The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

Παῦλος (Paulos, 3972)

Meanings

by Paul, of Paul, Paul, Pauls, Paulus, to Paul, with Paul

Greek-English Concordance: 158 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Acts.13:7 7ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ, Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον, ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 7 He had attached himself to the governor , Sergius Paulus , who was an intelligent man . The governor invited Barnabas and Saul to visit him , for he wanted to hear the word of {NEQ} God .
Acts.13:9 9Σαῦλος δέ, καὶ Παῦλος, πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου· ἀτενίσας εἰς αὐτὸν 9 {NEQ} Saul , also known as {NEQ} Paul , was filled with the Holy Spirit , and he looked the sorcerer in the eye .
Acts.13:13 13ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην, τῆς Παμφυλίας. Ἰωάνης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ᾽ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα. 13 Paul and his companions then left {NEQ} Paphos by ship for {NEQ} Pamphylia , landing at the port town of Perga . {NEQ} There John Mark left {RPT} them and returned to Jerusalem .
Acts.13:16 16ἀναστὰς δὲ Παῦλος, καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε. 16 So Paul stood , {NEQ} lifted his hand to quiet them , and started speaking . Men of Israel , he said , and you God-fearing Gentiles , listen to me .
Acts.13:43 43λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ, οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ. 43 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} Many {RPT} Jews and {RPT} devout converts to Judaism followed {RPT} Paul and {RPT} Barnabas , and the two men urged them {RPT} to continue to rely on the grace of {NEQ} God .
Acts.13:45 45ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους, ἐπλήσθησαν ζήλου· καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουμένοις βλασφημοῦντες. 45 But when some of the Jews saw the crowds , they were jealous ; so they slandered Paul and argued against whatever he said .
Acts.13:46 46παρρησιασάμενοί τε Παῦλος καὶ Βαρνάβας εἶπαν, Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. 46 Then {NEQ} Paul and {NEQ} Barnabas spoke out boldly and declared , It was necessary that we first preach the word of {NEQ} God to you Jews . But since you have rejected it and judged yourselves unworthy of eternal {NEQ} life , {NEQ} we will offer it to the Gentiles .
Acts.13:50 50οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως, καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 50 Then the Jews stirred up the influential {RPT} religious women and the leaders of the city , and they incited a mob against {NEQ} Paul and Barnabas and ran them out of town {RPT} .
Acts.14:9 9οὗτος ἤκουεν τοῦ Παύλου λαλοῦντος. ὃς ἀτενίσας αὐτῷ, καὶ ἰδὼν ὅτι ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι. 9 {RPT} and listening as {NEQ} Paul preached . {RPT} Looking straight at him , {NEQ} Paul realized {NEQ} he had faith {NEQ} to be healed .
Acts.14:11 11οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες ἐποίησεν Παῦλος, ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες, Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς. 11 {NEQ} When the crowd saw what Paul had done , they shouted in their local dialect , These men are {NEQ} gods in human form {RPT} !
Acts.14:12 12ἐκάλουν τε τὸν Βαρνάβαν Δία τὸν δὲ Παῦλον, Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ἡγούμενος τοῦ λόγου. 12 {NEQ} They decided that {NEQ} Barnabas was the Greek god Zeus and that {NEQ} Paul was Hermes , since he was the chief speaker .
Acts.14:14 14ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐξεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον, κράζοντες 14 But when the apostles Barnabas and Paul heard what was happening , they tore their {NEQ} clothing in dismay and ran out among the people , shouting ,
Acts.14:19 19ἐπῆλθαν δὲ ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ Ἰκονίου Ἰουδαῖοι καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους· καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως, νομίζοντες αὐτὸν τεθνηκέναι. 19 Then some Jews arrived from Antioch and Iconium and won the crowds to their side . {NEQ} They stoned {NEQ} Paul and dragged him out of {NEQ} town , thinking he was dead .
Acts.15:2 2γενομένης δὲ στάσεως καὶ ζητήσεως, οὐκ ὀλίγης, τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτούς. ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν, πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς Ἰερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητήματος τούτου. 2 {NEQ} {RPT} Paul and {RPT} Barnabas disagreed with them , {NEQ} arguing vehemently . Finally , the church decided to send Paul and Barnabas to Jerusalem , accompanied by some local believers , to talk to the apostles and elders about this {NEQ} question .
Acts.15:12 12ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι᾽ αὐτῶν. 12 {NEQ} Everyone listened quietly as Barnabas and Paul told about the miraculous signs and wonders {NEQ} God had done through them among the Gentiles .
Acts.15:22 22τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν, πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ· Ἰούδαν (τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν) καὶ Σίλαν— ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, 22 Then the apostles and {RPT} elders together with the whole church in Jerusalem chose delegates , and they sent them to Antioch of Syria with {NEQ} Paul and Barnabas to report on this decision . The men chosen were two of the church leaders * Judas ( also {NEQ} called Barsabbas ) and Silas .
Acts.15:25 25ἔδοξεν, ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδόν, ἐκλεξαμένοις ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβᾳ καὶ Παύλῳ, 25 So we decided , having come to complete agreement , to send you official representatives , along with our {NEQ} beloved Barnabas and Paul ,
Acts.15:35 35Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ· διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον τοῦ κυρίου. 35 {NEQ} Paul and Barnabas stayed in Antioch . They and many others taught and preached the word of the Lord there .
Acts.15:36 36μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν πρὸς Βαρνάβαν Παῦλος, Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν πᾶσαν ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου, πῶς ἔχουσιν. 36 After some time Paul said to Barnabas , Let’s go back and visit each city where we previously preached the word of the Lord , to see how the new believers are doing .
Acts.15:38 38Παῦλος δὲ ἠξίου, τὸν ἀποστάντα ἀπ᾽ αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον μὴ συμπαραλαμβάνειν τοῦτον. 38 But Paul disagreed strongly , since {NEQ} John Mark had deserted {RPT} them in Pamphylia and had not continued with them in their work .
Acts.15:40 40Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλθεν· παραδοθείς, τῇ χάριτι τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν. 40 {NEQ} Paul chose Silas , and as he left , the believers entrusted him to the Lord’s {NEQ} gracious care .
Acts.16:3 3τοῦτον ἠθέλησεν Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν· καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτόν, διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις, ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες ὅτι ̔Έλλην πατὴρ αὐτοῦ ὑπῆρχεν. 3 so {NEQ} Paul wanted him to join them on their journey . In deference to the Jews {RPT} of the area , {NEQ} he arranged for Timothy to be circumcised before they left , for everyone knew that his {NEQ} father was a Greek .
Acts.16:9 9καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυκτὸς τῷ Παύλῳ ὤφθη. ἀνὴρ Μακεδών τις ἦν ἑστώς, καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν. 9 {NEQ} That night {NEQ} Paul had a vision : A man from Macedonia in northern Greece was standing there , {NEQ} pleading with him {NEQ} , Come over to Macedonia and help us !
Acts.16:14 14καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τὸν θεόν· ἤκουεν, ἧς κύριος διήνοιξεν τὴν καρδίαν, προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ Παύλου. 14 {NEQ} One of them was Lydia from Thyatira , a merchant of expensive purple cloth , who worshiped {NEQ} God . As she listened to us , {RPT} the Lord opened her heart , and she accepted what Paul was saying .
Acts.16:17 17αὕτη κατακολουθοῦσα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας. 17 She followed {NEQ} Paul and the rest of us , shouting , These {NEQ} men are servants of the Most High {RPT} God , and they have come to tell you how to be saved .
Acts.16:18 18τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι. εἶπεν, Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 18 {NEQ} This went on day after day until Paul got so exasperated that he turned and said to the demon within her , I command you in the name of Jesus Christ to come out of her . And instantly it left her .
Acts.16:19 19ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας. 19 {NEQ} Her {NEQ} masters' {NEQ} {NEQ} hopes of {NEQ} wealth were now shattered {RPT} , so they grabbed {RPT} Paul and {RPT} Silas and dragged them before the authorities at the marketplace .
Acts.16:25 25κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον, Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν θεόν, ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι. 25 {NEQ} Around {NEQ} midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to {NEQ} God , and the other prisoners were listening {RPT} .
Acts.16:28 28ἐφώνησεν δὲ Παῦλος μεγάλῃ φωνῇ λέγων, Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν· ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε. 28 But Paul shouted to him , Stop ! Don’t kill yourself ! {NEQ} We are all here !
Acts.16:29 29αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ. 29 {NEQ} The jailer called for lights and ran to the dungeon and fell down trembling before {NEQ} Paul and {NEQ} Silas .
Acts.16:36 36ἀπήγγειλεν δὲ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους πρὸς τὸν Παῦλον ὅτι, Ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε· νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ. 36 So the jailer told {NEQ} Paul , The city officials have said {NEQ} you and Silas are free to leave . {NEQ} {NEQ} {NEQ} Go in peace .
Acts.16:37 37 δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς, Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους— ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας— ἔβαλαν εἰς φυλακήν. καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν. 37 But {NEQ} Paul replied {RPT} , They have publicly beaten us without a trial and put us in prison and we are Roman citizens . So now they want us to leave secretly ? Certainly not ! {NEQ} Let them come themselves to release us !
Acts.17:2 2κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ, εἰσῆλθεν πρὸς αὐτούς, καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν· 2 As was {NEQ} Paul’s {NEQ} custom , he went to the synagogue service , and for three Sabbaths in a row he used the Scriptures to reason with the people .
Acts.17:4 4καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ, τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολὺ γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι. 4 {NEQ} Some of the Jews who listened were persuaded and joined {NEQ} Paul and {NEQ} Silas , along with many {NEQ} God-fearing Greek men and quite a few {NEQ} prominent women . * 
Acts.17:10 10οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἰς Βέροιαν· οἵτινες παραγενόμενοι, εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων ἀπῄεσαν. 10 {NEQ} That very night the believers sent {RPT} {NEQ} Paul and {RPT} Silas to Berea . When they arrived there , they went to the {NEQ} Jewish synagogue .
Acts.17:13 13ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου λόγος τοῦ θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες καὶ ταράσσοντες τοὺς ὄχλους. 13 But when some Jews in {NEQ} Thessalonica learned that {NEQ} {NEQ} Paul was preaching the word of {NEQ} God in {NEQ} Berea , they went there and stirred up trouble .
Acts.17:14 14εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν, ὑπέμεινάν τε τε Σίλας καὶ Τιμόθεος ἐκεῖ. 14 {NEQ} {NEQ} The believers acted at once , sending {NEQ} Paul on to the coast , while {NEQ} {NEQ} {NEQ} Silas and {NEQ} Timothy remained behind .
Acts.17:15 15οἱ δὲ καθιστάνοντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν· καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ τὸν Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν. 15 Those {NEQ} escorting {NEQ} Paul went with him all the way to Athens ; then they returned to Berea with instructions for {NEQ} Silas and {NEQ} Timothy to hurry and join him .
Acts.17:16 16ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου, παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ θεωροῦντος κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν. 16 {NEQ} While {NEQ} Paul was waiting for them in {NEQ} Athens , he was deeply troubled by all the idols he saw everywhere in the city .
Acts.17:22 22σταθεὶς δὲ Παῦλος, ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔφη· ̓Άνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ, 22 So Paul , standing before the council , * addressed them as follows : Men of Athens , I notice that you are very religious in every way ,
Acts.17:33 33οὕτως Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν, 33 That ended {NEQ} Paul’s discussion with them ,
Acts.18:5 5ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας τε Σίλας καὶ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ λόγῳ Παῦλος· διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις εἶναι τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. 5 And after {NEQ} {NEQ} Silas and {NEQ} Timothy came down from {NEQ} Macedonia , {NEQ} Paul spent all his time preaching the word . He testified to the Jews that Jesus was the Messiah .
Acts.18:9 9εἶπεν δὲ κύριος ἐν νυκτὶ δι᾽ ὁράματος τῷ Παύλῳ, Μὴ φοβοῦ· ἀλλὰ λάλει· καὶ μὴ σιωπήσῃς. 9 One night the Lord spoke to {NEQ} Paul in a vision and told him , Don’t be afraid ! {NEQ} Speak out ! {NEQ} Don’t be silent !
Acts.18:12 12Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπάτου ὄντος τῆς Ἀχαΐας, κατεπέστησαν οἱ Ἰουδαῖοι ὁμοθυμαδὸν τῷ Παύλῳ καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα. 12 But when Gallio became governor of {NEQ} Achaia , some Jews rose up together against {NEQ} Paul and brought him before the governor for {NEQ} judgment .
Acts.18:14 14μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα, εἶπεν Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, Εἰ μὲν ἦν ἀδίκημά τι ῥᾳδιούργημα πονηρόν, Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν. 14 But just as {NEQ} Paul started to make his defense , {NEQ} Gallio turned to Paul’s accusers and said , Listen , you Jews , if this were a case involving some wrongdoing or a serious crime , I would have a reason to accept your case .
Acts.18:18 18 δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανάς, τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας, κειράμενος ἐν Κενχρεαῖς τὴν κεφαλήν, εἶχεν γὰρ εὐχήν. 18 {NEQ} {NEQ} Paul stayed in Corinth for some time after that , then said good-bye to the brothers and sisters * and went to nearby Cenchrea . There he shaved his head {NEQ} according to Jewish custom , marking the end of a vow . Then he set sail for {NEQ} Syria , taking Priscilla and Aquila with him .
Acts.19:1 1ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ, Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη κατελθεῖν εἰς ̓Έφεσον, καὶ εὑρεῖν τινὰς μαθητάς. 19:1 {NEQ} {NEQ} While {NEQ} Apollos was in Corinth , Paul traveled through the interior regions until he reached Ephesus , on the coast , where he found several believers . * 
Acts.19:4 4εἶπεν δὲ Παῦλος, Ἰωάνης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας· τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν. 4 {NEQ} Paul said , John’s baptism called for repentance from sin . But John himself told the people to believe in the one who would come later {RPT} , {RPT} meaning {NEQ} Jesus .
Acts.19:6 6καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου χεῖρας, ἦλθε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον. 6 Then when {NEQ} Paul laid his hands on them , the {RPT} Holy Spirit came on them , and they spoke in other tongues * and prophesied .
Acts.19:11 11δυνάμεις τε οὐ τὰς τυχούσας θεὸς ἐποίει διὰ τῶν χειρῶν Παύλου, 11 {NEQ} {NEQ} God gave Paul the power to perform unusual miracles .
Acts.19:13 13ἐπεχείρησαν δέ, τινες καὶ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν, ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρά, τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες, Ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν, ὃν Παῦλος κηρύσσει. 13 {NEQ} A group of Jews {NEQ} was traveling from town to town casting out {RPT} evil {RPT} spirits . {NEQ} They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation , saying , I command you in the name of Jesus , whom Paul preaches , to come out !
Acts.19:15 15ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπεν αὐτοῖς, Τὸν μὲν Ἰησοῦν γινώσκω καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι, ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ; 15 But one time when they tried it , the {RPT} evil spirit replied {RPT} , I know {NEQ} {NEQ} Jesus , and I know {NEQ} Paul , but who are you ?
Acts.19:21 21ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα ἔθετο Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. εἰπὼν ὅτι, Μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ δεῖ με καὶ Ῥώμην ἰδεῖν. 21 Afterward {RPT} {NEQ} Paul felt compelled by the Spirit * to go over to {NEQ} Macedonia and Achaia before going to Jerusalem . And after that , he said , I must go on to Rome !
Acts.19:26 26καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε, ὅτι οὐ μόνον Ἐφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς Ἀσίας, Παῦλος οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι. 26 But as you have seen and heard , {NEQ} this man {NEQ} Paul has persuaded many people that handmade gods aren’t really gods at all . And he’s done this not only here in Ephesus but throughout the entire {NEQ} province !
Acts.19:29 29καὶ ἐπλήσθη πόλις τῆς συγχύσεως. ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ θέατρον, συναρπάσαντες Γάϊον καὶ Ἀρίσταρχον Μακεδόνας, συνεκδήμους Παύλου. 29 Soon the whole city was filled with {NEQ} confusion . {NEQ} Everyone rushed to the amphitheater , dragging along Gaius and Aristarchus , who were Paul’s traveling companions from Macedonia .
Acts.19:30 30Παύλου δὲ βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον, οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ μαθηταί· 30 {NEQ} Paul wanted to go in {RPT} , too , but the believers wouldn’t let him .
Acts.20:1 1μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον, μεταπεμψάμενος Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ παρακαλέσας· ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν. 20:1 {NEQ} When the uproar was over , {NEQ} Paul sent for the believers * and encouraged them . Then he said good-bye and left for Macedonia .
Acts.20:7 7ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, συνηγμένων ἡμῶν κλάσαι ἄρτον. Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέν τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου. 7 {NEQ} On the first day of the week , we gathered with the local believers to share in the Lord’s Supper . * {NEQ} Paul was preaching to them , and since he was leaving the next day , {NEQ} he kept talking until midnight .
Acts.20:9 9καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος, ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ, διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον. κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός. 9 {NEQ} As {NEQ} Paul spoke on and on , a young man named Eutychus , sitting on the windowsill , became very drowsy . Finally , he fell sound asleep and dropped three stories to {NEQ} his death below .
Acts.20:10 10καταβὰς δὲ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ, καὶ συμπεριλαβών. εἶπεν, Μὴ θορυβεῖσθε, γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστίν. 10 {NEQ} {NEQ} Paul went down , bent over him , and took him into his arms . Don’t worry , he said , {NEQ} he’s alive {RPT} !
Acts.20:13 13ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν Ἆσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον, οὕτως γὰρ διατεταγμένος ἦν μέλλων αὐτὸς πεζεύειν. 13 Paul went by land to {NEQ} Assos , where he had arranged for us to join {NEQ} him , {NEQ} while we traveled by {NEQ} ship .
Acts.20:16 16κεκρίκει γὰρ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν ̓Έφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ. ἔσπευδεν γάρ, εἰ δυνατόν, εἴη αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. 16 {NEQ} {NEQ} Paul had decided to sail on past {NEQ} Ephesus , for he didn’t want to spend any more time in the province of Asia . {NEQ} He was hurrying to get to Jerusalem , if possible , in time for {RPT} the Festival of {NEQ} Pentecost .
Acts.20:37 37ἱκανὸς δὲ κλαυθμὸς ἐγένετο πάντων καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν· 37 {NEQ} They all cried as they embraced and {NEQ} {RPT} kissed him good-bye .
Acts.21:4 4ἀνευρόντες δὲ τοὺς μαθητάς, ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά· οἵτινες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ πνεύματος μὴ ἐπιβαίνειν εἰς Ἱεροσόλυμα. 4 {NEQ} We went ashore , found the local believers , * and stayed with them a week . These believers prophesied through the Holy Spirit that {NEQ} Paul should not go on to Jerusalem .
Acts.21:11 11καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας. εἶπεν, Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστὶν ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν. 11 {NEQ} He came over {RPT} , {NEQ} took {NEQ} Paul’s {NEQ} belt , and bound his own {NEQ} feet and {NEQ} hands with it . Then he said , The {RPT} Holy Spirit declares , So shall the owner of this {NEQ} belt be bound by the Jewish leaders in Jerusalem and turned over to the Gentiles .
Acts.21:13 13τότε ἀπεκρίθη Παῦλος, Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν; ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 13 But he said , Why all this weeping ? You are {NEQ} breaking my {NEQ} heart ! {NEQ} I am ready not only to be jailed at Jerusalem but even to die for the sake of the Lord Jesus .
Acts.21:18 18τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσῄει Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι. 18 {NEQ} The next day {NEQ} Paul went with us to meet with James , and all the elders of the Jerusalem church were present .
Acts.21:26 26τότε Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν· διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν προσφορά. 26 So {NEQ} Paul went to {RPT} the Temple the next day with the other men {RPT} . They had already started the purification ritual , so he publicly announced the date {NEQ} when their vows would end and {NEQ} sacrifices would be offered for each of them .
Acts.21:29 29(ἦσαν γὰρ προεωρακότες Τρόφιμον, τὸν Ἐφέσιον, ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν Παῦλος.) 29 ( For earlier that day they had seen him in the city with Trophimus {RPT} , {NEQ} a Gentile from Ephesus , * and they assumed {NEQ} {NEQ} Paul had taken him into {RPT} the Temple . )
Acts.21:30 30ἐκινήθη τε πόλις ὅλη, καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ· καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ, καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι. 30 {NEQ} The whole city was rocked by these accusations , and a great riot followed . {NEQ} Paul {NEQ} was grabbed and dragged out of the Temple , and immediately the gates were closed behind him .
Acts.21:32 32ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχας κατέδραμεν ἐπ᾽ αὐτούς· οἱ δὲ ἰδόντες τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας, ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν Παῦλον. 32 He immediately called out his soldiers and officers * and ran down among the crowd . {NEQ} When the mob saw the commander and the troops coming , they stopped beating {NEQ} Paul .
Acts.21:37 37μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολήν, Παῦλος λέγει τῷ χιλιάρχῳ, Εἰ ἔξεστίν μοι εἰπεῖν τι πρὸς σέ; δὲ ἔφη, Ἑλληνιστὶ γινώσκεις; 37   {NEQ} As {NEQ} Paul was about to be taken inside , he said to the commander , May I have a word with you ? Do you know Greek ? the {NEQ} commander asked , surprised .
Acts.21:39 39εἶπεν δὲ Παῦλος, Ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰουδαῖος Ταρσεὺς τῆς Κιλικίας, οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης. δέομαι δέ σου, ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν. 39 {NEQ} No , {NEQ} Paul replied , I am a Jew and a citizen of Tarsus {NEQ} in Cilicia , which is an important city . Please {NEQ} , let me talk to these people .
Acts.21:40 40ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ, Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισε τῇ χειρὶ τῷ λαῷ. πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης, προσεφώνησεν τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ. 40 {NEQ} The commander agreed , so {NEQ} Paul stood on the stairs and motioned to the people to be quiet . Soon a deep silence enveloped the crowd , and he addressed them in their own language , Aramaic . * 
Acts.22:25 25ὡς δὲ προέτειναν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν, εἶπεν πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον Παῦλος, Εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν; 25 When {NEQ} they tied Paul down to lash him , {NEQ} Paul said to the officer * standing there , {NEQ} Is it legal for you to whip a Roman citizen who {NEQ} hasn’t even been tried ?
Acts.22:28 28ἀπεκρίθη δὲ χιλίαρχος, Ἐγώ, πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην. δὲ Παῦλος ἔφη, Ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι. 28 I am , too , {NEQ} the commander muttered , and it cost me plenty ! {NEQ} {NEQ} Paul answered , But I am a citizen by birth !
Acts.22:30 30τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτὸν καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον. καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς. 30 {NEQ} The next day {NEQ} the commander ordered the leading priests into session with the Jewish high council . * He wanted to find out what {RPT} the trouble was all about , so he released {RPT} {NEQ} Paul to have him stand before them .
Acts.23:1 1ἀτενίσας δὲ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ, εἶπεν· ̓Άνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας. 23:1 {NEQ} Gazing intently at the high council , * {NEQ} Paul began : Brothers , I have always lived before {NEQ} God with a clear conscience !
Acts.23:3 3τότε Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν, Τύπτειν σε μέλλει θεός, τοῖχε κεκονιαμένε. καὶ σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τὸν νόμον καὶ παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι; 3 But {NEQ} Paul said to him , {NEQ} God will slap you , you corrupt hypocrite ! * {NEQ} What kind of judge are {RPT} you to break the law yourself by ordering me struck like that ?
Acts.23:5 5ἔφη τε Παῦλος, Οὐκ ᾔδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς, γέγραπται γὰρ ὅτι, ̓Άρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς. 5 I’m sorry , brothers . I didn’t realize {NEQ} he was the high priest , {NEQ} {NEQ} Paul replied , for the Scriptures say , You must not speak evil of any of your rulers . * 
Acts.23:6 6γνοὺς δὲ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ, ̓Άνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίων. περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι. 6 {NEQ} {NEQ} Paul realized that some members of the high council were Sadducees and some were Pharisees , so he shouted , Brothers , I am a Pharisee , as were my ancestors ! And I am on trial because my hope is in {NEQ} the resurrection of the dead !
Acts.23:10 10πολλῆς δὲ γινομένης στάσεως, φοβηθεὶς χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ Παῦλος ὑπ᾽ αὐτῶν. ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν. 10 {NEQ} As the conflict grew more violent , the commander was afraid they would tear {NEQ} Paul apart . So he ordered his soldiers to go and rescue him by force and take him back {RPT} to the fortress .
Acts.23:12 12γενομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες συστροφὴν οἱ Ἰουδαῖοι ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πεῖν ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τὸν Παῦλον. 12 {NEQ} The next morning a group of Jews * got together and bound themselves with an oath not to eat or drink until they had killed {NEQ} Paul .
Acts.23:14 14οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν, Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον. 14 They went to the leading priests and {NEQ} elders and told them , We have bound ourselves with an oath to eat nothing until we have killed {NEQ} Paul .
Acts.23:16 16ἀκούσας δέ— υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου— τὴν ἐνέδραν παραγενόμενος καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλεν τῷ Παύλῳ. 16 But Paul’s nephew his {NEQ} sister’s {NEQ} son heard of their plan and went to the fortress and told {NEQ} Paul .
Acts.23:17 17προσκαλεσάμενος δὲ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη, Τὸν νεανίαν τοῦτον ἄπαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον. ἔχει γὰρ ἀπαγγεῖλαί τι αὐτῷ. 17 {NEQ} {NEQ} Paul called for one of the Roman officers * and said , Take this {NEQ} young man to the commander . {NEQ} He has something important to tell him .
Acts.23:18 18 μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τὸν χιλίαρχον, καί φησιν, δέσμιος, Παῦλος, προσκαλεσάμενός με ἠρώτησεν τοῦτον τὸν νεανίσκον ἀγαγεῖν πρὸς σὲ ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι. 18 So the officer {RPT} did , {NEQ} explaining , Paul , the prisoner , called me over and asked me to bring this {NEQ} young man to you because he has something to tell you .
Acts.23:20 20εἶπεν δὲ ὅτι, Οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε ὅπως αὔριον τὸν Παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ συνέδριον, ὡς μέλλον τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ. 20 {NEQ} Paul’s nephew told him , Some Jews are going {NEQ} to ask you to bring {NEQ} Paul before the high council tomorrow , pretending they want to get some more information {RPT} .
Acts.23:24 24κτήνη τε παραστῆσαι, ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον διασώσωσι πρὸς Φήλικα τὸν ἡγεμόνα· 24 {NEQ} Provide horses for {NEQ} Paul to ride , and get him safely to {NEQ} Governor Felix .
Acts.23:31 31οἱ μὲν οὖν στρατιῶται, κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς, ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ νυκτός, εἰς τὴν Ἀντιπατρίδα· 31 So that night , as {NEQ} ordered {RPT} , the soldiers took {NEQ} Paul as far as {NEQ} Antipatris .
Acts.23:33 33οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν Καισάρειαν, καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι παρέστησαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ. 33 When they arrived in {NEQ} Caesarea , {NEQ} they presented {NEQ} Paul {RPT} and {RPT} the letter {NEQ} to Governor Felix .
Acts.24:1 1μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ἀρχιερεύς, Ἁνανίας, μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου. 24:1 Five days later {NEQ} Ananias , the high priest , arrived with some of the Jewish elders and the lawyer * Tertullus , {RPT} to present their case against {NEQ} Paul to the governor .
Acts.24:10 10ἀπεκρίθη τε Παῦλος νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος. λέγειν, Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ, ἐπιστάμενος, εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι· 10 The governor then motioned for {NEQ} {RPT} Paul to speak . Paul said , I know , sir , that you have been a judge of {NEQ} Jewish affairs for many years , so I gladly present my defense before you .
Acts.24:24 24μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος Φῆλιξ, σὺν Δρουσίλλῃ, τῇ ἰδίᾳ γυναικί, οὔσῃ Ἰουδαίᾳ. μετεπέμψατο τὸν Παῦλον, καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν πίστεως. 24 {NEQ} A few days later {NEQ} Felix came back with {NEQ} his wife , Drusilla , who was Jewish . Sending for {NEQ} Paul , {NEQ} they listened as he told them about {NEQ} faith in Christ Jesus .
Acts.24:26 26ἅμα καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου, διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ. 26 He also hoped that {NEQ} Paul would bribe him , so {NEQ} he sent for him quite often and talked with him .
Acts.24:27 27διετίας δὲ πληρωθείσης, ἔλαβεν διάδοχον Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον· θέλων τε χάριτα καταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις, Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον. 27 {NEQ} After two years went by in this way , {NEQ} Felix was succeeded by Porcius Festus . And because {NEQ} Felix wanted to gain favor with the Jewish people , he left {NEQ} Paul in prison .
Acts.25:2 2ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ Παύλου καὶ παρεκάλουν αὐτόν· 2 where the leading priests and other {NEQ} Jewish leaders {NEQ} met with him and made their accusations {RPT} against {NEQ} Paul .
Acts.25:4 4 μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον εἰς Καισάρειαν ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι· 4 But {NEQ} Festus replied that {NEQ} Paul was at Caesarea and he himself would be returning there soon .
Acts.25:6 6διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας οὐ πλείους ὀκτὼ δέκα καταβὰς εἰς Καισάρειαν, τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσεν τὸν Παῦλον ἀχθῆναι. 6 {NEQ} About eight or ten days later {RPT} Festus returned to Caesarea , and on the following day he took his seat in court and ordered that {NEQ} Paul be brought in .
Acts.25:8 8τοῦ Παύλου ἀπολογουμένου ὅτι, Οὔτε εἰς τὸν νόμον τῶν Ἰουδαίων οὔτε εἰς τὸ ἱερὸν οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον. 8 {NEQ} Paul denied the charges . I am not guilty of any crime against the {NEQ} Jewish laws or {RPT} the Temple or {RPT} the Roman government , he said .
Acts.25:9 9 Φῆστος δέ, θέλων τοῖς Ἰουδαίοις χάριν καταθέσθαι, ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ εἶπεν, Θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων κριθῆναι ἐπ᾽ ἐμοῦ; 9 Then {NEQ} Festus , wanting to please the Jews , asked him , Are you willing to go to Jerusalem and stand trial before me there ?
Acts.25:10 10εἶπεν δὲ Παῦλος, Ἑστὼς ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρός εἰμι, οὗ με δεῖ κρίνεσθαι. Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκηκα ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις. 10 But {NEQ} Paul replied , No ! This is {NEQ} {NEQ} the official Roman court {NEQ} , so I ought to be tried right here . {NEQ} {NEQ} You know very well I am not guilty of harming the Jews .
Acts.25:14 14ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον. λέγων, Ἀνήρ τίς ἐστιν, καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος, δέσμιος· 14 During {NEQ} their stay of several days {RPT} , {NEQ} Festus discussed {NEQ} Paul’s case with the king . There is a prisoner {RPT} {RPT} here , he told him , whose case was left for me by Felix .
Acts.25:19 19ζητήματα δέ τινα, περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον πρὸς αὐτὸν καὶ περί τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν Παῦλος ζῆν. 19 Instead , it was something {RPT} about their {NEQ} religion and {RPT} a dead man named Jesus , who {NEQ} Paul insists is alive .
Acts.25:21 21τοῦ δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν. ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν ἕως οὗ ἀναπέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα. 21 But {NEQ} Paul appealed to have his case decided by the emperor . So I ordered that he be held in custody until I could arrange to send him to Caesar .
Acts.25:23 23τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης μετὰ πολλῆς φαντασίας καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον, σύν τε χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοῖς κατ᾽ ἐξοχὴν τῆς πόλεως· καὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου ἤχθη Παῦλος. 23 So the next day {NEQ} {NEQ} Agrippa and {NEQ} Bernice {NEQ} arrived at {RPT} the auditorium with great pomp , accompanied by military officers and prominent {NEQ} men of the city . {NEQ} Festus {NEQ} ordered that {NEQ} Paul be brought in .
Acts.26:1 1Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη, Ἐπιτρέπεταί σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν. τότε Παῦλος, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἀπελογεῖτο· 26:1 Then Agrippa said to {NEQ} Paul , You may speak in your defense . So {NEQ} Paul , gesturing with his hand , started his defense :
Acts.26:24 24ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου, Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ φησίν, Μαίνῃ, Παῦλε· τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει. 24 Suddenly , {NEQ} Festus shouted , Paul , you are insane . {NEQ} Too much study has made you crazy !
Acts.26:25 25 δὲ Παῦλος, Οὐ μαίνομαι, φησίν, Κράτιστε Φῆστε· ἀλλὰ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι. 25 But {NEQ} Paul replied , I am not insane , Most Excellent Festus . {NEQ} What I am saying is the sober truth .
Acts.26:28 28 δὲ Ἀγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον, Ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν ποιῆσαι; 28 {NEQ} Agrippa interrupted {NEQ} him . Do you think you can persuade me to become a Christian so quickly ? * 
Acts.26:29 29 δὲ Παῦλος, Εὐξαίμην ἂν τῷ θεῷ, καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν μεγάλῳ οὐ μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος καὶ ἐγώ εἰμι, παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων. 29 {NEQ} {NEQ} Paul replied , Whether quickly or not , I pray to {NEQ} God that both you and everyone here in this audience {RPT} might become the same as I am , except for these {NEQ} chains .
Acts.27:1 1ὡς δὲ ἐκρίθη, τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν· παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ, σπείρης σεβαστῆς. 27:1 When {NEQ} the time came , we {NEQ} set sail for {NEQ} Italy . {NEQ} {NEQ} Paul and several other prisoners were placed in the custody of a Roman officer * named Julius , a captain of the Imperial Regiment .
Acts.27:3 3τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα, φιλανθρώπως τε Ἰούλιος τῷ Παύλῳ χρησάμενος ἐπέτρεψεν πρὸς τοὺς φίλους πορευθέντι ἐπιμελείας τυχεῖν. 3 {NEQ} The next day when we docked at Sidon , {NEQ} {NEQ} Julius was very kind to {NEQ} Paul and let him go ashore to visit with {NEQ} friends so they could provide for his needs .
Acts.27:9 9ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου· καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει Παῦλος. 9   {NEQ} We had lost a lot of time . {NEQ} The weather was becoming dangerous for sea travel because {NEQ} it was so late in the fall , * and {NEQ} Paul spoke to the ship’s officers about it .
Acts.27:11 11 δὲ ἑκατοντάρχης τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ μᾶλλον ἐπείθετο τοῖς ὑπὸ Παύλου λεγομένοις. 11 But the officer in charge of the prisoners listened more to the ship’s captain and the owner than to Paul .
Acts.27:21 21πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης· τότε, σταθεὶς Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν, ̓Έδει μέν, ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης· κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. 21 {NEQ} No one had eaten for a long time . Finally , {NEQ} Paul called the crew together and said , Men , you should have listened to me in the first place and not left {NEQ} Crete . {NEQ} You would have avoided all this {NEQ} damage and {NEQ} loss .
Acts.27:24 24λέγων, Μὴ φοβοῦ, Παῦλε, Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι· καὶ ἰδού, κεχάρισταί σοι θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ. 24 and he said , Don’t be afraid , Paul , for you will surely stand trial before Caesar ! What’s more , {NEQ} God in his goodness has granted safety {RPT} to everyone {NEQ} sailing with you .
Acts.27:31 31εἶπεν Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις, Ἐὰν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε. 31 But {NEQ} Paul said to the commanding officer and the soldiers , You will all die unless the sailors stay aboard .
Acts.27:33 33ἄχρι δὲ οὗ ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι, παρεκάλει Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς. λέγων, Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε μηθὲν προσλαβόμενοι. 33 Just as day was dawning , {NEQ} Paul urged everyone to eat . You have been so worried that you haven’t touched food for two weeks , he said .
Acts.27:43 43 δὲ ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παῦλον, ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ βουλήματος. ἐκέλευσέν τε τοὺς δυναμένους κολυμβᾶν ἀπορίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι· 43 But the commanding officer wanted to spare {NEQ} Paul , so he didn’t let them carry out their {NEQ} plan . Then he ordered all who could swim to jump overboard first and make for {NEQ} {NEQ} land .
Acts.28:3 3συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων τι πλῆθος καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυράν, ἔχιδνα, ἀπὸ τῆς θέρμης ἐξελθοῦσα, καθῆψε τῆς χειρὸς αὐτοῦ. 3 {NEQ} As {NEQ} Paul gathered an armful of sticks and was laying them on the fire , a poisonous snake , driven out by the heat , bit him on the hand .
Acts.28:8 8ἐγένετο δέ, τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίῳ συνεχόμενον κατακεῖσθαι· πρὸς ὃν Παῦλος εἰσελθὼν καὶ προσευξάμενος, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἰάσατο αὐτόν. 8 As it happened , {NEQ} Publius’s {NEQ} father was ill with fever and dysentery . {NEQ} {NEQ} {RPT} Paul went in and prayed for him , and laying his hands on him , he healed him .
Acts.28:15 15κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν, ἦλθαν εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι Ἀππίου Φόρου· καὶ Τριῶν Ταβερνῶν. οὓς ἰδὼν Παῦλος, εὐχαριστήσας τῷ θεῷ ἔλαβε θάρσος. 15 The brothers and sisters * in Rome had heard we were coming , and they came to meet us at the Forum * on the Appian Way . Others joined us at {NEQ} The Three Taverns . * When {NEQ} Paul saw them , he was encouraged and thanked {NEQ} God .
Acts.28:16 16ὅτε δὲ εἰσήλθαμεν εἰς Ῥώμην, ἐπετράπη τῷ Παύλῳ μένειν καθ᾽ ἑαυτόν, σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ. 16 {NEQ} When we arrived in Rome , {NEQ} Paul was permitted to have his own private lodging , though he {NEQ} was guarded by a soldier .
Acts.28:25 25ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους, ἀπελύοντο εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἓν ὅτι· Καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, 25 And after they had argued back and forth among themselves , they left with this final word from {NEQ} Paul : The {RPT} Holy Spirit was right when he said to your {NEQ} ancestors through Isaiah the prophet ,
Rom.1:1 1Παῦλος, δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ· 1:1 This letter is from Paul , a slave of Christ Jesus , chosen by God to be an apostle and sent out to preach his Good News .
1Cor.1:1 1Παῦλος, κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Σωσθένης ἀδελφός· 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus , and from our brother Sosthenes .
1Cor.1:12 12λέγω δὲ τοῦτο ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει, Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου· Ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. 12 {RPT} {NEQ} {RPT} {NEQ} Some of you are saying , I am a follower of Paul . Others are saying , I follow Apollos , or I follow Peter , * or I follow only Christ .
1Cor.1:13 13μεμέρισται Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; 13 Has {NEQ} Christ been divided into factions ? Was I , Paul , crucified for you ? {NEQ} Were any of you baptized in the name of Paul ? Of course not !
1Cor.3:4 4ὅταν γὰρ λέγῃ τις, Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἕτερος δέ, Ἐγὼ Ἀπολλώ, οὐκ ἄνθρωποί ἐστε; 4 When {NEQ} one of you says , I am a follower of Paul , and another says , I follow Apollos , aren’t you acting just like people of the world ?
1Cor.3:5 5τί, οὖν, ἐστὶν Ἀπολλώς; τί δέ ἐστιν Παῦλος; διάκονοι δι᾽ ὧν ἐπιστεύσατε· καὶ ἑκάστῳ ὡς κύριος ἔδωκεν. 5 After all , who is Apollos ? Who {NEQ} is Paul ? We are only God’s servants through whom you believed the Good News . {NEQ} Each of us did the work the Lord gave us .
1Cor.3:22 22εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλὼς εἴτε Κηφᾶς, εἴτε κόσμος, εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος, εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα· πάντα ὑμῶν, 22 whether Paul or Apollos or Peter , * or the world , or life and death , or the present and the future . Everything belongs to you ,
1Cor.16:21 21 ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρί— Παύλου. 21   HERE IS MY GREETING {NEQ} IN MY OWN HANDWRITING PAUL .
2Cor.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ἀδελφός· τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ. 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus , and from our brother Timothy . I am writing to {NEQ} {NEQ} God’s church {NEQ} {NEQ} in Corinth and to all of his holy people {RPT} {RPT} throughout {NEQ} Greece . * 
2Cor.10:1 1αὐτὸς δὲ ἐγώ, Παῦλος, παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πραΰτητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ— ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς. 10:1 Now I , Paul , appeal to you with the gentleness and kindness of {NEQ} Christ though I realize you think I am {NEQ} timid in person {RPT} and bold only when I write from far away {RPT} .
Gal.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος· οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων οὐδὲ δι᾽ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρός, τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 1:1 This letter is from Paul , an apostle . I was not appointed by any group of people or any {RPT} human authority , but by Jesus Christ himself and by God the Father , who raised Jesus from the dead .
Gal.5:2 2ἴδε ἐγώ, Παῦλος, λέγω ὑμῖν· ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε, Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. 2 Listen ! I , Paul , tell you this : {NEQ} If you are counting on circumcision to make you right with God , then Christ will be of no benefit to you .
Eph.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ· τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ, καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus . I am writing {NEQ} to God’s holy people {NEQ} {NEQ} {NEQ} in Ephesus , {NEQ} * {NEQ} who are faithful followers of Christ Jesus .
Eph.3:1 1τούτου χάριν, ἐγώ, Παῦλος, δέσμιος τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν— 3:1 When I think of all this , I , Paul , a prisoner of {NEQ} Christ Jesus for the benefit of you {NEQ} Gentiles * 
Phil.1:1 1Παῦλος καὶ Τιμόθεος, δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ· πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις· 1:1 This letter is from Paul and Timothy , slaves of Christ Jesus . I am writing to all of {NEQ} God’s holy people {NEQ} {NEQ} in Philippi who belong to Christ Jesus , including the elders * and deacons .
Col.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ἀδελφός· 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus , and from our brother Timothy .
Col.1:23 23εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι· καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε· τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγώ, Παῦλος, διάκονος. 23 But you must continue to believe this truth and stand firmly in it . {NEQ} Don’t drift away from the assurance you received when you heard the Good News . The Good News {NEQ} has been preached all over the world , and I , Paul , have been appointed as God’s servant to proclaim it .
Col.4:18 18 ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρί— Παύλου. μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 18   HERE IS MY GREETING {NEQ} IN MY OWN HANDWRITING PAUL . Remember my {NEQ} chains . {NEQ} May God’s grace be with you .
1Thes.1:1 1Παῦλος, καὶ Σιλουανός, καὶ Τιμόθεος· τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων, ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη. 1:1 This letter is from Paul , {NEQ} Silas , * and Timothy . We are writing to the church in Thessalonica , to you who belong to God the Father and the Lord Jesus Christ . May God give you grace and peace .
1Thes.2:18 18διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἐγώ, μὲν Παῦλος, καὶ ἅπαξ καὶ δίς, καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς Σατανᾶς. 18 {NEQ} We wanted very much to come to you , and I , {NEQ} Paul , tried again and again , but {NEQ} Satan prevented us .
2Thes.1:1 1Παῦλος, καὶ Σιλουανός, καὶ Τιμόθεος· τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων, ἐν θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· 1:1 This letter is from Paul , {NEQ} Silas , * and Timothy . We are writing to the church in Thessalonica , to you who belong to God our Father and the Lord Jesus Christ .
2Thes.3:17 17 ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρί— Παύλου· ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ οὕτως γράφω. 17   HERE IS MY GREETING {NEQ} IN MY OWN HANDWRITING PAUL . I DO THIS IN ALL MY LETTERS TO PROVE THEY ARE FROM ME .
1Tim.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κατ᾽ ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ, τῆς ἐλπίδος ἡμῶν· 1:1 This letter is from Paul , an apostle of Christ Jesus , appointed by the command of God our Savior and Christ Jesus , who gives us hope .
2Tim.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ· κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus . I have been sent out to tell others about the life he has promised through faith {NEQ} in Christ Jesus .
Titus.1:1 1Παῦλος, δοῦλος θεοῦ ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ· κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾽ εὐσέβειαν. 1:1 This letter is from Paul , a slave of God and an apostle of Jesus Christ . I have been sent to proclaim faith to * those God has chosen and to teach them to know the truth that shows them how to live {NEQ} godly lives .
Phlm.1:1 1Παῦλος, δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ, καὶ Τιμόθεος ἀδελφός. Φιλήμονι, τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν, 1:1 This letter is from Paul , a prisoner for preaching the Good News about Christ Jesus , and from our brother Timothy . I am writing to Philemon , our {NEQ} beloved {NEQ} co-worker ,
Phlm.1:9 9διὰ τὴν ἀγάπην, μᾶλλον παρακαλῶ· τοιοῦτος ὤν— ὡς Παῦλος, πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ. 9 But because of our love , I prefer simply to ask you . Consider this as a request from me {NEQ} Paul , an old man and now also a prisoner for the sake of Christ Jesus .
Phlm.1:19 19ἐγώ, Παῦλος, ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί· Ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις. 19 I , PAUL , WRITE THIS WITH {NEQ} MY OWN HAND : I WILL REPAY IT . AND I WON’T MENTION {RPT} THAT {NEQ} YOU OWE ME YOUR VERY SOUL !
2Pet.3:15 15καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε· καθὼς καὶ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν— 15 And remember , our {NEQ} Lord’s {NEQ} patience gives people time to be saved . This is what our {NEQ} beloved brother Paul also wrote to you with the wisdom God gave him