The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

Μακεδονία (Makedonia, 3109)

Meanings

Macedonia, of Macedonia

Greek-English Concordance: 22 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Acts.16:9 9καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυκτὸς τῷ Παύλῳ ὤφθη. ἀνὴρ Μακεδών τις ἦν ἑστώς, καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν. 9 {NEQ} That night {NEQ} Paul had a vision : A man from Macedonia in northern Greece was standing there , {NEQ} pleading with him {NEQ} , Come over to Macedonia and help us !
Acts.16:10 10ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. 10 So we * decided to leave for Macedonia at once , having concluded that {NEQ} God was calling us to preach the Good News there .
Acts.16:12 12κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτη τῆς μερίδος Μακεδονίας πόλις κολωνία· ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς. 12 From there we reached Philippi , a {RPT} {NEQ} major city of that district of Macedonia and a Roman colony . And we stayed there several days .
Acts.18:5 5ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας τε Σίλας καὶ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ λόγῳ Παῦλος· διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις εἶναι τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. 5 And after {NEQ} {NEQ} Silas and {NEQ} Timothy came down from {NEQ} Macedonia , {NEQ} Paul spent all his time preaching the word . He testified to the Jews that Jesus was the Messiah .
Acts.19:21 21ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα ἔθετο Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. εἰπὼν ὅτι, Μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ δεῖ με καὶ Ῥώμην ἰδεῖν. 21 Afterward {RPT} {NEQ} Paul felt compelled by the Spirit * to go over to {NEQ} Macedonia and Achaia before going to Jerusalem . And after that , he said , I must go on to Rome !
Acts.19:22 22ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ, Τιμόθεον καὶ ̓Έραστον, αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν Ἀσίαν. 22 {NEQ} He sent his two {NEQ} assistants , Timothy and Erastus , ahead to {NEQ} Macedonia while he stayed awhile longer in the province of Asia .
Acts.20:1 1μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον, μεταπεμψάμενος Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ παρακαλέσας· ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν. 20:1 {NEQ} When the uproar was over , {NEQ} Paul sent for the believers * and encouraged them . Then he said good-bye and left for Macedonia .
Acts.20:3 3ποιήσας τε μῆνας τρεῖς· γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν, ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας. 3 {NEQ} where he stayed for three months . He was preparing to sail back to {NEQ} Syria when he discovered a plot by some Jews against his life , so he decided {NEQ} to return through Macedonia .
Rom.15:26 26ηὐδόκησαν, γάρ, Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἰερουσαλήμ. 26 For you see , the believers in Macedonia and Achaia * have eagerly taken up an offering for the poor among the believers {RPT} in Jerusalem .
1Cor.16:5 5ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω, Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι. 5 {NEQ} I am coming to visit you after I have been to Macedonia , * for I am planning to travel through Macedonia .
2Cor.1:16 16καὶ δι᾽ ὑμῶν διελθεῖν εἰς Μακεδονίαν καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς· καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν Ἰουδαίαν. 16 first on my way {RPT} to Macedonia and again when I returned from Macedonia {RPT} . * Then you could send me on my way to {NEQ} Judea .
2Cor.2:13 13οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πνεύματί μου τῷ μὴ εὑρεῖν με Τίτον τὸν ἀδελφόν μου· ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν. 13 But I had no peace of mind {RPT} because my dear {NEQ} brother Titus hadn’t yet arrived with a report from you . So I said good-bye {RPT} and went on to Macedonia {NEQ} {NEQ} to find him {RPT} .
2Cor.7:5 5καὶ γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν σὰρξ ἡμῶν. ἀλλ᾽ ἐν παντί, θλιβόμενοι ἔξωθεν μάχαι ἔσωθεν φόβοι. 5 {NEQ} {NEQ} When we arrived in Macedonia , there was no rest for us . {NEQ} We faced conflict from every direction , with battles on the outside and fear on the inside .
2Cor.8:1 1γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δεδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας· 8:1 Now I want you to know , dear brothers and sisters , * what {NEQ} God in his kindness {NEQ} has done through the churches {NEQ} in Macedonia .
2Cor.11:9 9καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθείς, οὐ κατενάρκησα οὐθενός· τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας· καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα, καὶ τηρήσω. 9 And when I was with you and didn’t have enough to live on , I did not become a financial burden to anyone . For the brothers who came from Macedonia {NEQ} brought me all that I needed . I have never been a burden to you , and I never will be .
Phil.4:15 15οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας· οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι· 15 {NEQ} As you know , you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the Good News and then traveled on from Macedonia . No other church did this .
1Thes.1:7 7ὥστε, γενέσθαι ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν— ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ. 7 As a result , you have become an example to all the believers in Greece throughout both {NEQ} Macedonia and {RPT} {NEQ} Achaia . * 
1Thes.1:8 8ἀφ᾽ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται λόγος τοῦ κυρίου, οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἀχαΐᾳ, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τόπῳ πίστις ὑμῶν πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν· ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι, 8 And now the word of the Lord is ringing out from you to people everywhere , even beyond {NEQ} Macedonia and Achaia , for wherever we go we find people telling us about your {RPT} faith {RPT} in {NEQ} God . {NEQ} We don’t need to tell them about it ,
1Thes.4:10 10καὶ γάρ, ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ. παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον· 10 Indeed {NEQ} , you already show your love for all the believers {RPT} * throughout {NEQ} Macedonia . Even so , dear brothers and sisters , we urge you to love them even more .
1Tim.1:3 3καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ, πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν· 3 When I left for Macedonia , {NEQ} I urged you to stay there in Ephesus and stop those whose teaching is contrary to the truth .