The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

Μαρία (Maria, 3137)

Meanings

Mary, of Mary, to Mary

Greek-English Concordance: 28 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:16 16Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσήφ, τὸν ἄνδρα Μαρίας. ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς, λεγόμενος Χριστός. 16 Jacob {NEQ} was the father of {NEQ} Joseph , the husband of Mary . Mary gave birth to Jesus , who is called the Messiah .
Matt.1:18 18τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρίας, τῷ Ἰωσήφ. πρὶν συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 18 {NEQ} {NEQ} This is how Jesus the Messiah was {NEQ} born . His {NEQ} mother , Mary , was engaged to be married to {NEQ} Joseph . But before the marriage took place , while she was still a virgin , she became pregnant through the power of the Holy Spirit .
Matt.1:20 20ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων, Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυείδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου. τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου. 20 As he considered this {NEQ} , {NEQ} an angel of the Lord appeared to him in a dream . Joseph , son of David , the angel said , do not be afraid to take Mary as your {NEQ} wife . For the child within her was conceived by the {NEQ} Holy Spirit .
Matt.2:11 11καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας, τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ. καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα χρυσόν, καὶ λίβανον, καὶ σμύρναν. 11 {NEQ} They entered the house and saw the child with his {NEQ} mother , Mary , and they bowed down and worshiped him . Then they opened their {NEQ} treasure chests and gave him gifts of gold , {RPT} frankincense , and myrrh .
Matt.27:56 56ἐν αἷς ἦν Μαρία Μαγδαληνή, καὶ Μαρία (ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ), καὶ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου. 56 Among them were Mary {NEQ} Magdalene , {NEQ} Mary ( the mother of {NEQ} James and Joseph ) , and the mother of James and John , the sons of Zebedee .
Matt.27:61 61ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ Μαγδαληνὴ καὶ ἄλλη Μαρία καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. 61 Both {NEQ} {NEQ} {RPT} Mary {NEQ} Magdalene and the other Mary were sitting across from the tomb and watching .
Matt.28:1 1ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθεν Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. 28:1 Early on Sunday morning ,  *  {NEQ} as the new day was dawning , Mary {NEQ} Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb .
Mark.6:3 3οὐχ οὗτός ἐστιν τέκτων, υἱὸς τῆς Μαρίας καὶ ἀδελφὸς Ἰακώβου, καὶ Ἰωσῆτος, καὶ Ἰούδα, καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 3 Then they scoffed , {NEQ} He’s just a carpenter , the son of {NEQ} Mary  *  and the brother of James , {NEQ} Joseph ,  *  {NEQ} Judas , and Simon . And {NEQ} his {NEQ} sisters live right here among us . {NEQ} They were deeply offended and refused to believe in him .
Mark.15:40 40ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες, ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς καὶ Μαριὰμ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία (ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ), καὶ Σαλώμη. 40 Some women were {NEQ} {NEQ} there , watching from a distance , including Mary {NEQ} Magdalene , {NEQ} Mary ( the mother of James the younger and of Joseph  *  ) , and Salome .
Mark.15:47 47 δὲ Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται. 47 {RPT} {NEQ} Mary {RPT} Magdalene and Mary the mother of Joseph saw where Jesus' body was laid .
Mark.16:1 1καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου, Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 16:1 {NEQ} Saturday evening , when the Sabbath ended , Mary {NEQ} Magdalene , {NEQ} Mary the mother of {NEQ} James , and Salome went out and purchased burial spices so they could anoint Jesus' body .
Mark.16:9 9Ἀναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ σαββάτου, ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. 9 {NEQ} After Jesus rose from the dead early on Sunday morning , the first person who saw him was Mary {NEQ} Magdalene , the woman from whom he had cast out seven demons .
Luke.1:41 41καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας Ἐλεισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου Ἐλεισάβετ. 41 At the sound of {NEQ} Mary’s greeting , {NEQ} Elizabeth’s {NEQ} child leaped within her , and {NEQ} Elizabeth was filled with the Holy Spirit .
Luke.2:19 19 δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 19 but {NEQ} Mary kept all these {NEQ} things in her {NEQ} heart and thought about them often .
Luke.8:2 2καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν· Μαρία καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει· 2 along with some women who had been cured of evil spirits and diseases . Among them were Mary Magdalene , from whom he had cast out seven demons ;
Luke.24:10 10ἦσαν δὲ Μαγδαληνὴ Μαρία, καὶ Ἰωάνα, καὶ Μαρία Ἰακώβου, καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς. ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα, 10 It was {NEQ} {NEQ} Mary Magdalene , {NEQ} Joanna , {NEQ} Mary the mother of James , and several other women who told the apostles what had happened .
John.11:1 1ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας· ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. 11:1 {NEQ} A man named Lazarus was sick . He lived in Bethany with his sisters , Mary and Martha {NEQ} {RPT} {RPT} .
John.19:25 25εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία (ἡ τοῦ Κλωπᾶ), καὶ Μαρία Μαγδαληνή. 25 {NEQ} Standing near the cross were {NEQ} Jesus' {RPT} {NEQ} mother , and his {NEQ} mother’s {NEQ} sister , Mary ( the wife of {NEQ} Clopas ) , and Mary {NEQ} Magdalene .
John.20:1 1τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων, Μαρία Μαγδαληνὴ ἔρχεται, πρωὶ σκοτίας ἔτι οὔσης, εἰς τὸ μνημεῖον καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. 20:1 {NEQ} Early on Sunday morning ,  *  while it was still dark , Mary {NEQ} Magdalene came to the tomb and found that the stone had been rolled away from the entrance .
John.20:11 11Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα, ὡς οὖν ἔκλαιεν, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον. 11 Mary {NEQ} was standing outside the tomb crying , and as she wept , she stooped and looked in .
Acts.12:12 12συνιδών τε, ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς Μαρίας, τῆς μητρὸς Ἰωάνου τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι. 12 {NEQ} When he realized this , he went to the home of {NEQ} Mary , the mother of John Mark , where many were gathered for {NEQ} prayer .
Rom.16:6 6ἀσπάσασθε Μαρίαν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ὑμᾶς. 6 Give my greetings to Mary , who has worked so hard for your benefit .