The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

Ἰακώβ (Iakob, 2384)

Meanings

Jacob, of Jacob

Greek-English Concordance: 27 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:2 2Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ. Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ. Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. 2 Abraham was the father of {NEQ} Isaac . Isaac {NEQ} was the father of {NEQ} Jacob . Jacob {NEQ} was the father of {NEQ} Judah and his {NEQ} brothers .
Matt.1:15 15Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ. Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Μαθθάν. Μαθθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ. 15 Eliud {NEQ} was the father of {NEQ} Eleazar . Eleazar {NEQ} was the father of {NEQ} Matthan . Matthan {NEQ} was the father of {NEQ} Jacob .
Matt.1:16 16Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσήφ, τὸν ἄνδρα Μαρίας. ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς, λεγόμενος Χριστός. 16 Jacob {NEQ} was the father of {NEQ} Joseph , the husband of Mary . Mary gave birth to Jesus , who is called the Messiah .
Matt.8:11 11λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πολλοί— ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν— ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 11 And I tell you this , that many Gentiles will come from all over the world from east and west and sit down with Abraham , {NEQ} Isaac , and Jacob at the feast in the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.22:32 32Ἐγώ εἰμι θεὸς Ἀβραάμ, καὶ θεὸς Ἰσαάκ, καὶ θεὸς Ἰακώβ. οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. 32 I am the God of Abraham , {NEQ} the God of Isaac , and the God of Jacob . * So he is the God {NEQ} of the living , not the dead .
Mark.12:26 26περὶ δέ, τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται— οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως, ἐπὶ τοῦ βάτου; πῶς εἶπεν αὐτῷ θεὸς λέγων, Ἐγὼ θεὸς Ἀβραάμ, καὶ θεὸς Ἰσαάκ, καὶ θεὸς Ἰακώβ. 26 But now , as to whether the dead will be raised haven’t you ever read about this in the writings of Moses , in the story of the burning bush ? Long after Abraham , Isaac , and Jacob had died , {NEQ} God said to Moses , * I am the God of Abraham , {NEQ} the God of Isaac , and the God of Jacob . * 
Luke.1:33 33καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας· καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. 33 And he will reign over Israel * forever ; {NEQ} his {NEQ} Kingdom will never end !
Luke.3:34 34τοῦ Ἰακώβ. τοῦ Ἰσαάκ. τοῦ Ἀβραάμ. τοῦ Θαρά. τοῦ Ναχώρ. 34 Judah was the son of Jacob . Jacob was the son of Isaac . Isaac was the son of Abraham . Abraham was the son of Terah . Terah was the son of Nahor .
Luke.13:28 28ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ, καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. 28 {NEQ} There will be {NEQ} weeping and {NEQ} gnashing of {NEQ} teeth , for you will see Abraham , {NEQ} Isaac , {NEQ} Jacob , and all the prophets in the Kingdom of {NEQ} God , but you will be thrown out {RPT} .
Luke.20:37 37ὅτι δέ, ἐγείρονται οἱ νεκροί— καὶ Μωυσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου· ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν Ἀβραάμ, καὶ θεὸν Ἰσαάκ, καὶ θεὸν Ἰακώβ. 37 But now , as to whether the dead will be raised even Moses proved this when he wrote about the burning bush . Long after Abraham , Isaac , and Jacob had died , he referred to the Lord * as the God of Abraham , {NEQ} the God of Isaac , and the God of Jacob . * 
John.4:5 5ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ἔδωκεν Ἰακὼβ τῷ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 5 Eventually he came to the {NEQ} Samaritan village of Sychar , near the field that Jacob gave to his {NEQ} son {RPT} Joseph .
John.4:6 6ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ· οὖν Ἰησοῦς, κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας, ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. 6 {NEQ} {NEQ} Jacob’s well was there ; and {NEQ} Jesus , tired from the long walk , sat wearily beside the well about noontime .
John.4:12 12μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ; 12 And besides , do you think you’re greater than our {NEQ} ancestor Jacob , who gave us this well ? How can you offer better water than {NEQ} he and his {NEQ} sons and his {NEQ} animals enjoyed ?
Acts.3:13 13 θεὸς Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ— θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν— ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν. ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πειλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν. 13 For it is the God of Abraham , {NEQ} Isaac , and Jacob the God {NEQ} of all our ancestors who has brought glory to his servant Jesus by doing this . This is the same Jesus whom you {NEQ} handed over and rejected before Pilate , despite Pilate’s decision to release him .
Acts.7:8 8καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς. καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ· καὶ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας. 8 God also gave Abraham the covenant of circumcision at that time . So when Abraham became the father of {NEQ} Isaac , {NEQ} he circumcised him on the {RPT} eighth day . And the practice was continued when Isaac became the father of {NEQ} Jacob , and when Jacob became the father of the twelve patriarchs of the Israelite nation .
Acts.7:12 12ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὄντα σιτία εἰς Αἴγυπτον, ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας ἡμῶν πρῶτον. 12 {NEQ} Jacob heard that there was still grain in Egypt , so he sent his sons our {NEQ} ancestors to buy some .
Acts.7:14 14ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο Ἰακώβ, τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν, ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε, 14 Then Joseph sent for his {NEQ} father , Jacob , and all his relatives to come to Egypt , seventy-five persons in all .
Acts.7:15 15κατέβη δὲ Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἐτελεύτησεν αὐτός, καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν. 15 So Jacob went to Egypt . {NEQ} He died there , as did our {NEQ} ancestors .
Acts.7:32 32Ἐγὼ θεὸς τῶν πατέρων σου— θεὸς Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ. ἔντρομος δὲ γενόμενος Μωυσῆς οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι. 32 I am the God of your {NEQ} ancestors the God of Abraham , {NEQ} Isaac , and Jacob . {NEQ} Moses shook with terror and did not dare to look .
Acts.7:46 46ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ θεῷ Ἰακώβ. 46 David found favor with {NEQ} God and asked for the privilege of building a permanent Temple for the God of Jacob . * 
Rom.9:13 13καθὼς γέγραπται, Τὸν Ἰακὼβ ἠγάπησα, τὸν δὲ Ἠσαῦ ἐμίσησα. 13 In the words of the Scriptures , {RPT} I loved Jacob , {RPT} but I rejected Esau . * 
Rom.11:26 26καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται· καθὼς γέγραπται, ̔Ήξει ἐκ Σιὼν ῥυόμενος, ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ. 26 And so all Israel will be saved . As the Scriptures say , The one who rescues will come from Jerusalem , * and he will turn Israel * away from {RPT} ungodliness .
Heb.11:9 9πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας— ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας· μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, τῶν συνκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· 9 And even when he reached the land God {NEQ} promised him , he lived there by faith for he was like a foreigner , living in tents . And so did Isaac and Jacob , who inherited the {RPT} {RPT} same promise .
Heb.11:20 20πίστει καὶ περὶ μελλόντων εὐλόγησεν Ἰσαάκ, τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν Ἠσαῦ. 20 It was by faith that Isaac promised blessings {NEQ} for the future to his sons , {NEQ} Jacob and {NEQ} Esau .
Heb.11:21 21πίστει Ἰακώβ, ἀποθνῄσκων, ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ. 21 It was by faith that Jacob , when he was old and dying , blessed each of Joseph’s {NEQ} sons and bowed in worship as he leaned on his {NEQ} staff .