The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἄρα (ara, 0686)

Meanings

perhaps, so, then, therefore

Greek-English Concordance: 49 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.7:20 20ἄρα γε, ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. 20 Yes , just as you can identify a tree by its {NEQ} fruit , so you can identify people by their actions .
Matt.12:28 28εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ. 28 But if I am casting out {NEQ} demons by the Spirit of God , then the Kingdom of {NEQ} God has arrived among you .
Matt.17:26 26εἰπόντος δέ, Ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων· ἔφη αὐτῷ Ἰησοῦς, ̓Άρα γε, ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί. 26 They tax the people they have conquered , {NEQ} Peter replied . Well , then , {NEQ} Jesus said {RPT} , the citizens are free !
Matt.18:1 1ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες, Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; 18:1 About that {NEQ} time the disciples came to {NEQ} Jesus and asked , Who {NEQ} is greatest in the Kingdom of {NEQ} Heaven ?
Matt.19:25 25ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα. λέγοντες, Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; 25 {NEQ} {NEQ} The disciples were astounded . Then who in the world can be saved ? they asked .
Matt.19:27 27τότε ἀποκριθεὶς Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι. τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 27 Then {NEQ} Peter said to him , {NEQ} We’ve given up everything {NEQ} to follow you . What {NEQ} will we get ?
Matt.24:45 45τίς ἄρα ἐστὶν πιστὸς δοῦλος, καὶ φρόνιμος; ὃν κατέστησεν κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ· 45 A faithful , {NEQ} sensible servant is one {NEQ} {NEQ} to whom the master can give the responsibility of managing his other household servants and feeding them .
Mark.4:41 41καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν; ὅτι καὶ ἄνεμος καὶ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ. 41 {NEQ} The disciples were absolutely terrified . Who {NEQ} is this man ? {NEQ} they asked each other . {NEQ} Even the wind and {NEQ} waves obey him !
Mark.11:13 13καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ. καὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων. 13 {NEQ} He noticed a fig tree in full leaf a little way off , so he went over to see if he could find any figs {NEQ} {RPT} . But there were {RPT} only leaves because it was too early in the season for fruit .
Luke.1:66 66καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν λέγοντες, Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 66 Everyone who heard about it reflected on these events {RPT} and asked , What will {NEQ} this child turn out to be ? {NEQ} For the hand of the Lord was surely upon him in a special way .
Luke.8:25 25εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ποῦ πίστις ὑμῶν; φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν. λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν; ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει, καὶ τῷ ὕδατι καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 25 Then he asked them , Where is your {NEQ} faith ? {NEQ} The disciples were terrified and amazed . Who {NEQ} is this man ? they asked each other . When he gives a command , {NEQ} even the wind and {RPT} waves {NEQ} obey him !
Luke.11:20 20εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ. 20 But if I am casting out {NEQ} demons by the power of God , * then the Kingdom of {NEQ} God has arrived among you .
Luke.11:48 48ἄρα, μάρτυρές ἐστε καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν. ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε. 48 But in fact , you stand as witnesses who {NEQ} agree with what your {NEQ} ancestors did . {NEQ} They killed the prophets , {NEQ} and you join in their crime by building the monuments !
Luke.12:42 42καὶ εἶπεν κύριος, Τίς ἄρα ἐστὶν πιστὸς οἰκονόμος, φρόνιμος; ὃν καταστήσει κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον. 42 And the Lord replied , A faithful , {RPT} sensible servant is one to whom the master can give the responsibility of managing his other {NEQ} household servants and feeding them .
Luke.22:23 23καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν τοῦτο μέλλων πράσσειν. 23 {NEQ} The disciples began to ask each other which {NEQ} of them would {NEQ} ever do such a thing .
Acts.8:22 22μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης καὶ δεήθητι τοῦ κυρίου· εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἐπίνοια τῆς καρδίας σου, 22 {NEQ} Repent of your {NEQ} wickedness {NEQ} and pray to the Lord . Perhaps he will forgive {RPT} your {NEQ} evil thoughts ,
Acts.11:18 18ἀκούσαντες δὲ ταῦτα, ἡσύχασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν θεόν. λέγοντες, ̓Άρα καὶ τοῖς ἔθνεσιν θεὸς τὴν μετάνοιαν εἰς ζωὴν ἔδωκεν. 18 {NEQ} When the others heard this , they stopped objecting and began praising {NEQ} God . They said , We can see that {NEQ} God has also given the Gentiles the privilege of {NEQ} repenting of their sins and receiving eternal life .
Acts.12:18 18γενομένης δὲ ἡμέρας, ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις τί ἄρα Πέτρος ἐγένετο. 18 {NEQ} At dawn there was a great commotion among the soldiers about what {NEQ} had happened to {NEQ} Peter .
Acts.17:27 27ζητεῖν τὸν θεόν, εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν— καί γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα. 27 His purpose was for the nations to seek after {NEQ} God and perhaps feel their way toward him and find him though he is not far from any one of us .
Acts.21:38 38οὐκ ἄρα σὺ εἶ Αἰγύπτιος πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων; 38 Aren’t {NEQ} you the Egyptian who led a rebellion some {NEQ} time ago and took {NEQ} 4,000 members of the Assassins out into the desert ?
Rom.5:18 18ἄρα οὖν, ὡς δι᾽ ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα, οὕτως καὶ δι᾽ ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς· 18 Yes , {NEQ} {NEQ} Adam’s one sin brings condemnation for everyone , but {NEQ} Christ’s one act of righteousness brings a right relationship with God and new life for everyone .
Rom.7:3 3ἄρα οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρός, μοιχαλὶς χρηματίσει ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. 3 So while her husband is alive , she would be committing adultery if she married another man . But if her husband dies , she is free from that law and {NEQ} does not {RPT} commit adultery when she remarries .
Rom.7:21 21εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον, τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλόν, ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται. 21 {NEQ} I have discovered this principle of life that {NEQ} when I want to do what is right , {NEQ} I inevitably do what is wrong .
Rom.7:25 25χάρις δὲ τῷ θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν· αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοὶ̈ δουλεύω νόμῳ θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας. 25 {NEQ} Thank {NEQ} God ! The answer is in Jesus Christ our {NEQ} Lord . So you see how it is : In my {NEQ} {NEQ} mind I really want to obey God’s law , but {NEQ} because of my sinful nature I am a slave to sin .
Rom.8:1 1οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 8:1 So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus .
Rom.8:12 12ἄρα οὖν, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσμὲν οὐ τῇ σαρκὶ τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν· 12 Therefore , dear brothers and sisters , * you have no obligation {RPT} {RPT} to do what your sinful nature urges you {NEQ} to do .
Rom.9:16 16ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος· ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ. 16 So it is God who decides {NEQ} to show mercy . {NEQ} We can neither choose it nor {RPT} work for it .
Rom.9:18 18ἄρα οὖν, ὃν θέλει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει. 18 So you see , God chooses to show mercy to some , and he chooses to harden the hearts of others so they refuse to listen .
Rom.10:17 17ἄρα πίστις ἐξ ἀκοῆς, δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ. 17 So {NEQ} faith comes from hearing , {NEQ} that is , {NEQ} hearing the Good News about Christ .
Rom.14:12 12ἄρα οὖν, ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ θεῷ. 12 Yes , each of us will give a personal account to {NEQ} God .
Rom.14:19 19ἄρα οὖν, τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους. 19 So then , let us aim for {RPT} harmony in the church and {RPT} try to build {RPT} each other up .
1Cor.5:10 10οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου, τοῖς πλεονέκταις, καὶ ἅρπαξιν εἰδωλολάτραις. ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν. 10 But I wasn’t talking about unbelievers who indulge in sexual sin , or are {NEQ} greedy , or cheat people , or worship idols . {NEQ} {NEQ} You would have to leave {RPT} {RPT} {RPT} {NEQ} this world to avoid people like that .
1Cor.7:14 14ἡγίασται γὰρ ἀνὴρ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται γυνὴ ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφῷ· ἐπεὶ ἄρα, τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. 14 For the Christian wife brings holiness to her marriage , and the Christian husband * brings holiness to his marriage . Otherwise , your {NEQ} children would not be holy , but now they are holy .
1Cor.15:14 14εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ καὶ πίστις ὑμῶν. 14 And if Christ has not been raised , then all our preaching is useless , and your {NEQ} faith is useless .
1Cor.15:15 15εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ θεοῦ— ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν Χριστόν· ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται. 15 And we apostles would all be lying about {NEQ} God for we have said that {NEQ} God {NEQ} raised {NEQ} Christ from the grave . But that can’t be true if there is no resurrection of the dead .
1Cor.15:18 18ἄρα καί, οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο. 18 In that case , all who have died believing in Christ are lost !
2Cor.1:17 17τοῦτο οὖν βουλόμενος· μήτι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην; βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι ἵνα παρ᾽ ἐμοὶ τὸ Ναί ναὶ καὶ τὸ Οὔ οὔ; 17 {NEQ} You may be asking why I changed my {RPT} plan . Do you think I make my plans carelessly ? {NEQ} Do you think {RPT} I am like people of the world who {RPT} {NEQ} say {RPT} Yes when they really mean No ?
2Cor.5:14 14 γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς· κρίναντας τοῦτο ὅτι εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον. 14 Either way , {NEQ} Christ’s {NEQ} love controls us . * Since we believe {RPT} that Christ died for all , we also believe that we have all died to our old life . * 
2Cor.7:12 12ἄρα εἰ καί, ἔγραψα ὑμῖν οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος· ἀλλ᾽ ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 12 My purpose , then , was not to write about {RPT} who did the wrong or {RPT} who was wronged . I wrote to you so that in the sight of {NEQ} God {NEQ} you could see for yourselves how {NEQ} loyal you {RPT} are to us .
Gal.2:21 21οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν. 21 I do not treat the grace of {NEQ} God as meaningless . For if keeping the law could make us right with God , then there was no need for Christ to die .
Gal.3:7 7γινώσκετε, ἄρα, ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοι υἱοί εἰσιν Ἀβραάμ. 7 {RPT} The real children of Abraham , then , are {NEQ} those who put their faith in God .
Gal.3:29 29εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ· κατ᾽ ἐπαγγελίαν, κληρονόμοι. 29 And now that you belong to Christ , {NEQ} you are the true children * of {NEQ} Abraham . You are his heirs , and God’s promise to Abraham belongs to you .
Gal.5:11 11ἐγὼ δέ, ἀδελφοί— εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω— τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. 11 Dear brothers and sisters , * if I were still preaching that you must be circumcised as some say I do why am I still being persecuted ? If I were no longer preaching salvation through the cross of Christ , {NEQ} no one would be offended .
Gal.6:10 10ἄρα οὖν, ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας— μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως. 10 Therefore , whenever we have the opportunity , we should do {NEQ} good to everyone {NEQ} especially to those in the family of {NEQ} faith .
Eph.2:19 19ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι· ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων· καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ· 19 So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners . {NEQ} You are citizens along with all of God’s holy people . {NEQ} You are members of {NEQ} God’s family .
1Thes.5:6 6ἄρα οὖν, μὴ καθεύδωμεν ὡς οἱ λοιποί· ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν. 6 So be on your guard , not asleep like the others . {NEQ} Stay alert and be clearheaded .
2Thes.2:15 15ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι᾽ ἐπιστολῆς ἡμῶν. 15 With all these things in mind , dear brothers and sisters , stand firm and keep a strong grip on the teaching {RPT} we passed on to you both in person and by letter .
Heb.4:9 9ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ. 9 So there is a special rest * still waiting for the people of {NEQ} God .
Heb.12:8 8εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας ἧς μέτοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα νόθοι καὶ οὐχ υἱοί ἐστε. 8 {NEQ} If God doesn’t discipline you {RPT} as he does all of his children , it means that you are illegitimate and are not really his children at all .