The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

Πέτρος (Petros, 4074)

Meanings

in Peter, of Peter, Peter, Peter (Rock), Peter [said], to Peter

Greek-English Concordance: 156 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.4:18 18περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, εἶδεν δύο ἀδελφούς— Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ— βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν, ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς. 18 One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of {NEQ} Galilee , he saw two brothers Simon , also {NEQ} called Peter , and Andrew {RPT} throwing a net into the water , for they fished for a living .
Matt.8:14 14καὶ ἐλθὼν Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν. 14 {NEQ} When {NEQ} Jesus arrived at Peter’s {NEQ} house , {NEQ} Peter’s {NEQ} mother-in-law was sick in bed {NEQ} with a high fever .
Matt.10:2 2τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος, Σίμων (ὁ λεγόμενος Πέτρος), καὶ Ἀνδρέας (ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ), καὶ Ἰάκωβος (ὁ τοῦ Ζεβεδαίου), καὶ Ἰωάνης (ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ), 2 {NEQ} Here are the names of the twelve apostles : first , Simon ( also {NEQ} called Peter ) , then Andrew ( Peter’s {NEQ} brother ) , {NEQ} James ( {NEQ} son of Zebedee ) , {NEQ} John ( James’s {NEQ} brother ) ,
Matt.14:28 28ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα. 28 Then {NEQ} Peter called to him , Lord , if it’s really you , tell me to come to you , walking on the water .
Matt.14:29 29 δὲ εἶπεν, Ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 29 Yes , come , {NEQ} Jesus said . So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward {NEQ} Jesus .
Matt.15:15 15ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολήν. 15 Then {NEQ} Peter said to Jesus , Explain to us the parable that says people aren’t defiled by what they eat .
Matt.16:16 16ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν, Σὺ εἶ Χριστὸς υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος. 16 {NEQ} Simon Peter answered , You are the Messiah , * the Son of the living {NEQ} God .
Matt.16:18 18κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. 18 Now I say to you that you are Peter ( which means rock ) , * and upon this {NEQ} rock I will build my {NEQ} church , and all the powers of hell * will not conquer it .
Matt.16:22 22καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ· λέγων, ̔Ίλεώς σοι, κύριε. οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο. 22 But {NEQ} Peter took him aside and began to reprimand him * for saying such things . Heaven forbid , Lord , he said . This will never happen to you !
Matt.16:23 23 δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ, ̔Ύπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ. σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ. ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 23 {NEQ} Jesus turned to {NEQ} Peter and said , Get away from me , Satan ! You are a dangerous trap to me . {NEQ} {NEQ} You are seeing things merely from a human point of view , {RPT} not from {NEQ} God’s .
Matt.17:1 1καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει Ἰησοῦς τὸν Πέτρον, καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην, τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν. 17:1 Six days later {NEQ} Jesus took {NEQ} Peter and the two brothers , James and John , and led them up a high mountain to be alone .
Matt.17:4 4ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. εἰ θέλεις, ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς— σοί μίαν, καὶ Μωυσεῖ μίαν, καὶ Ἠλείᾳ μίαν. 4 {NEQ} {NEQ} Peter exclaimed {NEQ} {RPT} , Lord , it’s wonderful for us to be here ! If you want , I’ll make {RPT} three shelters as memorials * one for you , {NEQ} one for Moses , and one for Elijah .
Matt.17:24 24ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναούμ, προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν, διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα; 24 {NEQ} On their arrival in Capernaum , the collectors of the Temple tax * came to {NEQ} Peter and asked him , Doesn’t your {NEQ} teacher pay the Temple tax ?
Matt.18:21 21τότε προσελθὼν Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις; 21 Then {NEQ} Peter came to him and asked {RPT} , Lord , how often should {NEQ} I forgive someone * who sins against me ? {NEQ} Seven times ?
Matt.19:27 27τότε ἀποκριθεὶς Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι. τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 27 Then {NEQ} Peter said to him , {NEQ} We’ve given up everything {NEQ} to follow you . What {NEQ} will we get ?
Matt.26:33 33ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι. 33 {NEQ} {NEQ} Peter declared {RPT} , Even if everyone else deserts you , I will never desert you .
Matt.26:35 35λέγει αὐτῷ Πέτρος, Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν. 35 No ! {NEQ} Peter insisted {RPT} . Even if I have to die with you , I will never deny you ! And all the other disciples vowed the same .
Matt.26:37 37καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον, καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου, ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. 37 {NEQ} He took {NEQ} Peter and Zebedee’s two {NEQ} sons , James and John , and he became anguished and distressed .
Matt.26:40 40καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας. καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ; 40 Then he returned to the disciples and found them asleep . {NEQ} He said to {NEQ} Peter , {NEQ} Couldn’t you watch with me even one hour ?
Matt.26:58 58 δέ, Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος. 58 Meanwhile , {NEQ} Peter followed him at a distance and came to the {NEQ} high priest’s courtyard . {NEQ} He went in {RPT} and sat with the guards and waited to see how it would all end .
Matt.26:69 69 δέ, Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν τῇ αὐλῇ. καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα, Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου. 69 Meanwhile , {NEQ} Peter was sitting outside in the courtyard . A servant girl {NEQ} came over and said to him , {NEQ} You were one of those with Jesus the Galilean .
Matt.26:73 73μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ, Ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ. 73 A little later {NEQ} some of the other bystanders came over to {NEQ} Peter and said , {NEQ} You must be one of them ; {NEQ} {NEQ} we can tell by {RPT} your Galilean accent .
Matt.26:75 75καί, ἐμνήσθη Πέτρος τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι· Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με. καὶ ἐξελθὼν ἔξω, ἔκλαυσεν πικρῶς. 75 Suddenly , Jesus' words flashed through {NEQ} Peter’s mind : Before the rooster crows , you will deny three times that you even know me . And he went away {RPT} , weeping bitterly .
Mark.3:16 16καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα· (καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι) Πέτρον, 16 {NEQ} These are the twelve he chose : {NEQ} Simon ( {NEQ} whom he named Peter ) ,
Mark.5:37 37καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ᾽ αὐτοῦ συνακολουθῆσαι εἰ μὴ τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην (τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου). 37 Then Jesus stopped the crowd and wouldn’t let anyone go with {RPT} him except {NEQ} Peter , {NEQ} James , and John ( the brother of James ) .
Mark.8:29 29καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς Πέτρος λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ Χριστός. 29 Then he asked them , But who do you say I am ? {NEQ} Peter replied {RPT} , You are the Messiah . * 
Mark.8:32 32καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει, καὶ προσλαβόμενος Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ. 32 As he talked about this openly with his disciples , {NEQ} {NEQ} Peter took him aside and began to reprimand him for saying such things . * 
Mark.8:33 33 δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ἐπετίμησεν Πέτρῳ. καὶ λέγει, ̔Ύπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ. ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 33 {NEQ} Jesus turned around and looked at his {NEQ} disciples , then reprimanded Peter . Get away from me , Satan ! {NEQ} he said . {NEQ} {NEQ} You are seeing things merely from a human point of view , not {RPT} from {NEQ} God’s .
Mark.9:2 2καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει Ἰησοῦς τὸν Πέτρον, καὶ τὸν Ἰάκωβον, καὶ τὸν Ἰωάνην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν μόνους. καί, μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, 2 Six days {NEQ} later {NEQ} Jesus took {NEQ} Peter , {NEQ} {NEQ} James , and {NEQ} John , and led them up a high mountain to be alone . As the men watched , Jesus' appearance was transformed ,
Mark.9:5 5καὶ ἀποκριθεὶς Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, Ῥαββεί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς— σοὶ μίαν, καὶ Μωυσεῖ μίαν, καὶ Ἠλείᾳ μίαν. 5 {NEQ} {NEQ} Peter exclaimed {NEQ} {RPT} , Rabbi , it’s wonderful for us to be here ! {NEQ} Let’s make three shelters as memorials * one for you , {NEQ} one for Moses , and one for Elijah .
Mark.10:28 28ἤρξατο λέγειν Πέτρος αὐτῷ· Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν σοι. 28 Then {NEQ} Peter began to speak up {RPT} . {NEQ} We’ve given up everything {NEQ} to follow you , he said .
Mark.11:21 21καὶ ἀναμνησθεὶς Πέτρος λέγει αὐτῷ, Ῥαββεί, ἴδε. συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται. 21 {NEQ} {NEQ} Peter remembered what Jesus had said to the tree on the previous day and exclaimed {RPT} , Look , Rabbi ! The fig tree {RPT} you cursed has withered and died !
Mark.13:3 3καί, καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ̓Όρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ. ἐπηρώτα αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν Πέτρος, καὶ Ἰάκωβος, καὶ Ἰωάνης, καὶ Ἀνδρέας, 3 Later , Jesus sat on the Mount of {NEQ} Olives across the valley from the Temple . Peter , {NEQ} James , {NEQ} John , and Andrew came to him privately and asked him ,
Mark.14:29 29 δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ, Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ. 29 {NEQ} {NEQ} Peter said to him , Even if everyone else deserts you , I never will .
Mark.14:33 33καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον, καὶ τὸν Ἰάκωβον, καὶ τὸν Ἰωάνην μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. 33 {NEQ} He took {NEQ} Peter , {NEQ} {NEQ} James , and {NEQ} John with him , and he became deeply troubled and distressed .
Mark.14:37 37καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας. καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Σίμων· καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι; 37 Then he returned and found the disciples asleep . {NEQ} He said to {NEQ} Peter , Simon , are you asleep ? Couldn’t you watch with me even one hour ?
Mark.14:54 54καί, Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως. καὶ ἦν συνκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν, καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς. 54 Meanwhile , {NEQ} Peter followed him at a distance and went right into the {NEQ} high priest’s courtyard . {NEQ} {NEQ} There he sat with the guards , {NEQ} warming himself by the fire .
Mark.14:66 66καί, ὄντος τοῦ Πέτρου κάτω ἐν τῇ αὐλῇ. ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως 66 Meanwhile , {NEQ} Peter was in the courtyard below . One of the servant girls who worked for the high priest came by
Mark.14:67 67καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον. ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει, Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ. 67 and noticed {NEQ} Peter warming himself at the fire . She looked at him closely and said , {NEQ} You were one of those with {RPT} Jesus of {RPT} Nazareth . * 
Mark.14:70 70 δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ, Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ. 70 But Peter denied it again . {NEQ} A little later {NEQ} some of the other bystanders confronted {NEQ} Peter and said , You must be one of them , because {NEQ} you are a Galilean .
Mark.14:72 72καὶ εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. καί, ἀνεμνήσθη Πέτρος τὸ ῥῆμα ὡς εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι· Πρὶν ἀλέκτορα δὶς φωνῆσαι, τρίς με ἀπαρνήσῃ. καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν. 72 And immediately the rooster crowed the second time . Suddenly , {NEQ} Jesus' words flashed through {NEQ} Peter’s mind : {NEQ} {RPT} Before the rooster crows twice , you will deny three times that you even know me . And he broke down and wept .
Mark.16:7 7ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. 7 Now go and tell his {NEQ} disciples , including {NEQ} Peter , that Jesus is going ahead of you to {NEQ} Galilee . You will see him there , just as he told you before he died .
Mark.16:8 8καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο γάρ. Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι᾽ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν. 8 {NEQ} {NEQ} The women fled from the tomb , {NEQ} {RPT} trembling and bewildered , and they said nothing to anyone because they were too frightened . * Then they briefly reported all {NEQ} this to {NEQ} Peter and his companions . {NEQ} Afterward {NEQ} {NEQ} Jesus himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of {NEQ} salvation that gives eternal life . Amen .
Luke.5:8 8ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος, προσέπεσεν τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων, ̓Έξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ— ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε. 8 {NEQ} When Simon Peter realized what had happened , he fell to his knees before Jesus and said , Oh , Lord , please leave me {NEQ} I’m too much of a sinner to be around you .
Luke.6:14 14Σίμωνα (ὃν καὶ ὠνόμασεν Πέτρον), καὶ Ἀνδρέαν (τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ), καὶ Ἰάκωβον, καὶ Ἰωάνην, καὶ Φίλιππον, καὶ Βαρθολομαῖον, 14 Simon ( whom {NEQ} he named Peter ) , {NEQ} Andrew ( Peter’s {NEQ} brother ) , {NEQ} James , {NEQ} John , {NEQ} Philip , {NEQ} Bartholomew ,
Luke.8:45 45καὶ εἶπεν Ἰησοῦς, Τίς ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων, εἶπεν Πέτρος, Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν. 45 {NEQ} Who {NEQ} touched me ? {NEQ} Jesus asked . {NEQ} Everyone denied it , and {NEQ} Peter said , Master , this whole crowd is pressing up against you .
Luke.8:51 51ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ σὺν αὐτῷ εἰ μὴ Πέτρον, καὶ Ἰωάνην, καὶ Ἰάκωβον, καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. 51 {NEQ} When they arrived at the house , Jesus wouldn’t let anyone go in with him except Peter , {NEQ} John , {NEQ} James , and the {NEQ} little girl’s father and {NEQ} mother .
Luke.9:20 20εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ. 20 Then he asked them , But who do you say I am ? {NEQ} Peter replied , You are the Messiah * sent from {NEQ} God !
Luke.9:28 28ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ παραλαβὼν Πέτρον, καὶ Ἰωάνην, καὶ Ἰάκωβον, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 28 {NEQ} {NEQ} About eight days later Jesus took Peter , {NEQ} John , and James up on a mountain to pray .
Luke.9:32 32 δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ. διαγρηγορήσαντες δέ, εἶδαν τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. 32 {NEQ} {NEQ} Peter and the others had fallen asleep . {NEQ} When they woke up , they saw Jesus' {NEQ} glory and the two men {NEQ} standing with him .
Luke.9:33 33καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ, εἶπεν Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς— μίαν σοί, καὶ μίαν Μωυσεῖ, καὶ μίαν Ἠλείᾳ, μὴ εἰδὼς λέγει. 33 As Moses and Elijah were starting to leave {RPT} , {NEQ} Peter {NEQ} {NEQ} {RPT} , not even knowing what he was saying , blurted out , Master , it’s wonderful for us to be here ! {NEQ} Let’s make three shelters as memorials * one for you , {NEQ} one for Moses , and one for Elijah .
Luke.12:41 41εἶπεν δὲ Πέτρος, Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις καὶ πρὸς πάντας; 41 {NEQ} {NEQ} Peter asked , Lord , is that {NEQ} illustration just for us or for everyone ?
Luke.18:28 28εἶπεν δὲ Πέτρος, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν σοι. 28 {NEQ} {NEQ} Peter said , {NEQ} We’ve left our homes to follow you .
Luke.22:8 8καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ Ἰωάνην εἰπών, Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα, ἵνα φάγωμεν. 8 {NEQ} Jesus sent Peter and John ahead and said , Go and prepare the Passover meal {RPT} , so we can eat it together .
Luke.22:34 34 δὲ εἶπεν, Λέγω σοι Πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ πρὶν τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι. 34 But Jesus said , Peter , let me tell you something . Before the rooster {NEQ} crows tomorrow morning , you will deny three times that you even know me .
Luke.22:54 54συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως, δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν. 54 So they arrested him and led {NEQ} him to {RPT} the high priest’s {NEQ} home . And {NEQ} Peter followed at a distance .
Luke.22:55 55περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ συνκαθισάντων, ἐκάθητο Πέτρος μέσος αὐτῶν. 55 {NEQ} The guards lit a fire in the middle of the courtyard and sat around it , and {NEQ} Peter joined them there .
Luke.22:58 58καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη, Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ. δὲ Πέτρος ἔφη, ̓Άνθρωπε, οὐκ εἰμί. 58 After a while someone else looked at him and said , {NEQ} You must be one of them ! No , man , I’m not ! {NEQ} {NEQ} Peter retorted .
Luke.22:60 60εἶπεν δὲ Πέτρος, ̓Άνθρωπε, οὐκ οἶδα λέγεις. καὶ παραχρῆμα, ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ, ἐφώνησεν ἀλέκτωρ. 60 But {NEQ} Peter said , Man , I don’t know what you are talking about . And immediately , while he was still speaking , the rooster crowed .
Luke.22:61 61καὶ στραφεὶς κύριος ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ. καὶ ὑπεμνήσθη Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι, Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον, ἀπαρνήσῃ με τρίς. 61 At that moment the Lord turned and looked at {NEQ} Peter . Suddenly , the Lord's {NEQ} words flashed through {NEQ} Peter's mind : {NEQ} {RPT} {RPT} Before the rooster crows tomorrow morning , you will deny three times that you even know me .
Luke.24:12 12 δέ, Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον. καὶ παρακύψας, βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα· καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτόν, θαυμάζων τὸ γεγονός. 12 However , {NEQ} Peter jumped up and ran to the tomb to look . {NEQ} Stooping , he peered in and saw the empty linen wrappings ; then he went home again , wondering what had happened .
John.1:40 40ἦν Ἀνδρέας, ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου, εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάνου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ. 40 Andrew , Simon Peter’s {NEQ} brother , was one of these men who heard what John said and then followed Jesus .
John.1:42 42ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ, Ἰησοῦς εἶπεν, Σὺ εἶ Σίμων, υἱὸς Ἰωάνου— σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς (ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος). 42 Then Andrew brought Simon to meet {NEQ} Jesus . Looking intently at Simon , {NEQ} Jesus said , Your name is Simon , {NEQ} son of John but you will be called Cephas ( which means Peter * ) .
John.1:44 44ἦν δὲ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. 44 {NEQ} {NEQ} Philip was from Bethsaida , Andrew and Peter’s hometown .
John.6:8 8λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας, ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου, 8 Then Andrew , Simon Peter’s {NEQ} brother , spoke up {RPT} .
John.6:68 68ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις. 68 Simon Peter replied {RPT} , Lord , to whom would we go ? You have the words that give eternal life .
John.13:6 6ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα, Πέτρον λέγει αὐτῷ, Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; 6 {NEQ} When Jesus came to Simon Peter , Peter said to him , Lord , are you going to wash my {NEQ} feet ?
John.13:8 8λέγει αὐτῷ Πέτρος, Οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ, Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ. 8 No , Peter protested {RPT} , you will never ever wash my {NEQ} feet ! Jesus replied {RPT} , Unless I wash you , you won’t belong to me .
John.13:9 9λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. 9 Simon Peter exclaimed {RPT} , Then wash my hands and {NEQ} head as well , Lord , not just my {NEQ} feet !
John.13:24 24νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς ἂν εἴη, περὶ οὗ λέγει; 24 {NEQ} Simon Peter motioned to him to ask , Who’s he talking about ?
John.13:36 36λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, ̔Όπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον. 36 Simon Peter asked {RPT} , Lord , where are you going ? And Jesus replied , {NEQ} You can’t go with me now {RPT} , but you will follow me later .
John.13:37 37λέγει αὐτῷ Πέτρος, Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθεῖν ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω. 37 But why can’t I come now , Lord {RPT} ? he asked {RPT} . I’m ready to die {RPT} for you .
John.18:10 10Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν· ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. 10 Then Simon Peter drew a sword {RPT} and slashed off {RPT} the {RPT} right ear of Malchus , {NEQ} {NEQ} {RPT} the {NEQ} high priest’s slave .
John.18:11 11εἶπεν οὖν Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, Βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην. τὸ ποτήριον δέδωκέν μοι πατὴρ οὐ μὴ πίω αὐτό; 11 But {NEQ} Jesus said to {NEQ} Peter , Put your sword back into its sheath . Shall I not drink from {RPT} the cup of suffering the Father {RPT} has given me ?
John.18:15 15ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ ἄλλος μαθητής. δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως. 15 Simon Peter followed {NEQ} {NEQ} Jesus , as did another of the disciples . That other {NEQ} {NEQ} disciple was acquainted with the high priest , so he was allowed to enter {RPT} the high priest’s {NEQ} courtyard with {NEQ} Jesus .
John.18:16 16 δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν μαθητὴς ἄλλος γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ, καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον. 16 {NEQ} {NEQ} Peter had to stay outside the gate . Then the disciple {RPT} {RPT} who knew the high priest {NEQ} {NEQ} spoke to the woman watching at the gate , and she let {NEQ} Peter in .
John.18:17 17λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ παιδίσκη θυρωρός, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος Οὐκ εἰμί. 17 {NEQ} The woman {RPT} asked {NEQ} Peter , {NEQ} You’re not one of that {NEQ} man’s {NEQ} disciples , are you ? No , he said , I am not .
John.18:18 18εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν. καὶ ἐθερμαίνοντο, ἦν δὲ καὶ Πέτρος μετ᾽ αὐτῶν ἑστώς, καὶ θερμαινόμενος. 18 Because it was cold , the household servants and the guards had made a charcoal fire . {NEQ} They stood around it , {NEQ} warming themselves , and {NEQ} {NEQ} Peter stood with them , {NEQ} warming himself .
John.18:25 25ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος, εἶπον οὖν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Οὐκ εἰμί. 25 Meanwhile , as Simon Peter was standing {NEQ} by the fire warming himself , {NEQ} they asked him again , {NEQ} You’re not one of his {NEQ} disciples , are you ? He denied it , {NEQ} saying , No , I am not .
John.18:26 26λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον, Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ; 26 But one of the household slaves of the high priest , a relative {NEQ} of the man whose ear Peter had cut off , asked , Didn’t I see you out there in the olive grove with Jesus ?
John.18:27 27πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος. καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 27 {NEQ} Again Peter denied it . And immediately a rooster crowed .
John.20:2 2τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητήν, ὃν ἐφίλει Ἰησοῦς. καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 2 She ran {NEQ} and found Simon Peter and {RPT} the other disciple , the one whom {NEQ} Jesus loved . {NEQ} She said {RPT} , They have taken the Lord’s body out of the tomb , and we don’t know where they have put him !
John.20:3 3ἐξῆλθεν οὖν Πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής. καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. 3 {NEQ} {NEQ} Peter and the other disciple {NEQ} started out for the tomb .
John.20:4 4ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ, καὶ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον. 4 {NEQ} They were both running , but the other disciple outran {NEQ} Peter and reached the tomb first .
John.20:6 6ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον. καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα, 6 Then {NEQ} Simon Peter arrived {RPT} and went inside {RPT} {RPT} {RPT} . He also noticed the linen wrappings lying there ,
John.21:2 2ἦσαν ὁμοῦ— Σίμων Πέτρος, καὶ Θωμᾶς (ὁ λεγόμενος Δίδυμος), καὶ Ναθαναὴλ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο. 2 Several of the disciples were there Simon Peter , {NEQ} Thomas ( nicknamed the Twin ) , * {NEQ} Nathanael {NEQ} from Cana in {NEQ} Galilee , {NEQ} the sons of {NEQ} Zebedee , and two other {NEQ} disciples {RPT} .
John.21:3 3λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος, Ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ, Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθαν καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. 3 Simon Peter said {RPT} , I’m going fishing . We’ll come , too , they all said {RPT} . So they went out in the boat , but they caught nothing all {NEQ} night .
John.21:7 7λέγει οὖν μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, κύριός ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο (ἦν γὰρ γυμνός), καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν. 7 Then the disciple {RPT} {NEQ} Jesus {RPT} loved said to {NEQ} Peter , It’s the Lord ! {NEQ} When Simon Peter heard that it was the Lord , he put on his tunic ( for he had stripped for work ) , {NEQ} jumped into the water , and headed to shore .
John.21:11 11ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν· μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν, καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. 11 So Simon Peter went aboard and dragged the net to the shore . There were 153 large fish , and yet the net hadn’t torn .
John.21:15 15ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ Ἰησοῦς, Σίμων Ἰωάνου, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Βόσκε τὰ ἀρνία μου. 15 After breakfast {NEQ} Jesus asked {NEQ} Simon Peter , Simon son of John , do you love me more than these ? * Yes , Lord , Peter replied {RPT} , you know {NEQ} I love you . Then feed my {NEQ} lambs , Jesus told him .
John.21:17 17λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον, Σίμων Ἰωάνου, φιλεῖς με; ἐλυπήθη Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον· Φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, πάντα σὺ οἶδας· σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Βόσκε τὰ πρόβατά μου. 17 A third time he asked him , Simon son of John , do you love me ? {NEQ} Peter was hurt that Jesus asked {RPT} the question a third time . {NEQ} He said {RPT} , Lord , you know everything . You know that I love you . {NEQ} Jesus said {RPT} , Then feed my {NEQ} sheep .
John.21:20 20ἐπιστραφεὶς Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα— ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν, Κύριε, τίς ἐστιν παραδιδούς σε; 20 {NEQ} Peter turned around and saw behind them the disciple {RPT} {NEQ} Jesus loved the one who {NEQ} had leaned over to Jesus during {NEQ} supper and asked , Lord , who will {NEQ} betray you ?
John.21:21 21τοῦτον οὖν ἰδὼν Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, οὗτος δὲ τί; 21 {RPT} {NEQ} {NEQ} {NEQ} Peter asked {NEQ} Jesus , {NEQ} What about him , Lord ?
Acts.1:13 13καὶ ὅτε εἰσῆλθον, εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἦσαν καταμένοντες· τε Πέτρος, καὶ Ἰωάνης, καὶ Ἰάκωβος, καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος, καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος, καὶ Μαθθαῖος, Ἰάκωβος (Ἁλφαίου), καὶ Σίμων (ὁ Ζηλωτής), καὶ Ἰούδας (Ἰακώβου). 13 {NEQ} When they arrived , they went to the upstairs room of the house where they were staying . Here are the names of those who were present : {NEQ} {NEQ} Peter , {NEQ} John , {NEQ} James , {NEQ} Andrew , Philip , {NEQ} Thomas , Bartholomew , {NEQ} Matthew , James ( son of Alphaeus ) , {NEQ} Simon ( the Zealot ) , and Judas ( son of James ) .
Acts.1:15 15καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν εἶπεν, ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσι· 15 {NEQ} During this {NEQ} time , when about 120 believers * were {NEQ} together in one place , Peter stood up and addressed them .
Acts.2:14 14σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, ̓Άνδρες Ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἰερουσαλὴμ πάντες· τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω, καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου. 14 Then {NEQ} Peter stepped forward with the eleven other apostles and shouted to {RPT} the crowd , {NEQ} Listen carefully {RPT} , all of you , fellow Jews and residents of Jerusalem ! {RPT} Make no mistake about this .
Acts.2:37 37ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τὴν καρδίαν, εἶπάν τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους, Τί ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοί; 37 {NEQ} Peter’s words pierced their {NEQ} hearts , and they said to {NEQ} him and to the other apostles , Brothers , what should we do ?
Acts.2:38 38Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς, Μετανοήσατε, φησίν, Καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν· καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος. 38   Peter {NEQ} replied {RPT} , Each of you must repent of your sins and turn to God , and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness {NEQ} of your sins . Then you will receive the gift of the Holy Spirit .
Acts.3:1 1Πέτρος δὲ καὶ Ἰωάνης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην. 3:1 {NEQ} Peter and John went to the Temple one afternoon to take part in the {RPT} three o’clock {NEQ} prayer service .
Acts.3:3 3ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάνην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερόν, ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν. 3 When he saw Peter and John about to enter , he asked {RPT} {RPT} {RPT} them for some money .
Acts.3:4 4ἀτενίσας δέ, Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ Ἰωάνῃ εἶπεν, Βλέψον εἰς ἡμᾶς. 4 {NEQ} Peter and {NEQ} John looked at him intently , and Peter said , Look at us !
Acts.3:6 6εἶπεν δὲ Πέτρος, Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι· δὲ ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι. ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ἔγειρε καὶ περιπάτει. 6 But Peter said , I don’t have any silver or gold for you . But I’ll give you what I have {RPT} . In the name of Jesus Christ the Nazarene , * get up and * walk !
Acts.3:11 11κρατοῦντος δὲ αὐτοῦ τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰωάνην, συνέδραμεν πᾶς λαὸς πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ τῇ Στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος ἔκθαμβοι. 11 They all rushed out in amazement {RPT} to Solomon’s {NEQ} Colonnade , {NEQ} where the man was holding tightly to {NEQ} Peter and {NEQ} John .
Acts.3:12 12ἰδὼν δὲ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ; ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν; 12 {NEQ} {NEQ} Peter saw his opportunity and addressed the crowd . People of Israel , he said , what is so surprising about this ? And why stare at us as though we had made this man {NEQ} walk by our own power or godliness ?
Acts.4:8 8τότε Πέτρος, πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου, εἶπεν πρὸς αὐτούς, ̓Άρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι, 8 Then Peter , filled with the Holy Spirit , said to them , Rulers and elders of our people ,
Acts.4:13 13θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ Ἰωάνου, καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσιν καὶ ἰδιῶται. ἐθαύμαζον ἐπεγίνωσκόν τε αὐτούς, ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν· 13 {NEQ} The members of the council were amazed when they saw the boldness of {NEQ} Peter and John , for they could see that they were ordinary men with no special training in the Scriptures . They also recognized them as men who had been with {NEQ} Jesus .
Acts.4:19 19 δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάνης ἀποκριθέντες εἶπαν πρὸς αὐτούς, Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον τοῦ θεοῦ, κρίνατε, 19 But {NEQ} Peter and John replied {RPT} , {NEQ} Do you think {NEQ} God wants us to obey you rather than him ?
Acts.5:3 3εἶπεν δὲ Πέτρος, Ἁνανία, διὰ τί ἐπλήρωσεν Σατανᾶς τὴν καρδίαν σου; ψεύσασθαί σε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου. 3 Then {NEQ} Peter said , Ananias , why have you let {NEQ} Satan fill your {NEQ} heart ? You lied to the {RPT} Holy Spirit , and you kept some of the money for yourself .
Acts.5:8 8ἀπεκρίθη δὲ πρὸς αὐτὴν Πέτρος, Εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; δὲ εἶπεν, Ναί, τοσούτου. 8 {NEQ} Peter asked her , {NEQ} {RPT} Was this the price you and your husband received for your land ? Yes , {NEQ} she replied , that was the price .
Acts.5:9 9 δὲ Πέτρος πρὸς αὐτήν, Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ, καὶ ἐξοίσουσίν σε. 9 And {NEQ} Peter said {NEQ} {RPT} , How could the two of you even think of conspiring to test the Spirit of the Lord like this ? {NEQ} The young men who buried your {NEQ} husband are just outside the door , and they will carry you out , too .
Acts.5:15 15ὥστε, καὶ εἰς τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλιναρίων καὶ κραβάττων ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν σκιὰ ἐπισκιάσει τινὶ αὐτῶν. 15 As a result of {NEQ} the apostles' work , {NEQ} sick people were brought out {NEQ} into the streets on beds and mats so that Peter’s {NEQ} shadow might fall across some of them as he went by .
Acts.5:29 29ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπαν, Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἀνθρώποις. 29 But Peter and the apostles replied , We must obey God rather than any human authority .
Acts.8:14 14ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον καὶ Ἰωάνην. 14 {NEQ} When the apostles in Jerusalem heard that the people of {NEQ} Samaria had accepted {NEQ} God’s {NEQ} message , they sent Peter and John there .
Acts.8:20 20Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι. 20 But Peter replied {RPT} , May your money be destroyed with you for thinking {NEQ} God’s {NEQ} gift can be bought !
Acts.9:32 32ἐγένετο δέ, Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων, κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδα. 32 Meanwhile , Peter traveled from place to place , and he came down to visit the believers {RPT} in the town of Lydda .
Acts.9:34 34καὶ εἶπεν αὐτῷ Πέτρος, Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. καὶ εὐθέως ἀνέστη. 34 {NEQ} {NEQ} Peter said to him , Aeneas , Jesus Christ heals you ! Get up , and roll up your sleeping mat ! And he was healed instantly .
Acts.9:38 38ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες, Μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως ἡμῶν. 38 But the believers had heard that Peter was nearby at Lydda {RPT} , so they sent two men to beg him , Please come as soon as possible !
Acts.9:39 39ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον, ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον. καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ᾽ αὐτῶν οὖσα Δορκάς. 39 So Peter returned with them ; {RPT} and as soon as he arrived , they took him to the upstairs room . {NEQ} The room was filled with {RPT} {NEQ} widows who were weeping and showing him the coats and other clothes {NEQ} Dorcas {RPT} had made for them .
Acts.9:40 40ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας Πέτρος· καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο. καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν, Ταβειθά, ἀνάστηθι. δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς· καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισεν. 40 But {NEQ} Peter {NEQ} asked them all to leave the room ; then he knelt and prayed . {NEQ} Turning to the body he said , Get up , Tabitha . And she opened her {NEQ} eyes ! {NEQ} When she saw {NEQ} Peter , she sat up !
Acts.10:5 5καὶ νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος. 5 Now send some men to Joppa , and summon a man named Simon Peter .
Acts.10:9 9τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων, ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι. περὶ ὥραν ἕκτην, 9 {NEQ} The next day as Cornelius’s messengers {NEQ} were nearing the town , Peter went up on the flat roof to pray . It was about noon ,
Acts.10:13 13καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν, Ἀναστάς, Πέτρε· θῦσον καὶ φάγε. 13 Then a voice said to him , Get up , Peter ; kill and eat them .
Acts.10:14 14 δὲ Πέτρος εἶπεν, Μηδαμῶς, κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον. 14 No , Lord , {NEQ} {NEQ} Peter declared . I have never eaten anything that our Jewish laws have declared impure and unclean . * 
Acts.10:17 17ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει Πέτρος, Τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα εἶδεν; ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν τοῦ Σίμωνος. ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα, 17 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Peter was very perplexed . What could the vision mean ? Just then the men {RPT} sent by {NEQ} Cornelius found {NEQ} Simon’s {NEQ} house . Standing outside the gate ,
Acts.10:18 18καὶ φωνήσαντες ἐπύθοντο εἰ Σίμων ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται. 18 {NEQ} they asked if a man named Simon Peter was staying there .
Acts.10:19 19τοῦ δέ, Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος, εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα, Ἰδοὺ ἄνδρες τρεῖς ζητοῦντές σε. 19 {NEQ} Meanwhile , as Peter was puzzling over the vision , the Holy Spirit said to him , {RPT} Three men have come looking for you .
Acts.10:21 21καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε· τίς αἰτία δι᾽ ἣν πάρεστε; 21 So Peter went down {RPT} {RPT} and said , {NEQ} I’m the man you are looking for . Why have you come ?
Acts.10:25 25ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν. 25 As {NEQ} Peter {NEQ} entered his home , {NEQ} Cornelius {RPT} fell at his feet and worshiped him .
Acts.10:26 26 δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστηθι· καὶ ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι. 26 But {NEQ} Peter pulled him up and said , Stand up ! I’m a human being just like you !
Acts.10:32 32πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος. οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος, βυρσέως παρὰ θάλασσαν. 32 Now send messengers to Joppa , and summon a man named Simon Peter . He is staying in the home of Simon , a tanner who lives near the seashore .
Acts.10:34 34ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν, Ἐπ᾽ ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης θεός. 34 Then Peter replied , I see very clearly that {NEQ} God shows no favoritism .
Acts.10:44 44ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα, ἐπέπεσε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. 44 Even as {NEQ} Peter was saying these {NEQ} things , the {RPT} Holy Spirit fell upon {RPT} all who were listening to the message .
Acts.10:45 45καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ οἳ συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ ὅτι καί, ἐπὶ τὰ ἔθνη δωρεὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου ἐκκέχυται· 45 {NEQ} The Jewish believers * who came with {NEQ} Peter were amazed that the gift of the {RPT} Holy Spirit had been poured out on the Gentiles , too .
Acts.10:46 46ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων τὸν θεόν. τότε ἀπεκρίθη Πέτρος, 46 For they heard them speaking in other tongues * and praising {NEQ} God . Then Peter asked ,
Acts.11:2 2ὅτε δὲ ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἰερουσαλήμ, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς. 2 But when Peter arrived back in Jerusalem , the Jewish believers * criticized him .
Acts.11:4 4ἀρξάμενος δὲ Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς. λέγων, 4   Then Peter told them exactly what had happened .
Acts.11:7 7ἤκουσα δὲ καὶ φωνῆς λεγούσης μοι, Ἀναστάς, Πέτρε· θῦσον καὶ φάγε. 7 {NEQ} And I heard a voice say {RPT} , Get up , Peter ; kill and eat them .
Acts.11:13 13ἀπήγγειλεν δὲ ἡμῖν πῶς εἶδεν τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα, Ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον· 13 {NEQ} He told us how an angel had appeared to him in his {NEQ} home and had told him , Send messengers to Joppa , and summon a man named Simon Peter .
Acts.12:3 3ἰδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τοῖς Ἰουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον ἦσαν δὲ αἱ ἡμέραι τῶν ἀζύμων. 3 {NEQ} When Herod saw how much this pleased the Jewish people , he also arrested Peter . ( {NEQ} This took place during the Passover celebration . * )
Acts.12:5 5 μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ, προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῶς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν θεὸν περὶ αὐτοῦ. 5 But while {NEQ} Peter was in {NEQ} prison , {NEQ} the church {NEQ} prayed very earnestly for him .
Acts.12:6 6ὅτε δὲ ἤμελλεν προαγαγεῖν αὐτὸν Ἡρῴδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν Πέτρος κοιμώμενος, μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν. φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν. 6 {NEQ} The night {NEQ} {NEQ} before Peter {NEQ} {NEQ} was to be placed on trial , he was asleep , fastened with two chains between two soldiers . {NEQ} Others stood guard at the prison {NEQ} gate .
Acts.12:7 7καὶ ἰδού, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι. πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστα· ἐν τάχει. καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. 7 Suddenly , {NEQ} there was a bright light in the cell , and an angel of the Lord stood before Peter . {NEQ} The angel struck him on the side to awaken him and said , Quick ! Get up ! And the chains fell off {RPT} his {NEQ} wrists .
Acts.12:11 11καὶ Πέτρος ἐν ἑαυτῷ γενόμενος εἶπεν, Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων. 11 {NEQ} {NEQ} Peter finally came to his senses . {NEQ} It’s really true ! he said . {NEQ} The Lord has sent his {NEQ} angel and saved me from Herod and from what the {NEQ} Jewish leaders * had planned to do to me !
Acts.12:14 14καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, ἀπὸ τῆς χαρᾶς, οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν, Ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος. 14 {NEQ} When she recognized {NEQ} Peter’s {NEQ} voice , she was so overjoyed that , instead of opening the door , she ran back inside and told everyone , {NEQ} Peter is standing at the door !
Acts.12:16 16 δέ, Πέτρος ἐπέμενεν κρούων. ἀνοίξαντες δὲ εἶδαν αὐτόν, καὶ ἐξέστησαν. 16 Meanwhile , {NEQ} Peter continued knocking . When they finally opened the door and saw him , {NEQ} they were amazed .
Acts.12:18 18γενομένης δὲ ἡμέρας, ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις τί ἄρα Πέτρος ἐγένετο. 18 {NEQ} At dawn there was a great commotion among the soldiers about what {NEQ} had happened to {NEQ} Peter .
Acts.15:7 7πολλῆς δὲ ζητήσεως γενομένης, ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς· ̓Άνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο θεὸς διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι. 7 At the meeting , after a long discussion , Peter stood and addressed them as follows : Brothers , you all know that {NEQ} God chose me from among you some time ago to preach to the Gentiles so that they could hear the Good News and believe .
Gal.2:7 7ἀλλὰ τοὐναντίον, ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας, καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς· 7 Instead , they saw that God had given me the responsibility of preaching the gospel to the Gentiles , just as he had given Peter the responsibility of preaching to the Jews .
Gal.2:8 8 γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη· 8 For the same God who worked through Peter as the apostle to the Jews also worked through me as the apostle to the Gentiles .
1Pet.1:1 1Πέτρος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας, καὶ Βιθυνίας· 1:1 This letter is from Peter , an apostle of Jesus Christ . I am writing to God’s chosen people who are living as foreigners in the provinces of Pontus , Galatia , Cappadocia , Asia , and Bithynia . * 
2Pet.1:1 1Συμεὼν Πέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ· τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν· ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος, Ἰησοῦ Χριστοῦ· 1:1 This letter is from Simon * Peter , a slave and apostle of Jesus Christ . I am writing to you who share the same precious faith we have . This faith was given to you because of the justice and fairness * of Jesus Christ , our {NEQ} God and Savior .