The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

Ἰωάννης (Ioannes, 2491)

Meanings

[son] of John, John, John [Mark], Johns, of John, to John

Greek-English Concordance: 135 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:1 1ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάνης Βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας λέγων, 3:1 {NEQ} In those {NEQ} days John the Baptist came to the {NEQ} Judean wilderness and began preaching . His message was ,
Matt.3:4 4αὐτὸς δὲ Ἰωάνης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ. δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. 4 {NEQ} John’s {RPT} {NEQ} {NEQ} clothes were {RPT} woven from coarse camel hair , and he wore a leather belt around his {NEQ} waist . For {NEQ} food he ate locusts and wild honey .
Matt.3:13 13τότε παραγίνεται Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάνην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ. 13 Then {NEQ} Jesus went from {NEQ} Galilee to the Jordan River to be baptized by {NEQ} John {RPT} .
Matt.3:14 14 δὲ Ἰωάνης διεκώλυεν αὐτόν. λέγων, Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; 14 But {NEQ} John tried to talk him out of it . I am the one who needs to be baptized by you , he said , so why are you coming to me ?
Matt.4:12 12ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάνης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 12 {NEQ} When Jesus heard that John had been arrested , he left Judea and returned to {NEQ} Galilee .
Matt.4:21 21καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον, τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν. καί, ἐκάλεσεν αὐτούς. 21 {NEQ} A little farther up the shore he saw two other brothers , James and John {RPT} , sitting in a boat with their {NEQ} father , Zebedee , repairing their {NEQ} nets . And he called them to come , too .
Matt.9:14 14τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου λέγοντες, Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν οἱ δὲ μαθηταὶ σοῦ οὐ νηστεύουσιν; 14 One day the disciples of John the Baptist came to Jesus and asked him , Why don’t your {NEQ} {NEQ} disciples fast * like we do and the Pharisees do ?
Matt.10:2 2τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος, Σίμων (ὁ λεγόμενος Πέτρος), καὶ Ἀνδρέας (ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ), καὶ Ἰάκωβος (ὁ τοῦ Ζεβεδαίου), καὶ Ἰωάνης (ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ), 2 {NEQ} Here are the names of the twelve apostles : first , Simon ( also {NEQ} called Peter ) , then Andrew ( Peter’s {NEQ} brother ) , {NEQ} James ( {NEQ} son of Zebedee ) , {NEQ} John ( James’s {NEQ} brother ) ,
Matt.11:2 2 δὲ Ἰωάνης ἀκούσας, ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ· πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 2 {NEQ} {NEQ} John the Baptist , who was in {NEQ} prison , heard about all the things the Messiah was doing . So he sent his {NEQ} disciples to ask Jesus ,
Matt.11:4 4καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνῃ ἀκούετε καὶ βλέπετε— 4 {NEQ} {NEQ} Jesus told them , Go back to John and tell him what you have heard and seen
Matt.11:7 7τούτων δὲ πορευομένων, ἤρξατο Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάνου Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 7 {NEQ} As John’s disciples were leaving , {NEQ} Jesus began talking about him to the crowds . What kind of man did you go into the wilderness to see ? Was he a weak reed , swayed by every breath of wind ?
Matt.11:11 11ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν, μείζων Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ. δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 11 I tell you the truth , of all who have ever lived , none is greater than John the Baptist . Yet even the least person in the Kingdom of {NEQ} Heaven is greater than he is !
Matt.11:12 12ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι, βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 12 And from the time John the Baptist began preaching until now , the Kingdom of {NEQ} Heaven has been forcefully advancing , and violent people are attacking it . * 
Matt.11:13 13πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ νόμος, ἕως Ἰωάνου, ἐπροφήτευσαν. 13 For before John came , all the prophets and the law of Moses looked forward to this present time .
Matt.11:18 18ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν, Δαιμόνιον ἔχει. 18 For John didn’t spend his time eating and drinking , and you say , He’s possessed by a demon .
Matt.14:2 2καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν Ἰωάνης Βαπτιστής αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν. καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. 2 {NEQ} he said to his {NEQ} advisers , This must be John the Baptist {RPT} raised from the dead ! {NEQ} That is why he can do such miracles .
Matt.14:3 3 γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν Ἰωάνην ἔδησεν αὐτὸν καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο διὰ Ἡρῳδιάδα (τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ). 3 For {NEQ} Herod had arrested {RPT} and imprisoned {NEQ} John as a favor to his wife Herodias ( the former wife of Herod’s {NEQ} brother Philip ) .
Matt.14:4 4ἔλεγεν γὰρ Ἰωάνης αὐτῷ, Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν. 4 {NEQ} {NEQ} John had been telling Herod , It is against God’s law for you to marry her .
Matt.14:8 8 δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, Δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ. 8 {NEQ} {NEQ} At her {NEQ} mother’s urging , the girl said , I want the head of John the Baptist {NEQ} on a tray !
Matt.14:10 10καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισεν Ἰωάνην ἐν τῇ φυλακῇ. 10 So John was beheaded in the prison ,
Matt.16:14 14οἱ δὲ εἶπαν, Οἱ μὲν Ἰωάνην τὸν Βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλείαν, ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν ἕνα τῶν προφητῶν. 14 Well , they replied , some say John the Baptist , some say Elijah , and others say Jeremiah or one of the other prophets .
Matt.17:1 1καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει Ἰησοῦς τὸν Πέτρον, καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην, τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν. 17:1 Six days later {NEQ} Jesus took {NEQ} Peter and the two brothers , James and John , and led them up a high mountain to be alone .
Matt.17:13 13τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 13 Then the disciples realized {NEQ} he was talking about John the Baptist {RPT} .
Matt.21:25 25τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου πόθεν ἦν ἐξ οὐρανοῦ, ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς· λέγοντες, Ἐὰν Εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 25 Did {NEQ} John’s authority to {NEQ} baptize come from heaven , or was it merely human ? They {NEQ} talked it over among themselves . If we say it was from heaven , he will ask us {NEQ} why we didn’t believe John .
Matt.21:26 26ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάνην. 26 But if we say it was merely human , we’ll be mobbed because the people believe {NEQ} John was a prophet .
Matt.21:32 32ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ, οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ. ὑμεῖς δὲ ἰδόντες, οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. 32 For John the Baptist came and showed you the right way to live , but you didn’t believe him , while {RPT} tax collectors and {RPT} prostitutes did {RPT} . And even when you saw this happening , you refused {NEQ} to believe him and repent of your sins .
Mark.1:4 4ἐγένετο Ἰωάνης Βαπτίζων, ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 4 This messenger was John the Baptist . He was in the wilderness and preached that people should be baptized to show that they had repented of their sins and turned to God to be forgiven .
Mark.1:6 6καὶ ἦν Ἰωάνης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ· καὶ ἔσθων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. 6 {NEQ} His clothes were woven from coarse camel hair , and he wore a leather belt around his {NEQ} waist . For food he ate locusts and wild honey .
Mark.1:9 9καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάνου. 9 One day Jesus came from Nazareth in {NEQ} Galilee , and John baptized him in the Jordan River .
Mark.1:14 14καί, μετὰ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάνην, ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ. 14 Later on , after {NEQ} John was arrested , {NEQ} Jesus went into {NEQ} Galilee , where he preached {NEQ} God’s {NEQ} Good News . * 
Mark.1:19 19καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον, τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα. 19 {NEQ} A little farther up the shore Jesus saw {NEQ} Zebedee’s sons , James and John {RPT} , {NEQ} {RPT} in a boat repairing their nets .
Mark.1:29 29καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες, ἦλθαν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου, μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάνου. 29 {NEQ} {NEQ} After Jesus left {RPT} the synagogue with James and John , they went to Simon and Andrew’s {NEQ} home .
Mark.2:18 18καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες, καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Διὰ τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν; 18 Once when John’s {NEQ} disciples and the Pharisees were fasting , {NEQ} some people came to Jesus and asked , Why don’t {NEQ} your {NEQ} disciples fast like John’s {NEQ} disciples and {RPT} {RPT} the Pharisees do ?
Mark.3:17 17καὶ Ἰάκωβον τὸν (τοῦ Ζεβεδαίου,) καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου (καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα Βοανηργές ἐστιν Υἱοὶ Βροντῆς), 17 {NEQ} James and John ( the sons {NEQ} of Zebedee , but Jesus nicknamed them {RPT} {NEQ} {NEQ} Sons of Thunder * ) ,
Mark.5:37 37καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ᾽ αὐτοῦ συνακολουθῆσαι εἰ μὴ τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην (τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου). 37 Then Jesus stopped the crowd and wouldn’t let anyone go with {RPT} him except {NEQ} Peter , {NEQ} James , and John ( the brother of James ) .
Mark.6:14 14καὶ ἤκουσεν βασιλεύς, Ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἔλεγον ὅτι, Ἰωάνης Βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν· καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ. 14 Herod Antipas , the king , {NEQ} soon heard about Jesus , because everyone was talking about him . {NEQ} Some were saying , * This must be John the Baptist raised from the dead . {NEQ} That is why he can do such miracles .
Mark.6:16 16ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης, ἔλεγεν, ̔Ὸν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα, Ἰωάνην, οὗτος ἠγέρθη. 16 {NEQ} When {NEQ} Herod heard about Jesus , he said , John , the man I beheaded , {RPT} has come back from the dead .
Mark.6:17 17αὐτὸς γὰρ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν Ἰωάνην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ Ἡρῳδιάδα, τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν· 17 For {NEQ} {RPT} Herod had sent soldiers to arrest and imprison {RPT} {NEQ} John as a favor to Herodias . She had been his {NEQ} brother Philip’s {NEQ} wife , but Herod had married her .
Mark.6:18 18ἔλεγεν γὰρ Ἰωάνης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι, Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. 18 {NEQ} {NEQ} John had been telling {NEQ} Herod , It is against God’s law for you to marry your {NEQ} brother’s {NEQ} wife .
Mark.6:20 20 γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάνην· εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν. καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει, καί, ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν. 20 for {NEQ} Herod respected {NEQ} John ; and knowing that he was a good and holy man , {NEQ} he protected him . Herod was greatly disturbed whenever he talked with John , but even so , he liked to listen to him .
Mark.6:24 24καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς, Τί αἰτήσωμαι; δὲ εἶπεν, Τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τοῦ Βαπτίζοντος. 24 {NEQ} She went out and asked her {NEQ} mother , What should I ask for ? {NEQ} {NEQ} Her mother told her , Ask for the head of John the Baptist !
Mark.6:25 25καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα, Θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι, ἐπὶ πίνακι, τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ. 25 So the girl hurried back to the king and told him , I want the head of John the Baptist , right now , on a tray !
Mark.8:28 28οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι, Ἰωάνην τὸν Βαπτιστήν, καὶ ἄλλοι Ἠλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι εἷς τῶν προφητῶν. 28 Well , they replied {RPT} , some say {NEQ} John the Baptist , some say Elijah , and others {NEQ} say you are one of the other prophets .
Mark.9:2 2καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει Ἰησοῦς τὸν Πέτρον, καὶ τὸν Ἰάκωβον, καὶ τὸν Ἰωάνην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν μόνους. καί, μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, 2 Six days {NEQ} later {NEQ} Jesus took {NEQ} Peter , {NEQ} {NEQ} James , and {NEQ} John , and led them up a high mountain to be alone . As the men watched , Jesus' appearance was transformed ,
Mark.9:38 38ἔφη αὐτῷ Ἰωάνης, Διδάσκαλε, εἴδαμέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν. 38 {NEQ} John said to Jesus , Teacher , we saw someone using your {NEQ} name to cast out demons , but we told him to stop because he wasn’t in our group .
Mark.10:35 35καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης, οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου. λέγοντες αὐτῷ, Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν. 35 Then James and John , the sons of Zebedee , came over and spoke to him . Teacher , they said {RPT} , we want {NEQ} you to do us a favor .
Mark.10:41 41καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν, περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάνου. 41 {NEQ} When the ten other disciples heard what James and John had asked , they were indignant .
Mark.11:30 30τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου ἐξ οὐρανοῦ ἦν, ἐξ ἀνθρώπων; ἀποκρίθητέ μοι. 30 Did {NEQ} John’s authority to {NEQ} baptize come from heaven , or was it merely human ? Answer me !
Mark.11:32 32ἀλλὰ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων; ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον, ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάνην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν. 32 But do we dare say it was merely human ? For they were afraid of what the people would do , because everyone believed that {NEQ} John was a prophet .
Mark.13:3 3καί, καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ̓Όρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ. ἐπηρώτα αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν Πέτρος, καὶ Ἰάκωβος, καὶ Ἰωάνης, καὶ Ἀνδρέας, 3 Later , Jesus sat on the Mount of {NEQ} Olives across the valley from the Temple . Peter , {NEQ} James , {NEQ} John , and Andrew came to him privately and asked him ,
Mark.14:33 33καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον, καὶ τὸν Ἰάκωβον, καὶ τὸν Ἰωάνην μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. 33 {NEQ} He took {NEQ} Peter , {NEQ} {NEQ} James , and {NEQ} John with him , and he became deeply troubled and distressed .
Luke.1:13 13εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία. διότι εἰσηκούσθη δέησίς σου, καὶ γυνή σου, Ἐλεισάβετ, γεννήσει υἱόν σοι. καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάνην. 13 But the angel said {RPT} {RPT} , Don’t be afraid , Zechariah ! {NEQ} God has heard your {NEQ} prayer . {NEQ} Your {NEQ} wife , Elizabeth , will give you a son , and you are to name him John .
Luke.1:60 60καὶ ἀποκριθεῖσα μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχί. ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάνης. 60 But Elizabeth {RPT} said , No ! {RPT} His name is John !
Luke.1:63 63καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων, Ἰωάνης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 63 {NEQ} He motioned for a writing tablet , and to everyone’s surprise he wrote , His name is John .
Luke.3:2 2ἐπὶ ἀρχιερέως ̔Άννα καὶ Καιάφα· ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάνην τὸν Ζαχαρίου υἱόν, ἐν τῇ ἐρήμῳ. 2 Annas and Caiaphas were the high priests . At this time a message from God came to John {NEQ} son of Zechariah , who was living in the wilderness .
Luke.3:15 15προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάνου, μήποτε αὐτὸς εἴη Χριστός. 15 {NEQ} {NEQ} {RPT} Everyone {RPT} {RPT} was expecting the Messiah to come soon {RPT} , and they were eager to know whether {RPT} {NEQ} John might be the Messiah .
Luke.3:16 16ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν Ἰωάνης, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ἰσχυρότερός μου— οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. 16 {NEQ} John answered their questions by saying , I {NEQ} baptize you with * water ; but someone is coming soon who is greater than I am so much greater that I’m not even worthy to be his slave and untie the straps of his {NEQ} sandals . He will baptize you with the Holy Spirit and with fire . * 
Luke.3:20 20προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν, καὶ κατέκλεισεν τὸν Ἰωάνην ἐν φυλακῇ. 20 So Herod put {NEQ} John in prison , adding this sin to his many others .
Luke.5:10 10ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα Ἰησοῦς, Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 10 His {RPT} {NEQ} partners , James and John , the sons of Zebedee , were also amazed . {NEQ} {NEQ} Jesus replied to {NEQ} Simon , Don’t be afraid ! From now on you’ll be fishing for people !
Luke.5:33 33οἱ δὲ εἶπαν πρὸς αὐτόν, Οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου νηστεύουσιν πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων. οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν. 33 One day some people said to Jesus , John the Baptist’s {NEQ} disciples fast and pray regularly , and so do the disciples of the Pharisees . Why are your {NEQ} disciples always eating and drinking ?
Luke.6:14 14Σίμωνα (ὃν καὶ ὠνόμασεν Πέτρον), καὶ Ἀνδρέαν (τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ), καὶ Ἰάκωβον, καὶ Ἰωάνην, καὶ Φίλιππον, καὶ Βαρθολομαῖον, 14 Simon ( whom {NEQ} he named Peter ) , {NEQ} Andrew ( Peter’s {NEQ} brother ) , {NEQ} James , {NEQ} John , {NEQ} Philip , {NEQ} Bartholomew ,
Luke.7:18 18καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάνῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἰωάνης, 18 {NEQ} The disciples of John the Baptist told John about everything Jesus was doing . So {NEQ} John called for two of his {NEQ} disciples ,
Luke.7:20 20παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπαν, Ἰωάνης Βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων, Σὺ εἶ ἐρχόμενος, ἄλλον προσδοκῶμεν; 20 {NEQ} John’s two disciples found Jesus and said to him , John the Baptist sent us to ask {RPT} , Are you the Messiah we’ve been expecting , or should we keep looking for someone else ?
Luke.7:22 22καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνῃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε— τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. 22 Then he told John’s disciples , Go back to John and tell him what you have seen and heard the blind see , the lame walk , the lepers are cured , {NEQ} the deaf hear , the dead are raised to life , and the Good News is being preached to the poor .
Luke.7:24 24ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάνου, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάνου· Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 24 {NEQ} After John’s {NEQ} disciples left , Jesus began talking about him to the crowds . What kind of man did you go into the wilderness to see ? Was he a weak reed , swayed by every breath of wind ?
Luke.7:28 28λέγω ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν, Ἰωάνου οὐδεὶς ἔστιν. δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 28 I tell you , of all who have ever lived , none is greater than John . Yet even the least person in the Kingdom of {NEQ} God is greater than he is !
Luke.7:29 29καὶ πᾶς λαός ἀκούσας— καὶ οἱ τελῶναι— ἐδικαίωσαν τὸν θεόν, βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ἰωάνου. 29 {NEQ} When they heard this , all the people even the tax collectors agreed that {NEQ} God’s way was right , * for they had been baptized by John .
Luke.7:33 33ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάνης Βαπτιστὴς μὴ ἔσθων ἄρτον μήτε πίνων οἶνον, καὶ λέγετε, Δαιμόνιον ἔχει. 33 For John the Baptist didn’t spend his time eating bread or drinking wine , and you say , He’s possessed by a demon .
Luke.8:51 51ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ σὺν αὐτῷ εἰ μὴ Πέτρον, καὶ Ἰωάνην, καὶ Ἰάκωβον, καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. 51 {NEQ} When they arrived at the house , Jesus wouldn’t let anyone go in with him except Peter , {NEQ} John , {NEQ} James , and the {NEQ} little girl’s father and {NEQ} mother .
Luke.9:7 7ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης, τετραάρχης, τὰ γινόμενα πάντα, καὶ διηπόρει. διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπὸ τινῶν ὅτι Ἰωάνης ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν. 7 {NEQ} When Herod Antipas , the ruler of Galilee , * heard about everything Jesus was doing , {NEQ} he was puzzled . {NEQ} {NEQ} Some were saying that John the Baptist had been raised from the dead .
Luke.9:9 9εἶπεν δὲ Ἡρῴδης, Ἰωάνην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα, τίς δέ ἐστιν οὗτος περὶ οὗ ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. 9 {NEQ} I beheaded John , Herod said , so who is this man about whom I hear such stories ? And he kept trying to see him .
Luke.9:19 19οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν, Ἰωάνην τὸν Βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 19 Well , they replied , some say John the Baptist , some say Elijah , and others say {NEQ} you are one of the other ancient prophets risen from the dead .
Luke.9:28 28ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ παραλαβὼν Πέτρον, καὶ Ἰωάνην, καὶ Ἰάκωβον, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 28 {NEQ} {NEQ} About eight days later Jesus took Peter , {NEQ} John , and James up on a mountain to pray .
Luke.9:49 49ἀποκριθεὶς δὲ Ἰωάνης εἶπεν, Ἐπιστάτα, εἴδαμέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν. 49 {NEQ} John said to Jesus , Master , we saw someone using your {NEQ} name to cast out demons , but we told him to stop because he isn’t in our group .
Luke.9:54 54ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης, εἶπαν, Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς; 54 {NEQ} {NEQ} {NEQ} When James and John saw this , they said to Jesus , Lord , {RPT} should we call down fire from {NEQ} heaven {NEQ} to burn them up * ?
Luke.11:1 1καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον· ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάνης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. 11:1 Once Jesus was in a certain place praying . As he finished , one of {NEQ} his disciples came to him and said , Lord , teach us to pray , just as John taught his {NEQ} disciples .
Luke.16:16 16 νόμος καὶ οἱ προφῆται, μέχρι Ἰωάνου· ἀπὸ τότε βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. 16 Until John the Baptist , the law of Moses and the messages of the prophets were your guides . But now the Good News of the Kingdom of {NEQ} God is preached , and everyone is eager to get in {RPT} . * 
Luke.20:4 4Τὸ βάπτισμα Ἰωάνου ἐξ οὐρανοῦ ἦν, ἐξ ἀνθρώπων; 4 Did John’s authority to {NEQ} baptize come from heaven , or was it merely human ?
Luke.20:6 6ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων· λαὸς ἅπας καταλιθάσει ἡμᾶς, πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάνην προφήτην εἶναι. 6 But if we say it was merely human , the people will stone us because they are convinced John was a prophet .
Luke.22:8 8καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ Ἰωάνην εἰπών, Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα, ἵνα φάγωμεν. 8 {NEQ} Jesus sent Peter and John ahead and said , Go and prepare the Passover meal {RPT} , so we can eat it together .
John.1:6 6ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάνης, 6 God sent {NEQ} a man , {NEQ} {RPT} John the Baptist , * 
John.1:15 15Ἰωάνης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων, Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 15 John testified about him when he shouted to the crowds , This is the one I was talking about when I said , Someone is coming after me who is far greater than I am , for he existed long before me .
John.1:19 19καὶ αὕτη ἐστὶν μαρτυρία τοῦ Ἰωάνου ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευείτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; 19 {NEQ} This was {NEQ} John’s {NEQ} testimony when the Jewish leaders sent {RPT} {RPT} priests and Temple assistants * from Jerusalem to ask John , Who are you ?
John.1:26 26ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰωάνης λέγων, Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι, μέσος ὑμῶν στήκει ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 26 {NEQ} John told them , I baptize with * water , but right here in the crowd is someone you do not recognize .
John.1:28 28ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν Ἰωάνης βαπτίζων. 28 This encounter took place in Bethany , an area east of the Jordan River , where {NEQ} John was baptizing .
John.1:32 32καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάνης λέγων ὅτι, Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν. 32 Then John testified , I saw the Holy Spirit descending like a dove from heaven and resting upon him .
John.1:35 35τῇ ἐπαύριον, πάλιν εἱστήκει Ἰωάνης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο· 35 The following day John was again standing with two of his {NEQ} disciples .
John.1:40 40ἦν Ἀνδρέας, ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου, εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάνου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ. 40 Andrew , Simon Peter’s {NEQ} brother , was one of these men who heard what John said and then followed Jesus .
John.1:42 42ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ, Ἰησοῦς εἶπεν, Σὺ εἶ Σίμων, υἱὸς Ἰωάνου— σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς (ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος). 42 Then Andrew brought Simon to meet {NEQ} Jesus . Looking intently at Simon , {NEQ} Jesus said , Your name is Simon , {NEQ} son of John but you will be called Cephas ( which means Peter * ) .
John.3:23 23ἦν δὲ καὶ Ἰωάνης βαπτίζων ἐν Αἰνών, ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο. 23 At this time {NEQ} John the Baptist was baptizing at Aenon , near {NEQ} Salim , because there was plenty of water there ; and people kept coming {NEQ} to him for baptism .
John.3:24 24(οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν Ἰωάνης.) 24 ( This was before {NEQ} John was thrown into {NEQ} prison . )
John.3:25 25ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάνου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ. 25 {NEQ} A debate broke out between John’s {NEQ} disciples and a certain Jew * over ceremonial cleansing .
John.3:26 26καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν Ἰωάνην καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββεί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει. καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν. 26 So {NEQ} John’s disciples came to him and said , Rabbi , the man you met on the other side of the Jordan River , the one you identified as the Messiah , {NEQ} {RPT} is also baptizing people . And everybody is going to him instead of coming to us .
John.3:27 27ἀπεκρίθη Ἰωάνης καὶ εἶπεν, Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲ ἓν ἐὰν μὴ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 27 John replied , No one can receive anything unless God gives it {RPT} from {NEQ} heaven .
John.4:1 1ὡς οὖν ἔγνω Ἰησοῦς, ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει Ἰωάνης 4:1 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Jesus * knew {NEQ} the Pharisees had heard that he was baptizing and making more disciples than John
John.5:33 33ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάνην, καὶ μεμαρτύρηκε τῇ ἀληθείᾳ. 33 In fact , you sent investigators to listen to John the Baptist , and his testimony about me was {NEQ} true .
John.5:36 36ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάνου— τὰ γὰρ ἔργα δέδωκέν μοι πατήρ— ἵνα τελειώσω αὐτά. αὐτὰ τὰ ἔργα ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ, ὅτι πατήρ με ἀπέσταλκεν. 36 But I have a greater witness than {NEQ} John my teachings and my miracles . {NEQ} {RPT} {RPT} The Father gave me these {NEQ} {NEQ} works {RPT} {RPT} to accomplish {RPT} , and they prove {RPT} that he sent me .
John.10:40 40καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάνης τὸ πρῶτον βαπτίζων καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ. 40 {NEQ} He went beyond the Jordan River near the place where John was {NEQ} first baptizing and stayed there awhile .
John.10:41 41καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτόν, καὶ ἔλεγον ὅτι, Ἰωάνης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάνης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν. 41 And many followed him . John {NEQ} didn’t perform miraculous signs , {NEQ} they remarked to one another , but everything he said about this man has come true .
John.21:15 15ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ Ἰησοῦς, Σίμων Ἰωάνου, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Βόσκε τὰ ἀρνία μου. 15 After breakfast {NEQ} Jesus asked {NEQ} Simon Peter , Simon son of John , do you love me more than these ? * Yes , Lord , Peter replied {RPT} , you know {NEQ} I love you . Then feed my {NEQ} lambs , Jesus told him .
John.21:16 16λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον· Σίμων Ἰωάνου, ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. 16 Jesus repeated the question {RPT} : Simon son of John , do you love me ? Yes , Lord , Peter said {RPT} , you know {NEQ} I love you . Then take care of my {NEQ} sheep , Jesus said {RPT} .
John.21:17 17λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον, Σίμων Ἰωάνου, φιλεῖς με; ἐλυπήθη Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον· Φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, πάντα σὺ οἶδας· σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Βόσκε τὰ πρόβατά μου. 17 A third time he asked him , Simon son of John , do you love me ? {NEQ} Peter was hurt that Jesus asked {RPT} the question a third time . {NEQ} He said {RPT} , Lord , you know everything . You know that I love you . {NEQ} Jesus said {RPT} , Then feed my {NEQ} sheep .
Acts.1:5 5ὅτι Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. 5 {NEQ} John {NEQ} baptized with * water , but in just a few {RPT} days you will be baptized with the Holy Spirit .
Acts.1:13 13καὶ ὅτε εἰσῆλθον, εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἦσαν καταμένοντες· τε Πέτρος, καὶ Ἰωάνης, καὶ Ἰάκωβος, καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος, καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος, καὶ Μαθθαῖος, Ἰάκωβος (Ἁλφαίου), καὶ Σίμων (ὁ Ζηλωτής), καὶ Ἰούδας (Ἰακώβου). 13 {NEQ} When they arrived , they went to the upstairs room of the house where they were staying . Here are the names of those who were present : {NEQ} {NEQ} Peter , {NEQ} John , {NEQ} James , {NEQ} Andrew , Philip , {NEQ} Thomas , Bartholomew , {NEQ} Matthew , James ( son of Alphaeus ) , {NEQ} Simon ( the Zealot ) , and Judas ( son of James ) .
Acts.1:22 22ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάνου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ᾽ ἡμῶν· μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ σὺν ἡμῖν γενέσθαι ἕνα τούτων. 22 from the time he was {NEQ} baptized by John until the day {RPT} he was taken from us . Whoever is chosen will join us as a witness of Jesus' {NEQ} resurrection .
Acts.3:1 1Πέτρος δὲ καὶ Ἰωάνης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην. 3:1 {NEQ} Peter and John went to the Temple one afternoon to take part in the {RPT} three o’clock {NEQ} prayer service .
Acts.3:3 3ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάνην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερόν, ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν. 3 When he saw Peter and John about to enter , he asked {RPT} {RPT} {RPT} them for some money .
Acts.3:4 4ἀτενίσας δέ, Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ Ἰωάνῃ εἶπεν, Βλέψον εἰς ἡμᾶς. 4 {NEQ} Peter and {NEQ} John looked at him intently , and Peter said , Look at us !
Acts.3:11 11κρατοῦντος δὲ αὐτοῦ τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰωάνην, συνέδραμεν πᾶς λαὸς πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ τῇ Στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος ἔκθαμβοι. 11 They all rushed out in amazement {RPT} to Solomon’s {NEQ} Colonnade , {NEQ} where the man was holding tightly to {NEQ} Peter and {NEQ} John .
Acts.4:6 6καὶ ̔Άννας ἀρχιερεύς, καὶ Καιάφας, καὶ Ἰωάννης, καὶ Ἀλέξανδρος, καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ. 6 {NEQ} Annas the high priest was there , along with Caiaphas , {NEQ} John , {NEQ} Alexander , and other relatives of the high priest .
Acts.4:13 13θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ Ἰωάνου, καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσιν καὶ ἰδιῶται. ἐθαύμαζον ἐπεγίνωσκόν τε αὐτούς, ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν· 13 {NEQ} The members of the council were amazed when they saw the boldness of {NEQ} Peter and John , for they could see that they were ordinary men with no special training in the Scriptures . They also recognized them as men who had been with {NEQ} Jesus .
Acts.4:19 19 δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάνης ἀποκριθέντες εἶπαν πρὸς αὐτούς, Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον τοῦ θεοῦ, κρίνατε, 19 But {NEQ} Peter and John replied {RPT} , {NEQ} Do you think {NEQ} God wants us to obey you rather than him ?
Acts.8:14 14ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον καὶ Ἰωάνην. 14 {NEQ} When the apostles in Jerusalem heard that the people of {NEQ} Samaria had accepted {NEQ} God’s {NEQ} message , they sent Peter and John there .
Acts.10:37 37ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, μετὰ τὸ βάπτισμα ἐκήρυξεν Ἰωάνης. 37 You know what happened throughout {NEQ} Judea , beginning in {NEQ} Galilee , after John began preaching his message of {NEQ} baptism {RPT} .
Acts.11:16 16ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς ἔλεγεν, Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 16 Then I thought of the Lord’s {NEQ} words when he said , {NEQ} John baptized with * water , but you will be baptized with the Holy Spirit .
Acts.12:2 2ἀνεῖλεν δὲ Ἰάκωβον (τὸν ἀδελφὸν Ἰωάνου) μαχαίρῃ. 2 {NEQ} He had the apostle James ( John’s {NEQ} brother ) killed with a sword .
Acts.12:12 12συνιδών τε, ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς Μαρίας, τῆς μητρὸς Ἰωάνου τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι. 12 {NEQ} When he realized this , he went to the home of {NEQ} Mary , the mother of John Mark , where many were gathered for {NEQ} prayer .
Acts.12:25 25Βαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ, πληρώσαντες τὴν διακονίαν, συμπαραλαβόντες Ἰωάνην τὸν ἐπικληθέντα Μᾶρκον. 25 {NEQ} When Barnabas and Saul had finished their mission to Jerusalem , they returned , * taking John Mark with them .
Acts.13:5 5καὶ γενόμενοι, ἐν Σαλαμῖνι, κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων. εἶχον δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην. 5 There , in the town of Salamis , they went to the {NEQ} Jewish synagogues and preached the word of {NEQ} God . John Mark went {NEQ} with them as their assistant .
Acts.13:13 13ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην, τῆς Παμφυλίας. Ἰωάνης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ᾽ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα. 13 Paul and his companions then left {NEQ} Paphos by ship for {NEQ} Pamphylia , landing at the port town of Perga . {NEQ} There John Mark left {RPT} them and returned to Jerusalem .
Acts.13:24 24προκηρύξαντος Ἰωάνου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ, βάπτισμα μετανοίας παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ. 24 Before {RPT} he came , John the Baptist preached that all the people of Israel needed to repent of their sins and turn to God and be baptized .
Acts.13:25 25ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάνης τὸν δρόμον, ἔλεγεν, Τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ· ἀλλ᾽ ἰδοὺ ἔρχεται μετ᾽ ἐμέ— οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι. 25 As {NEQ} John was finishing his ministry he asked , Do you think I am the Messiah ? No , I am not ! But he is coming soon and {RPT} I’m not even worthy to be his slave and untie the sandals on his feet .
Acts.15:37 37Βαρνάβας δὲ ἐβούλετο συμπαραλαβεῖν καὶ τὸν Ἰωάνην τὸν καλούμενον Μᾶρκον· 37 {NEQ} Barnabas agreed and wanted to take along {NEQ} John Mark .
Acts.18:25 25οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου καὶ ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ· ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα Ἰωάνου. 25 He had been taught the way of the Lord , and he taught others about {NEQ} Jesus with an enthusiastic spirit * and with accuracy . However , he knew only about John’s {NEQ} baptism .
Acts.19:3 3εἶπέν τε, Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπαν, Εἰς τὸ Ἰωάνου βάπτισμα. 3 {NEQ} Then what baptism did you experience ? he asked . And {RPT} they replied , {RPT} The baptism of John .
Acts.19:4 4εἶπεν δὲ Παῦλος, Ἰωάνης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας· τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν. 4 {NEQ} Paul said , John’s baptism called for repentance from sin . But John himself told the people to believe in the one who would come later {RPT} , {RPT} meaning {NEQ} Jesus .
Gal.2:9 9καί, γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος, καὶ Κηφᾶς, καὶ Ἰωάνης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας· ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν· 9 In fact , James , {NEQ} Peter , * and John , who were known as pillars of the church , recognized the gift {RPT} God had given me , and they accepted Barnabas and me as their co-workers . {NEQ} They encouraged us to keep preaching to the Gentiles , while they continued their work with the Jews .
Rev.1:1 1Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ θεὸς δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάνῃ. 1:1 This is a revelation from * Jesus Christ , which {NEQ} God gave him to show {NEQ} his servants the events that must soon * take place . He sent an angel {RPT} {NEQ} to present this revelation to his {NEQ} servant John ,
Rev.1:4 4Ἰωάνης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὤν, καὶ ἦν, καὶ ἐρχόμενος· καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ· 4 This letter is from John to the seven churches {RPT} in the province of Asia . * Grace and peace to you from the one who is , {NEQ} who always was , and who is still to come ; {NEQ} from the sevenfold Spirit {RPT} * before his {NEQ} throne ;
Rev.1:9 9ἐγώ, Ἰωάνης, ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συνκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ. ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ. 9 I , John , am your {NEQ} brother and your partner in {NEQ} suffering and in God’s Kingdom and in the patient endurance to which Jesus calls us . I was exiled to the island of {RPT} Patmos for preaching the word of {NEQ} God and for my testimony about Jesus .
Rev.22:8 8κἀγώ, Ἰωάννης, ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα. 8 I , John , am the one who heard and saw all these things . And when I heard and saw them , I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me .