The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Rom 1:1-32

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

1:1
 
 
This letter is from Paul
3Παῦλος
3972
a slave

5δοῦλος
1400
of

Christ
6Χριστοῦ
5547
Jesus
7Ἰησοῦ
2424
chosen
9κλητὸς
2822
an apostle

10ἀπόστολος
0652
sent out
11ἀφωρισμένος
0873
to preach
12εἰς
1519
his
14θεοῦ
2316
Good News
13εὐαγγέλιον
2098
1:2
 
 
God promised


4προεπηγγείλατο
4279
this Good News
3
3739
long ago
4προεπηγγείλατο
4279
through
5διὰ
1223
his
8αὐτοῦ
0846
 
6τῶν
3588
prophets
7προφητῶν
4396
in
9ἐν
1722
the

holy
11ἁγίαις
0040
Scriptures
10γραφαῖς
1124A
1:3
 
 
The Good News is about
3περὶ
4012
his
6αὐτοῦ
0846
 
4τοῦ
3588
Son
5υἱοῦ
5207
In earthly life
13κατὰ
2596
14σάρκα
4561
he
8τοῦ
3588
was born

9γενομένου
1096
into
10ἐκ
1537
11σπέρματος
4690
King David’s

12Δαυεὶδ
1138
family line
10ἐκ
1537
11σπέρματος
4690
1:4
 
 
he was shown to be


4ὁρισθέντος
3724
the
3τοῦ
3588
Son
5υἱοῦ
5207
of God

6θεοῦ
2316
when was raised


13ἀναστάσεως
0386
from
12ἐξ
1537
the dead


14νεκρῶν
3498A
by
7ἐν
1722
the power

8δυνάμει
1411
of
9κατὰ
2596
the

Holy
11ἁγιωσύνης
0042
Spirit
10πνεῦμα
4151
Jesus
17Ἰησοῦ
2424
Christ
18Χριστοῦ
5547
our
21ἡμῶν
1473
 
19τοῦ
3588
Lord
20κυρίου
2962
1:5
 
 
Through
3δι᾽
1223
Christ
4οὗ
3739
God has given us


6ἐλάβομεν
2983
the privilege and authority as apostles7χάριν
5485
8καὶ
2532
9ἀποστολήν
0651
to tell


 
17τοῖς
3588
Gentiles
18ἔθνεσιν
1484
everywhere
15ἐν
1722
16πᾶσιν
3956
what God has done for them so that


11εἰς
1519
believe
13πίστεως
4102
obey
12ὑπακοὴν
5218
glory to

20ὑπὲρ
5228
his
23αὐτοῦ
0846
 
21τοῦ
3588
name
22ὀνόματος
3686
1:6
 
 
And
6καὶ
2532
you
7ὑμεῖς
4771
are
5ἐστὲ
1510
included
6καὶ
2532
among
3ἐν
1722
those Gentiles
4οἷς
3739
who have been called to belong to
8κλητοὶ
2822A
Jesus
9Ἰησοῦ
2424
Christ
10Χριστοῦ
5547
1:7
 
 
I am writing to all of
3πᾶσιν
3956
in
6ἐν
1722
Rome
7Ῥώμῃ
4516
who
4τοῖς
3588
are
5οὖσιν
1510
loved
8ἀγαπητοῖς
0027
by God

9θεοῦ
2316
are called to be

11κλητοῖς
2822
his own holy people
12ἁγίοις
0040A
May God

19θεοῦ
2316
our
21ἡμῶν
1473
Father
20πατρὸς
3962
and
22καὶ
2532
the Lord

23κυρίου
2962
Jesus
24Ἰησοῦ
2424
Christ
25Χριστοῦ
5547
give
18ἀπὸ
0575
you
15ὑμῖν
4771
grace
14χάρις
5485
and
16καὶ
2532
peace
17εἰρήνη
1515
1:8
 
 
Let me sayfirst
3πρῶτον
4412
4μὲν
3303
that I thank


5εὐχαριστῶ
2168
my
8μου
1473
 
6τῷ
3588
God
7θεῷ
2316
through
9διὰ
1223
Jesus
10Ἰησοῦ
2424
Christ
11Χριστοῦ
5547
for
12περὶ
4012
all
13πάντων
3956
of you

14ὑμῶν
4771
because
16ὅτι
3754
your
19ὑμῶν
4771
 
17
3588
faith in
18πίστις
4102
is being talked about


20καταγγέλλεται
2605
all
22ὅλῳ
3650
over
21ἐν
1722
the
23τῷ
3588
world
24κόσμῳ
2889
1:9
 
 
 
7
3588
God
8θεός
2316
 
4γάρ
1063
 
6ἐστιν
1510
knows
3μάρτυς
3144
5μού
1473
how
23ὡς
5613
often Day and night
24ἀδιαλείπτως
0089
I bring


25μνείαν
3417
27ποιοῦμαι
4160
you and your needs
26ὑμῶν
4771
in prayer to God
25μνείαν
3417
27ποιοῦμαι
4160
whom
10
3739
I serve

11λατρεύω
3000
with
12ἐν
1722
all
13τῷ
3588
my
15μου
1473
heart
14πνεύματί
4151
by spreading
16ἐν
1722
the
17τῷ
3588
Good News about
18εὐαγγελίῳ
2098
his
21αὐτοῦ
0846
 
19τοῦ
3588
Son
20υἱοῦ
5207
1:10
 
 
One of the things
I
7μου
1473
always
3πάντοτε
3842
pray for
4ἐπὶ
1909
5τῶν
3588
6προσευχῶν
4335
8δεόμενος
1189
is the opportunity
9εἴ
1487
10πως
4458
14εὐοδωθήσομαι
2137
 
19τοῦ
3588
God
20θεοῦ
2316
willing
16ἐν
1722
17τῷ
3588
18θελήματι
2307
to come

22ἐλθεῖν
2064A
at last
11ἤδη
2235
12ποτέ
4218
to see
23πρὸς
4314
you
24ὑμᾶς
4771
1:11
 
 
For
4γὰρ
1063
I long

3ἐπιποθῶ
1971
to visit

5ἰδεῖν
3708B
you
6ὑμᾶς
4771
so
7ἵνα
2443
I can bring


9μεταδῶ
3330
you
11ὑμῖν
4771
some
8τι
5100
spiritual
12πνευματικὸν
4152
gift
10χάρισμα
5486
that
13εἰς
1519
14τὸ
3588
will help

15στηριχθῆναι
4741
you
16ὑμᾶς
4771
grow strong in the Lord
15στηριχθῆναι
4741
1:12
 
 
 
3τοῦτο
3778A
 
4δέ
1161
 
5ἐστιν
1510
want to encourage
6συμπαρακληθῆναι
4837A
12ἐν
1722
13ἀλλήλοις
0240
in
10διὰ
1223
your
16ὑμῶν
4771
 
11τῆς
3588
faith
14πίστεως
4102
 
17τε
5037
 
18καὶ
2532
but
6συμπαρακληθῆναι
4837A
12ἐν
1722
13ἀλλήλοις
0240
I
19ἐμοῦ
1473
also want to be encouraged
6συμπαρακληθῆναι
4837A
12ἐν
1722
13ἀλλήλοις
0240
by
7ἐν
1722
yours
8ὑμῖν
4771
1:13
 
 
I want

4θέλω
2309
 
5δὲ
1161
you
6ὑμᾶς
4771
to know


3οὐ
3756
7ἀγνοεῖν
0050
dear brothers and sisters

9ἀδελφοί
0080
that
11ὅτι
3754
I planned


13προεθέμην
4388
many times
12πολλάκις
4178
to visit


14ἐλθεῖν
2064A
15πρὸς
4314
you
16ὑμᾶς
4771
but
18καὶ
2532
I was prevented


19ἐκωλύθην
2967
until
20ἄχρι
0891
now
21τοῦ
3588
22δεῦρο
1204
 
24ἵνα
2443
I want to work

27σχῶ
2192
among
29ἐν
1722
you
30ὑμῖν
4771
 
28καὶ
2532
and see
27σχῶ
2192
 
25τινὰ
5100
spiritual fruit

26καρπὸν
2590
just as
32καθὼς
2531
33καὶ
2532
among
34ἐν
1722
 
35τοῖς
3588
other
36λοιποῖς
3062
Gentiles
37ἔθνεσιν
1484
1:14
 
 
I have

14εἰμί
1510
a great sense of obligation

13ὀφειλέτης
3781
to people in

3̔Έλλησίν
1672
both
4τε
5037
the civilized world
3̔Έλλησίν
1672
and
5καὶ
2532
the rest of the world


6βαρβάροις
0915A
to the educated
8σοφοῖς
4680A
and
10καὶ
2532
uneducated
11ἀνοήτοις
0453A
alike
9τε
5037
1:15
 
 
So
3οὕτω
3779A
4τὸ
3588
5κατ᾽
2596
I
6ἐμὲ
1473
am eager to come


7πρόθυμον
4289A
to you

11ὑμῖν
4771
 
12τοῖς
3588
in
13ἐν
1722
Rome
14Ῥώμῃ
4516
too
9καί
2532
to preach the Good News


16εὐαγγελίσασθαι
2097A
1:16
 
 
For
4γὰρ
1063
I am


not
3οὐ
3756
ashamed of
5ἐπαισχύνομαι
1870
this
6τὸ
3588
Good News about Christ
7εὐαγγέλιον
2098
 
10γὰρ
1063
It is

12ἐστίν
1510
the power

9δύναμις
1411
of God

11θεοῦ
2316
at work
9δύναμις
1411
saving
14εἰς
1519
15σωτηρίαν
4991
everyone
16παντὶ
3956
who
17τῷ
3588
believes
18πιστεύοντι
4100
the Jew


20Ἰουδαίῳ
2453A
first
22πρῶτον
4412
and
21τε
5037
also
23καὶ
2532
the Gentile

24̔Έλληνι
1672
1:17
 
 
 
4γὰρ
1063
This Good News
6ἐν
1722
7αὐτῷ
0846
tells how
8ἀποκαλύπτεται
0601
God
5θεοῦ
2316
makes right in sight
3δικαιοσύνη
1343
from start
10ἐκ
1537
to finish
12εἰς
1519
by faith

11πίστεως
4102
 
13πίστιν
4102
As
15καθὼς
2531
the Scriptures say


16γέγραπται
1125
 
19δὲ
1161
through
21ἐκ
1537
faith
22πίστεως
4102
a
18
3588
righteous person
20δίκαιος
1342A
has life
23ζήσεται
2198.0A
1:18
 
 
But
4γὰρ
1063
God
6θεοῦ
2316
shows
3ἀποκαλύπτεται
0601
anger
5ὀργὴ
3709
from
7ἀπ᾽
0575
heaven
8οὐρανοῦ
3772
against
9ἐπὶ
1909
all
10πᾶσαν
3956
sinful
11ἀσέβειαν
0763
 
13καὶ
2532
wicked
14ἀδικίαν
0093
people
15ἀνθρώπων
0444
who
16τῶν
3588
suppress
21κατεχόντων
2722
the
17τὴν
3588
truth
18ἀλήθειαν
0225
by
19ἐν
1722
wickedness
20ἀδικίᾳ
0093
1:19
 
 
 
3διότι
1360
They
11αὐτοῖς
0846
know the truth
4τὸ
3588
5γνωστὸν
1110B
about

 
6τοῦ
3588
God
7θεοῦ
2316
because
14γὰρ
1063
he
12
3588
13θεὸς
2316
 
8φανερόν
5318
 
9ἐστιν
1510
 
10ἐν
1722
has made obvious

16ἐφανέρωσεν
5319
to them

15αὐτοῖς
0846
1:20
 
 
For
4γὰρ
1063
ever since
8ἀπὸ
0575
the world

10κόσμου
2889
created
9κτίσεως
2937
everything
11τοῖς
3588
God made

12ποιήμασιν
4161
can clearly see

14καθορᾶται
2529
his
6αὐτοῦ
0846
 
3τὰ
3588
invisible qualities
5ἀόρατα
0517.0A
 
16
3588
 
17τε
5037
his
19αὐτοῦ
0846
eternal
18ἀί̈διος
0126
power
20δύναμις
1411
and
21καὶ
2532
divine nature
22θειότης
2305
So
24εἰς
1519
25τὸ
3588
they
27αὐτοὺς
0846
have
26εἶναι
1510
no excuse for not
28ἀναπολογήτους
0379
knowing God
13νοούμενα
3539
1:21
 
 
Yes
3διότι
1360
they knew

5γνόντες
1097
 
6τὸν
3588
God
7θεόν
2316
they

wouldn’t
9οὐχ
3756
worship
12ἐδόξασαν
1392
as
10ὡς
5613
God
11θεὸν
2316
or even
13
2228
give thanks
14ηὐχαρίστησαν
2168
And
16ἀλλὰ
0235
they
21αὐτῶν
0846
began to think up foolish ideas of


17ἐματαιώθησαν
3154A
18ἐν
1722
19τοῖς
3588
20διαλογισμοῖς
1261
As a result
23καί
2532
their
28αὐτῶν
0846
 
26
3588
minds
29καρδία
2588
became dark and confused25ἐσκοτίσθη
4654
27ἀσύνετος
0801
1:22
 
 
Claiming
3φάσκοντες
5335
to be

4εἶναι
1510
wise
5σοφοί
4680
they became utter fools
7ἐμωράνθησαν
3471A
1:23
 
 
And
3καὶ
2532
instead of
4ἤλλαξαν
0236
the

 
5τὴν
3588
glorious
6δόξαν
1391
 
7τοῦ
3588
ever-living
8ἀφθάρτου
0862.0
God
9θεοῦ
2316
idols
13εἰκόνος
1504
made
11ἐν
1722
to look like
12ὁμοιώματι
3667
mere
14φθαρτοῦ
5349
people
15ἀνθρώπου
0444
and
16καὶ
2532
birds
17πετεινῶν
4071
and
18καὶ
2532
animals
19τετραπόδων
5074
and
20καὶ
2532
reptiles
21ἑρπετῶν
2062
1:24
 
 
So
3διὸ
1352
 
6
3588
God
7θεὸς
2316
abandoned
4παρέδωκεν
3860
them
5αὐτοὺς
0846
to do
14εἰς
1519
whatever
9ταῖς
3588
shameful things
15ἀκαθαρσίαν
0167
their
13αὐτῶν
0846
 
11τῶν
3588
hearts
12καρδιῶν
2588
desired
8ἐν
1722
10ἐπιθυμίαις
1939
a result
17τοῦ
3588
did vile and degrading things
18ἀτιμάζεσθαι
0818
with
22ἐν
1722
 
21αὐτῶν
0846
each other’s
23αὐτοῖς
0846
 
19τὰ
3588
bodies
20σώματα
4983
1:25
 
 
They
3οἵτινες
3748
traded
4μετήλλαξαν
3337
the
5τὴν
3588
truth
6ἀλήθειαν
0225
about

 
7τοῦ
3588
God
8θεοῦ
2316
for
9ἐν
1722
a
10τῷ
3588
lie
11ψεύδει
5579
So
13καὶ
2532
they

worshiped
14ἐσεβάσθησαν
4573
and
15καὶ
2532
served
16ἐλάτρευσαν
3000
the
17τῇ
3588
things God created
18κτίσει
2937
instead of
19παρὰ
3844
the
20τὸν
3588
Creator himself
21κτίσαντα
2936
who
23ὅς
3739
is
24ἐστιν
1510
worthy of
25εὐλογητὸς
2128
eternal
26εἰς
1519
27τοὺς
3588
28αἰῶνας
0165
praise
25εὐλογητὸς
2128
Amen
30ἀμήν
0281
1:26
 
 
That is why
3διὰ
1223
4τοῦτο
3778A
 
7
3588
God
8θεὸς
2316
abandoned
5παρέδωκεν
3860
them
6αὐτοὺς
0846
to
9εἰς
1519
shameful
11ἀτιμίας
0819
desires
10πάθη
3806
 
15γὰρ
1063
Even
14τε
5037
the
13αἵ
3588
women
16θήλειαι
2338A
 
17αὐτῶν
0846
turned against
18μετήλλαξαν
3337
the
19τὴν
3588
natural
20φυσικὴν
5446
way to have sex
21χρῆσιν
5540
instead indulged in sex with each other
22εἰς
1519
23τὴν
3588
24παρὰ
3844
25φύσιν
5449
1:27
 
 
And
3ὁμοίως
3668
4τε
5037
5καὶ
2532
the
6οἱ
3588
men
7ἄρσενες
0730A
instead of having
9ἀφέντες
0863
normal sexual relations with
10τὴν
3588
11φυσικὴν
5446
12χρῆσιν
5540
 
13τῆς
3588
women
14θηλείας
2338A
burned
16ἐξεκαύθησαν
1572
with
17ἐν
1722
 
18τῇ
3588
lust
19ὀρέξει
3715
 
20αὐτῶν
0846
for
21εἰς
1519
each other
22ἀλλήλους
0240
Men
24ἄρσενες
0730A
did
29κατεργαζόμενοι
2716
 
27τὴν
3588
shameful things
28ἀσχημοσύνην
0808
with
25ἐν
1722
other men


26ἄρσεσιν
0730A
this
36τῆς
3588
sin
37πλάνης
4106
 
38αὐτῶν
0846
they suffered

41ἀπολαμβάνοντες
0618
within
39ἐν
1722
themselves
40ἑαυτοῖς
1438
 
31καὶ
2532
the
32τὴν
3588
penalty
33ἀντιμισθίαν
0489
 
34ἣν
3739
they deserved

35ἔδει
1163
1:28
 
 
Since
3καὶ
2532
4καθὼς
2531
they thought foolish


5οὐκ
3756
6ἐδοκίμασαν
1381
to acknowledge9ἔχειν
2192
10ἐν
1722
11ἐπιγνώσει
1922
 
7τὸν
3588
God
8θεὸν
2316
he
15
3588
16θεὸς
2316
abandoned
13παρέδωκεν
3860
them
14αὐτοὺς
0846
to
17εἰς
1519
foolish thinking
18ἀδόκιμον
0096
19νοῦν
3563
let do

20ποιεῖν
4160
things that
21τὰ
3588
should
23καθήκοντα
2520
never
22μὴ
3361.0
be done
23καθήκοντα
2520
1:29
 
 
lives became full of


3πεπληρωμένους
4137
every kind of
4πάσῃ
3956
wickedness
5ἀδικίᾳ
0093
sin
7πονηρίᾳ
4189
greed
9πλεονεξίᾳ
4124
hate
11κακίᾳ
2549
 
13μεστοὺς
3324
envy
14φθόνου
5355
murder
16φόνου
5408
quarreling
18ἔριδος
2054
deception
20δόλου
1388
malicious behavior
22κακοηθείας
2550
gossip
24ψιθυριστάς
5588
1:30
 
 
backstabbers
3καταλάλους
2637
haters of God
5θεοστυγεῖς
2319A
insolent
7ὑβριστάς
5197
proud
9ὑπερηφάνους
5244
boastful
11ἀλαζόνας
0213
invent new
13ἐφευρετὰς
2182
ways of sinning
14κακῶν
2556B
disobey
17ἀπειθεῖς
0545
parents
16γονεῦσιν
1118
1:31
 
 
refuse to understand
3ἀσυνέτους
0801
break promises
5ἀσυνθέτους
0802
heartless
7ἀστόργους
0794
have no mercy
9ἀνελεήμονας
0415
1:32
 
 
They
3οἵτινες
3748
know
8ἐπιγνόντες
1921
 
6τοῦ
3588
God’s
7θεοῦ
2316
 
4τὸ
3588
justice requires
5δικαίωμα
1345
that
9ὅτι
3754
those who
10οἱ
3588
do
13πράσσοντες
4238
 
11τὰ
3588
these things
12τοιαῦτα
5108D
deserve
14ἄξιοι
0514
16εἰσίν
1510
to die

15θανάτου
2288
yet
18οὐ
3756
19μόνον
3440
they do

21ποιοῦσιν
4160
them
20αὐτὰ
0846
anyway
18οὐ
3756
19μόνον
3440
Worse yet
23ἀλλά
0235
they encourage

27συνευδοκοῦσιν
4909
others
28τοῖς
3588
to do

29πράσσουσιν
4238
too
25καί
2532