The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

Γαλιλαία (Galilaia, 1056)

Meanings

Galilee, of Galilee, of Galilee [was]

Greek-English Concordance: 61 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:22 22ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν. χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας. 22 But when he learned that the new ruler of {NEQ} Judea was Herod’s son Archelaus , he was afraid to go there . Then , after being warned in a dream , he left for the region of {NEQ} Galilee .
Matt.3:13 13τότε παραγίνεται Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάνην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ. 13 Then {NEQ} Jesus went from {NEQ} Galilee to the Jordan River to be baptized by {NEQ} John {RPT} .
Matt.4:12 12ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάνης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 12 {NEQ} When Jesus heard that John had been arrested , he left Judea and returned to {NEQ} Galilee .
Matt.4:15 15Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 15 In the land of Zebulun and {RPT} of Naphtali , beside the sea , beyond the Jordan River , in Galilee {NEQ} where so many Gentiles live ,
Matt.4:18 18περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, εἶδεν δύο ἀδελφούς— Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ— βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν, ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς. 18 One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of {NEQ} Galilee , he saw two brothers Simon , also {NEQ} called Peter , and Andrew {RPT} throwing a net into the water , for they fished for a living .
Matt.4:23 23καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας· καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 23 {NEQ} Jesus traveled throughout the region of {NEQ} Galilee , teaching in the synagogues {RPT} and announcing the Good News about the Kingdom . And he healed every kind of disease and {RPT} illness .
Matt.4:25 25καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί— ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, καὶ Δεκαπόλεως, καὶ Ἱεροσολύμων, καὶ Ἰουδαίας, καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 25 {NEQ} Large crowds followed him wherever he went people from {NEQ} Galilee , {NEQ} the Ten Towns , * {NEQ} Jerusalem , {NEQ} from all over Judea , and from east of the Jordan River .
Matt.15:29 29καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ. 29 {NEQ} Jesus returned to the Sea of {NEQ} Galilee and climbed a hill and sat down {RPT} .
Matt.17:22 22συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Μέλλει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. 22 {NEQ} After they gathered again in {NEQ} Galilee , {NEQ} Jesus told them , The Son of {NEQ} Man is going to be betrayed into the hands of his enemies .
Matt.19:1 1καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 19:1 {NEQ} {NEQ} When {NEQ} Jesus had finished {NEQ} saying these things , he left {NEQ} Galilee and went down to the region {NEQ} of Judea east of the Jordan River .
Matt.21:11 11οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν προφήτης Ἰησοῦς, ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας. 11 And the crowds replied , It’s Jesus , the prophet {RPT} from Nazareth in {NEQ} Galilee .
Matt.26:32 32μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με, προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 32 But after I have been raised from the dead , I will go ahead of you to {NEQ} Galilee and meet you there .
Matt.27:55 55ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ. 55 And {RPT} many women who had come from {NEQ} Galilee with {NEQ} Jesus to care for him were watching from a distance .
Matt.28:7 7καί, ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. 7 And now , go quickly and tell his {NEQ} disciples that he has risen from the dead , and {NEQ} he is going ahead of you to {NEQ} Galilee . You will see him there . Remember what I have told you .
Matt.28:10 10τότε λέγει αὐταῖς Ἰησοῦς, Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται. 10 Then {NEQ} Jesus said to them , Don’t be afraid ! Go tell my {NEQ} brothers to leave for {NEQ} Galilee , and they will see me there .
Matt.28:16 16οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς Ἰησοῦς. 16 Then the eleven disciples left for {NEQ} Galilee , going to the mountain where {NEQ} Jesus had told them to go .
Mark.1:9 9καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάνου. 9 One day Jesus came from Nazareth in {NEQ} Galilee , and John baptized him in the Jordan River .
Mark.1:14 14καί, μετὰ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάνην, ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ. 14 Later on , after {NEQ} John was arrested , {NEQ} Jesus went into {NEQ} Galilee , where he preached {NEQ} God’s {NEQ} Good News . * 
Mark.1:16 16καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς. 16 One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of {NEQ} Galilee , he saw Simon * and his {NEQ} brother Andrew throwing a net into the water , for they fished for a living .
Mark.1:28 28καὶ ἐξῆλθεν ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. 28 {NEQ} The news about Jesus spread quickly throughout the entire region of {NEQ} Galilee .
Mark.1:39 39καὶ ἦλθεν, κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 39 So he traveled throughout the region of {NEQ} Galilee , preaching in the synagogues {RPT} and casting out {NEQ} demons .
Mark.3:7 7καὶ Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν θάλασσαν, καὶ πολὺ πλῆθος, ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ἠκολούθησεν· καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, 7 {NEQ} {NEQ} Jesus went out to the lake with his {NEQ} disciples , and a large crowd followed him . They came from all over {NEQ} Galilee , {NEQ} {RPT} {NEQ} Judea ,
Mark.6:21 21καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου. ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ, καὶ τοῖς χιλιάρχοις, καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας. 21 Herodias’s {NEQ} chance finally came on Herod’s {NEQ} birthday {RPT} . He gave a party for his {NEQ} high government officials , {NEQ} {NEQ} army officers , and the leading citizens of {NEQ} Galilee .
Mark.7:31 31καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως. 31 {NEQ} Jesus left {RPT} {RPT} Tyre and went up to Sidon before going back {RPT} to the Sea of {NEQ} Galilee and {NEQ} {NEQ} the region of the Ten Towns . * 
Mark.9:30 30κἀκεῖθεν ἐξελθόντες, παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας. καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ. 30 Leaving that region , they traveled through {NEQ} Galilee . {NEQ} Jesus didn’t {NEQ} want anyone to know he was there ,
Mark.14:28 28ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με, προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 28 But after I am raised from the dead , I will go ahead of you to {NEQ} Galilee and meet you there .
Mark.15:41 41αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ. καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα. 41 They had been followers of Jesus and had cared for him while he was in {NEQ} Galilee . {NEQ} Many other women who had come with him to Jerusalem were also there .
Mark.16:7 7ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. 7 Now go and tell his {NEQ} disciples , including {NEQ} Peter , that Jesus is going ahead of you to {NEQ} Galilee . You will see him there , just as he told you before he died .
Luke.1:26 26ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ, ἀπεστάλη ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ὄνομα Ναζαρέτ, 26 In {NEQ} the {RPT} sixth month of Elizabeth’s pregnancy , {RPT} {NEQ} God sent the angel Gabriel to {RPT} Nazareth , a village in {NEQ} Galilee ,
Luke.2:4 4ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ἐκ πόλεως Ναζαρέτ, εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυείδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ· 4 And because Joseph was a descendant of King David , he had to go {NEQ} {NEQ} to Bethlehem in {NEQ} Judea , David’s {RPT} ancient home . {NEQ} {NEQ} He traveled there from the village of Nazareth in {NEQ} Galilee .
Luke.2:39 39καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον κυρίου, ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ. 39 {NEQ} When Jesus' parents had fulfilled all the requirements of the law of the Lord , they returned home to Nazareth in {NEQ} Galilee .
Luke.3:1 1ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου, Καίσαρος· ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πειλάτου τῆς Ἰουδαίας· καὶ τετρααρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου· Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετρααρχοῦντος τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας· καὶ Λυσανίου τῆς Ἀβειληνῆς τετρααρχοῦντος· 3:1 It was now the fifteenth year of the reign of Tiberius , the Roman emperor . Pontius Pilate was governor over {NEQ} Judea ; {NEQ} Herod Antipas was ruler * over {NEQ} Galilee ; his {NEQ} {NEQ} brother Philip was ruler * over {NEQ} Iturea and Traconitis ; {NEQ} Lysanias was ruler over {NEQ} Abilene .
Luke.4:14 14καὶ ὑπέστρεψεν Ἰησοῦς, ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος, εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ. 14 Then {NEQ} Jesus returned to {NEQ} Galilee , filled with the Holy Spirit’s {NEQ} power . {NEQ} Reports about him spread quickly through the whole region {RPT} {RPT} .
Luke.4:31 31καὶ κατῆλθεν εἰς Καφαρναούμ, πόλιν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν. 31 Then Jesus went to Capernaum , a town in {NEQ} Galilee , and taught there in the synagogue every {NEQ} Sabbath day .
Luke.5:17 17καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι. (οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας, καὶ Ἰερουσαλήμ.) καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν. 17 {NEQ} {NEQ} One {NEQ} day {NEQ} while Jesus was teaching , some Pharisees and teachers of religious law {NEQ} were sitting nearby . ( It seemed that these men showed up from every village in all {NEQ} Galilee and Judea , as well as from Jerusalem . ) And the Lord’s healing power was strongly with Jesus .
Luke.8:26 26καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντιπέρα τῆς Γαλιλαίας. 26 So they arrived in the region of the Gerasenes , * {NEQ} {NEQ} across the lake from {NEQ} Galilee .
Luke.17:11 11καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας. 11 {NEQ} {NEQ} As Jesus continued on toward Jerusalem , {NEQ} he reached the border between Galilee and Samaria .
Luke.23:5 5οἱ δὲ ἐπίσχυον. λέγοντες ὅτι, Ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε. 5 Then they became insistent . But he is causing riots by his teaching wherever he goes {NEQ} {NEQ} all over {NEQ} Judea , from {NEQ} Galilee to Jerusalem !
Luke.23:49 49εἱστήκεισαν δέ, πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ὁρῶσαι ταῦτα. 49 But Jesus' {NEQ} {NEQ} friends , including the women who had followed him from {NEQ} Galilee , stood at a distance watching {RPT} .
Luke.23:55 55κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ. 55 As his body was taken away , the women from {NEQ} Galilee followed {RPT} and saw the tomb {NEQ} where his {NEQ} body was placed .
Luke.24:6 6οὐκ ἔστιν ὧδε· ἀλλὰ ἠγέρθη. μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 6 He isn’t here ! {NEQ} He is risen from the dead ! Remember what he told you back in {NEQ} Galilee ,
John.1:43 43τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀκολούθει μοι. 43 The next day Jesus decided to go to {NEQ} Galilee . {NEQ} He found Philip and said to him , Come , follow me .
John.2:1 1καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας. καὶ ἦν μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ, 2:1 {NEQ} The next day * there was a wedding celebration in the village of Cana in {NEQ} Galilee . {NEQ} {NEQ} Jesus' {NEQ} mother was there ,
John.2:11 11ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ. καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 11 This miraculous {NEQ} sign at Cana in {NEQ} Galilee was the first time {NEQ} Jesus {NEQ} revealed his {NEQ} glory . And his {NEQ} disciples believed in him .
John.4:3 3ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 3 So he left {NEQ} Judea and returned to {NEQ} Galilee .
John.4:43 43μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας, ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 43 At the end of {NEQ} the two days , Jesus went on to {NEQ} Galilee .
John.4:45 45ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν. 45 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} {NEQ} Yet the Galileans welcomed him , for they had been in Jerusalem at the Passover celebration and had seen everything {RPT} he did there .
John.4:46 46ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ. 46 As he traveled through {NEQ} Galilee , he came to {NEQ} Cana , where he had turned the water into wine . {NEQ} There was a government official in nearby Capernaum whose {NEQ} son was very sick .
John.4:47 47οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀπῆλθεν πρὸς αὐτόν. καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν. 47 When he heard that Jesus had come from {NEQ} Judea to {NEQ} Galilee , he went and begged Jesus to come to Capernaum {NEQ} to heal his {NEQ} son , {NEQ} who was about to die .
John.4:54 54τοῦτο δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 54 {NEQ} This was the second miraculous sign {NEQ} Jesus did in {NEQ} Galilee after coming from {NEQ} Judea .
John.6:1 1μετὰ ταῦτα, ἀπῆλθεν Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας, τῆς Τιβεριάδος. 6:1 After this , {NEQ} Jesus crossed over to the far side of the Sea of {NEQ} Galilee , also known as the Sea of Tiberias .
John.7:1 1καὶ μετὰ ταῦτα, περιεπάτει Ἰησοῦς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι. 7:1 {NEQ} After this , {NEQ} Jesus traveled around {NEQ} {NEQ} Galilee . {NEQ} He wanted to stay out of {NEQ} {NEQ} Judea , {NEQ} where the Jewish leaders were plotting his death .
John.7:9 9ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. 9 After saying these things {RPT} , Jesus remained in {NEQ} Galilee .
John.7:41 41ἄλλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν Χριστός. οἱ δὲ ἔλεγον, Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας Χριστὸς ἔρχεται; 41 Others said , He is the Messiah . Still others said , But he can’t be ! {NEQ} Will the Messiah come from {NEQ} Galilee ?
John.7:52 52ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Μὴ καί, σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε— ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται. 52 They replied {RPT} , Are you from {NEQ} Galilee , too ? Search the Scriptures and see for yourself {NEQ} no prophet ever comes * from {NEQ} Galilee ! —————————
John.12:21 21οὗτοι οὖν προσῆλθαν Φιλίππῳ, τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας. καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 21 {RPT} {NEQ} paid a visit to Philip , who was from Bethsaida in {NEQ} Galilee . They said , {RPT} Sir , we want to meet {NEQ} Jesus .
John.21:2 2ἦσαν ὁμοῦ— Σίμων Πέτρος, καὶ Θωμᾶς (ὁ λεγόμενος Δίδυμος), καὶ Ναθαναὴλ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο. 2 Several of the disciples were there Simon Peter , {NEQ} Thomas ( nicknamed the Twin ) , * {NEQ} Nathanael {NEQ} from Cana in {NEQ} Galilee , {NEQ} the sons of {NEQ} Zebedee , and two other {NEQ} disciples {RPT} .
Acts.9:31 31 μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ Γαλιλαίας, καὶ Σαμαρείας, εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου· καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἐπληθύνετο. 31 The church then had peace throughout {NEQ} Judea , {NEQ} Galilee , and Samaria , and it became stronger as the believers lived in the fear of the Lord . And with the encouragement of the Holy Spirit , it also grew in numbers .
Acts.10:37 37ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, μετὰ τὸ βάπτισμα ἐκήρυξεν Ἰωάνης. 37 You know what happened throughout {NEQ} Judea , beginning in {NEQ} Galilee , after John began preaching his message of {NEQ} baptism {RPT} .
Acts.13:31 31ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἰερουσαλήμ. οἵτινες νῦν εἰσὶ μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν. 31 And over a period of many days he appeared to those who had gone with him from {NEQ} Galilee to Jerusalem . They are now his witnesses to the people of Israel .