The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

Ἰωσήφ (Ioseph, 2501)

Meanings

Joseph, of Joseph, to Joseph

Greek-English Concordance: 35 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:16 16Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσήφ, τὸν ἄνδρα Μαρίας. ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς, λεγόμενος Χριστός. 16 Jacob {NEQ} was the father of {NEQ} Joseph , the husband of Mary . Mary gave birth to Jesus , who is called the Messiah .
Matt.1:18 18τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρίας, τῷ Ἰωσήφ. πρὶν συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 18 {NEQ} {NEQ} This is how Jesus the Messiah was {NEQ} born . His {NEQ} mother , Mary , was engaged to be married to {NEQ} Joseph . But before the marriage took place , while she was still a virgin , she became pregnant through the power of the Holy Spirit .
Matt.1:19 19Ἰωσήφ δέ, ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. 19 Joseph {NEQ} , her {NEQ} fiancé , was a good man and did not want to disgrace her publicly , so he decided to break the engagement {RPT}  *  quietly .
Matt.1:20 20ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων, Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυείδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου. τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου. 20 As he considered this {NEQ} , {NEQ} an angel of the Lord appeared to him in a dream . Joseph , son of David , the angel said , do not be afraid to take Mary as your {NEQ} wife . For the child within her was conceived by the {NEQ} Holy Spirit .
Matt.1:24 24ἐγερθεὶς δὲ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. 24 When {NEQ} {NEQ} Joseph woke up , he did as the angel of the Lord commanded {RPT} and took Mary as his {NEQ} wife .
Matt.2:13 13ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ. λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι, μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 13 {NEQ} After the wise men were gone , {NEQ} an angel of the Lord appeared to {NEQ} Joseph in a dream . Get up ! {NEQ} Flee to Egypt with the child and his {NEQ} mother , the angel said . {NEQ} Stay there until I tell you to return , because Herod is going to search for the child {NEQ} to kill him .
Matt.2:19 19τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ. 19 When {NEQ} {NEQ} Herod died , {NEQ} an angel of the Lord appeared in a dream to {NEQ} Joseph in Egypt .
Matt.13:55 55οὐχ οὗτός ἐστιν τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ— Ἰάκωβος, καὶ Ἰωσήφ, καὶ Σίμων, καὶ Ἰούδας; 55 Then they scoffed , {NEQ} He’s just the {NEQ} carpenter’s son , {NEQ} and we know Mary , his {NEQ} mother , and his {NEQ} brothers James , {NEQ} Joseph ,  *  {NEQ} Simon , and Judas .
Matt.27:56 56ἐν αἷς ἦν Μαρία Μαγδαληνή, καὶ Μαρία (ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ), καὶ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου. 56 Among them were Mary {NEQ} Magdalene , {NEQ} Mary ( the mother of {NEQ} James and Joseph ) , and the mother of James and John , the sons of Zebedee .
Matt.27:57 57ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ, 57 {NEQ} As evening approached , Joseph , a rich man from Arimathea who {NEQ} {RPT} had become a follower of {NEQ} Jesus ,
Matt.27:59 59καὶ λαβὼν τὸ σῶμα Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι καθαρᾷ. 59 {NEQ} {NEQ} Joseph took the body and wrapped it in a long sheet of clean linen cloth .
Mark.15:43 43ἐλθὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἁριμαθαίας (εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.) τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πειλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 43 {RPT} Joseph {NEQ} of Arimathea took a risk and went to {NEQ} Pilate and asked for {NEQ} Jesus' {NEQ} body . ( Joseph was an honored member of the high council , and {NEQ} he was waiting for the Kingdom of {NEQ} God to come . )
Mark.15:45 45καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος, ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ Ἰωσήφ. 45 {NEQ} The officer confirmed that Jesus was dead , so Pilate told {NEQ} Joseph he could have the body .
Luke.1:27 27πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυείδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 27 to a virgin {NEQ} named {RPT} {RPT} Mary . She was engaged to be married to a man {RPT} named Joseph , a descendant of King David .
Luke.2:4 4ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ἐκ πόλεως Ναζαρέτ, εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυείδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ· 4 And because Joseph was a descendant of King David , he had to go {NEQ} {NEQ} to Bethlehem in {NEQ} Judea , David’s {RPT} ancient home . {NEQ} {NEQ} He traveled there from the village of Nazareth in {NEQ} Galilee .
Luke.2:16 16καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσήφ· καὶ τὸ βρέφος, κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ. 16 {NEQ} They hurried to the village and found {RPT} {NEQ} Mary and {RPT} Joseph . And there was the baby , lying in the manger .
Luke.3:23 23καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα· ὢν υἱός ὡς ἐνομίζετο Ἰωσήφ. τοῦ Ἡλεί. 23 {NEQ} {RPT} Jesus was about thirty years old when he began his public ministry . Jesus was known as the son of Joseph . Joseph was the son of Heli .
Luke.3:24 24τοῦ Ματθάτ. τοῦ Λευεί. τοῦ Μελχεί. τοῦ Ἰανναί. τοῦ Ἰωσήφ. 24 Heli was the son of Matthat . Matthat was the son of Levi . Levi was the son of Melki . Melki was the son of Jannai . Jannai was the son of Joseph .
Luke.3:30 30τοῦ Συμεών. τοῦ Ἰούδα. τοῦ Ἰωσήφ. τοῦ Ἰωνάμ. τοῦ Ἐλιακείμ. 30 Levi was the son of Simeon . Simeon was the son of Judah . Judah was the son of Joseph . Joseph was the son of Jonam . Jonam was the son of Eliakim .
Luke.4:22 22καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. καὶ ἔλεγον, Οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος; 22 {NEQ} Everyone spoke well of him and was amazed by the {NEQ} gracious words that came from {RPT} his {NEQ} lips . How can this be ? {NEQ} they asked . Isn’t this Joseph’s son ?
Luke.23:50 50καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ, βουλευτὴς ὑπάρχων· ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος, 50 Now there was {RPT} a good and righteous man named Joseph . He was a member of the Jewish high council ,
John.1:45 45εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ, ̔Ὸν ἔγραψεν Μωυσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν· Ἰησοῦν, υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. 45 Philip went to look for {NEQ} Nathanael and told him , We have found the very person Moses  *  and the prophets wrote about ! His name is Jesus , the son of {NEQ} Joseph from {NEQ} Nazareth .
John.4:5 5ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ἔδωκεν Ἰακὼβ τῷ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 5 Eventually he came to the {NEQ} Samaritan village of Sychar , near the field that Jacob gave to his {NEQ} son {RPT} Joseph .
John.6:42 42καὶ ἔλεγον, Οὐχὶ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς, υἱὸς Ἰωσήφ; οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα. πῶς νῦν λέγει ὅτι, Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα; 42 {NEQ} They said , Isn’t this Jesus , the son of Joseph ? We know his {NEQ} father and {NEQ} mother . How can he say , I came down from {NEQ} heaven ?
John.19:38 38μετὰ δὲ ταῦτα, ἠρώτησεν τὸν Πειλᾶτον, Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ κεκρυμμένος δέ (διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων), ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ· καὶ ἐπέτρεψεν Πειλᾶτος, ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ. 38 Afterward {NEQ} Joseph of Arimathea , {RPT} who had been a secret disciple of {NEQ} Jesus ( because he {NEQ} feared the Jewish leaders ) , asked {NEQ} Pilate for permission to take down {NEQ} Jesus' {NEQ} body . When {NEQ} Pilate gave permission , {NEQ} Joseph came and took the body away {RPT} .
Acts.1:23 23καὶ ἔστησαν δύο· Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν (ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος) καὶ Μαθθίαν. 23 So they nominated two men : Joseph {NEQ} called Barsabbas ( {NEQ} also known as Justus ) and Matthias .
Acts.4:36 36Ἰωσὴφ δέ, ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ἀπὸ τῶν ἀποστόλων (ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Υἱὸς Παρακλήσεως)· Λευείτης Κύπριος τῷ γένει. 36 For instance , there was Joseph , the one the apostles nicknamed Barnabas ( which means Son of Encouragement ) . He was from the tribe of Levi and came from the island of Cyprus .
Acts.7:9 9καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν Ἰωσήφ, ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον· καὶ ἦν θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ 9 {NEQ} These patriarchs were jealous of their brother {NEQ} Joseph , and they sold him to be a slave in Egypt . But {NEQ} God was with him
Acts.7:13 13καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ, ἐγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος τοῦ Ἰωσήφ. 13 {NEQ} The second time they went , Joseph revealed his identity to his {NEQ} brothers ,  *  and they were introduced to {NEQ} Pharaoh .
Acts.7:14 14ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο Ἰακώβ, τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν, ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε, 14 Then Joseph sent for his {NEQ} father , Jacob , and all his relatives to come to Egypt , seventy-five persons in all .
Acts.7:18 18ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος ἐπ᾽ Αἴγυπτον ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ. 18 But then a new king came to the throne of Egypt who knew nothing about {NEQ} Joseph .
Heb.11:21 21πίστει Ἰακώβ, ἀποθνῄσκων, ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ. 21 It was by faith that Jacob , when he was old and dying , blessed each of Joseph’s {NEQ} sons and bowed in worship as he leaned on his {NEQ} staff .
Heb.11:22 22πίστει Ἰωσήφ, τελευτῶν, περὶ τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημόνευσεν, καὶ περὶ τῶν ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο. 22 It was by faith that Joseph , when he was about to die , said confidently that the people of Israel {NEQ} would leave Egypt . He even commanded them to take his {NEQ} bones with them when they left .
Rev.7:8 8ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς Βενιαμεὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι 8 from {RPT} Zebulun 12,000 from {RPT} Joseph 12,000 from {RPT} Benjamin 12,000 {RPT}