The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

Αἴγυπτος (Aigyptos, 0125)

Meanings

Egypt, land of Egypt, of Egypt

Greek-English Concordance: 25 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:13 13ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ. λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι, μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 13 {NEQ} After the wise men were gone , {NEQ} an angel of the Lord appeared to {NEQ} Joseph in a dream . Get up ! {NEQ} Flee to Egypt with the child and his {NEQ} mother , the angel said . {NEQ} Stay there until I tell you to return , because Herod is going to search for the child {NEQ} to kill him .
Matt.2:14 14 δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτός καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, 14 That night {NEQ} Joseph {NEQ} {NEQ} left for Egypt with the child and Mary , his {NEQ} mother ,
Matt.2:15 15καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου. ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. 15 and they stayed there until Herod’s {NEQ} death . {NEQ} This fulfilled what the Lord had spoken through the prophet : I called my {NEQ} Son out of Egypt .  * 
Matt.2:19 19τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ. 19 When {NEQ} {NEQ} Herod died , {NEQ} an angel of the Lord appeared in a dream to {NEQ} Joseph in Egypt .
Acts.2:10 10Φρυγίαν, τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον, καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι, 10   Phrygia , {NEQ} {NEQ} Pamphylia , Egypt , and the areas {RPT} of Libya {RPT} around Cyrene , {NEQ} {NEQ} visitors from Rome
Acts.7:9 9καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν Ἰωσήφ, ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον· καὶ ἦν θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ 9 {NEQ} These patriarchs were jealous of their brother {NEQ} Joseph , and they sold him to be a slave in Egypt . But {NEQ} God was with him
Acts.7:10 10καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραώ, βασιλέως Αἰγύπτου. καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπτον καὶ ἐφ᾽ ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ. 10 and rescued him from all his {NEQ} troubles . And God gave him favor before Pharaoh , king of Egypt . God also gave Joseph unusual wisdom , so that Pharaoh appointed him governor over all of Egypt and put him in charge of the palace {RPT} .
Acts.7:11 11ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν Αἴγυπτον καὶ Χαναάν· καὶ θλῖψις μεγάλη, καὶ οὐχ ηὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν. 11 But a famine came upon {NEQ} Egypt and Canaan . {NEQ} There was great misery , and our {NEQ} ancestors ran out of food .
Acts.7:12 12ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὄντα σιτία εἰς Αἴγυπτον, ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας ἡμῶν πρῶτον. 12 {NEQ} Jacob heard that there was still grain in Egypt , so he sent his sons our {NEQ} ancestors to buy some .
Acts.7:15 15κατέβη δὲ Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἐτελεύτησεν αὐτός, καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν. 15 So Jacob went to Egypt . {NEQ} He died there , as did our {NEQ} ancestors .
Acts.7:17 17καθὼς δὲ ἤγγιζεν χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ. 17 As the time drew near when {NEQ} God would fulfill his {RPT} promise to {NEQ} Abraham , the number of our people in Egypt greatly increased .
Acts.7:18 18ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος ἐπ᾽ Αἴγυπτον ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ. 18 But then a new king came to the throne of Egypt who knew nothing about {NEQ} Joseph .
Acts.7:34 34ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ· καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς. καὶ νῦν δεῦρο, ἀποστείλω σε εἰς Αἴγυπτον. 34 I have certainly seen the oppression of my {NEQ} people {NEQ} in Egypt . {NEQ} I have heard their {NEQ} groans and have come down to rescue them . Now go , for I am sending you back to Egypt .  * 
Acts.7:36 36οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα, ἐν τῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἐν Ἐρυθρᾷ Θαλάσσῃ, καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσεράκοντα. 36 And by means of many wonders and miraculous signs , he led them out of {NEQ} {NEQ} Egypt , {NEQ} through the Red Sea , and through the wilderness for forty years .
Acts.7:39 39 οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν· ἀλλὰ ἀπώσαντο καὶ ἐστράφησαν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον. 39 But our {NEQ} ancestors refused to listen to Moses . {NEQ} They rejected him and wanted to return to Egypt .
Acts.7:40 40εἰπόντες τῷ Ἀαρών, Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν, γὰρ Μωυσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ. 40 They told {NEQ} Aaron , Make us some gods who can lead us , for we don’t know what has become of this {NEQ} Moses {RPT} , who brought us out of Egypt .
Acts.13:17 17 θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ Αἰγύπτου. καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς. 17 The God of this {NEQ} nation of Israel chose our {NEQ} ancestors and made them multiply and grow strong during their stay in Egypt . Then with a powerful arm he led them out {RPT} of their {RPT} slavery .
Heb.3:16 16τίνες γὰρ ἀκούσαντες, παρεπίκραναν; ἀλλ᾽ οὐ πάντες οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ Μωυσέως; 16 And who was it who rebelled against God , even though they heard his voice ? Wasn’t it the people Moses led out of Egypt ?
Heb.8:9 9οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου· ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει κύριος. 9 This covenant will not be like the one I made with their {NEQ} ancestors when I took them by the hand and led them out of {RPT} the land of Egypt . {NEQ} They did not remain faithful to my {NEQ} covenant , so I turned my back on them , says the LORD .
Heb.11:26 26μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ, ἀπέβλεπεν γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν. 26 He thought it was better {NEQ} to suffer for the sake of {NEQ} Christ than to own the treasures of Egypt , for he was looking ahead to his great reward .
Heb.11:27 27πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον, μὴ φοβηθεὶς τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως· τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησεν. 27 It was by faith that Moses left the land of Egypt , not fearing the {NEQ} king’s anger . He kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible .
Jude.1:5 5ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ἅπαξ πάντα, ὅτι Ἰησοῦς λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν. 5 So I want to remind you , though you already know these things , that Jesus  *  first rescued the nation of Israel from Egypt , but later he destroyed those who did not remain faithful .
Rev.11:8 8καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καί Αἴγυπτος, ὅπου καὶ κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη. 8 And their {NEQ} bodies will lie in the main street of Jerusalem ,  *  the city that is figuratively called Sodom and Egypt , the city {NEQ} where their {NEQ} Lord was crucified .