The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀγνοέω (agnoeo, 0050)

Meanings

are we ignorant, are you ignorant, being ignorant, being ignorant of, being unknown, does not recognize [this], he is not recognized, not having known, not knowing, not realizing, they are ignorant of, they were not understanding, to be ignorant, to be unaware, unknown, were not understanding

Greek-English Concordance: 24 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Mark.9:32 32οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, καί, ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 32 {NEQ} They didn’t understand what he was saying , however , and they were afraid to ask him what he meant .
Luke.9:45 45οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο. καὶ ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό, καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. 45 But they didn’t know what he meant . {NEQ} Its significance was hidden from them , so they couldn’t understand it , and they were afraid to ask him about it .
Acts.13:27 27οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἰερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν· τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας, κρίναντες ἐπλήρωσαν. 27 {NEQ} The people in Jerusalem and their {NEQ} leaders did not recognize Jesus as the one the prophets had spoken about . Instead , they condemned him , and in doing this they fulfilled the prophets' words that are read every Sabbath .
Acts.17:23 23διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν. εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ἐπεγέγραπτο— Ἀγνώστῳ θεῷ. οὖν, ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 23 for as I was walking along {NEQ} I saw your many shrines . And one of your altars had this inscription on it : To an Unknown God . {NEQ} This God , whom you worship without knowing , is the one I’m telling you about .
Rom.1:13 13οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο· ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν, καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν. 13 I want {NEQ} you to know , dear brothers and sisters , * that I planned many times to visit you , but I was prevented until now . {NEQ} I want to work among you {NEQ} and see {NEQ} spiritual fruit , just as I have seen among {NEQ} other Gentiles .
Rom.2:4 4 τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ, καὶ τῆς ἀνοχῆς, καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς; ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει; 4 {NEQ} Don’t you see {NEQ} how wonderfully {NEQ} kind , {NEQ} {NEQ} tolerant , and {NEQ} patient God is with you ? Does this mean nothing to you ? Can’t you see that his {NEQ} kindness is intended to turn you from your sin ?
Rom.6:3 3 ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; 3 Or have you forgotten that {RPT} when we were joined with Christ Jesus in baptism , we joined him in his {NEQ} death ?
Rom.7:1 1ἤ, ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί— γινώσκουσιν γὰρ νόμον λαλῶ— ὅτι νόμος κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ; 7:1 Now , dear brothers and sisters * {NEQ} you who are familiar with {NEQ} the law don’t you know that the law applies only while a person is living ?
Rom.10:3 3ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην· καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν· 3 For they don’t understand {NEQ} God’s {NEQ} way of making people right with himself . {NEQ} Refusing to accept {NEQ} God’s way , they cling to their own way of getting right with God by trying to keep the law .
Rom.11:25 25οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾽ ἑαυτοῖς φρόνιμοι· ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν, ἄχρι οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ. 25 {NEQ} I want you to understand this {NEQ} mystery , dear brothers and sisters , * so that you will not feel proud about yourselves . {NEQ} Some of the people of Israel have hard hearts , but this will last only until the full number of {NEQ} Gentiles comes to Christ .
1Cor.10:1 1οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν, καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον· 10:1 {NEQ} I don’t want you to forget , dear brothers and sisters , * about {NEQ} our {NEQ} ancestors in the wilderness long ago . All of them were guided by a cloud that moved ahead of them , and all of them walked through the sea on dry ground .
1Cor.12:1 1περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί· οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν. 12:1 Now , dear brothers and sisters , * regarding your question about the special abilities the Spirit gives us . I don’t want you to misunderstand this .
1Cor.14:38 38εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, ἀγνοεῖται. 38 But if you do not recognize this , you yourself will not be recognized . * 
2Cor.1:8 8οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης ἐν τῇ Ἀσίᾳ. ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν, ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν· 8 {NEQ} We think you ought to know , dear brothers and sisters , * about the trouble we {RPT} went through in the province of Asia . {NEQ} We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure , and we thought we would never live through it .
2Cor.2:11 11ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ. οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν. 11 so that {NEQ} Satan will not outsmart us . For we are familiar with his {NEQ} evil schemes .
2Cor.6:9 9ὡς ἀγνοούμενοι, καὶ ἐπιγινωσκόμενοι· ὡς ἀποθνῄσκοντες, καὶ ἰδοὺ ζῶμεν· ὡς παιδευόμενοι, καὶ μὴ θανατούμενοι· 9 We {RPT} are ignored , even though we are well known . {RPT} We live close to death , but we are still alive . {RPT} We have been beaten , but we have not been killed .
Gal.1:22 22ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ. 22 And still the Christians in the churches in {NEQ} Judea didn’t know me personally .
1Thes.4:13 13οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιμωμένων ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. 13 And now , dear brothers and sisters , we want you to know what will happen to the believers who have died * so you will not grieve like people who have no hope .
1Tim.1:13 13τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον· καὶ διώκτην, καὶ ὑβριστήν· ἀλλὰ ἠλεήθην ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ· 13 even though I used to blaspheme the name of Christ . {NEQ} In my insolence , {NEQ} I persecuted his people . But God had mercy on me because I did it in ignorance and unbelief .
Heb.5:2 2μετριοπαθεῖν δυνάμενος, τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν· 2 And he is able to deal gently with {NEQ} ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses .
2Pet.2:12 12οὗτοι δὲ ὡς ἄλογα ζῷα, γεγεννημένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν· ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες, ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται· 12 These false teachers {NEQ} are like unthinking animals , creatures of instinct , born to be caught and destroyed . They scoff at things they do not understand , and like animals , they will be destroyed .