The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀγαπητός1 (agapetos, 0027)

Meanings

[my] beloved, [they are] beloved, beloved, beloved [one], beloved [ones], dearly loved [ones]

Greek-English Concordance: 53 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Acts.15:25 25ἔδοξεν, ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδόν, ἐκλεξαμένοις ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβᾳ καὶ Παύλῳ, 25 So we decided , having come to complete agreement , to send you official representatives , along with our {NEQ} beloved Barnabas and Paul ,
Rom.1:7 7πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς θεοῦ· κλητοῖς ἁγίοις. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 7 I am writing to all of you in Rome who are loved by God and are called to be his own holy people . May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
Rom.11:28 28κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροί, δι᾽ ὑμᾶς· κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας· 28 Many of the people of Israel are now enemies of the Good News , and this benefits you Gentiles . Yet they are still the people he loves because he chose their ancestors Abraham , Isaac , and Jacob .
Rom.12:19 19μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί· ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ· γέγραπται γάρ, Ἐμοὶ ἐκδίκησις· ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει κύριος. 19 Dear friends , never take revenge . {NEQ} Leave that to the righteous anger of God . For the Scriptures say , I will take revenge ; I will pay them back , * says the LORD .
Rom.16:5 5καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου· ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς Ἀσίας εἰς Χριστόν. 5 Also give my greetings to the church that meets in their home . Greet my {NEQ} dear friend Epenetus . He was the first person from the province of Asia to become a follower of Christ .
Rom.16:8 8ἀσπάσασθε Ἀμπλιᾶτον, τὸν ἀγαπητόν μου ἐν κυρίῳ, 8 Greet Ampliatus , my {NEQ} dear friend in the Lord .
Rom.16:9 9ἀσπάσασθε Οὐρβανόν, τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ, καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου. 9 Greet Urbanus , our {NEQ} co-worker in Christ , and my {NEQ} dear friend Stachys .
Rom.16:12 12ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν, τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ, ἀσπάσασθε Περσίδα, τὴν ἀγαπητὴν ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ. 12 Give my greetings to Tryphena and Tryphosa , the Lord’s workers , and to {NEQ} dear Persis , who has worked so hard for the Lord .
1Cor.4:14 14οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾽ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶν· 14 I am not writing these things to shame you , but to warn you as my beloved children .
1Cor.4:17 17διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ· ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. 17 That’s why I have sent Timothy {RPT} , {RPT} {NEQ} my beloved and faithful child in the Lord . He will remind you of how I follow {RPT} Christ Jesus , just as I teach in all the churches wherever I go .
1Cor.10:14 14διόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρίας. 14 So , my dear friends , flee from the worship of idols .
1Cor.15:58 58ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι· περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν κυρίῳ. 58 So , my dear brothers and sisters , be strong and immovable . Always work enthusiastically for the Lord , for you know that nothing you do for the Lord is ever useless .
2Cor.7:1 1ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος· ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην, ἐν φόβῳ θεοῦ. 7:1 Because we have these {NEQ} promises , dear friends , let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit . And let us work toward complete holiness because we fear God .
2Cor.12:19 19πάλαι δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα. κατέναντι θεοῦ, ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν. τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς. 19 Perhaps you think {NEQ} {RPT} we’re saying these things just to defend ourselves . No , we tell you this as Christ’s servants , and with God as our witness . {NEQ} Everything we do , dear friends , is to strengthen you .
Eph.5:1 1γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά· 5:1 Imitate {NEQ} God , therefore , in everything you do , because you are his dear children .
Eph.6:21 21ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ᾽ ἐμέ, τί πράσσω πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος· ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ· 21 To {NEQ} bring {NEQ} you up to date , Tychicus will give you a full report about what I am doing and how I am getting along . He is a beloved brother and faithful helper in the Lord’s work .
Phil.2:12 12ὥστε ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον· ἀλλὰ νῦν, πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου· μετὰ φόβου καὶ τρόμου, τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε· 12 {NEQ} Dear friends {RPT} , {NEQ} you always followed my instructions {NEQ} when I was with {NEQ} you . And now that I am away , it is even more important . Work hard to show the results of your {NEQ} salvation , obeying God with deep reverence and fear .
Phil.4:1 1ὥστε, ἀδελφοί μου, ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτως στήκετε ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί. 4:1 Therefore , my dear brothers and sisters , * {NEQ} stay true to the Lord . I love you and long to see you , dear friends , for you are my joy and the crown I receive for my work .
Col.1:7 7καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ, τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν· ὅς ἐστιν πιστός, ὑπὲρ ὑμῶν, διάκονος τοῦ Χριστοῦ· 7 {NEQ} You learned about the Good News from Epaphras , our beloved {NEQ} co-worker . He is {NEQ} Christ’s faithful servant , and he is helping us on your behalf . * 
Col.4:7 7τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος· ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν κυρίῳ· 7 Tychicus will give you a full report about how I am getting along . He is a beloved brother and faithful helper {NEQ} who serves with me in the Lord’s work .
Col.4:9 9σὺν Ὀνησίμῳ, τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ ὧδε. 9 I am also sending Onesimus , a faithful and beloved brother , one of your own people . He and Tychicus will tell you everything that’s happening here .
Col.4:14 14ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς, ἰατρὸς ἀγαπητός, καὶ Δημᾶς. 14 Luke , the {RPT} beloved doctor , sends his greetings {RPT} , and so does Demas .
1Thes.2:8 8οὕτως ὁμειρόμενοι ὑμῶν ηὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἀλλά, καί, τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε. 8 {NEQ} We loved you so much that we shared with you not only {NEQ} God’s {NEQ} Good News but our own {NEQ} lives , too .
1Tim.6:2 2οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας, μὴ καταφρονείτωσαν· ὅτι ἀδελφοί εἰσιν ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. ταῦτα δίδασκε, καὶ παρακάλει. 2 {NEQ} {NEQ} {NEQ} If the masters are believers , that is no excuse for being disrespectful . Those slaves {NEQ} {NEQ} should work all the harder because their efforts {NEQ} {NEQ} are helping other believers * {NEQ} who are well loved . Teach these things , Timothy , and encourage everyone to obey them .
2Tim.1:2 2Τιμοθέῳ, ἀγαπητῷ τέκνῳ, χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 2 I am writing to Timothy , my dear son . May God the Father and Christ Jesus our {NEQ} Lord give you grace , mercy , and peace .
Phlm.1:1 1Παῦλος, δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ, καὶ Τιμόθεος ἀδελφός. Φιλήμονι, τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν, 1:1 This letter is from Paul , a prisoner for preaching the Good News about Christ Jesus , and from our brother Timothy . I am writing to Philemon , our {NEQ} beloved {NEQ} co-worker ,
Phlm.1:16 16οὐκέτι ὡς δοῦλον· ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί. πόσῳ δὲ μᾶλλον σοί, καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ. 16 He is no longer like a slave to you . {NEQ} He is more than a slave , for he is a beloved brother , especially to me . Now he will mean much more to you , both as a man and as a brother in the Lord .
Heb.6:9 9πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ κρείσσονα, καὶ ἐχόμενα σωτηρίας· εἰ καὶ οὕτως λαλοῦμεν. 9 Dear friends , even though we are talking this way , we really don’t believe it applies to you . {NEQ} We are confident that you are meant for better things , {NEQ} things that come with salvation .
Jas.1:16 16μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. 16 So don’t be misled , my dear brothers and sisters .
Jas.1:19 19ἴστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί· ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν· 19 Understand this , my dear brothers and sisters : {NEQ} You must all be quick to listen , slow to speak , and slow to get angry .
Jas.2:5 5ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμῳ πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν; 5 Listen to me , dear brothers and sisters . Hasn’t {NEQ} God chosen the poor in this world to be rich in faith ? {NEQ} Aren’t they the ones who will inherit the Kingdom {RPT} he promised to those who love him ?
1Pet.2:11 11ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς· 11 Dear friends , I warn you as temporary residents and foreigners to keep away from {NEQ} worldly desires that wage war against your very souls .
1Pet.4:12 12ἀγαπητοί, μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ, ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος· 12 Dear friends , don’t be surprised at the fiery trials {NEQ} {RPT} you are going through , as if something strange were happening to you .
2Pet.3:1 1ταύτην ἤδη ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν. 3:1 This is my second letter to you , dear friends , and in both of them I have tried to stimulate your {NEQ} wholesome thinking and refresh your memory .
2Pet.3:8 8ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη, καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία. 8 But you must not forget this one thing , dear friends : {NEQ} A day is like a thousand years to the Lord , and a thousand years is like a day .
2Pet.3:14 14διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες, σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ· 14 And so , dear friends , while you are waiting for these things to happen , make every effort to be found living peaceful lives that are pure and blameless in his sight .
2Pet.3:15 15καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε· καθὼς καὶ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν— 15 And remember , our {NEQ} Lord’s {NEQ} patience gives people time to be saved . This is what our {NEQ} beloved brother Paul also wrote to you with the wisdom God gave him
2Pet.3:17 17ὑμεῖς οὖν ἀγαπητοί, προγινώσκοντες· φυλάσσεσθε ἵνα μὴ τῇ τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ· 17 {NEQ} I am warning you ahead of time , dear friends . Be on guard so that you will not be carried away by the errors of these wicked people and lose your own secure footing .
1Jn.2:7 7ἀγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν· ἀλλ᾽ ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ᾽ ἀρχῆς. ἐντολὴ παλαιά ἐστιν λόγος ὃν ἠκούσατε. 7 Dear friends , I am not writing a new commandment for you ; rather it is an old one {RPT} you have had from the very beginning . This {RPT} old commandment to love one another is the same message {RPT} you heard before .
1Jn.3:2 2ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμέν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν. 2 Dear friends , we are already God’s children , but he has not yet shown us what we will be like when Christ appears . But we do know that we will be like him , for we will see him as he really is .
1Jn.3:21 21ἀγαπητοί, ἐὰν καρδία μὴ καταγινώσκῃ παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν θεόν. 21 Dear friends , if we don’t feel guilty , we can come to {NEQ} God with bold confidence .
1Jn.4:1 1ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε· ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν· ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. 4:1 Dear friends , do not believe everyone who claims to speak by the Spirit . {NEQ} You must test them to see if the spirit they have comes from {NEQ} God . For there are many false prophets in the world .
1Jn.4:7 7ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν· καὶ πᾶς ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν θεόν. 7 Dear friends , let us continue to love one another , for {NEQ} love comes from {NEQ} God . {NEQ} Anyone who loves is a child of {NEQ} God and knows {NEQ} God .
1Jn.4:11 11ἀγαπητοί, εἰ οὕτως θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν. 11 Dear friends , since {NEQ} God loved us that much , we surely ought to love each other .
3Jn.1:1 1 πρεσβύτερος· Γαΐῳ, τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ. 1:1 This letter is from John , the elder . * I am writing to Gaius , my dear friend , whom I love in the truth .
3Jn.1:2 2ἀγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν καθὼς εὐοδοῦταί σου ψυχή. 2 Dear friend , I hope {NEQ} all is well with you and that you are as healthy in body as you are strong in {NEQ} spirit .
3Jn.1:5 5ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοῦτο ξένους. 5 Dear friend , you are being faithful to God when you care for the traveling teachers who pass through , even though they are strangers to you .
3Jn.1:11 11ἀγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακόν· ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν, κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν θεόν. 11 Dear friend , don’t let this bad example influence you . Follow only what is good . Remember that those who do good prove that they are {NEQ} God’s children , and those who do evil prove that they do not know {NEQ} God . * 
Jude.1:3 3ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας. ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν, παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει. 3 Dear friends , I had been eagerly planning to write to you about the salvation we all share . But now I find that I must write about something else {RPT} , urging you to defend the faith that God has entrusted once for all time to his holy people .
Jude.1:17 17ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 17 But you , my dear friends , must remember what the apostles of our {NEQ} Lord Jesus Christ {NEQ} said .
Jude.1:20 20ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι, 20 But you , dear friends , must build each other up in your {NEQ} most holy faith , pray in the power of the Holy Spirit , *