The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀγαθόν (agathon, 0018B)

Meanings

anything good, good, good thing, goodness

Greek-English Concordance: 48 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.19:16 16καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν· Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον; 16 {NEQ} {NEQ} Someone came to Jesus with this question : Teacher ,  *  what good deed must I do to have eternal life ?
Matt.19:17 17 δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστὶν ἀγαθός. εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν τήρησον τὰς ἐντολάς. 17 Why ask me about what is good ? Jesus {NEQ} replied {RPT} . There is only One who is {NEQ} good . But to answer your question if you want to receive {RPT} eternal life , keep  *  the commandments .
Mark.3:4 4καὶ λέγει αὐτοῖς, ̓Έξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθὸν ποιῆσαι, κακοποιῆσαι; ψυχὴν σῶσαι ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων. 4 Then he turned to his critics and asked , Does the law permit good deeds on the Sabbath , or is it a day for doing evil ? Is this a day to save life or to destroy it ? But they wouldn’t answer him .
Luke.6:45 45 ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ προφέρει τὸ πονηρόν. ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ. 45 A good person produces good things from the treasury of a good heart , and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart . {NEQ} What you say flows from what is in your heart .
Rom.2:10 10δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν— Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ̔Έλληνι· 10 But there will be glory and honor and peace from God for all who do good {NEQ} for the Jew first and also for the Gentile .
Rom.7:13 13τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοί, ἐγένετο θάνατος; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον· ἵνα γένηται καθ᾽ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς. 13 But how can that be ? Did the law , which is good , cause my death ? Of course not ! {NEQ} {NEQ} Sin used what was good to bring about my condemnation to death . So we can see how terrible {NEQ} sin really is . It uses God’s good commands for its own evil purposes .
Rom.7:18 18οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τοῦτ᾽ ἔστιν, ἐν τῇ σαρκί μου, ἀγαθόν· τὸ γὰρ θέλειν παράκειταί μοι, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὔ. 18 And I know that nothing good lives in me , that is , in my {NEQ} sinful nature .  *  {NEQ} I want to do what is right , but I can’t .
Rom.8:28 28οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν θεὸν πάντα συνεργεῖ θεὸς εἰς ἀγαθὸν τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν. 28 And we know that {NEQ} God causes everything to work together  *  for the good of those who love {NEQ} God {RPT} and are called according to his purpose for them .
Rom.12:9 9 ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν· κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ. 9 Don’t just pretend to {NEQ} love others . Really love them . Hate what is wrong . Hold tightly to what is good .
Rom.12:21 21μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν. 21 Don’t let {NEQ} evil conquer you , but conquer {NEQ} evil by doing {NEQ} good .
Rom.13:3 3οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ, ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς. 3 For the authorities do not strike fear in people who are doing right , but in those who are doing wrong . {NEQ} Would you like to live without fear of the authorities ? Do what is right , and {RPT} they will honor you .
Rom.13:4 4θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ, οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ. θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. 4 {NEQ} The authorities are God’s servants , sent for your {NEQ} good . But if you are doing {NEQ} wrong , of course you should be afraid , for they have the power to punish you . {NEQ} They are God’s servants , sent for the very purpose of punishing those who do what is wrong .
Rom.14:16 16μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν. 16 Then you will not be criticized for doing something you believe is good .
Rom.15:2 2ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν. 2 We should help others do what is right and {NEQ} build them up in the Lord .
Rom.16:19 19 γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο· ἐφ᾽ ὑμῖν οὖν χαίρω. θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς εἶναι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν. 19 But everyone knows that you are {NEQ} obedient to the Lord . {NEQ} This makes me very happy . {NEQ} I want you to be wise in doing right and to stay innocent of any wrong .
Gal.6:10 10ἄρα οὖν, ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας— μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως. 10 Therefore , whenever we have the opportunity , we should do {NEQ} good to everyone {NEQ} especially to those in the family of {NEQ} faith .
Eph.4:28 28 κλέπτων, μηκέτι κλεπτέτω· μᾶλλον δέ, κοπιάτω ἐργαζόμενος ταῖς χερσὶν τὸ ἀγαθόν, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. 28 If you are a thief , quit stealing . Instead , use your hands for good hard work , and then give generously to others in need .
1Thes.5:15 15ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 15 See that no one pays back evil for evil , but always try to do {NEQ} good to each other and to all people .
Phlm.1:6 6ὅπως κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς Χριστόν. 6 And I am praying that you will put into action the generosity that {NEQ} comes from your faith as you understand and experience all the good things {NEQ} we have in Christ .
Phlm.1:14 14χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι· ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ, ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον. 14 But I didn’t want to do anything without your {NEQ} consent . I wanted you to help {NEQ} because you were willing , {NEQ} not {NEQ} because you were forced .
1Pet.3:11 11ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν· ζητησάτω εἰρήνην, καὶ διωξάτω αὐτήν. 11 {NEQ} Turn away from evil and do good . Search for peace , and work to maintain it .
1Pet.3:13 13καί, τίς κακώσων ὑμᾶς ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθε; 13 Now , who {RPT} will want to harm you if you are eager to do {NEQ} good ?
3Jn.1:11 11ἀγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακόν· ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν, κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν θεόν. 11 Dear friend , don’t let this bad example influence you . Follow only what is good . Remember that those who do good prove that they are {NEQ} God’s children , and those who do evil prove that they do not know {NEQ} God .  *