The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἄγγελος (aggelos, 0032)

Meanings

[a] messenger, [the] angels, an angel, angel, angels, angels (messengers), by angels, messenger, messengers, of [the] angel, of an angel, of angels, to angels

Greek-English Concordance: 175 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:20 20ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων, Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυείδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου. τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου. 20 As he considered this {NEQ} , {NEQ} an angel of the Lord appeared to him in a dream . Joseph , son of David , the angel said , do not be afraid to take Mary as your {NEQ} wife . For the child within her was conceived by the {NEQ} Holy Spirit .
Matt.1:24 24ἐγερθεὶς δὲ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. 24 When {NEQ} {NEQ} Joseph woke up , he did as the angel of the Lord commanded {RPT} and took Mary as his {NEQ} wife .
Matt.2:13 13ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ. λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι, μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 13 {NEQ} After the wise men were gone , {NEQ} an angel of the Lord appeared to {NEQ} Joseph in a dream . Get up ! {NEQ} Flee to Egypt with the child and his {NEQ} mother , the angel said . {NEQ} Stay there until I tell you to return , because Herod is going to search for the child {NEQ} to kill him .
Matt.2:19 19τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ. 19 When {NEQ} {NEQ} Herod died , {NEQ} an angel of the Lord appeared in a dream to {NEQ} Joseph in Egypt .
Matt.4:6 6καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω. γέγραπται γὰρ ὅτι, Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ. καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 6 and said {RPT} , If you are the Son of {NEQ} God , jump off ! For the Scriptures say , He will order his {NEQ} angels to protect you . And they will hold you up with their hands so you won’t even hurt your {NEQ} foot on a stone . * 
Matt.4:11 11τότε ἀφίησιν αὐτὸν διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ. 11 Then the devil went away {RPT} , and angels came and took care of Jesus .
Matt.11:10 10οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 10 John is the man to whom the Scriptures refer when they say , Look , I am sending my {NEQ} messenger ahead of you , and he will prepare your {NEQ} way before you . * 
Matt.13:39 39 δὲ ἐχθρὸς σπείρας αὐτά ἐστιν διάβολος. δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. 39 {NEQ} The enemy who planted the weeds among the wheat is the devil . {NEQ} The harvest is the end of the world , * and the harvesters are the angels .
Matt.13:41 41ἀποστελεῖ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν. 41 The Son of {NEQ} Man will send his {NEQ} angels , and they will remove from his {NEQ} Kingdom everything that causes sin and all who do {NEQ} evil .
Matt.13:49 49οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος. ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων, 49 That is the way it will be at the end of the world . The angels will come and separate the wicked people from the righteous ,
Matt.16:27 27μέλλει γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 27 For the Son of {NEQ} Man will come with his {NEQ} angels in the glory of his {NEQ} Father and {NEQ} will judge all people according to their {NEQ} deeds .
Matt.18:10 10ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 10 Beware that you don’t look down on any of these {NEQ} little ones . For I tell you that in heaven their {NEQ} angels are always in the presence of my {RPT} heavenly {RPT} Father . * 
Matt.22:30 30ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται· ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσίν. 30 For when the dead rise , they will neither marry nor be given in marriage . In this respect they will be like the angels in {NEQ} heaven .
Matt.24:31 31καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων— ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν ἕως τῶν ἄκρων αὐτῶν. 31 And he will send out his {NEQ} angels with the mighty blast of a trumpet , and they will gather his {NEQ} chosen ones from all over the world * from the farthest ends of the earth and heaven {RPT} .
Matt.24:36 36περὶ δέ, τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ υἱός. εἰ μὴ πατὴρ μόνος. 36 However , no one knows the {NEQ} day or hour when these things will happen , not even the angels in {NEQ} heaven or the Son himself . * Only the Father knows .
Matt.25:31 31ὅταν δὲ ἔλθῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ. 31 But when the Son of {NEQ} Man * comes in his {NEQ} glory , and all the angels with him , then he will sit upon his glorious throne .
Matt.25:41 41τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων, Πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, οἱ κατηραμένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 41 Then the King will turn to those on the left and say , Away with you {RPT} , you cursed ones , into the {RPT} eternal fire {RPT} prepared for the devil and his {NEQ} demons . * 
Matt.26:53 53 δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων; 53 {NEQ} Don’t you realize that I could ask my {NEQ} Father for thousands * of angels to protect us , and he would send them {RPT} instantly ?
Matt.28:2 2καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ, καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον, καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 2 Suddenly there was a great earthquake ! For an angel of the Lord came down from heaven , {NEQ} {RPT} rolled aside the stone , and sat on it .
Matt.28:5 5ἀποκριθεὶς δὲ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν, Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς. οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν, τὸν ἐσταυρωμένον, ζητεῖτε· 5 Then the angel spoke to the women . Don’t be afraid {RPT} ! he said . {NEQ} {NEQ} I know you are looking for Jesus , who was crucified .
Mark.1:2 2καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ· Ἰδού, ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου. 2 just as the prophet {RPT} Isaiah had written : Look , I am sending my {NEQ} messenger ahead of you , and he will prepare your {NEQ} way . * 
Mark.1:13 13καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ. καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 13 {NEQ} {NEQ} where he was tempted by {NEQ} Satan for forty days . {NEQ} He was out among the wild animals , and {NEQ} angels took care of him .
Mark.8:38 38ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 38 If anyone is ashamed of me and my {NEQ} message in these {NEQ} adulterous and sinful days , {NEQ} the Son of {NEQ} Man will be ashamed of that person when he returns in the glory of his {NEQ} Father with the {RPT} holy angels .
Mark.12:25 25ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται. ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 25 For when the dead rise , they will neither marry nor be given in marriage . In this respect they will be like the angels in {NEQ} heaven .
Mark.13:27 27καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων— ἀπ᾽ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. 27 And he will send out his angels {NEQ} to gather his {NEQ} chosen ones from all over the world * from the farthest ends of the earth and heaven .
Mark.13:32 32περὶ δέ, τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ υἱός· εἰ μὴ πατήρ. 32 However , no one knows the day {RPT} or {NEQ} hour when these things will happen , not even the angels in heaven or the Son himself . Only the Father knows .
Luke.1:11 11ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου, ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. 11 While Zechariah was in the sanctuary , an angel of the Lord appeared {NEQ} to him , standing to the right of the {RPT} incense altar .
Luke.1:13 13εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία. διότι εἰσηκούσθη δέησίς σου, καὶ γυνή σου, Ἐλεισάβετ, γεννήσει υἱόν σοι. καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάνην. 13 But the angel said {RPT} {RPT} , Don’t be afraid , Zechariah ! {NEQ} God has heard your {NEQ} prayer . {NEQ} Your {NEQ} wife , Elizabeth , will give you a son , and you are to name him John .
Luke.1:18 18καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης, καὶ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 18 {NEQ} Zechariah said to the angel , How can I be sure this will happen ? I’m {NEQ} an old man now , and my {NEQ} wife is also well along in {NEQ} years {RPT} .
Luke.1:19 19καὶ ἀποκριθεὶς ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ εἰμι Γαβριήλ· παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα. 19 Then the angel said {RPT} , I am Gabriel ! I stand in the very presence of {NEQ} God . {NEQ} It was he who sent me {RPT} {RPT} {RPT} to bring you {NEQ} this good news !
Luke.1:26 26ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ, ἀπεστάλη ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ὄνομα Ναζαρέτ, 26 In {NEQ} the {RPT} sixth month of Elizabeth’s pregnancy , {RPT} {NEQ} God sent the angel Gabriel to {RPT} Nazareth , a village in {NEQ} Galilee ,
Luke.1:30 30καὶ εἶπεν ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ. 30 Don’t be afraid , Mary , the angel {NEQ} told her , for you have found favor with {NEQ} God !
Luke.1:34 34εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο; ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω. 34 Mary asked {NEQ} {NEQ} the angel , But how can this happen ? I am a virgin .
Luke.1:35 35καὶ ἀποκριθεὶς ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι. διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον, κληθήσεται υἱὸς θεοῦ. 35 {NEQ} The angel replied {RPT} , The Holy Spirit will come upon you , and the power of the Most High will overshadow you . So {NEQ} the baby to be born will be holy , and he will be called the Son of God .
Luke.1:38 38εἶπεν δὲ Μαριάμ, Ἰδοὺ δούλη κυρίου. γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῆς ἄγγελος. 38 {NEQ} Mary responded , I am the Lord’s {NEQ} servant . May everything you have said about me come true . And then the angel left {RPT} her .
Luke.2:9 9καί, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς. καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, 9 Suddenly , an angel of the Lord appeared among them , and the radiance of the Lord’s glory surrounded them . {NEQ} They were terrified ,
Luke.2:10 10καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε. ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ. 10 but the angel reassured them . Don’t be afraid ! {NEQ} he said . {NEQ} I bring you good news that will bring great joy to all {NEQ} people .
Luke.2:13 13καὶ ἐξαίφνης, ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων· 13 {NEQ} Suddenly , the angel was joined by a vast host of others the armies of heaven praising {NEQ} God and saying ,
Luke.2:15 15καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεέμ· καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 15 {NEQ} {NEQ} When the angels had {RPT} returned {RPT} to {NEQ} heaven , the shepherds said to each other , Let’s go {NEQ} to Bethlehem ! {NEQ} Let’s see this {NEQ} thing that has happened , which the Lord has told us about .
Luke.2:21 21καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτώ, τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. 21 {NEQ} Eight days later , when the baby was {NEQ} circumcised , {NEQ} he was named {RPT} Jesus , the name given him by the angel even before he was conceived .
Luke.4:10 10γέγραπται γὰρ ὅτι, Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε. 10 For the Scriptures say , He will order his {NEQ} angels to protect {RPT} and guard you .
Luke.7:24 24ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάνου, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάνου· Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 24 {NEQ} After John’s {NEQ} disciples left , Jesus began talking about him to the crowds . What kind of man did you go into the wilderness to see ? Was he a weak reed , swayed by every breath of wind ?
Luke.7:27 27οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδού, ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 27 John is the man to whom the Scriptures refer when they say , Look , I am sending my {NEQ} messenger ahead of you , and he will prepare your {NEQ} way before you . * 
Luke.9:26 26ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 26 If anyone is ashamed of me and my {NEQ} message , the Son of {NEQ} Man will be ashamed of that person when he returns in his {NEQ} glory and in the glory of the Father and the holy angels .
Luke.9:52 52καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν, ὡς ἑτοιμάσαι αὐτῷ. 52 {NEQ} He sent messengers ahead {RPT} {NEQ} to a Samaritan village to prepare for his arrival .
Luke.12:8 8λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. 8 {NEQ} I tell you the truth , everyone who acknowledges {RPT} me publicly here on earth , the Son of {NEQ} Man * will also acknowledge {RPT} {RPT} in the presence of {NEQ} God’s {NEQ} angels .
Luke.12:9 9 δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. 9 But anyone who denies me here on earth will be denied before {NEQ} God’s {NEQ} angels .
Luke.15:10 10οὕτως λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. 10 In the same way {NEQ} {RPT} , there is joy in the presence of {NEQ} God’s {NEQ} angels {RPT} when even one sinner repents .
Luke.16:22 22ἐγένετο δέ, ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ. ἀπέθανεν δὲ καὶ πλούσιος καὶ ἐτάφη, 22 Finally , the poor man died and was carried by the angels {RPT} to be with Abraham . * {NEQ} The rich man also died and was buried ,
Luke.22:43 43ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν. 43 Then an angel from {NEQ} heaven appeared {RPT} and strengthened him .
Luke.24:23 23καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθαν λέγουσαι, καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. 23 {NEQ} They said his {NEQ} body was missing , and they had seen angels who told them Jesus is alive !
John.1:51 51καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 51 Then he said {RPT} , I tell you the truth , you will all see {NEQ} heaven open and the angels of {NEQ} God going up and down on the Son of {NEQ} Man , the one who is the stairway between heaven and earth . * 
John.12:29 29 οὖν ὄχλος ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν, βροντὴν γεγονέναι, ἄλλοι ἔλεγον ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. 29   {NEQ} When the crowd {NEQ} {NEQ} heard the voice , some thought it was thunder , while others declared an angel had spoken to him .
John.20:12 12καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσὶν ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 12 {NEQ} She saw two white-robed angels , one sitting at the head and the other at the foot of the place where the body of {NEQ} Jesus had been lying .
Acts.5:19 19ἄγγελος δὲ κυρίου διὰ νυκτός, ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών τε αὐτούς. εἶπεν, 19 But an angel of the Lord came at night , opened the gates of the jail , and brought them out . Then he told them ,
Acts.6:15 15καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν πάντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ, εἶδαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου. 15 At this point everyone in the high council stared at Stephen , because his {NEQ} face became as bright as {RPT} an angel’s .
Acts.7:30 30καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα, ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινά, ἄγγελος ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου. 30 {NEQ} Forty years later , in the desert {NEQ} near Mount Sinai , an angel appeared to Moses in the flame of a burning bush .
Acts.7:35 35τοῦτον τὸν Μωυσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες, Τίς σὲ κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν; τοῦτον θεὸς καὶ ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέσταλκεν, σὺν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ. 35 So God sent back the same {NEQ} man {RPT} his people had previously rejected when they demanded , Who made you a ruler and judge over us ? Through the angel who appeared to him in the burning bush , {NEQ} God sent Moses to be their ruler and savior .
Acts.7:38 38οὗτός ἐστιν γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ, μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινά, καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν. ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμῖν. 38 Moses was {NEQ} with our {NEQ} {NEQ} ancestors , the assembly of God’s people in the wilderness , when the angel {NEQ} spoke to him at {NEQ} Mount Sinai . And there Moses received life-giving words to pass on to us . * 
Acts.7:53 53οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. 53 {NEQ} You deliberately disobeyed God’s law , even though you received it from the hands of angels .
Acts.8:26 26ἄγγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον λέγων, Ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Γάζαν αὕτη ἐστὶν ἔρημος. 26 As for Philip , an angel of the Lord said to him , Go south * down the {NEQ} desert road that runs from Jerusalem to Gaza {RPT} .
Acts.10:3 3εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς, ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας, ἄγγελον τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτόν. καὶ εἰπόντα αὐτῷ, Κορνήλιε. 3 {NEQ} One afternoon about three o’clock , he had a vision in which he saw an angel of {NEQ} God coming toward him . Cornelius ! {NEQ} the angel said {RPT} .
Acts.10:7 7ὡς δὲ ἀπῆλθεν ἄγγελος λαλῶν αὐτῷ, φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ, τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ. 7 As soon as {NEQ} the angel was gone {RPT} {RPT} {RPT} , Cornelius called two of his household servants and a devout soldier , one of his personal attendants .
Acts.10:22 22οἱ δὲ εἶπαν, Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης· ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων. ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ. 22 {NEQ} {NEQ} They said , We were sent by Cornelius , a Roman officer . He is a devout and God-fearing man , {NEQ} well respected by all the Jews . A holy angel instructed him to summon you to his {NEQ} house so that he can hear your message .
Acts.11:13 13ἀπήγγειλεν δὲ ἡμῖν πῶς εἶδεν τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα, Ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον· 13 {NEQ} He told us how an angel had appeared to him in his {NEQ} home and had told him , Send messengers to Joppa , and summon a man named Simon Peter .
Acts.12:7 7καὶ ἰδού, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι. πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστα· ἐν τάχει. καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. 7 Suddenly , {NEQ} there was a bright light in the cell , and an angel of the Lord stood before Peter . {NEQ} The angel struck him on the side to awaken him and said , Quick ! Get up ! And the chains fell off {RPT} his {NEQ} wrists .
Acts.12:8 8εἶπεν δὲ ἄγγελος πρὸς αὐτόν, Ζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. ἐποίησεν δὲ οὕτως. καὶ λέγει αὐτῷ, Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. 8 Then the angel told him , Get dressed and put on your {NEQ} sandals . And he did . Now put on your {NEQ} coat and follow me , {NEQ} the angel ordered {RPT} .
Acts.12:9 9καὶ ἐξελθών, ἠκολούθει. καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου· ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν. 9 So Peter left the cell , following the angel . But all the time he thought it was a vision . {NEQ} He didn’t realize {NEQ} it was actually happening .
Acts.12:10 10διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλθαν ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοῖς. καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ἄγγελος ἀπ᾽ αὐτοῦ. 10 {NEQ} They passed the first and second guard posts and came to the {RPT} iron gate {RPT} leading to the city , and this opened for them all by itself . So they passed through and started walking down the street , and then the angel suddenly left {RPT} him .
Acts.12:11 11καὶ Πέτρος ἐν ἑαυτῷ γενόμενος εἶπεν, Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων. 11 {NEQ} {NEQ} Peter finally came to his senses . {NEQ} It’s really true ! he said . {NEQ} The Lord has sent his {NEQ} angel and saved me from Herod and from what the {NEQ} Jewish leaders * had planned to do to me !
Acts.12:15 15οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπαν, Μαίνῃ. δὲ διισχυρίζετο οὕτως ἔχειν, οἱ δὲ ἔλεγον, ἄγγελός ἐστιν αὐτοῦ. 15 You’re out of your mind ! {RPT} {NEQ} {RPT} they said . {NEQ} {RPT} When she insisted , {RPT} {NEQ} they decided , It must be his {NEQ} angel .
Acts.12:23 23παραχρῆμα δέ, ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ θεῷ· καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν. 23 Instantly , an angel of the Lord struck Herod with a sickness , because he accepted the people’s worship instead of giving the glory to {NEQ} God . So he was consumed with worms and died .
Acts.23:8 8Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα, Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα. 8 for {NEQ} the Sadducees say there is no resurrection or angels or spirits , but the Pharisees believe in all of these .
Acts.23:9 9ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη. καὶ ἀναστάντες τινὲς τῶν γραμματέων τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο. λέγοντες, Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἄγγελος. 9 So there was a great uproar . Some of the teachers of religious law who were {NEQ} Pharisees {NEQ} jumped up and began to argue forcefully . We see nothing wrong with {NEQ} him , they shouted . Perhaps a spirit or an angel spoke to him .
Acts.27:23 23παρέστη γάρ μοι ταύτῃ τῇ νυκτὶ τοῦ θεοῦ οὗ εἰμὶ καὶ λατρεύω, ἄγγελος· 23 For last {NEQ} night an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood beside me ,
Rom.8:38 38πέπεισμαι γὰρ ὅτι· οὔτε θάνατος οὔτε ζωή, οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαί, οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα— οὔτε δυνάμεις· 38 And I am convinced that nothing can ever separate us from God’s love . Neither death nor life , neither angels nor demons , * neither our fears for today nor our worries about tomorrow not even the powers of hell can separate us from God’s love .
1Cor.4:9 9δοκῶ γάρ, θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους· ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ— καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 9 Instead , I sometimes think {NEQ} God has put us {NEQ} apostles on display , like prisoners of war at the end of a victor’s parade , condemned to die . {NEQ} We have become a spectacle to the entire world to people and angels alike .
1Cor.6:3 3οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν, μήτιγε βιωτικά; 3 Don’t you realize that we will judge angels ? So you should surely be able to resolve ordinary disputes in this life .
1Cor.11:10 10διὰ τοῦτο, ὀφείλει γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, διὰ τοὺς ἀγγέλους. 10 For this reason , and because the angels are watching , a woman should wear a covering on her head to show she is under authority . * 
1Cor.13:1 1ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν κύμβαλον ἀλαλάζον. 13:1 If I could speak all the languages of {NEQ} earth and of {NEQ} angels , but didn’t love others , I would only be a noisy gong or a clanging cymbal .
2Cor.11:14 14καὶ οὐ θαῦμα· αὐτὸς γὰρ Σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός. 14 But I am not surprised ! Even {NEQ} Satan disguises himself as an angel of light .
2Cor.12:7 7καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων. διὸ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος Σατανᾶ ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. 7 even though I have received such wonderful revelations from God . So to keep me from becoming proud , I was given a thorn in my flesh , a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud .
Gal.1:8 8ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ, εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾽ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 8 Let God’s curse fall on anyone , including us or even an angel from heaven , who preaches a different kind of Good News than {RPT} the one we preached to you .
Gal.3:19 19τί, οὖν, νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη· ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ἐπήγγελται· διαταγεὶς δι᾽ ἀγγέλων, ἐν χειρὶ μεσίτου. 19 Why , then , was the law given ? It was given alongside the promise to show people their sins . But the law was designed to last only until the coming of the child who was promised . God gave his law through angels to Moses , who was the mediator between God and the people .
Gal.4:14 14καὶ τὸν πειρασμὸν ὑμῶν ἐν τῇ σαρκί μου· οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε· ἀλλά, ὡς ἄγγελον θεοῦ ἐδέξασθέ με ὡς Χριστὸν Ἰησοῦν. 14 But even though my condition {NEQ} tempted you to reject me , you did not despise me or turn me away . No , you took me in and cared for me as though I were an angel from God or even Christ Jesus himself .
Col.2:18 18μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἑόρακεν ἐμβατεύων· εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 18 Don’t let anyone condemn you by insisting on pious self-denial or the worship of {NEQ} angels , * saying they have had visions about these things . Their sinful minds have made them proud ,
2Thes.1:7 7καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις ἄνεσιν μεθ᾽ ἡμῶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ· μετ᾽ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ, 7 And God will provide rest for you who are being persecuted and also for us when the Lord Jesus {NEQ} appears from heaven . He will come with his mighty angels ,
1Tim.3:16 16καὶ ὁμολογουμένως, μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι· ὤφθη ἀγγέλοις ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν· ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ. 16 Without question , this is the great mystery of our faith * : Christ * was revealed in a human body and vindicated by the Spirit . * He was seen by angels and announced to the nations . He was believed in throughout the world and taken to heaven in glory .
1Tim.5:21 21διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν. 21 I solemnly command you in the presence of {NEQ} God and Christ Jesus and the highest angels to obey these instructions without taking sides or showing favoritism to anyone .
Heb.1:4 4τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων, ὅσῳ διαφορώτερον παρ᾽ αὐτούς, κεκληρονόμηκεν ὄνομα. 4 This shows that the Son is far greater than the angels , just as the name God gave him is greater than their names .
Heb.1:5 5τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων· Υἱός μου εἶ σύ· ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε· καὶ πάλιν, Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν; 5 For God never said to any angel what he said to Jesus : You are my Son . Today I have become your Father . * God also said , I will be his Father , and he will be my Son . * 
Heb.1:6 6ὅταν δὲ πάλιν, εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει, Καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι θεοῦ. 6 And when {NEQ} he brought his supreme * Son into the world , God said , * {NEQ} Let all of God’s angels worship him . * 
Heb.1:7 7καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους, λέγει, ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα· 7 Regarding the angels , he says , He sends his {NEQ} angels like the winds , {NEQ} his {NEQ} servants like flames of fire . * 
Heb.1:13 13πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου, ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 13 And God never said to any of the angels , Sit in the place of honor at my right hand until I humble your {NEQ} enemies , making them a footstool under your {NEQ} feet . * 
Heb.2:2 2εἰ γὰρ δι᾽ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν· 2 For {NEQ} the message God delivered through angels has always stood firm , and every violation of the law and every act of disobedience was punished .
Heb.2:5 5οὐ γάρ, ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν, περὶ ἧς λαλοῦμεν. 5 And furthermore , it is not angels who will control the future {RPT} world {RPT} we are talking about .
Heb.2:7 7ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν· 7 Yet you made them only a little lower than the angels and crowned them with glory and honor . * 
Heb.2:9 9τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους ἠλαττωμένον, βλέπομεν Ἰησοῦν· διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον· ὅπως, χάριτι θεοῦ, ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου. 9   What we do see is Jesus , who {NEQ} {NEQ} {NEQ} was given a position a little lower than the angels ; and because he {NEQ} suffered {NEQ} death for us , he is now crowned with glory and honor . Yes , by God’s grace , Jesus tasted death for everyone .
Heb.2:16 16οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται· ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 16 We {NEQ} also know that the Son did not come to help angels ; {NEQ} he came to help the descendants of Abraham .
Heb.12:22 22ἀλλά, προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει, καὶ πόλει θεοῦ ζῶντος, Ἰερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων πανηγύρει. 22 No , you have come to Mount Zion , {NEQ} to the city of the living God , the heavenly Jerusalem , and to countless thousands of angels in a joyful gathering .
Heb.13:2 2τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε, διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. 2 Don’t forget to show {NEQ} hospitality to strangers , for some who have done this have entertained angels without realizing it !
Jas.2:25 25ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ πόρνη· οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη— ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα; 25 {NEQ} Rahab the prostitute is another example . {NEQ} She was shown to be right with God by her actions when she hid those messengers and sent them safely away by a different road .
1Pet.1:12 12οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά· νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ· εἰς ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι. 12 They were told that their messages were not for themselves , but for you . And now this Good News {RPT} has been announced to you by those who preached {RPT} in the power of the Holy Spirit sent from heaven . It is all so wonderful that even the angels are eagerly watching these things happen .
1Pet.3:22 22ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, πορευθεὶς εἰς οὐρανόν· ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων. 22 Now Christ has gone to heaven . He is seated in the place of honor next to {NEQ} God , and all the angels and authorities and powers accept his authority .
2Pet.2:4 4εἰ γὰρ θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο· ἀλλὰ σειροῖς ζόφου, ταρταρώσας, παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους· 4 For {NEQ} God did not spare even the angels who sinned . {NEQ} He threw them into hell , * in gloomy pits of darkness , * where they are being held until the day of judgment .
2Pet.2:11 11ὅπου, ἄγγελοι ἰσχύι καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες, οὐ φέρουσιν κατ᾽ αὐτῶν παρὰ κυρίου βλάσφημον κρίσιν. 11 But the angels , who are far greater in power and strength , do not dare to bring from the Lord * a charge of blasphemy against those supernatural beings .
Jude.1:6 6ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον· εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας, δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν. 6 And I remind you of the angels who did not stay within the limits of authority God gave {NEQ} them but left the place where they belonged . God has kept them securely chained in prisons of darkness , waiting for the great day of judgment .
Rev.1:1 1Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ θεὸς δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάνῃ. 1:1 This is a revelation from * Jesus Christ , which {NEQ} God gave him to show {NEQ} his servants the events that must soon * take place . He sent an angel {RPT} {NEQ} to present this revelation to his {NEQ} servant John ,
Rev.1:20 20τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς· οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσίν, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν. 20 This is the meaning of the mystery of the seven stars {RPT} you saw in my {NEQ} right hand and the seven {RPT} gold lampstands : The seven stars are the angels * of the seven churches , and the {RPT} seven lampstands are the seven churches .
Rev.2:1 1τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν· 2:1 Write this letter to the angel * of the church in Ephesus . This is the message from the one who holds the seven stars in his {NEQ} right hand , the one who walks among the seven gold {RPT} lampstands :
Rev.2:8 8καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει πρῶτος καὶ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν· 8 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Smyrna . This is the message from the one who is the First and the Last , who was dead but is now alive :
Rev.2:12 12καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν· 12 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Pergamum . This is the message from the one with the {RPT} sharp {RPT} two-edged sword :
Rev.2:18 18καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ· 18 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Thyatira . This is the message from the Son of {NEQ} God , whose {NEQ} eyes are {RPT} like flames of fire , {NEQ} whose feet {RPT} are like polished bronze :
Rev.3:1 1καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας· Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς— καὶ νεκρὸς εἶ. 3:1 {NEQ} Write this letter to the angel * of the church in Sardis . This is the message from the one who has the sevenfold Spirit * of {NEQ} God and the seven stars : I know all the things you do , and that you have a reputation for being alive but you are dead .
Rev.3:5 5 νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς. καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. 5 All who are victorious {NEQ} will be clothed in white . {NEQ} I will never erase their {NEQ} names from {RPT} the Book of {RPT} Life , but I will announce before my {NEQ} Father and his {NEQ} {RPT} angels that they are mine .
Rev.3:7 7καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει ἅγιος ἀληθινός, ἔχων τὴν κλεῖν Δαυείδ· ἀνοίγων, καὶ οὐδεὶς κλείσει· καὶ κλείων, καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει· 7 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Philadelphia . This is the message from the one who is holy and {RPT} true , the one who has the key of David . What he opens , {NEQ} no one can close ; and what he closes , {NEQ} no one can open : * 
Rev.3:14 14καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει ἀμήν— μάρτυς πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ· 14 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Laodicea . This is the message from the one who is the Amen the {RPT} faithful and true witness , the beginning * of {NEQ} God’s new {NEQ} creation :
Rev.5:2 2καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρόν, κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ· Τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ; 2 And I saw a strong angel , who shouted with a loud voice : Who is worthy to break the seals on this scroll and open it ?
Rev.5:11 11καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων. 11 Then I looked again , and I heard the voices {RPT} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} of thousands and millions of angels around the throne and of the living beings and the elders .
Rev.7:1 1μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης, μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον. 7:1 Then I saw four angels standing at the four corners of the earth , holding back the four winds {RPT} {RPT} so they did not blow on the earth or {RPT} the sea , or even on any tree .
Rev.7:2 2καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος. καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις, οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, 2 And I saw another angel coming up from the east , carrying the seal of the living God . And he shouted to those four angels , who had been given {RPT} power to harm {RPT} land and {RPT} sea ,
Rev.7:11 11καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων. καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ. 11 And all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living beings . And they fell before the throne with their {NEQ} faces to the ground and worshiped {NEQ} God .
Rev.8:2 2καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν, καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες. 2 {NEQ} I saw the seven angels who stand before {NEQ} God , and they were given seven trumpets .
Rev.8:3 3καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν. καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλά ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων, ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου. 3 Then another angel with a gold incense burner came and stood at the altar . And a great amount of incense was given to him to mix with the prayers {NEQ} of {NEQ} God’s people as an offering on the {RPT} gold altar {RPT} before the throne .
Rev.8:4 4καὶ ἀνέβη καπνὸς τῶν θυμιαμάτων, ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων, ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 4 {NEQ} The smoke of the incense , mixed with the prayers {NEQ} of God’s holy people , ascended up to {NEQ} God from the altar where the angel had poured them out .
Rev.8:5 5καὶ εἴληφεν ἄγγελος τὸν λιβανωτόν καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναί, καὶ ἀστραπαί, καὶ σεισμός. 5 Then the angel filled {RPT} the incense burner with {NEQ} fire from the altar and threw it down upon the earth ; and thunder crashed , {NEQ} lightning flashed , and there was a terrible earthquake .
Rev.8:6 6καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν αὑτοὺς ἵνα σαλπίσωσιν. 6 Then the seven angels {RPT} with the seven trumpets prepared to blow their mighty blasts .
Rev.8:8 8καὶ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα, 8 Then the second angel blew his trumpet , and {NEQ} a great mountain of fire was thrown into the sea . {NEQ} One-third of the water in the sea became blood ,
Rev.8:10 10καὶ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας, καιόμενος ὡς λαμπάς. καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων· 10 Then the third angel blew his trumpet , and a great star fell from the sky , burning like a torch . {NEQ} It fell on one-third of the rivers and on the springs of {NEQ} water .
Rev.8:12 12καὶ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου, καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης, καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ· τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ νὺξ ὁμοίως. 12 Then the fourth angel blew his trumpet , and one-third of the sun was struck , and one-third of the moon , and one-third of the stars , and they {RPT} {RPT} became dark . And one-third of the day was dark {RPT} , and also one-third of the night .
Rev.8:13 13καὶ εἶδον· καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ, Οὐαί, οὐαί, οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν. 13 Then I looked , and I heard a single eagle crying loudly as it flew through the air , Terror , terror , terror to all who belong to this world because of what will happen when the last {NEQ} three angels blow their {NEQ} trumpets .
Rev.9:1 1καὶ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου. 9:1 Then the fifth angel blew his trumpet , and I saw a star that had fallen to {NEQ} earth from the sky , and he was given the key to the shaft of the bottomless pit . * 
Rev.9:11 11ἔχουσιν ἐπ᾽ αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνομα αὐτῷ Ἑβραϊστί Ἀβαδδών, καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων. 11 Their king is the angel from the bottomless pit ; his name in Hebrew is Abaddon , and in {NEQ} Greek , {NEQ} {NEQ} Apollyon the Destroyer .
Rev.9:13 13καὶ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ· 13 Then the sixth angel blew his trumpet , and I heard a voice speaking from the four horns of the gold altar {RPT} that stands in the presence of {NEQ} God .
Rev.9:14 14λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ ἔχων τὴν σάλπιγγα, Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ. 14 And the voice said to the sixth angel who held the trumpet , Release the four angels who {RPT} are bound at the {RPT} great Euphrates River .
Rev.9:15 15καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτὸν ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων. 15 Then the four angels who had been prepared for this hour and day and month and year were turned loose to kill one-third of all the people on earth .
Rev.10:1 1καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ· καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός· 10:1 Then I saw another mighty angel coming down from {NEQ} heaven , surrounded by a cloud , with a rainbow over his {NEQ} head . {NEQ} His {NEQ} face shone like the sun , and his {NEQ} feet were like pillars of fire .
Rev.10:5 5καὶ ἄγγελος ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἦρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν οὐρανόν. 5 Then the angel {RPT} I saw standing on the sea and on the land raised his {RPT} right {RPT} hand toward {NEQ} heaven .
Rev.10:7 7ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ. ὡς εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας. 7   {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} When the seventh angel {NEQ} blows his trumpet , {NEQ} God’s {NEQ} mysterious plan {NEQ} will be fulfilled . It will happen just as he announced it to his {NEQ} servants the prophets .
Rev.10:8 8καὶ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πάλιν λαλοῦσαν μετ᾽ ἐμοῦ καὶ λέγουσαν· ̔Ύπαγε λάβε τὸ βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 8 Then the voice from {NEQ} heaven spoke to me again {NEQ} : Go and take the {RPT} open scroll from the hand of the angel who {NEQ} is standing on the sea and on the land .
Rev.10:9 9καὶ ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει μοι, Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. 9 So I went to the angel and told him to give me the small scroll . Yes , take it and eat it , {NEQ} he said {RPT} . {NEQ} It will be sweet as honey in {NEQ} your mouth , but it will turn sour in your {NEQ} stomach !
Rev.10:10 10καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου, καὶ κατέφαγον αὐτό· καὶ ἦν ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ, καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη κοιλία μου. 10 So I took the small scroll from the hand of the angel , and I ate it ! {NEQ} It was sweet in my {NEQ} mouth , but when I swallowed it , it turned sour in my {NEQ} stomach .
Rev.11:15 15καὶ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες· Ἐγένετο βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 15 Then the seventh angel blew his trumpet , and there were loud voices shouting in {NEQ} heaven : The world has now become the Kingdom of our {NEQ} Lord and of his {NEQ} Christ , * and he will reign forever and ever .
Rev.12:7 7καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ· Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος καὶ δράκων ἐπολέμησεν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ. 7 Then there was war in {NEQ} heaven . {NEQ} Michael and his {NEQ} angels {NEQ} fought against the dragon {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} and his {NEQ} angels .
Rev.12:9 9καὶ ἐβλήθη δράκων μέγας— ὄφις ἀρχαῖος καλούμενος διάβολος, καὶ Σατανᾶς, πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην— ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 9 {NEQ} {RPT} This {RPT} great dragon the {RPT} ancient serpent {RPT} called the devil , or {RPT} Satan , the one deceiving the whole world was thrown down to the earth with all his angels {NEQ} {RPT} {RPT} .
Rev.14:6 6καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς— καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος, καὶ φυλήν, καὶ γλῶσσαν, καὶ λαόν. 6 And I saw another angel flying through the sky , carrying the eternal Good News to proclaim to the people who belong to this world {NEQ} to every nation , {NEQ} tribe , {NEQ} language , and people .
Rev.14:8 8καὶ ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησεν, λέγων, ̓Έπεσεν— ἔπεσεν Βαβυλὼν μεγάλη— ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη. 8 Then another angel followed him through the sky , shouting , Babylon is fallen that great city is fallen because she made all the nations of the world drink {NEQ} {NEQ} the wine of her {NEQ} passionate {NEQ} immorality .
Rev.14:9 9καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς, λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ 9 Then a third angel followed them , shouting , {NEQ} Anyone who worships the beast and his {NEQ} statue or who accepts his mark on the forehead or on the {RPT} hand
Rev.14:10 10καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ· τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ· καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. 10 {NEQ} {RPT} must drink {NEQ} the wine of {NEQ} God’s {NEQ} anger . {NEQ} It has been poured full strength into God’s {NEQ} cup of {NEQ} wrath . And they will be tormented with fire and burning sulfur in the presence of the holy {RPT} angels and the Lamb .
Rev.14:15 15καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν ὥρα θερίσαι· ὅτι ἐξηράνθη θερισμὸς τῆς γῆς. 15 Then another angel came from the Temple and shouted to the one sitting on the cloud , Swing the sickle {RPT} {NEQ} {RPT} , for the time of harvest has come ; {NEQ} the crop on {NEQ} earth is ripe .
Rev.14:17 17καί, ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. 17 After that , another angel came from the Temple {RPT} in {NEQ} heaven , and he also had a sharp sickle .
Rev.14:18 18καὶ ἄλλος ἄγγελος, ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός· καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς. 18 Then another angel , who had power to destroy with {NEQ} fire , came from {RPT} the altar . {NEQ} He shouted to the angel with the {RPT} sharp sickle , Swing your {RPT} sickle {RPT} {RPT} {NEQ} now to gather the clusters of grapes from the vines of the earth , for they {RPT} are ripe for judgment .
Rev.14:19 19καὶ ἔβαλεν ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν καὶ ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν μέγαν. 19 So the angel swung his {NEQ} sickle over the earth and loaded the grapes into the {RPT} great winepress of {NEQ} God’s {NEQ} wrath .
Rev.15:1 1καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστόν· ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη θυμὸς τοῦ θεοῦ. 15:1 Then I saw in {NEQ} heaven another marvelous event {NEQ} of great significance . Seven angels were holding the seven last plagues , which would bring {NEQ} God’s {NEQ} wrath to completion .
Rev.15:6 6καὶ ἐξῆλθαν οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ· ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς. 6 {NEQ} The seven angels who were holding the seven plagues came out {RPT} of the Temple . They were clothed in spotless white linen * {NEQ} with gold sashes across their chests .
Rev.15:7 7καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ, τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 7 Then one of the four living beings handed each of the seven angels a gold bowl filled with the wrath of {NEQ} God , who lives forever and ever .
Rev.15:8 8καὶ ἐγεμίσθη ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων. 8 {NEQ} The Temple was filled with smoke from {NEQ} God’s {NEQ} glory and {RPT} {RPT} power {RPT} . {NEQ} No one could enter {RPT} the Temple until the seven angels had completed pouring out the seven plagues .
Rev.16:1 1καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, Ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν. 16:1 Then I heard a mighty voice from the Temple say to the seven angels , Go your ways and pour out on the earth the seven bowls containing {RPT} God’s {RPT} wrath .
Rev.16:5 5καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, Δίκαιος εἶ, ὢν καὶ ἦν, ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας, 5 And I heard the angel who {NEQ} had authority over all water saying , You are just , O Holy One , who is and who always was , because you have sent these judgments .
Rev.17:1 1καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας καὶ ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ· λέγων, Δεῦρο, δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν· 17:1 One of the seven angels who had poured out the seven bowls {NEQ} came over and spoke to me . Come with me , he said , and I will show you the judgment that is going to come on the {RPT} great prostitute , who {RPT} rules over many waters .
Rev.17:7 7καὶ εἶπέν μοι ἄγγελος, Διὰ τί ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτὴν τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα. 7 Why are you so amazed ? {NEQ} the angel asked {RPT} . I will tell you the mystery of this woman and of the beast {NEQ} with {NEQ} seven heads and {NEQ} ten horns on which she sits .
Rev.18:1 1μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. 18:1 After all this I saw another angel come down from {NEQ} heaven with great authority , and the earth grew bright with his {NEQ} splendor .
Rev.18:21 21καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλινον μέγαν· καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων, Οὕτως, ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλών, μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι. 21 Then a mighty angel picked up a boulder the size of a huge millstone . {RPT} He threw it into the ocean and shouted , Just like this , the great city Babylon will be thrown down with violence and will never be found again .
Rev.19:17 17καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔκραξεν ἐν φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσι τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι· Δεῦτε, συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ θεοῦ· 17 Then I saw an angel standing in the sun , {NEQ} shouting to the vultures {RPT} flying high in the sky : Come ! Gather together for the {RPT} great banquet {NEQ} God has prepared .
Rev.20:1 1καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 20:1 Then I saw an angel coming down from {NEQ} heaven with the key to the bottomless pit * and a heavy chain in his {NEQ} hand .
Rev.21:9 9καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων καὶ ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ λέγων, Δεῦρο· δείξω σοι τὴν νύμφην, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου. 9 Then one of the seven angels who held the seven bowls containing the seven {RPT} last plagues came and said to me , Come with me ! I will show you the bride , the wife of the Lamb .
Rev.21:12 12ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα· καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἐστιν τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ· 12 The city wall was broad and high , with twelve gates guarded by twelve angels . And the names of the twelve tribes of Israel {RPT} were written {RPT} {NEQ} {NEQ} on the gates .
Rev.21:17 17καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν (μέτρον ἀνθρώπου, ἐστιν ἀγγέλου). 17 Then he measured the walls and found them to be 216 feet thick * ( according to the human standard used by the angel ) .
Rev.22:6 6καὶ εἶπέν μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί· καὶ κύριος θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν, ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. 6 Then the angel said to me , Everything you have heard and seen is trustworthy and true . {NEQ} The Lord {RPT} God , who inspires his prophets , * has sent his {NEQ} angel to tell his {NEQ} servants what will happen soon . * 
Rev.22:8 8κἀγώ, Ἰωάννης, ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα. 8 I , John , am the one who heard and saw all these things . And when I heard and saw them , I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me .
Rev.22:16 16ἐγώ, Ἰησοῦς, ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰμι ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυείδ· ἀστὴρ λαμπρός, πρωινός. 16 I , Jesus , have sent my {NEQ} angel to give you this message for the churches . I am both the source of David and the heir to his throne . * I am the {RPT} bright {RPT} morning star .