The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

Ἀβραάμ (Abraam, 0011)

Meanings

Abraham, of Abraham, of Abrahams, to Abraham

Greek-English Concordance: 74 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:1 1Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυεὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ· 1:1 This is a record of the ancestors of Jesus the Messiah , a descendant of David * {RPT} and of Abraham :
Matt.1:2 2Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ. Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ. Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. 2 Abraham was the father of {NEQ} Isaac . Isaac {NEQ} was the father of {NEQ} Jacob . Jacob {NEQ} was the father of {NEQ} Judah and his {NEQ} brothers .
Matt.1:17 17πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυεὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυεὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. 17 All those listed above include fourteen generations from Abraham to David , {NEQ} {RPT} fourteen from David to the Babylonian exile , and {RPT} fourteen from the Babylonian exile to the Messiah .
Matt.3:9 9καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 9 {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you , {NEQ} {NEQ} God can create children of {NEQ} Abraham from these very {NEQ} stones .
Matt.8:11 11λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πολλοί— ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν— ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 11 And I tell you this , that many Gentiles will come from all over the world from east and west and sit down with Abraham , {NEQ} Isaac , and Jacob at the feast in the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.22:32 32Ἐγώ εἰμι θεὸς Ἀβραάμ, καὶ θεὸς Ἰσαάκ, καὶ θεὸς Ἰακώβ. οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. 32 I am the God of Abraham , {NEQ} the God of Isaac , and the God of Jacob . * So he is the God {NEQ} of the living , not the dead .
Mark.12:26 26περὶ δέ, τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται— οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως, ἐπὶ τοῦ βάτου; πῶς εἶπεν αὐτῷ θεὸς λέγων, Ἐγὼ θεὸς Ἀβραάμ, καὶ θεὸς Ἰσαάκ, καὶ θεὸς Ἰακώβ. 26 But now , as to whether the dead will be raised haven’t you ever read about this in the writings of Moses , in the story of the burning bush ? Long after Abraham , Isaac , and Jacob had died , {NEQ} God said to Moses , * I am the God of Abraham , {NEQ} the God of Isaac , and the God of Jacob . * 
Luke.1:55 55καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. 55 For he made this promise to our {NEQ} ancestors , to {NEQ} Abraham and his {NEQ} children forever .
Luke.1:73 73ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, 73 the covenant he swore {RPT} with an oath to our {NEQ} ancestor Abraham .
Luke.3:8 8ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας. καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι, δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 8 {NEQ} Prove by the way you live that {NEQ} you have repented of your sins and turned to God . {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you {NEQ} , {NEQ} God can create children {NEQ} of Abraham from these very {NEQ} stones .
Luke.3:34 34τοῦ Ἰακώβ. τοῦ Ἰσαάκ. τοῦ Ἀβραάμ. τοῦ Θαρά. τοῦ Ναχώρ. 34 Judah was the son of Jacob . Jacob was the son of Isaac . Isaac was the son of Abraham . Abraham was the son of Terah . Terah was the son of Nahor .
Luke.13:16 16ταύτην δὲ θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη. οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 16 {NEQ} This dear woman , a daughter {NEQ} of Abraham , has been held in bondage by {NEQ} {NEQ} Satan for eighteen years . Isn’t it right that she be released , even on {NEQ} the Sabbath ?
Luke.13:28 28ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ, καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. 28 {NEQ} There will be {NEQ} weeping and {NEQ} gnashing of {NEQ} teeth , for you will see Abraham , {NEQ} Isaac , {NEQ} Jacob , and all the prophets in the Kingdom of {NEQ} God , but you will be thrown out {RPT} .
Luke.16:22 22ἐγένετο δέ, ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ. ἀπέθανεν δὲ καὶ πλούσιος καὶ ἐτάφη, 22 Finally , the poor man died and was carried by the angels {RPT} to be with Abraham . * {NEQ} The rich man also died and was buried ,
Luke.16:23 23καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ· ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 23 and his soul went to the place of the dead . * There , in torment , he saw {RPT} Abraham in the far distance with Lazarus at his {NEQ} side .
Luke.16:24 24καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν, Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με. καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου· ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 24 {NEQ} The rich man shouted , Father Abraham , have some pity ! {NEQ} Send Lazarus over here to dip the tip of his {NEQ} finger in water and cool my {NEQ} tongue . {NEQ} I am in anguish in these {NEQ} flames .
Luke.16:25 25εἶπεν δὲ Ἀβραάμ, Τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. 25 But Abraham said to him , Son , remember that during your {NEQ} lifetime you had everything you wanted , and Lazarus {NEQ} had nothing . So now he is here being comforted , and you are in anguish .
Luke.16:29 29λέγει δὲ Ἀβραάμ, ̓Έχουσι Μωυσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 29 But Abraham said , Moses and the prophets have warned them . Your brothers can read what they wrote .
Luke.16:30 30 δὲ εἶπεν, Οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ· ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. 30 {NEQ} The rich man replied , No , Father Abraham ! But if someone is sent to them from the dead , then they will repent of their sins and turn to God .
Luke.19:9 9εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς ὅτι, Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν. 9 {NEQ} {NEQ} Jesus responded {RPT} , Salvation has come to this {NEQ} home today , for this man has shown himself to be a true son of Abraham .
Luke.20:37 37ὅτι δέ, ἐγείρονται οἱ νεκροί— καὶ Μωυσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου· ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν Ἀβραάμ, καὶ θεὸν Ἰσαάκ, καὶ θεὸν Ἰακώβ. 37 But now , as to whether the dead will be raised even Moses proved this when he wrote about the burning bush . Long after Abraham , Isaac , and Jacob had died , he referred to the Lord * as the God of Abraham , {NEQ} the God of Isaac , and the God of Jacob . * 
John.8:33 33ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν, Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν, καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι, Ἐλεύθεροι γενήσεσθε; 33 But we are descendants of Abraham , they said {RPT} . {NEQ} We have never been slaves to anyone . What do you mean , You will be set free ?
John.8:37 37οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε. ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι ὅτι λόγος ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 37 Yes , I realize that you are descendants of Abraham . And yet some of you are trying to kill me because there’s no room in your hearts for {RPT} my {RPT} message .
John.8:39 39ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε ἄν. 39 Our {NEQ} father is Abraham ! they declared {RPT} . No , {NEQ} Jesus replied {RPT} , for if you were really the children of {NEQ} Abraham , you would follow {NEQ} his example . * 
John.8:40 40νῦν δέ, ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 40 Instead , you are trying to kill me {NEQ} {NEQ} because I told you the truth , which I heard from {NEQ} God . Abraham never did such a thing .
John.8:52 52εἶπαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα. 52 The people said {RPT} , Now we know {NEQ} you are possessed by a demon . Even Abraham and the prophets died , but you say , {NEQ} Anyone who obeys my {NEQ} teaching will never die !
John.8:53 53μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ; ὅστις ἀπέθανεν, καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον. τίνα σεαυτὸν ποιεῖς; 53 {NEQ} Are you greater than our {NEQ} father Abraham ? He died , and so did the prophets . Who do you think you are ?
John.8:56 56Ἀβραὰμ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν. καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη. 56 Your {NEQ} father Abraham rejoiced as he looked forward to {RPT} my {RPT} coming . {NEQ} He saw it and was glad .
John.8:57 57εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν, Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις· καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας; 57 {NEQ} The people said {NEQ} {RPT} , You aren’t even fifty years old . How can you say you have seen Abraham ? * 
John.8:58 58εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι, ἐγὼ εἰμί. 58 Jesus answered {RPT} , I tell you the truth , before Abraham was even born , I AM ! * 
Acts.3:13 13 θεὸς Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ— θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν— ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν. ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πειλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν. 13 For it is the God of Abraham , {NEQ} Isaac , and Jacob the God {NEQ} of all our ancestors who has brought glory to his servant Jesus by doing this . This is the same Jesus whom you {NEQ} handed over and rejected before Pilate , despite Pilate’s decision to release him .
Acts.3:25 25ὑμεῖς ἐστὲ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν, καὶ τῆς διαθήκης ἧς θεὸς διέθετο πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν· λέγων πρὸς Ἀβραάμ, Καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. 25 You are the children of those prophets , and you are included in the covenant {RPT} {NEQ} God promised to your {NEQ} ancestors . For God said to Abraham , {NEQ} Through your {NEQ} descendants all the families on {NEQ} earth will be blessed . * 
Acts.7:2 2 δὲ ἔφη· ̓Άνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν. 2 {NEQ} This was Stephen’s reply : Brothers and fathers , listen to me . Our {NEQ} glorious {NEQ} God appeared to our {NEQ} ancestor Abraham in {NEQ} Mesopotamia before he settled in Haran . * 
Acts.7:16 16καὶ μετετέθησαν εἰς Συχὲμ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι ὠνήσατο Ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ἑμμὼρ ἐν Συχέμ. 16 {NEQ} Their bodies were taken to Shechem and buried in the tomb Abraham {RPT} had bought for a certain price from Hamor’s {NEQ} sons in Shechem .
Acts.7:17 17καθὼς δὲ ἤγγιζεν χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ. 17 As the time drew near when {NEQ} God would fulfill his {RPT} promise to {NEQ} Abraham , the number of our people in Egypt greatly increased .
Acts.7:32 32Ἐγὼ θεὸς τῶν πατέρων σου— θεὸς Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ. ἔντρομος δὲ γενόμενος Μωυσῆς οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι. 32 I am the God of your {NEQ} ancestors the God of Abraham , {NEQ} Isaac , and Jacob . {NEQ} Moses shook with terror and did not dare to look .
Acts.13:26 26ἄνδρες ἀδελφοί— υἱοὶ γένους Ἀβραάμ, καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν— ἡμῖν λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη. 26 Brothers you sons of Abraham , and also you {NEQ} God-fearing Gentiles this {NEQ} message of {NEQ} salvation has been sent to us !
Rom.4:1 1τί οὖν ἐροῦμεν εὑρηκέναι Ἀβραὰμ τὸν προπάτορα ἡμῶν, κατὰ σάρκα; 4:1 Abraham was , humanly speaking , the founder of our Jewish nation . What {NEQ} did he discover about being made right with God ?
Rom.4:2 2εἰ γὰρ Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει καύχημα· ἀλλ᾽ οὐ πρὸς θεόν. 2 If {NEQ} his good deeds had made him acceptable to God , he would have had something to boast about . But that was not God’s {NEQ} way .
Rom.4:3 3τί γὰρ γραφὴ λέγει; ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 3 {NEQ} For the Scriptures tell us , {NEQ} Abraham believed {NEQ} God , and God counted him as righteous because of his faith . * 
Rom.4:9 9 μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομήν, καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν; λέγομεν γάρ, ἐλογίσθη τῷ Ἀβραὰμ πίστις εἰς δικαιοσύνην. 9 Now , is this {NEQ} blessing only for the Jews , or is it also for {NEQ} uncircumcised Gentiles ? * Well , we have been saying that {NEQ} Abraham was counted as righteous by God because of his faith .
Rom.4:12 12καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς στοιχοῦσιν τοῖς ἴχνεσιν τῆς ἐν ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ. 12 And Abraham is also the spiritual father of those who have been circumcised , {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} but only if they have the same kind of {NEQ} faith {NEQ} {RPT} {RPT} Abraham had before he was circumcised .
Rom.4:13 13οὐ γὰρ διὰ νόμου ἐπαγγελία τῷ Ἀβραὰμ τῷ σπέρματι αὐτοῦ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι κόσμου, ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως. 13 Clearly , God’s promise {RPT} to give the whole earth to {NEQ} Abraham and his {NEQ} descendants was based not on his obedience to God’s law , but on a right relationship with God that comes by faith .
Rom.4:16 16διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως· ἵνα κατὰ χάριν· εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ· ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν. 16 So the promise is received by faith . It {NEQ} is given as a free gift . And we are all certain to receive it , whether or not we live according to the law of Moses , if we have faith like Abraham’s . For Abraham is the father of all who believe .
Rom.9:7 7οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραάμ πάντες τέκνα· ἀλλ᾽ Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα. 7 {NEQ} Being descendants of Abraham doesn’t make them truly Abraham’s children . For the Scriptures say , Isaac is the son through whom your descendants will be counted , * though Abraham had other children , too .
Rom.11:1 1λέγω, οὖν, μὴ ἀπώσατο θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο· καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλείτης εἰμί, ἐκ σπέρματος Ἀβραὰμ φυλῆς Βενιαμείν. 11:1 I ask , then , {RPT} has {NEQ} God rejected his own {NEQ} people , the nation of Israel ? Of course not ! {NEQ} {NEQ} I myself am an Israelite , a descendant of Abraham and a member of the tribe of Benjamin .
2Cor.11:22 22Ἑβραῖοί εἰσιν; κἀγώ. Ἰσραηλεῖταί εἰσιν; κἀγώ. σπέρμα Ἀβραάμ εἰσιν; κἀγώ. 22 Are they Hebrews ? So am I . Are they Israelites ? So am I . Are they descendants of Abraham ? So am I .
Gal.3:6 6καθώς, Ἀβραὰμ ἐπίστευσεν τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 6 In the same way , Abraham believed {NEQ} God , and God counted him as righteous because of his faith . * 
Gal.3:7 7γινώσκετε, ἄρα, ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοι υἱοί εἰσιν Ἀβραάμ. 7 {RPT} The real children of Abraham , then , are {NEQ} those who put their faith in God .
Gal.3:8 8προϊδοῦσα, δέ, γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη θεός· προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι, Ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. 8 What’s more , the Scriptures looked forward to this time when {NEQ} God would declare the Gentiles to be righteous because of their faith . God proclaimed this good news to {NEQ} Abraham long ago when he said , All {NEQ} nations will be blessed through you . * 
Gal.3:9 9ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ. 9 So all who put their faith in Christ share the same blessing Abraham received because of his faith .
Gal.3:14 14ἵνα εἰς τὰ ἔθνη εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως. 14 Through Christ Jesus , {NEQ} God has blessed the Gentiles with the same blessing he promised to {NEQ} Abraham , so that we who are believers might receive the {RPT} promised * Holy Spirit through {NEQ} faith .
Gal.3:16 16τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. οὐ λέγει Καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν· ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνός, Καὶ τῷ σπέρματί σου— ὅς ἐστιν, Χριστός. 16 {NEQ} God gave the promises to {NEQ} Abraham and his {NEQ} child . * And notice that the Scripture doesn’t say {NEQ} to his children , * as if it meant many descendants . Rather , it says {NEQ} to his {NEQ} child and that , of course , means Christ {RPT} .
Gal.3:18 18εἰ γὰρ ἐκ νόμου κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι᾽ ἐπαγγελίας κεχάρισται θεός. 18 For if the inheritance could be received by keeping the law , then it would not be the result of accepting God’s promise . But {NEQ} God graciously gave it to {NEQ} Abraham as a promise .
Gal.3:29 29εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ· κατ᾽ ἐπαγγελίαν, κληρονόμοι. 29 And now that you belong to Christ , {NEQ} you are the true children * of {NEQ} Abraham . You are his heirs , and God’s promise to Abraham belongs to you .
Gal.4:22 22γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. 22 {NEQ} The Scriptures say that Abraham had two sons , one from his slave wife and one from his freeborn wife . * 
Heb.2:16 16οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται· ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 16 We {NEQ} also know that the Son did not come to help angels ; {NEQ} he came to help the descendants of Abraham .
Heb.6:13 13τῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος θεός· ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσεν καθ᾽ ἑαυτοῦ, λέγων· 13 For example , there was {NEQ} God’s promise to {NEQ} Abraham . Since there was no one greater to swear by , God took an oath in his own name , saying :
Heb.7:1 1οὗτος γὰρ Μελχισεδέκ βασιλεὺς Σαλὴμ ἱερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου· συναντήσας Ἀβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων, καὶ εὐλογήσας αὐτόν· 7:1 This {NEQ} {NEQ} Melchizedek was king of the city of Salem and also a priest of {RPT} God {RPT} Most High . When Abraham was returning home after winning a great battle against the kings , Melchizedek met him and blessed him .
Heb.7:2 2 καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν Ἀβραάμ· πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος, Βασιλεὺς δικαιοσύνης, ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ ἐστιν, Βασιλεὺς εἰρήνης, 2 Then Abraham took a tenth of all he had captured in battle and gave it to Melchizedek . {NEQ} {NEQ} The name Melchizedek means king of justice , {NEQ} {NEQ} and king of Salem means king of peace .
Heb.7:4 4θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος· καὶ δεκάτην Ἀβραὰμ ἔδωκεν, ἐκ τῶν ἀκροθινίων, πατριάρχης. 4 Consider then how great this Melchizedek was . Even Abraham , the great patriarch of Israel , {NEQ} recognized this by giving him a tenth of what he had taken in battle .
Heb.7:5 5καὶ οἱ μέν, ἐκ τῶν υἱῶν Λευεί, τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν τὸν λαόν, κατὰ τὸν νόμον, τοῦτ᾽ ἔστιν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος Ἀβραάμ· 5 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Now the law of Moses required that the priests , who are descendants of Levi , must collect a tithe from {NEQ} {NEQ} the rest of {RPT} the people of Israel , * who are also descendants of Abraham .
Heb.7:6 6 δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν, δεδεκάτωκεν Ἀβραάμ· καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας, εὐλόγηκεν. 6 But Melchizedek , who was not a descendant of Levi , collected a tenth from Abraham . And Melchizedek placed a blessing upon Abraham , the one who had already received the promises of God .
Heb.7:9 9καί, ὡς ἔπος εἰπεῖν, δι᾽ Ἀβραὰμ καὶ Λευείς— δεκάτας λαμβάνων— δεδεκάτωται· 9 In addition , we might even say that these Levites the ones who collect the tithe paid a tithe to Melchizedek when their ancestor Abraham paid a tithe to him .
Heb.11:8 8πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τόπον ὃν ἤμελλεν λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν· καὶ ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται. 8 It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance . {NEQ} He went without knowing where he was going .
Heb.11:17 17πίστει προσενήνοχεν Ἀβραὰμ τὸν Ἰσαὰκ πειραζόμενος· καὶ τὸν μονογενῆ προσέφερεν, τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος, 17 It was by faith that Abraham offered {NEQ} Isaac as a sacrifice when God was testing him . Abraham , who had received God’s {NEQ} promises , {NEQ} was ready to sacrifice his {NEQ} only son , Isaac ,
Jas.2:21 21Ἀβραὰμ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον; 21 Don’t you remember that our {NEQ} ancestor Abraham was shown to be right with God by his actions when he offered his {NEQ} son Isaac on the altar ?
Jas.2:23 23καὶ ἐπληρώθη γραφὴ λέγουσα· Ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην· καὶ φίλος θεοῦ ἐκλήθη. 23 And so it happened just as the Scriptures {NEQ} say : {NEQ} Abraham believed {NEQ} God , and God counted him as righteous because of his faith . * He was even called the friend of God . * 
1Pet.3:6 6ὡς Σάρρα ὑπήκουσεν τῷ Ἀβραάμ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα· ἧς ἐγενήθητε τέκνα ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν. 6 For instance , Sarah obeyed her husband , {NEQ} Abraham , and called him her master . You are her daughters when you do what is right {NEQ} without fear of what your husbands might do .