The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

Τιμόθεος (Timotheos, 5095)

Meanings

Timothy, to Timothy

Greek-English Concordance: 24 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Acts.16:1 1κατήντησεν δὲ καὶ εἰς Δέρβην καὶ εἰς Λύστραν. καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς, πατρὸς δὲ ̔Έλληνος. 16:1 {NEQ} {NEQ} Paul went first to Derbe and then to Lystra , where there was a young disciple named Timothy . His mother was a Jewish believer , but his father was a Greek .
Acts.17:14 14εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν, ὑπέμεινάν τε τε Σίλας καὶ Τιμόθεος ἐκεῖ. 14 {NEQ} {NEQ} The believers acted at once , sending {NEQ} Paul on to the coast , while {NEQ} {NEQ} {NEQ} Silas and {NEQ} Timothy remained behind .
Acts.17:15 15οἱ δὲ καθιστάνοντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν· καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ τὸν Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν. 15 Those {NEQ} escorting {NEQ} Paul went with him all the way to Athens ; then they returned to Berea with instructions for {NEQ} Silas and {NEQ} Timothy to hurry and join him .
Acts.18:5 5ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας τε Σίλας καὶ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ λόγῳ Παῦλος· διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις εἶναι τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. 5 And after {NEQ} {NEQ} Silas and {NEQ} Timothy came down from {NEQ} Macedonia , {NEQ} Paul spent all his time preaching the word . He testified to the Jews that Jesus was the Messiah .
Acts.19:22 22ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ, Τιμόθεον καὶ ̓Έραστον, αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν Ἀσίαν. 22 {NEQ} He sent his two {NEQ} assistants , Timothy and Erastus , ahead to {NEQ} Macedonia while he stayed awhile longer in the province of Asia .
Acts.20:4 4συνείπετο δὲ αὐτῷ· Σώπατρος Πύρρου, Βεροιαῖος· Θεσσαλονικέων δέ, Ἀρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος· καὶ Γάϊος, Δερβαῖος· καὶ Τιμόθεος· Ἀσιανοὶ δέ, Τύχικος καὶ Τρόφιμος. 4   {NEQ} Several men were traveling with him . They were Sopater son of Pyrrhus from Berea ; {NEQ} Aristarchus and Secundus from Thessalonica ; {NEQ} Gaius from Derbe ; {NEQ} Timothy ; and Tychicus and Trophimus from the province of Asia .
Rom.16:21 21ἀσπάζεται ὑμᾶς, Τιμόθεος, συνεργός μου, καὶ Λούκιος, καὶ Ἰάσων, καὶ Σωσίπατρος, οἱ συγγενεῖς μου. 21 Timothy , my {NEQ} fellow worker , sends you his greetings , as do Lucius , {NEQ} Jason , and Sosipater , my fellow Jews .
1Cor.4:17 17διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ· ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. 17 That’s why I have sent Timothy {RPT} , {RPT} {NEQ} my beloved and faithful child in the Lord . He will remind you of how I follow {RPT} Christ Jesus , just as I teach in all the churches wherever I go .
1Cor.16:10 10ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς· τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται, ὡς κἀγώ· 10 {NEQ} When Timothy comes , don’t intimidate him {RPT} . He is doing {NEQ} the Lord’s work , just as I am .
2Cor.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ἀδελφός· τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ. 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus , and from our brother Timothy . I am writing to {NEQ} {NEQ} God’s church {NEQ} {NEQ} in Corinth and to all of his holy people {RPT} {RPT} throughout {NEQ} Greece . * 
2Cor.1:19 19 τοῦ θεοῦ γὰρ υἱός, Ἰησοῦς Χριστός, (ὁ ἐν ὑμῖν δι᾽ ἡμῶν κηρυχθεὶς δι᾽ ἐμοῦ, καὶ Σιλουανοῦ, καὶ Τιμοθέου,) οὐκ ἐγένετο Ναὶ καί Οὔ, ἀλλά Ναί, ἐν αὐτῷ γέγονεν. 19 For Jesus Christ , the Son of {NEQ} God , does not waver between Yes and No . He is the one whom {NEQ} Silas , * {NEQ} Timothy , and I preached to you {RPT} {RPT} , and as God’s ultimate Yes , he always does what he says .
Phil.1:1 1Παῦλος καὶ Τιμόθεος, δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ· πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις· 1:1 This letter is from Paul and Timothy , slaves of Christ Jesus . I am writing to all of {NEQ} God’s holy people {NEQ} {NEQ} in Philippi who belong to Christ Jesus , including the elders * and deacons .
Phil.2:19 19ἐλπίζω δέ, ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ, Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν· ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν. 19 {NEQ} If the Lord Jesus is willing , I hope to send Timothy to you soon for a visit . Then he can cheer me up by telling me how you are getting along .
Col.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ἀδελφός· 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus , and from our brother Timothy .
1Thes.1:1 1Παῦλος, καὶ Σιλουανός, καὶ Τιμόθεος· τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων, ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη. 1:1 This letter is from Paul , {NEQ} Silas , * and Timothy . We are writing to the church in Thessalonica , to you who belong to God the Father and the Lord Jesus Christ . May God give you grace and peace .
1Thes.3:2 2καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον· τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ συνεργὸν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ· εἰς τὸ στηρίξαι ὑμᾶς, καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς πίστεως ὑμῶν, 2 and we sent Timothy to visit you . He is our {NEQ} brother and {NEQ} God’s co-worker * in proclaiming the Good News of {NEQ} Christ . We sent him to strengthen you , {NEQ} to encourage you in your {NEQ} faith ,
1Thes.3:6 6ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν, καὶ εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν· καὶ ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς· 6 But now Timothy has just returned {RPT} {NEQ} {RPT} , {NEQ} bringing us good news about your {RPT} faith and {RPT} love . {NEQ} He reports that you always remember our visit with joy and that you want to see us as much as we want to see you .
2Thes.1:1 1Παῦλος, καὶ Σιλουανός, καὶ Τιμόθεος· τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων, ἐν θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· 1:1 This letter is from Paul , {NEQ} Silas , * and Timothy . We are writing to the church in Thessalonica , to you who belong to God our Father and the Lord Jesus Christ .
1Tim.1:2 2Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 2   I am writing to Timothy , my true son in the faith . May God the Father and Christ Jesus our {NEQ} Lord give you grace , mercy , and peace .
1Tim.1:18 18ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον, Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας· ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν· 18   Timothy , my son , here {NEQ} are my instructions for you , based on the prophetic words spoken about you earlier . {NEQ} May they help you fight {NEQ} well in the Lord’s battles .
1Tim.6:20 20 Τιμόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον· ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους, κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως· 20 {NEQ} Timothy , guard what God has entrusted to you . Avoid {NEQ} godless , foolish discussions with those who oppose you with their {NEQ} so-called knowledge .
2Tim.1:2 2Τιμοθέῳ, ἀγαπητῷ τέκνῳ, χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 2 I am writing to Timothy , my dear son . May God the Father and Christ Jesus our {NEQ} Lord give you grace , mercy , and peace .
Phlm.1:1 1Παῦλος, δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ, καὶ Τιμόθεος ἀδελφός. Φιλήμονι, τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν, 1:1 This letter is from Paul , a prisoner for preaching the Good News about Christ Jesus , and from our brother Timothy . I am writing to Philemon , our {NEQ} beloved {NEQ} co-worker ,
Heb.13:23 23γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν Τιμόθεον ἀπολελυμένον· μεθ᾽ οὗ ἐὰν τάχιον ἔρχηται, ὄψομαι ὑμᾶς. 23 I want you to know that our {NEQ} brother Timothy has been released from jail . If he comes here soon , I will bring him with me to see you .