The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

Χριστός (Christos, 5547)

Meanings

[are] Christs, [is] Christ, [is] of Christ, [namely] Christ, [the blood] of Christ, [the] Christ, Christ, Christ [and that he is], Christ [is], Christs, Jesus, of (from) Christ, of (in) Christ, of Christ, to Christ, with Christ

Greek-English Concordance: 528 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:1 1Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυεὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ· 1:1 This is a record of the ancestors of Jesus the Messiah , a descendant of David * {RPT} and of Abraham :
Matt.1:16 16Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσήφ, τὸν ἄνδρα Μαρίας. ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς, λεγόμενος Χριστός. 16 Jacob {NEQ} was the father of {NEQ} Joseph , the husband of Mary . Mary gave birth to Jesus , who is called the Messiah .
Matt.1:17 17πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυεὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυεὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. 17 All those listed above include fourteen generations from Abraham to David , {NEQ} {RPT} fourteen from David to the Babylonian exile , and {RPT} fourteen from the Babylonian exile to the Messiah .
Matt.1:18 18τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρίας, τῷ Ἰωσήφ. πρὶν συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 18 {NEQ} {NEQ} This is how Jesus the Messiah was {NEQ} born . His {NEQ} mother , Mary , was engaged to be married to {NEQ} Joseph . But before the marriage took place , while she was still a virgin , she became pregnant through the power of the Holy Spirit .
Matt.2:4 4καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν, Ποῦ Χριστὸς γεννᾶται; 4 {NEQ} He called a meeting of {NEQ} the leading priests and teachers of religious law {NEQ} {NEQ} and asked {RPT} , Where is the Messiah supposed to be born ?
Matt.11:2 2 δὲ Ἰωάνης ἀκούσας, ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ· πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 2 {NEQ} {NEQ} John the Baptist , who was in {NEQ} prison , heard about all the things the Messiah was doing . So he sent his {NEQ} disciples to ask Jesus ,
Matt.16:16 16ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν, Σὺ εἶ Χριστὸς υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος. 16 {NEQ} Simon Peter answered , You are the Messiah , * the Son of the living {NEQ} God .
Matt.16:20 20τότε ἐπετίμησεν τοῖς μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν Χριστός. 20 Then he sternly warned the disciples not to tell anyone that he was the Messiah .
Matt.22:42 42λέγων, Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστιν; λέγουσιν αὐτῷ, Τοῦ Δαυείδ. 42 What do you think about the Messiah ? Whose son is he ? They replied {RPT} , He is the son of David .
Matt.23:10 10μηδὲ κληθῆτε Καθηγηταί, ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστὶν εἷς, Χριστός. 10 And don’t let anyone call you Teacher , for you have only one teacher , the Messiah .
Matt.24:5 5πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες, Ἐγώ εἰμι Χριστός. καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 5 for many will come in my {NEQ} name , claiming , I am the Messiah . {NEQ} They will deceive many .
Matt.24:23 23τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Ἰδού, ὧδε Χριστός, Ὧδε, μὴ πιστεύσητε. 23 Then if anyone tells you , Look , here is the Messiah , or There he is , don’t believe it .
Matt.26:63 63 δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος— ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ Χριστός, υἱὸς τοῦ θεοῦ. 63 But {NEQ} Jesus remained silent . Then the high priest said to him , I demand in the name of the living {NEQ} God {NEQ} tell us if you are the Messiah , the Son of {NEQ} God .
Matt.26:68 68λέγοντες, Προφήτευσον ἡμῖν, Χριστέ. τίς ἐστιν παίσας σε; 68 jeering , Prophesy to us , you Messiah ! Who {NEQ} {NEQ} hit you that time ?
Matt.27:17 17συνηγμένων οὖν αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς Πειλᾶτος, Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν— τὸν Βαραββᾶν, Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; 17 {NEQ} As the crowds gathered before {NEQ} Pilate’s house that morning , he asked them , Which one do you want me to release to you {NEQ} Barabbas , or Jesus who is called the Messiah ?
Matt.27:22 22λέγει αὐτοῖς Πειλᾶτος, Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν πάντες, Σταυρωθήτω. 22 {NEQ} Pilate responded {RPT} , Then what should I do with Jesus who is called the Messiah ? They shouted back , Crucify him !
Mark.1:1 1Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ θεοῦ. 1:1 This is the Good News about Jesus the Messiah , the Son of God . * It began
Mark.8:29 29καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς Πέτρος λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ Χριστός. 29 Then he asked them , But who do you say I am ? {NEQ} Peter replied {RPT} , You are the Messiah . * 
Mark.9:41 41ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ ἐστέ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 41 If anyone gives you even a cup of water {NEQ} {NEQ} because you belong to the Messiah , I tell you the truth , {NEQ} that person will surely be {NEQ} rewarded .
Mark.12:35 35καί, ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς ἔλεγεν, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ Πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι Χριστὸς υἱὸς Δαυείδ ἐστιν; 35 Later , as {NEQ} Jesus was teaching the people in the Temple , he asked , Why do the teachers of religious law claim that the Messiah is the son of David ?
Mark.13:21 21καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ̓Ίδε, ὧδε Χριστός, ̓Ίδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε. 21 Then if anyone tells you , Look , here is the Messiah , or There he is , don’t believe it .
Mark.14:61 61 δὲ ἐσιώπα καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν. πάλιν ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ Χριστὸς υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ; 61 But Jesus was silent and {RPT} made no reply . Then the high priest asked him {RPT} , {NEQ} Are you the Messiah , the Son of the Blessed One ?
Mark.15:32 32 Χριστός, βασιλεὺς Ἰσραήλ, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 32 Let this Messiah , this King of Israel , come down {NEQ} from the cross so we can see it and believe him ! Even the men who were crucified with {RPT} Jesus ridiculed him .
Luke.2:11 11ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ— ὅς ἐστιν Χριστός, κύριος— ἐν πόλει Δαυείδ. 11 The Savior yes , the Messiah , the Lord {NEQ} has been born {RPT} today in Bethlehem , the city of David !
Luke.2:26 26καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἂν ἴδῃ τὸν Χριστὸν κυρίου. 26 and had revealed {NEQ} to him that he would not die until he had {NEQ} seen the Lord’s Messiah .
Luke.3:15 15προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάνου, μήποτε αὐτὸς εἴη Χριστός. 15 {NEQ} {NEQ} {RPT} Everyone {RPT} {RPT} was expecting the Messiah to come soon {RPT} , and they were eager to know whether {RPT} {NEQ} John might be the Messiah .
Luke.4:41 41ἐξήρχετο δέ, καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι, Σὺ εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 41 {NEQ} Many were possessed by demons ; and the demons came out at his command , shouting , {NEQ} You are the Son of {NEQ} God ! But because they knew he was the Messiah , he rebuked them and refused to let them speak .
Luke.9:20 20εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ. 20 Then he asked them , But who do you say I am ? {NEQ} Peter replied , You are the Messiah * sent from {NEQ} God !
Luke.20:41 41εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Πῶς λέγουσιν, τὸν Χριστὸν εἶναι Δαυεὶδ υἱόν; 41 Then Jesus presented them with a question . Why is it , he asked , that the Messiah is said to be the son of David ?
Luke.22:67 67λέγοντες, Εἰ σὺ εἶ Χριστός; εἰπὸν ἡμῖν. εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἐὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε· 67 and they said , Tell us , {NEQ} are you the Messiah ? But he replied {RPT} , If I tell you , you won’t believe me .
Luke.23:2 2ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες· Τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι καὶ λέγοντα ἑαυτὸν Χριστόν, βασιλέα εἶναι. 2 {NEQ} They began to state their case {RPT} : This man {NEQ} has been leading our people astray {NEQ} by telling them not to pay their taxes to the Roman government and by claiming he is the Messiah , a king .
Luke.23:35 35καὶ εἱστήκει λαὸς θεωρῶν ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες λέγοντες· ̓Άλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν Χριστὸς τοῦ θεοῦ, ἐκλεκτός. 35 {NEQ} {NEQ} The crowd watched and the leaders scoffed . He saved others , they said , let him save himself if he is really {NEQ} God’s {NEQ} Messiah , the Chosen One .
Luke.23:39 39εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων, Οὐχὶ σὺ εἶ Χριστός; σῶσον σεαυτόν— καὶ ἡμᾶς. 39 One {NEQ} of the criminals hanging beside him scoffed , So you’re the Messiah , are you ? Prove it by saving yourself and us , too , while you’re at it !
Luke.24:26 26οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; 26 Wasn’t it clearly predicted that the Messiah would have to suffer all these things {NEQ} before entering {RPT} his {NEQ} glory ?
Luke.24:46 46καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι, Οὕτως, γέγραπται παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ· 46 And he said {RPT} , Yes , it was written long ago that the Messiah would suffer and die and rise from the dead on the third day .
John.1:17 17ὅτι νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη, χάρις καὶ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 17 For the law was given through Moses , but {NEQ} God’s unfailing love and {NEQ} faithfulness came through Jesus Christ .
John.1:20 20καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι, Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ Χριστός. 20 {NEQ} He came right out and said , I am not the Messiah .
John.1:25 25καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί οὖν βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐκ εἶ Χριστὸς οὐδὲ Ἠλείας οὐδὲ προφήτης; 25 {NEQ} asked him , {NEQ} {RPT} If you aren’t the Messiah or Elijah or the Prophet , {NEQ} what right do you have to baptize ?
John.1:41 41εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον, Σίμωνα, καὶ λέγει αὐτῷ, Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν, (ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χριστός). 41 Andrew {NEQ} went to find his {RPT} brother , Simon , and told him , We have found the Messiah ( which means Christ * ) .
John.3:28 28αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον ἐγώ, Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ Χριστός· ἀλλ᾽ ὅτι, Ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου. 28 You yourselves know how plainly {RPT} {NEQ} I told you , I am not the Messiah . I am only {NEQ} here to prepare the way for him .
John.4:25 25λέγει αὐτῷ γυνή, Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται— λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα. 25 The woman said {RPT} , I know {NEQ} the Messiah is coming the one who is called Christ . When he comes , he will explain everything to us .
John.4:29 29Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα. μήτι οὗτός ἐστιν Χριστός; 29 Come and see a man who told me everything I ever did ! Could he possibly be the Messiah ?
John.7:26 26καὶ ἴδε, παρρησίᾳ λαλεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν. μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν Χριστός; 26 But here he is , speaking in public , and they say nothing to him . Could our leaders possibly believe that he is the Messiah ?
John.7:27 27ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. 27 But how could he be ? For we know where this man comes from . {NEQ} When the Messiah comes , he will simply appear ; no one will know where he comes from .
John.7:31 31ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. καὶ ἔλεγον, Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν; 31 {NEQ} Many among the crowds at the Temple believed in him . After all , they said , {NEQ} {NEQ} would you expect the Messiah to do more miraculous signs {RPT} than this man has done ?
John.7:41 41ἄλλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν Χριστός. οἱ δὲ ἔλεγον, Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας Χριστὸς ἔρχεται; 41 Others said , He is the Messiah . Still others said , But he can’t be ! {NEQ} Will the Messiah come from {NEQ} Galilee ?
John.7:42 42οὐχ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυείδ, καὶ ἀπὸ Βηθλεέμ, τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυείδ, ἔρχεται Χριστός; 42 {NEQ} For the Scriptures clearly state that the Messiah will be born of the royal line of David , {NEQ} in Bethlehem , the village where King David was born . * 
John.9:22 22ταῦτα εἶπαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους, ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστὸν ἀποσυνάγωγος γένηται. 22 His {NEQ} parents said this because they were afraid of the Jewish leaders , {NEQ} who had announced that {NEQ} anyone saying Jesus was the Messiah would be expelled from the synagogue .
John.10:24 24ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ, ̔Έως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ. 24 {NEQ} The people surrounded him and asked {RPT} , How long are you going to keep us in suspense ? If you are the Messiah , tell us plainly .
John.11:27 27λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ Χριστός, υἱὸς τοῦ θεοῦ, εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος. 27 Yes , Lord , she told him . I have always believed {NEQ} you are the Messiah , the Son of {NEQ} God , the one who has come into the world from God .
John.12:34 34ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὄχλος, Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; 34 {NEQ} The crowd responded {RPT} , We understood from {NEQ} Scripture * that the Messiah would live forever . {NEQ} How can you say {NEQ} the Son of {NEQ} Man will die ? Just who is this {NEQ} Son of {NEQ} Man , anyway ?
John.17:3 3αὕτη δέ ἐστιν αἰώνιος ζωή— ἵνα γινώσκωσι σέ— τὸν μόνον ἀληθινὸν θεόν, καὶ ὃν ἀπέστειλας, Ἰησοῦν Χριστόν. 3 And this is the way to have eternal life to know you , the only true God , and Jesus Christ , the one you sent to earth .
John.20:31 31ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν Χριστός, υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 31 But these are written so that you may continue to believe * that Jesus is the Messiah , the Son of {NEQ} God , and that by believing in him you will have life by the power of {NEQ} his name .
Acts.2:31 31προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ· ὅτι οὔτε ἐνκατελείφθη εἰς ᾅδην οὔτε σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν. 31 David was looking into the future and speaking of the Messiah’s {NEQ} resurrection . He was saying that God would not leave him among the dead or allow {NEQ} his body to rot in the grave .
Acts.2:36 36ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ κύριον αὐτὸν καὶ Χριστὸν ἐποίησεν θεὸς τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 36 So let everyone in Israel know for certain that {NEQ} God has made this {NEQ} Jesus , whom you crucified , to be {RPT} both Lord and Messiah !
Acts.2:38 38Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς, Μετανοήσατε, φησίν, Καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν· καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος. 38   Peter {NEQ} replied {RPT} , Each of you must repent of your sins and turn to God , and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness {NEQ} of your sins . Then you will receive the gift of the Holy Spirit .
Acts.3:6 6εἶπεν δὲ Πέτρος, Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι· δὲ ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι. ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ἔγειρε καὶ περιπάτει. 6 But Peter said , I don’t have any silver or gold for you . But I’ll give you what I have {RPT} . In the name of Jesus Christ the Nazarene , * get up and * walk !
Acts.3:18 18 δὲ θεός, προκατήγγειλεν διὰ στόματος πάντων τῶν προφητῶν— παθεῖν τὸν Χριστὸν αὐτοῦ— ἐπλήρωσεν οὕτως. 18 But {NEQ} God was fulfilling what all the prophets had foretold about the Messiah {RPT} that he must suffer these things .
Acts.3:20 20ὅπως ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου, καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεχειρισμένον ὑμῖν, Χριστὸν Ἰησοῦν· 20 Then times of refreshment will come from the presence of the Lord , and he will again send you Jesus , your {NEQ} appointed Messiah .
Acts.4:10 10γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. ἐν τούτῳ, οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής. 10 Let me clearly state to all of you and to all the people of Israel that he was {RPT} {RPT} healed {RPT} {RPT} {RPT} by the powerful name of Jesus Christ the Nazarene , * the man you crucified but whom {NEQ} God raised from the dead .
Acts.4:26 26παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς· καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. 26 The kings of the earth prepared for battle ; {NEQ} the rulers gathered together against the LORD and against his {NEQ} Messiah . * 
Acts.5:42 42πᾶσάν τε ἡμέραν, ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ᾽ οἶκον, οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι· Τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. 42 And every day , in the Temple and from house to house , they continued to teach and preach this message : Jesus is the Messiah .
Acts.8:5 5Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς τὴν πόλιν τῆς Σαμαρείας ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν Χριστόν. 5 Philip , for example , went to the city of {NEQ} Samaria and told the people there about the Messiah .
Acts.8:12 12ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες. 12 But now the people believed {NEQ} Philip’s message of Good News concerning the Kingdom of {NEQ} God and the name of Jesus Christ . As a result , many men and women were baptized .
Acts.9:22 22Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο, καὶ συνέχυννεν τοὺς Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν Χριστός. 22 {NEQ} Saul’s preaching became more and more powerful , and the Jews in Damascus couldn’t refute his proofs that Jesus was indeed the Messiah .
Acts.9:34 34καὶ εἶπεν αὐτῷ Πέτρος, Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. καὶ εὐθέως ἀνέστη. 34 {NEQ} {NEQ} Peter said to him , Aeneas , Jesus Christ heals you ! Get up , and roll up your sleeping mat ! And he was healed instantly .
Acts.10:36 36τὸν λόγον ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος— εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὗτός ἐστιν πάντων κύριος. 36 This is the message of Good News for the people of Israel that there is peace with God through Jesus Christ , who is Lord of all .
Acts.10:48 48προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι. τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς. 48 So he gave orders for them to be baptized in the name of Jesus Christ . Afterward Cornelius asked him to stay with them for several days .
Acts.11:17 17εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν θεόν; 17   And since {NEQ} God gave these Gentiles the same gift he gave {NEQ} {NEQ} us when we believed in the Lord Jesus Christ , who was I to stand in {NEQ} God’s way ?
Acts.15:26 26ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 26 who have risked their {NEQ} lives for the name of our {NEQ} Lord Jesus Christ .
Acts.16:18 18τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι. εἶπεν, Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 18 {NEQ} This went on day after day until Paul got so exasperated that he turned and said to the demon within her , I command you in the name of Jesus Christ to come out of her . And instantly it left her .
Acts.17:3 3διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν. καὶ ὅτι, Οὗτός ἐστιν Χριστὸς Ἰησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 3 He explained the prophecies and proved that the Messiah must suffer and rise from the dead . {NEQ} He said , This {NEQ} Jesus {RPT} {RPT} I’m telling you about is the Messiah .
Acts.18:5 5ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας τε Σίλας καὶ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ λόγῳ Παῦλος· διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις εἶναι τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. 5 And after {NEQ} {NEQ} Silas and {NEQ} Timothy came down from {NEQ} Macedonia , {NEQ} Paul spent all his time preaching the word . He testified to the Jews that Jesus was the Messiah .
Acts.18:28 28εὐτόνως γὰρ τοῖς Ἰουδαίοις διακατηλέγχετο δημοσίᾳ· ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶν, εἶναι τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. 28 {NEQ} He refuted the Jews with powerful arguments in public debate . Using the Scriptures , he explained to them that Jesus was the Messiah .
Acts.24:24 24μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος Φῆλιξ, σὺν Δρουσίλλῃ, τῇ ἰδίᾳ γυναικί, οὔσῃ Ἰουδαίᾳ. μετεπέμψατο τὸν Παῦλον, καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν πίστεως. 24 {NEQ} A few days later {NEQ} Felix came back with {NEQ} his wife , Drusilla , who was Jewish . Sending for {NEQ} Paul , {NEQ} they listened as he told them about {NEQ} faith in Christ Jesus .
Acts.26:23 23εἰ παθητὸς Χριστὸς εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 23 that the Messiah would suffer and be the first to rise from the dead , and in this way announce God’s light to {NEQ} Jews and {NEQ} Gentiles alike .
Acts.28:31 31κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ· μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως. 31 boldly proclaiming the Kingdom of {NEQ} God and teaching about the Lord Jesus Christ . And no one tried to stop him .
Rom.1:1 1Παῦλος, δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ· 1:1 This letter is from Paul , a slave of Christ Jesus , chosen by God to be an apostle and sent out to preach his Good News .
Rom.1:4 4τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν· 4 and he was shown to be * the Son of God when he was raised from the dead by the power of the Holy Spirit . * He is Jesus Christ our {NEQ} Lord .
Rom.1:6 6ἐν οἷς ἐστὲ καὶ ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ· 6 And you are included among those Gentiles who have been called to belong to Jesus Christ .
Rom.1:7 7πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς θεοῦ· κλητοῖς ἁγίοις. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 7 I am writing to all of you in Rome who are loved by God and are called to be his own holy people . May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
Rom.1:8 8πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. 8 Let me say first that I thank my {NEQ} God through Jesus Christ for all of you , because your {NEQ} faith in him is being talked about all over the world .
Rom.2:16 16ἐν ἡμέρᾳ, ὅτε κρίνει θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων— κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου— διὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ. 16 And this is the message I proclaim that the day is coming when {NEQ} God , through Christ Jesus , will judge everyone’s secret life .
Rom.3:22 22δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ· εἰς πάντας τοὺς πιστεύοντας, οὐ γάρ ἐστιν διαστολή. 22 {NEQ} We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ . And this is true for everyone who believes , {NEQ} no matter who we are .
Rom.3:24 24δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι, διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 24 Yet God , with {NEQ} undeserved kindness , declares that we are righteous . He did this {RPT} {RPT} through {NEQ} Christ Jesus when he freed us from the penalty for our sins .
Rom.5:1 1δικαιωθέντες, οὖν, ἐκ πίστεως, εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· 5:1 Therefore , since we have been made right in God’s sight by faith , we have peace with {NEQ} God because of what Jesus Christ our {NEQ} Lord has done for us .
Rom.5:6 6ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι, κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. 6 When {NEQ} we were utterly helpless , Christ came at just the right time and died for us sinners .
Rom.5:8 8συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς θεὸς ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν. 8 But {NEQ} God showed his great {NEQ} love for us by sending Christ to die for us {NEQ} while we were still sinners .
Rom.5:11 11οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ θεῷ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δι᾽ οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. 11 So now we can rejoice in our wonderful new relationship with {NEQ} God because our {NEQ} Lord Jesus Christ {NEQ} {RPT} has made us friends of God .
Rom.5:15 15ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα οὕτως καὶ τὸ χάρισμα· εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι, οἱ πολλοὶ ἀπέθανον· πολλῷ μᾶλλον χάρις τοῦ θεοῦ καὶ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου, Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν. 15 But there is a great difference between Adam’s sin and God’s gracious gift . For {NEQ} the sin of this one man , Adam , brought death to {NEQ} many . But even greater is {NEQ} God’s {NEQ} wonderful grace and his gift of forgiveness {NEQ} to {NEQ} many through this other man , Jesus Christ .
Rom.5:17 17εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι, θάνατος ἐβασίλευσεν διὰ τοῦ ἑνός· πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης, λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ἑνός, Ἰησοῦ Χριστοῦ. 17 For {NEQ} the sin of this one man , Adam , caused {NEQ} death to rule over many {RPT} {RPT} {RPT} . But even greater is God’s wonderful grace and his gift of {NEQ} righteousness , for all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man , Jesus Christ .
Rom.5:21 21ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτως καὶ χάρις βασιλεύσῃ, διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 21 So just as {NEQ} sin ruled over all people and brought them to {NEQ} death , now God’s wonderful grace rules instead , giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ our {NEQ} Lord .
Rom.6:3 3 ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; 3 Or have you forgotten that {RPT} when we were joined with Christ Jesus in baptism , we joined him in his {NEQ} death ?
Rom.6:4 4συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον· ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. 4   For we died and were buried with Christ by {NEQ} baptism . And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father , now we also may live new lives .
Rom.6:8 8εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ· 8 And since we died with Christ , we know {NEQ} we will also live with him .
Rom.6:9 9εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν, οὐκέτι ἀποθνῄσκει· θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει. 9 We are sure of this because Christ was raised from the dead , and he will never die again . Death no longer has any power over him .
Rom.6:11 11οὕτως καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς εἶναι νεκροὺς μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ ζῶντας δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 11 So you also should consider yourselves to be dead {NEQ} to the power of sin and alive to {NEQ} God through Christ Jesus .
Rom.6:23 23τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 23 For the wages of {NEQ} sin is death , but the free gift of {NEQ} God is eternal life through Christ Jesus our {NEQ} Lord .
Rom.7:4 4ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ· εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι· ἵνα, καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ. 4 So , my dear brothers and sisters , {NEQ} this is the point : You died to the power of the law when you died with Christ . And now you are united with {NEQ} the one who was raised from the dead . As a result , we can produce a harvest of good deeds for {NEQ} God .
Rom.7:25 25χάρις δὲ τῷ θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν· αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοὶ̈ δουλεύω νόμῳ θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας. 25 {NEQ} Thank {NEQ} God ! The answer is in Jesus Christ our {NEQ} Lord . So you see how it is : In my {NEQ} {NEQ} mind I really want to obey God’s law , but {NEQ} because of my sinful nature I am a slave to sin .
Rom.8:1 1οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 8:1 So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus .
Rom.8:2 2 γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν σε ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. 2 And because you belong to him , the power * of the {NEQ} life-giving Spirit has freed you * from the power of {NEQ} sin {NEQ} that leads to {NEQ} death .
Rom.8:9 9ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκί· ἀλλὰ ἐν πνεύματι εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. (εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.) 9   But you are not controlled by your sinful nature . {NEQ} You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you . ( And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to him at all . )
Rom.8:10 10εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην. 10 And {NEQ} Christ lives within you , so even though your body will die because of sin , {NEQ} the Spirit gives you life * because you have been made right with God .
Rom.8:11 11εἰ δὲ τὸ πνεῦμα, τοῦ ἐγείραντος τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν, οἰκεῖ ἐν ὑμῖν· ἐγείρας ἐκ νεκρῶν Χριστὸν Ἰησοῦν, ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν. 11 {NEQ} {NEQ} The Spirit of God , who raised {NEQ} Jesus from the dead , lives in you . And just as God raised Christ Jesus from the dead , he will give life to your {NEQ} mortal bodies by this same Spirit living within {RPT} you .
Rom.8:17 17εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι· κληρονόμοι μὲν θεοῦ συνκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ· εἴπερ συμπάσχομεν, ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν. 17 And since we are his children , {NEQ} we are his heirs . In fact , {NEQ} together with Christ we are heirs of God’s glory . But if we are to share his glory , we must also share his suffering .
Rom.8:34 34τίς κατακρινῶν; Χριστὸς Ἰησοῦς ἀποθανὼν μᾶλλον δὲ ἐγερθείς ὃς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν. 34 Who {NEQ} then will condemn us ? No one for Christ Jesus {NEQ} died for us and was raised to life for us , and he is sitting in the place of honor at {NEQ} God’s right hand , {RPT} {NEQ} pleading for us .
Rom.8:35 35τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις στενοχωρία, διωγμός, λιμός, γυμνότης, κίνδυνος, μάχαιρα; 35 Can anything ever separate us from {NEQ} Christ’s {NEQ} love ? Does it mean he no longer loves us if we have trouble or calamity , or are persecuted , or hungry , or destitute , or in danger , or threatened with death ?
Rom.8:39 39οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος— οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 39 No power in the sky above or in the earth below indeed , nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of {NEQ} God that is revealed {RPT} in Christ Jesus our {NEQ} Lord .
Rom.9:1 1ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι· συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ· 9:1 With Christ as my witness , I speak with utter truthfulness . My {NEQ} conscience and {NEQ} the Holy Spirit confirm it .
Rom.9:3 3ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ— ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα· 3 for my {NEQ} people , my Jewish {NEQ} brothers and sisters . * {NEQ} I would be willing to be forever cursed cut off from {NEQ} Christ ! if that would save them .
Rom.9:5 5ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα· ὢν ἐπὶ πάντων θεός, εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 5 {RPT} Abraham , Isaac , and Jacob are their ancestors , and Christ himself was an Israelite as far as his human nature is concerned . And he is God , the one who rules over everything and is worthy of eternal praise ! Amen . * 
Rom.10:4 4τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην· παντὶ τῷ πιστεύοντι. 4 For Christ has already accomplished the purpose for which the law was given . * As a result , all who believe in him are made right with God .
Rom.10:6 6 δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει, Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; (τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν.) 6 But {NEQ} {NEQ} faith’s way of getting right with God {NEQ} says , Don’t say in your {NEQ} heart , Who will go up to {NEQ} heaven ? ( {NEQ} {NEQ} to bring Christ down to earth ) .
Rom.10:7 7ἤ, Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; (τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν.) 7 And don’t say , Who will go down to the place of the dead ? ( {NEQ} {NEQ} to bring Christ back to life again ) .
Rom.10:17 17ἄρα πίστις ἐξ ἀκοῆς, δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ. 17 So {NEQ} faith comes from hearing , {NEQ} that is , {NEQ} hearing the Good News about Christ .
Rom.12:5 5οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, τὸ δὲ καθ᾽ εἷς ἀλλήλων μέλη. 5 so it is with Christ’s body . We are {NEQ} many parts of one body , and we all belong to each other .
Rom.13:14 14ἀλλά, ἐνδύσασθε τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν· καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. 14 Instead , clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ . And don’t let yourself think about ways to indulge your evil desires .
Rom.14:9 9εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν— ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ. 9 Christ died and rose again for this very purpose to be Lord both of the living and of the dead .
Rom.14:15 15εἰ γὰρ διὰ βρῶμα ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. μὴ τῷ βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανεν. 15 And if another {NEQ} believer is distressed by what you eat , you are not acting in love if you eat it . Don’t let your eating ruin someone for whom Christ died .
Rom.14:18 18 γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων τῷ Χριστῷ, εὐάρεστος τῷ θεῷ, καί, δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις. 18 If you serve {NEQ} Christ with this attitude , you will please {NEQ} God , and others will approve of you , too .
Rom.15:3 3καὶ γὰρ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν· ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σέ, ἐπέπεσαν ἐπ᾽ ἐμέ. 3 For even {NEQ} Christ didn’t live to please himself . As the Scriptures say , The insults of those who insult you , O God , have fallen on {RPT} me . * 
Rom.15:5 5 δὲ θεός, τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως, δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις, κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν· 5 {NEQ} May {NEQ} God , who gives this patience and {RPT} encouragement , help you live in complete harmony with each other , as is fitting for followers of Christ Jesus .
Rom.15:6 6ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι, δοξάζητε τὸν θεόν, καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 6 Then all of you can join together with one voice , giving praise and glory to {NEQ} God , {NEQ} the Father of our {NEQ} Lord Jesus Christ .
Rom.15:7 7διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους καθὼς καὶ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ. 7 Therefore , accept each other just as {NEQ} Christ has accepted you so that {NEQ} God will be given glory .
Rom.15:8 8λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων. 8 Remember that {NEQ} Christ came as a servant to the Jews * to show that God is true to the promises he made to their ancestors .
Rom.15:16 16εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη· ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἵνα γένηται προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 16 {NEQ} {NEQ} I am a special messenger from Christ Jesus to you Gentiles . I bring you the Good News {NEQ} {RPT} so that I might present you as an acceptable offering to God , made holy by the Holy Spirit .
Rom.15:17 17ἔχω οὖν τὴν καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ πρὸς τὸν θεόν. 17 So I have reason to be {NEQ} enthusiastic about all Christ Jesus has done through me in my service to {NEQ} God .
Rom.15:18 18οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι᾽ ἐμοῦ, εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν λόγῳ καὶ ἔργῳ· 18 Yet I dare not boast about anything except what Christ has done through me , bringing the Gentiles to God by my message and by the way I worked among them .
Rom.15:19 19ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει πνεύματος θεοῦ· ὥστε, με ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 19 They were convinced by the power of miraculous signs and wonders and by the power of God’s Spirit . * In this way , I have fully presented the Good News of {NEQ} Christ from Jerusalem {NEQ} all the way to {NEQ} Illyricum . * 
Rom.15:20 20οὕτως δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ· 20 {NEQ} {NEQ} My ambition has always been to preach the Good News where the name of Christ has never been heard , rather than {RPT} where a church has already been started by someone else .
Rom.15:29 29οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς, ἐν πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ ἐλεύσομαι. 29 And I am sure that when I come {RPT} {RPT} , Christ will richly bless our time together .
Rom.15:30 30παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος, συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν θεόν· 30 Dear brothers and sisters , {NEQ} I urge you in the name of our {NEQ} Lord Jesus Christ to join in my struggle by praying to {NEQ} God for me . {NEQ} Do this because of your {NEQ} love for me , given to you by the Holy Spirit .
Rom.16:3 3ἀσπάσασθε Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν, τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 3 Give my greetings to Priscilla and Aquila , my {NEQ} co-workers in the ministry of Christ Jesus .
Rom.16:5 5καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου· ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς Ἀσίας εἰς Χριστόν. 5 Also give my greetings to the church that meets in their home . Greet my {NEQ} dear friend Epenetus . He was the first person from the province of Asia to become a follower of Christ .
Rom.16:7 7ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν, τοὺς συγγενεῖς μου, καὶ συναιχμαλώτους μου· οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν ἐν Χριστῷ. 7 Greet Andronicus and Junia , * my fellow Jews , * who {NEQ} were in prison with me . They are highly respected among the apostles {RPT} and became followers of Christ before I did .
Rom.16:9 9ἀσπάσασθε Οὐρβανόν, τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ, καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου. 9 Greet Urbanus , our {NEQ} co-worker in Christ , and my {NEQ} dear friend Stachys .
Rom.16:10 10ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν, τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου. 10 Greet Apelles , a good man whom Christ approves . And give my greetings to the believers from the household of Aristobulus .
Rom.16:16 16ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ. 16 Greet each other in Christian love . * All the churches of {NEQ} Christ send you their greetings .
Rom.16:18 18οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν· ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ. καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσι τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων. 18 {NEQ} {NEQ} Such people are not serving Christ our {NEQ} Lord ; {NEQ} they are serving their own personal interests . {NEQ} By {NEQ} smooth talk and glowing words they deceive innocent people .
Rom.16:25 25τῷ δέ, δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου· καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου, χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου. 25 Now all glory to God , who is able to make you strong , just as my {NEQ} Good News says . {NEQ} This message about Jesus Christ has revealed his plan for you Gentiles , a plan kept secret from the beginning of time .
Rom.16:27 27μόνῳ σοφῷ, θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 27 All glory to the only wise God , through Jesus Christ {RPT} , forever . Amen .
1Cor.1:1 1Παῦλος, κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Σωσθένης ἀδελφός· 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus , and from our brother Sosthenes .
1Cor.1:2 2τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν καὶ ἡμῶν· 2 I am writing to {NEQ} God’s {RPT} church {RPT} {RPT} in Corinth , * to you who have been called by God to be his own holy people . He made you holy by means of Christ Jesus , * just as he did for all people everywhere who call on the name of our {NEQ} Lord Jesus Christ , their Lord and ours .
1Cor.1:3 3χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3 May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
1Cor.1:4 4εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ, τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 4 I always thank my {NEQ} God for you and for the gracious gifts he {RPT} has given you , now that you belong to Christ Jesus .
1Cor.1:6 6καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν· 6 This confirms that what I told you about {NEQ} Christ is true .
1Cor.1:7 7ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· 7 Now you have every spiritual gift you need as you eagerly wait for the return of our {NEQ} Lord Jesus Christ .
1Cor.1:8 8ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 8 He {NEQ} will keep you strong to the end so that you will be free from all blame on the day when our {NEQ} Lord Jesus Christ returns .
1Cor.1:9 9πιστὸς θεός, δι᾽ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 9 {NEQ} God will do this , for he is faithful to do what he says , and he has invited you into partnership with his {NEQ} Son , Jesus Christ our {NEQ} Lord .
1Cor.1:10 10παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ἐν ὑμῖν σχίσματα· ἦτε δέ, κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοὶ̈ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. 10 {NEQ} I appeal to you , dear brothers and sisters , * by the authority of our {NEQ} Lord Jesus Christ , to live in harmony with each other . {NEQ} Let there be no divisions in the church . Rather , be of one mind , united in thought {RPT} {RPT} {RPT} and purpose .
1Cor.1:12 12λέγω δὲ τοῦτο ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει, Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου· Ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. 12 {RPT} {NEQ} {RPT} {NEQ} Some of you are saying , I am a follower of Paul . Others are saying , I follow Apollos , or I follow Peter , * or I follow only Christ .
1Cor.1:13 13μεμέρισται Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; 13 Has {NEQ} Christ been divided into factions ? Was I , Paul , crucified for you ? {NEQ} Were any of you baptized in the name of Paul ? Of course not !
1Cor.1:17 17οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι— οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. 17 For Christ didn’t send me to baptize , but to preach the Good News and not with clever speech , for fear that the cross of {NEQ} Christ would lose its power .
1Cor.1:23 23ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, ἔθνεσιν δὲ μωρίαν· 23 So when we preach that Christ was crucified , the Jews {NEQ} are offended and the Gentiles say it’s all nonsense .
1Cor.1:24 24αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ ̔Έλλησιν, Χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ σοφίαν. 24 But to those {NEQ} called by God to salvation , both Jews and Gentiles , * Christ is the power of God and the wisdom of God .
1Cor.1:30 30ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ· δικαιοσύνη τε, καὶ ἁγιασμός, καὶ ἀπολύτρωσις. 30 {NEQ} God has united you with Christ Jesus . For our benefit God made him to be wisdom itself . {NEQ} Christ made us right with God ; {NEQ} he made us pure and holy , and he freed us from sin .
1Cor.2:2 2οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. 2 For I decided that while I was with you I would forget everything except Jesus Christ , {NEQ} the one who was crucified .
1Cor.2:16 16τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου; ὃς συμβιβάσει αὐτόν; ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν. 16 For , Who can know the LORD’s thoughts ? Who knows enough to teach him ? * But we understand these things , for we have the mind of Christ .
1Cor.3:1 1κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς· ἀλλ᾽ ὡς σαρκίνοις ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ. 3:1 Dear brothers and sisters , * when I was with you I couldn’t talk to you as I would to spiritual people . * {NEQ} I had to talk as though you belonged to this world or as though you were infants in the Christian life . * 
1Cor.3:11 11θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον— ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός. 11 For no one can lay any foundation other than the one we already have {RPT} {NEQ} Jesus Christ .
1Cor.3:23 23ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ θεοῦ. 23 and you belong to Christ , and Christ belongs to God .
1Cor.4:1 1οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους μυστηρίων θεοῦ. 4:1 So look at Apollos and me as mere servants of Christ who {NEQ} have been put in charge of explaining God’s mysteries .
1Cor.4:10 10ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. 10   Our dedication to Christ makes us look like fools , but you claim to be so wise in Christ ! We are weak , but you are so powerful ! You are honored , but we are ridiculed .
1Cor.4:15 15ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. 15 For even if you had ten thousand others to teach you about Christ , you have only one spiritual father . For I became your father in Christ Jesus when I preached the Good News to you .
1Cor.4:17 17διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ· ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. 17 That’s why I have sent Timothy {RPT} , {RPT} {NEQ} my beloved and faithful child in the Lord . He will remind you of how I follow {RPT} Christ Jesus , just as I teach in all the churches wherever I go .
1Cor.5:7 7ἐκκαθάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην· ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθώς ἐστε ἄζυμοι. καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν, ἐτύθη, Χριστός. 7 Get rid of the old yeast by removing this wicked person from among you . Then you will be like a fresh batch of dough made without yeast , which is what you really are . {NEQ} {NEQ} Christ , our {NEQ} Passover Lamb , has been sacrificed for us . * 
1Cor.6:11 11καὶ ταῦτά τινες ἦτε. ἀλλὰ ἀπελούσασθε· ἀλλὰ ἡγιάσθητε· ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ ἡμῶν. 11 Some of you were once like that . But you were cleansed ; {RPT} you were made holy ; {RPT} you were made right with God by calling on the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our {NEQ} God .
1Cor.6:15 15οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστίν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ, ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο· 15 Don’t you realize that your {NEQ} bodies are actually parts of Christ ? {NEQ} Should a man take his body , which is part of {NEQ} Christ , and join it to a prostitute ? Never !
1Cor.7:22 22 γὰρ ἐν κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος, ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν· ὁμοίως ἐλεύθερος κληθείς, δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ. 22 And remember , if you were a slave when the Lord called you , you are now free in the Lord . And if you were free when the Lord called you , you are now a slave of Christ .
1Cor.8:6 6ἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς θεός, πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν· καὶ εἷς κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, δι᾽ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι᾽ αὐτοῦ. 6   But for us , There is one God , the Father , by whom all things were created , and for whom we live . And there is one Lord , Jesus Christ , through whom all things were created , and through whom we live .
1Cor.8:11 11ἀπόλλυται γὰρ ἀσθενῶν, ἐν τῇ σῇ γνώσει, ἀδελφὸς δι᾽ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. 11 So because of {NEQ} your superior knowledge , a weak {NEQ} believer * for whom Christ died will be destroyed .
1Cor.8:12 12οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν, εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. 12 And when you sin against other believers * {NEQ} by encouraging them to do something they believe is wrong , you are sinning against Christ .
1Cor.9:12 12εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ᾽ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ· ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μή τινα ἐνκοπὴν δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 12   If you support others who preach to you , shouldn’t we have an even greater right to be supported ? But we have never used this {NEQ} right . We would rather put up with anything than be {RPT} an obstacle to the Good News about {NEQ} Christ .
1Cor.9:21 21τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος θεοῦ ἀλλ᾽ ἔννομος Χριστοῦ· ἵνα κερδάνω τοὺς ἀνόμους. 21 When I am with the Gentiles who do not follow the Jewish law , * I too live apart from that law so I can bring them to Christ . But I do not ignore the law of God ; I obey the law of Christ .
1Cor.10:4 4καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα. ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, πέτρα δὲ ἦν Χριστός. 4 and all of them drank the same spiritual water . For they drank from the spiritual rock that traveled with them , and that rock was {NEQ} Christ .
1Cor.10:16 16τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστίν; 16 When we bless the cup {RPT} at the Lord’s Table , aren’t we sharing in the blood of {NEQ} Christ ? And {RPT} when we break the bread , aren’t we sharing in the body of {NEQ} Christ ?
1Cor.11:1 1μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ. 11:1 And you should imitate me , just as I imitate Christ .
1Cor.11:3 3θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι· ὅτι παντὸς ἀνδρὸς κεφαλὴ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ τοῦ Χριστοῦ θεός. 3 But there is one thing I want you to know : {NEQ} The head of every man is {NEQ} Christ , {NEQ} the head of woman is {NEQ} man , and the head of {NEQ} Christ is {NEQ} God . * 
1Cor.12:12 12καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα· οὕτως καὶ Χριστός. 12   {NEQ} {NEQ} The human body {RPT} {RPT} {RPT} has many parts , but the many parts {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} make up one whole body . So it is with the body of Christ .
1Cor.12:27 27ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ, καὶ μέλη ἐκ μέρους. 27 {NEQ} All of you together are Christ’s body , and each of you is a part of it .
1Cor.15:3 3παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις καὶ παρέλαβον. ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, κατὰ τὰς γραφάς. 3 {NEQ} I passed on to you what was most important and what had also been passed on to me . {NEQ} Christ died for our {NEQ} sins , just as the Scriptures said .
1Cor.15:12 12εἰ δέ— Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινὲς ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν; 12 But tell me this since we preach that Christ rose from the dead , why are some of you saying {NEQ} there will be no resurrection of the dead ?
1Cor.15:13 13εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται. 13 For if there is no resurrection of the dead , then Christ has not been raised either .
1Cor.15:14 14εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ καὶ πίστις ὑμῶν. 14 And if Christ has not been raised , then all our preaching is useless , and your {NEQ} faith is useless .
1Cor.15:15 15εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ θεοῦ— ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν Χριστόν· ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται. 15 And we apostles would all be lying about {NEQ} God for we have said that {NEQ} God {NEQ} raised {NEQ} Christ from the grave . But that can’t be true if there is no resurrection of the dead .
1Cor.15:16 16εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται. 16 And if there is no resurrection of the dead , then Christ has not been raised .
1Cor.15:17 17εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία πίστις ὑμῶν ἐστίν, ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 17 And if Christ has not been raised , then your {NEQ} faith is useless and you are still guilty of your {NEQ} sins .
1Cor.15:18 18ἄρα καί, οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο. 18 In that case , all who have died believing in Christ are lost !
1Cor.15:19 19εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν. 19 And if our hope in Christ is only for this {NEQ} life , we are more to be pitied than anyone in the world .
1Cor.15:20 20νυνὶ δέ, Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων. 20 But in fact , Christ has been raised from the dead . He is the first of a great harvest of all who have died .
1Cor.15:22 22ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται. 22 Just as {NEQ} everyone dies because we all belong to {NEQ} Adam , {NEQ} {NEQ} everyone who belongs to {NEQ} Christ will be given new life .
1Cor.15:23 23ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι· ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. 23 But there is an order to this resurrection : Christ was raised as the first of the harvest ; then all who {NEQ} belong to Christ will be raised when he {NEQ} comes back .
1Cor.15:31 31καθ᾽ ἡμέραν ἀποθνῄσκω, νή· τὴν ὑμετέραν καύχησιν, ἀδελφοί, ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 31 For I swear , dear brothers and sisters , that I face death daily . This is as certain as my pride in what Christ Jesus our {NEQ} Lord has done in you .
1Cor.15:57 57τῷ δὲ θεῷ χάρις· τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 57 But thank {NEQ} God ! He gives us {NEQ} victory over sin and death through our {NEQ} Lord Jesus Christ .
1Cor.16:24 24 ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 24 My {NEQ} love to all of you in Christ Jesus . * 
2Cor.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ἀδελφός· τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ. 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus , and from our brother Timothy . I am writing to {NEQ} {NEQ} God’s church {NEQ} {NEQ} in Corinth and to all of his holy people {RPT} {RPT} throughout {NEQ} Greece . * 
2Cor.1:2 2χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 2 May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
2Cor.1:3 3εὐλογητὸς θεός, καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ θεὸς πάσης παρακλήσεως. 3 All praise to {NEQ} God , {NEQ} the Father of our {NEQ} Lord Jesus Christ . God is our {NEQ} merciful Father and the source of all comfort .
2Cor.1:5 5ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτως διὰ τοῦ Χριστοῦ περισσεύει καὶ παράκλησις ἡμῶν. 5 For the more we {NEQ} suffer for {NEQ} Christ , the more God will shower us with {NEQ} his comfort through {NEQ} Christ .
2Cor.1:19 19 τοῦ θεοῦ γὰρ υἱός, Ἰησοῦς Χριστός, (ὁ ἐν ὑμῖν δι᾽ ἡμῶν κηρυχθεὶς δι᾽ ἐμοῦ, καὶ Σιλουανοῦ, καὶ Τιμοθέου,) οὐκ ἐγένετο Ναὶ καί Οὔ, ἀλλά Ναί, ἐν αὐτῷ γέγονεν. 19 For Jesus Christ , the Son of {NEQ} God , does not waver between Yes and No . He is the one whom {NEQ} Silas , * {NEQ} Timothy , and I preached to you {RPT} {RPT} , and as God’s ultimate Yes , he always does what he says .
2Cor.1:21 21 δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς, σὺν ὑμῖν, εἰς Χριστόν· καὶ χρίσας ἡμᾶς θεός, 21 {NEQ} It is God who enables us , along with you , to stand firm for Christ . {NEQ} He has commissioned us ,
2Cor.2:10 10 δέ τι χαρίζεσθε, κἀγώ. καὶ γὰρ ἐγὼ κεχάρισμαι εἴ τι κεχάρισμαι, δι᾽ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ, 10 {NEQ} When you forgive this man {RPT} , I forgive him , too . And {NEQ} {RPT} when I forgive whatever needs to be forgiven , I do so with Christ’s authority for your benefit ,
2Cor.2:12 12ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ θύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν κυρίῳ. 12 {NEQ} When I came to the city of Troas to preach the Good News of {NEQ} Christ , {NEQ} the Lord opened a door of opportunity for me .
2Cor.2:14 14τῷ δὲ θεῷ χάρις· τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ· καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι᾽ ἡμῶν, ἐν παντὶ τόπῳ· 14 But thank {NEQ} God ! He has made us his captives and continues to lead us along in {NEQ} {NEQ} Christ’s triumphal procession . Now he uses us to spread the knowledge of Christ everywhere , {NEQ} like a sweet perfume .
2Cor.2:15 15ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ θεῷ· ἐν τοῖς σῳζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις· 15 {NEQ} Our lives are a Christ-like fragrance rising up to {NEQ} God . But this fragrance is perceived differently by those who are being saved and by those who are perishing .
2Cor.2:17 17οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλικρινείας, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ θεοῦ κατέναντι θεοῦ, ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν. 17 You see , we are not like the many hucksters * who preach for personal profit . We preach the word of {NEQ} God {NEQ} {NEQ} with sincerity and with Christ’s authority , {NEQ} {NEQ} knowing that God is watching us .
2Cor.3:3 3φανερούμενοι, ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν· ἐνγεγραμμένη οὐ μέλανι, ἀλλὰ πνεύματι θεοῦ ζῶντος· οὐκ ἐν πλαξὶν λιθίναις, ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶν καρδίαις σαρκίναις. 3 Clearly , {NEQ} you are a letter from Christ showing the result of our ministry among you . This letter is written not with pen and ink , but with the Spirit of the living God . It is carved not on tablets of stone , but on {RPT} human hearts .
2Cor.3:4 4πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν θεόν. 4 {NEQ} We are confident of all this because of our great trust in {NEQ} God through {NEQ} Christ .
2Cor.3:14 14ἀλλὰ ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν, ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας, τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει· μὴ ἀνακαλυπτόμενον ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται· 14 But the people’s minds were hardened , and to {NEQ} this day whenever the old covenant {NEQ} is being read , the same veil covers their minds so they cannot understand the truth . And this veil can be removed only by believing in Christ .
2Cor.4:4 4ἐν οἷς θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων· εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ. 4 {NEQ} {NEQ} Satan , who is the god of this {NEQ} world , has blinded the minds of those who don’t believe . They are unable to see the glorious light of the Good News . They don’t understand this message about the glory of {NEQ} Christ , who is the exact likeness of {NEQ} God .
2Cor.4:5 5οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν, ἀλλὰ Ἰησοῦν Χριστὸν κύριον· ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν. 5 You see , we don’t go around preaching about ourselves . {NEQ} We preach that Jesus Christ is Lord , and we ourselves are your servants for Jesus' sake .
2Cor.4:6 6ὅτι θεός, εἰπών, Ἐκ σκότους φῶς λάμψει, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 6 For {NEQ} God , who said , Let there be light in the darkness , {RPT} has made this light shine in our {NEQ} hearts so we could know the glory of {NEQ} God that is seen in the face of Jesus Christ .
2Cor.5:10 10τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ· ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἔπραξεν εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον. 10 For we must {NEQ} all stand before {RPT} Christ to be judged . {NEQ} We will each receive whatever we deserve for the {RPT} good or evil {NEQ} {RPT} we have done in this earthly body .
2Cor.5:14 14 γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς· κρίναντας τοῦτο ὅτι εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον. 14 Either way , {NEQ} Christ’s {NEQ} love controls us . * Since we believe {RPT} that Christ died for all , we also believe that we have all died to our old life . * 
2Cor.5:16 16ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα. εἰ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν· ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν. 16 So we have stopped evaluating others from a human point of view . At one time we thought of Christ merely from a human point of view . How differently we know him now !
2Cor.5:17 17ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά· 17 This means that anyone who belongs to Christ has become a new person . The old life is gone ; {NEQ} a new life has begun !
2Cor.5:18 18τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ, τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ· καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς· 18 And all of this is a gift from {NEQ} God , who brought us back to himself through Christ . And God has given us this task of {NEQ} reconciling people to him .
2Cor.5:19 19ὡς ὅτι θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ, κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν· καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς. 19 For God was in Christ , reconciling the world to himself , no longer counting people’s {NEQ} sins against them . And he gave us this wonderful message of {NEQ} reconciliation .
2Cor.5:20 20ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν· ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾽ ἡμῶν. δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, Καταλλάγητε τῷ θεῷ. 20 So we are {RPT} Christ’s ambassadors ; {NEQ} {NEQ} God is making his appeal through us . We speak for Christ when we plead , Come back to {NEQ} God !
2Cor.6:15 15τίς δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ; τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 15 What {NEQ} harmony can there be between Christ and the devil * ? {NEQ} How can a believer be a partner with an unbeliever ?
2Cor.8:9 9γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ὅτι δι᾽ ὑμᾶς ἐπτώχευσεν, πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε. 9 You know the {NEQ} generous grace of our {NEQ} Lord Jesus Christ . Though he was rich , yet for your sakes he became poor , so that by his {NEQ} poverty he could make you rich .
2Cor.8:23 23εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός· εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ. 23 If anyone asks about Titus , say that he is my partner who {NEQ} works with me to help you . And the brothers {RPT} with him have been sent by the churches , * and they bring honor to Christ .
2Cor.9:13 13διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης, δοξάζοντες τὸν θεόν· ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας· 13 As a result of your {NEQ} ministry , they will give glory to {NEQ} God . For your generosity to them and to all believers will prove that you are obedient to the Good News of {NEQ} Christ .
2Cor.10:1 1αὐτὸς δὲ ἐγώ, Παῦλος, παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πραΰτητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ— ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς. 10:1 Now I , Paul , appeal to you with the gentleness and kindness of {NEQ} Christ though I realize you think I am {NEQ} timid in person {RPT} and bold only when I write from far away {RPT} .
2Cor.10:5 5καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ. καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ. 5 {NEQ} We destroy every proud obstacle that keeps people from {NEQ} knowing {NEQ} God . {NEQ} We capture their rebellious thoughts and teach them {NEQ} to obey {NEQ} Christ .
2Cor.10:7 7τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε. εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ οὕτως καὶ ἡμεῖς. 7 Look at the obvious facts . * {NEQ} Those who say they belong to Christ must recognize {NEQ} that we belong to Christ as much as they do .
2Cor.10:14 14οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς, ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς· ἄχρι γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 14 We are not reaching beyond these boundaries when we claim authority over you , {NEQ} as if we had never visited you . For we were the first to travel all the way to Corinth with the Good News of {NEQ} Christ .
2Cor.11:2 2ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς θεοῦ ζήλῳ· ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρί— παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι— τῷ Χριστῷ. 2 For I am jealous for you with the jealousy of God himself . {NEQ} I promised you as a pure bride * to one husband {NEQ} Christ .
2Cor.11:3 3φοβοῦμαι δὲ μή πως, ὡς ὄφις ἐξηπάτησεν Εὕαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος καὶ τῆς ἁγνότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν. 3 But I fear that somehow your {RPT} pure {RPT} and {RPT} undivided devotion to {NEQ} Christ will be corrupted , just as Eve was deceived by the cunning ways of the serpent {RPT} .
2Cor.11:10 10ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοί, ὅτι καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς κλίμασι τῆς Ἀχαΐας. 10 As surely as the truth of Christ is in me , {NEQ} no one in all of {NEQ} Greece * will ever stop me from {NEQ} boasting about this .
2Cor.11:13 13οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι· ἐργάται δόλιοι μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ. 13 {NEQ} These people are false apostles . They are deceitful workers who disguise themselves as apostles of Christ .
2Cor.11:23 23διάκονοι Χριστοῦ εἰσίν; παραφρονῶν λαλῶ, ὕπερ ἐγώ· ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν θανάτοις πολλάκις. 23 Are they servants of Christ ? I know I sound like a madman , but I have served him far more ! I have worked harder , been put in prison more often , been whipped times without number , and faced death again and again .
2Cor.12:2 2οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα— θεὸς οἶδεν— ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. 2 {NEQ} I {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} * was caught up to the third heaven fourteen years ago . Whether {RPT} {NEQ} I was in my body or out of my body , I don’t know only {NEQ} God knows .
2Cor.12:9 9καὶ εἴρηκέν μοι, Ἀρκεῖ σοι χάρις μου· γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. 9 Each time he said {RPT} , My {NEQ} grace is all you need . {NEQ} My power works best in weakness . So now I am glad to boast about my {NEQ} weaknesses , so that the power of {NEQ} Christ can work through {RPT} me .
2Cor.12:10 10διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, καὶ στενοχωρίαις ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι. 10 That’s why I take pleasure in my weaknesses , and in the insults , {RPT} hardships , {RPT} persecutions , and troubles that I suffer for Christ . For when I am weak , then I am strong .
2Cor.12:19 19πάλαι δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα. κατέναντι θεοῦ, ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν. τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς. 19 Perhaps you think {NEQ} {RPT} we’re saying these things just to defend ourselves . No , we