2316
θεὸς
4God
1722
ἐν
15desired
3588
ταῖς
9whatever
1939
ἐπιθυμίαις
15desired
3588
τῶν
2588
καρδιῶν
14hearts
0846
αὐτῶν
12their
1519
εἰς
7to 8do
0167
ἀκαθαρσίαν
10shameful 11things
3588
τοῦ
18a 19result
0818
ἀτιμάζεσθαι
22did 23vile 24and 25degrading 26things
3588
τὰ
4983
σώματα
32bodies
0846
αὐτῶν
1722
ἐν
27with
0846
αὐτοῖς
29each 30other’s
1:25
 
 
3748
οἵτινες
2They
3337
μετήλλαξαν
3traded
3588
τὴν
4the
0225
ἀλήθειαν
5truth
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
6about 8God
1722
ἐν
9for
3588
τῷ
10a
5579
ψεύδει
11lie
2532
καὶ
13So
4573
ἐσεβάσθησαν
15worshiped
2532
καὶ
16and

3000
ἐλάτρευσαν
14they 17served
3588
τῇ
18the
2937
κτίσει
19things 20God 21created
3844
παρὰ
22instead 23of
3588
τὸν
24the
2936
κτίσαντα
25Creator 26himself
3739
ὅς
28who
1510
ἐστιν
29is
2128
εὐλογητὸς
30worthy 31of 33praise
1519
εἰς
3588
τοὺς
0165
αἰῶνας
32eternal
0281
ἀμήν
35Amen
1:26
 
 
1223
διὰ
3778A
τοῦτο
2That 3is 4why
3860
παρέδωκεν
7abandoned
0846
αὐτοὺς
8them
3588
2316
θεὸς
6God
1519
εἰς
9to
3806
πάθη
12desires
0819
ἀτιμίας
11shameful
3588
αἵ
16the
5037
τε
15Even
1063
γὰρ
2338A
θήλειαι
17women
0846
αὐτῶν
3337
μετήλλαξαν
19turned 20against
3588
τὴν
21the
5446
φυσικὴν
22natural
5540
χρῆσιν
23way 24to 25have 26sex
1519
εἰς
3588
τὴν
3844
παρὰ
5449
φύσιν
28instead 29indulged 30in 31sex 32with 33each 34other
1:27
 
 
3668
ὁμοίως
5037
τε
2532
καὶ
2And
3588
οἱ
3the
0730A
ἄρσενες
4men
0863
ἀφέντες
6instead 7of 8having
3588
τὴν
5446
φυσικὴν
5540
χρῆσιν
9normal 10sexual 11relations 12with
3588
τῆς
2338A
θηλείας
14women
1572
ἐξεκαύθησαν
16burned
1722
ἐν
17with
3588
τῇ
3715
ὀρέξει
19lust
0846
αὐτῶν
1519
εἰς
21for
0240
ἀλλήλους
22each 23other
0730A
ἄρσενες
25Men
1722
ἐν
30with


0730A
ἄρσεσιν
31other 32men
3588
τὴν
0808
ἀσχημοσύνην
28shameful 29things
2716
κατεργαζόμενοι
26did
2532
καὶ
3588
τὴν
48the
0489
ἀντιμισθίαν
49penalty
3739
ἣν

1163
ἔδει
51they 52deserved
3588
τῆς
39this
4106
πλάνης
40sin
0846
αὐτῶν
1722
ἐν
45within
1438
ἑαυτοῖς
46themselves

0618
ἀπολαμβάνοντες
43they 44suffered
1:28
 
 
2532
καὶ
2531
καθὼς
2Since

3756
οὐκ

1381
ἐδοκίμασαν
3they 4thought 6foolish
3588
τὸν
2316
θεὸν
10God

2192
ἔχειν

1722
ἐν

1922
ἐπιγνώσει
7to 8acknowledge
3860
παρέδωκεν
13abandoned
0846
αὐτοὺς
14them
3588
2316
θεὸς
12he
1519
εἰς
15to
0096
ἀδόκιμον
3563
νοῦν
17foolish 18thinking

4160
ποιεῖν
20let 22do
3588
τὰ
23things 24that
3361.0
μὴ
26never
2520
καθήκοντα
25should 27be 28done
1:29
 
 


4137
πεπληρωμένους
3lives 4became 5full 6of
3956
πάσῃ
7every 8kind 9of
0093
ἀδικίᾳ
10wickedness
4189
πονηρίᾳ
12sin
4124
πλεονεξίᾳ
14greed
2549
κακίᾳ
16hate
3324
μεστοὺς
5355
φθόνου
19envy
5408
φόνου
21murder
2054
ἔριδος
23quarreling
1388
δόλου
25deception
2550
κακοηθείας
27malicious 28behavior
5588
ψιθυριστάς
31gossip
1:30
 
 
2637
καταλάλους
4backstabbers
2319A
θεοστυγεῖς
6haters 7of 8God
5197
ὑβριστάς
10insolent
5244
ὑπερηφάνους
12proud
0213
ἀλαζόνας
15boastful
2182
ἐφευρετὰς
18invent 19new
2556B
κακῶν
20ways 21of 22sinning
1118
γονεῦσιν
28parents
0545
ἀπειθεῖς
26disobey
1:31
 
 
0801
ἀσυνέτους
3refuse 4to 5understand
0802
ἀσυνθέτους
7break 9promises
0794
ἀστόργους
12heartless
0415
ἀνελεήμονας
15have 16no 17mercy
1:32
 
 
3748
οἵτινες
2They
3588
τὸ
1345
δικαίωμα
7justice 8requires
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
5God’s
1921
ἐπιγνόντες
3know
3754
ὅτι
9that
3588
οἱ
10those 11who
3588
τὰ
5108D
τοιαῦτα
14these 15things
4238
πράσσοντες
12do
0514
ἄξιοι
16deserve

2288
θανάτου
17to 18die
1510
εἰσίν
16deserve
3756
οὐ
3440
μόνον
20yet 24anyway
0846
αὐτὰ
23them

4160
ποιοῦσιν
21they 22do
0235
ἀλλά
26Worse 27yet
2532
καί
36too

4909
συνευδοκοῦσιν
29they 30encourage
3588
τοῖς
31others

4238
πράσσουσιν
32to 33do