The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀκούω (akouo, 0191)

Meanings

[and] having listened, [he] hears [things], [while] hearing, are hearing, did hear, did listen [to], did they hear, do hear, do you hear, do you listen, do youhear, does hear, does listen [to], does listen to, have heard, have you heard, having been heard, having heard, having heard [of], having heard [the message], having heard [these things], having heard [this], having listened, having listened to, he doeslisten, he heard, he hears, he listened, he was listening, hear, hear [him], hear [to be], heard, heard [this], hearing, hearing [this], hears, I hear, I hear [of], I heard, I may hear [of], is heard, is reported, it heard, it hears, it was heard, let him hear, let that one hear, let them listen, listen, listen to, listening, listening to, listens, may hear, may they hear, might hear [it], she heard, they did hear, they did hear [it], they did hear [them], they do hear, they do listen to, they hear, they hear [it], they heard, they may hear, they were hearing, they were listening, they will hear, to hear, to hear [it], to listen, to listen to, was heard, was hearing, was listening, we have heard, we hear, we hear [of], we heard, were hearing, were listening, will be heard, will hear, would be heard, you did listen, you have heard, you hear, you hear [about], you heard, you heard [it], you heard [of], you listen, you may hear, you will hear

Greek-English Concordance: 425 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:3 3ἀκούσας δὲ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη, καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ. 3 {NEQ} King Herod was deeply disturbed {NEQ} when he heard this , as was everyone in Jerusalem .
Matt.2:9 9οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν. καὶ ἰδοὺ ἀστήρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς· ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 9 After this interview the wise men went their way . And {NEQ} the star {RPT} they had seen in the east guided them to Bethlehem . {NEQ} It went ahead of them and stopped over the place where the child was .
Matt.2:18 18Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη— κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς. Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. 18        A cry was heard in Ramah weeping and great mourning . Rachel weeps for her {NEQ} children , {NEQ} refusing to be comforted , for they are dead . * 
Matt.2:22 22ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν. χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας. 22 But when he learned that the new ruler of {NEQ} Judea was Herod’s son Archelaus , he was afraid to go there . Then , after being warned in a dream , he left for the region of {NEQ} Galilee .
Matt.4:12 12ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάνης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 12 {NEQ} When Jesus heard that John had been arrested , he left Judea and returned to {NEQ} Galilee .
Matt.5:21 21ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐ φονεύσεις. ὃς δ᾽ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. 21 You have heard that our ancestors were told , You must not murder . If you commit murder , you are subject to {NEQ} judgment . * 
Matt.5:27 27ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Οὐ μοιχεύσεις. 27 You have heard the commandment that says , You must not commit adultery . * 
Matt.5:33 33πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐκ ἐπιορκήσεις· ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. 33 You have also heard that our ancestors were told , You must not break your vows ; {NEQ} you must carry out the vows you make to the LORD . * 
Matt.5:38 38ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 38 You have heard the law that says the punishment must match the injury : An eye for an eye , and a tooth for a tooth . * 
Matt.5:43 43ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. 43 You have heard the law that says , Love your {NEQ} neighbor * and hate your {NEQ} enemy .
Matt.7:24 24πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν. 24 {NEQ} Anyone who listens to my teaching and follows it is wise , like a person who builds {RPT} a house on {NEQ} solid rock .
Matt.7:26 26καὶ πᾶς ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον. 26 But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish , like a person who builds a {NEQ} house on {NEQ} sand .
Matt.8:10 10ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς, ἐθαύμασεν. καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, παρ᾽ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον. 10 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard this , he was amazed . {NEQ} Turning to those who were following him , he said , I tell you the truth , I haven’t seen faith like this in all {NEQ} Israel !
Matt.9:12 12 δὲ ἀκούσας, εἶπεν, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ— ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες. 12 {NEQ} When Jesus heard this , he said , {NEQ} Healthy people don’t need a doctor {NEQ} {NEQ} sick people do .
Matt.10:14 14καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. 14 {NEQ} If any {NEQ} household or {NEQ} town {RPT} refuses to welcome you or listen to your {NEQ} message , shake its dust from your {NEQ} feet as you leave {RPT} .
Matt.10:27 27 λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί. καὶ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων. 27 What I tell you now in the darkness , shout abroad when daybreak comes . {NEQ} What I whisper in your ear , shout from the housetops for all to hear !
Matt.11:2 2 δὲ Ἰωάνης ἀκούσας, ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ· πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 2 {NEQ} {NEQ} John the Baptist , who was in {NEQ} prison , heard about all the things the Messiah was doing . So he sent his {NEQ} disciples to ask Jesus ,
Matt.11:4 4καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνῃ ἀκούετε καὶ βλέπετε— 4 {NEQ} {NEQ} Jesus told them , Go back to John and tell him what you have heard and seen
Matt.11:5 5τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται, καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. 5 the blind see , {NEQ} the lame walk , the lepers are cured , {NEQ} the deaf hear , {NEQ} the dead are raised to life , and the Good News is being preached to the poor .
Matt.11:15 15 ἔχων ὦτα ἀκουέτω. 15 Anyone with ears to hear should listen and understand !
Matt.12:19 19οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 19 He will not fight or shout or raise his {NEQ} voice in public .
Matt.12:24 24οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες, εἶπον, Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβούλ, ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. 24 But when the Pharisees heard about the miracle , they said , No wonder he can cast out {NEQ} demons . He gets his power from {NEQ} Satan , * the prince of {NEQ} demons .
Matt.12:42 42βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος· καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 42 The queen of Sheba * will also stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for she came from {NEQ} a distant land to hear the wisdom of Solomon . Now someone greater than Solomon is here but you refuse to listen .
Matt.13:9 9 ἔχων ὦτα ἀκουέτω. 9 Anyone with ears to hear should listen and understand .
Matt.13:13 13διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες, οὐ βλέπουσιν· καὶ ἀκούοντες, οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν. 13 That is why I use these parables {RPT} , For they look , but they don’t really see . {NEQ} They hear , but they don’t really listen or understand .
Matt.13:14 14καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς προφητεία Ἠσαΐου, λέγουσα· Ἀκοῇ ἀκούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε. καὶ βλέποντες, βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε. 14   {NEQ} This fulfills the prophecy of Isaiah that says {RPT} , When you hear what I say , {NEQ} you will not understand . {NEQ} When you see what I do , {RPT} {NEQ} you will not comprehend .
Matt.13:15 15ἐπαχύνθη γὰρ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν— μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν, καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 15 For the hearts of these {NEQ} people are hardened , and {NEQ} their ears cannot hear , and they have closed their {NEQ} eyes so their eyes cannot see , and their ears cannot hear , and their hearts cannot understand , and they cannot turn to me and let me heal them . * 
Matt.13:16 16ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοί, ὅτι βλέπουσιν· καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν, ὅτι ἀκούουσιν. 16 But blessed are your {NEQ} eyes , because they see ; and your {NEQ} ears , because they hear .
Matt.13:17 17ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδαν· καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 17 {NEQ} I tell you the truth , {NEQ} many prophets and righteous people longed to see what you see , but they didn’t see it . And they longed to hear what you hear , but they didn’t hear it .
Matt.13:18 18ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ σπείραντος· 18 {RPT} Now listen to the explanation of the parable about the farmer planting seeds :
Matt.13:19 19παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος. ἔρχεται πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. οὗτός ἐστιν παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. 19 The seed that fell on the footpath represents those who hear the message about the Kingdom and don’t understand it . Then the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their {NEQ} hearts .
Matt.13:20 20 δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς οὗτός ἐστιν τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν. 20 {RPT} {NEQ} The seed on the rocky soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy .
Matt.13:22 22 δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς οὗτός ἐστιν τὸν λόγον ἀκούων, καὶ μέριμνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 22 {NEQ} The seed that fell among the thorns represents {RPT} those who hear God’s word , but all too quickly the message is crowded out by the worries of this {NEQ} life and the lure of {NEQ} wealth , so no fruit is produced .
Matt.13:23 23 δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν σπαρείς οὗτός ἐστιν τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιείς, ὃς δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ μὲν ἑκατόν, δὲ ἑξήκοντα, δὲ τριάκοντα. 23 {NEQ} The seed that fell on {NEQ} good soil {RPT} represents those who truly hear and understand God’s word {RPT} and produce a harvest of {NEQ} {NEQ} thirty , {NEQ} {NEQ} sixty , or even a hundred times as much as had been planted !
Matt.13:43 43τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ἔχων ὦτα ἀκουέτω. 43 Then the righteous will shine like the sun in their {NEQ} Father’s {NEQ} Kingdom . Anyone with ears to hear should listen and understand !
Matt.14:1 1ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ, ἤκουσεν Ἡρῴδης, τετραάρχης, τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ, 14:1 When Herod Antipas , the ruler of Galilee , * heard about {RPT} {RPT} Jesus ,
Matt.14:13 13ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς, ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ᾽ ἰδίαν. καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων. 13 As soon as {NEQ} Jesus heard the news , he left {RPT} in a boat to a remote area to be alone . But the crowds heard where he was headed and followed {RPT} on foot from many {NEQ} towns .
Matt.15:10 10καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς, Ἀκούετε, καὶ συνίετε· 10 Then Jesus called to the crowd to come and hear . Listen , he said {RPT} , and try to understand .
Matt.15:12 12τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ, Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν; 12 Then the disciples came to him and asked , Do you realize you offended {NEQ} the Pharisees by what you just said ?
Matt.17:5 5ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα, Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός, ἐν εὐδόκησα. ἀκούετε αὐτοῦ. 5 But even as he spoke , {NEQ} a bright cloud overshadowed them , and a voice from the cloud said , This is my {RPT} dearly loved {RPT} Son , who brings me great joy . Listen to him .
Matt.17:6 6καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. 6 {NEQ} The disciples were terrified and fell face down {RPT} on the ground .
Matt.18:15 15ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου. 15 {NEQ} If another {NEQ} believer * sins against you , * go privately and point out the offense {RPT} . If the other person listens and confesses it {RPT} , you have won that {NEQ} person back .
Matt.18:16 16ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 16 But if you are unsuccessful , take {NEQ} one or two others with you and go back again , so that everything you say may be confirmed by two or three witnesses .
Matt.19:22 22ἀκούσας δὲ νεανίσκος τὸν λόγον τοῦτον, ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 22 But when the young man heard {NEQ} this , he went away sad , for he had many possessions .
Matt.19:25 25ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα. λέγοντες, Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; 25 {NEQ} {NEQ} The disciples were astounded . Then who in the world can be saved ? they asked .
Matt.20:24 24καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα, ἠγανάκτησαν, περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. 24 {NEQ} When the ten other disciples heard what James and John had asked , they were indignant .
Matt.20:30 30καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν. ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες, Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς Δαυείδ. 30 {NEQ} {NEQ} Two blind men were sitting beside the road . When they heard that Jesus was coming that way , they began shouting , Lord , Son of David , have mercy on us !
Matt.21:16 16καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ναί. οὐδέποτε ἀνέγνωτε; ὅτι, Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον. 16 {NEQ} They asked Jesus , Do you hear what these children are saying ? Yes , {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} . Haven’t you ever read the Scriptures ? For they say , You have taught children and infants to give you praise . * 
Matt.21:33 33ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν, καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνόν, καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον. καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν. 33 Now listen to another story . A certain {NEQ} landowner {RPT} planted a vineyard , {NEQ} built a wall around it , {NEQ} dug {RPT} a pit for pressing out the grape juice , and built a lookout tower . Then he leased the vineyard to tenant farmers and moved to another country .
Matt.21:45 45καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ, ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει. 45 {NEQ} When the leading priests and {RPT} Pharisees heard this parable {RPT} , they realized {NEQ} he was telling the story against them they were the wicked farmers .
Matt.22:22 22καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν. 22 {NEQ} His reply amazed them , and they went away {RPT} .
Matt.22:33 33καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι, ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 33 {NEQ} When the crowds heard him , they were astounded at his {NEQ} teaching .
Matt.22:34 34οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους, συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό. 34 But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees with his reply , they met together to question him again .
Matt.24:6 6μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος. 6 And you will hear of wars and threats of wars , but don’t panic . Yes , these things must take place , but the end won’t follow immediately .
Matt.26:65 65τότε ἀρχιερεὺς διέρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων, Ἐβλασφήμησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν· 65 Then the high priest tore his {NEQ} clothing to show his horror and said , Blasphemy ! Why do we need other witnesses ? {NEQ} {NEQ} You have all heard his blasphemy .
Matt.27:13 13τότε λέγει αὐτῷ Πειλᾶτος, Οὐκ ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσιν; 13 Don’t you hear all these charges they are bringing against you ? {NEQ} {NEQ} Pilate demanded {RPT} .
Matt.27:47 47τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλείαν φωνεῖ οὗτος. 47 {NEQ} Some of the bystanders misunderstood and thought {NEQ} he was calling for the prophet Elijah .
Matt.28:14 14καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν. 14 {NEQ} If the governor hears about it , we’ll stand up for you so you won’t get in trouble .
Mark.2:1 1καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ δι᾽ ἡμερῶν, ἠκούσθη ὅτι ἐν οἴκῳ ἐστίν. 2:1 {NEQ} When Jesus returned to Capernaum several days later , the news spread quickly that he was back home .
Mark.2:17 17καὶ ἀκούσας Ἰησοῦς, λέγει αὐτοῖς ὅτι, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ— ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 17 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard this , he told them , {NEQ} Healthy people don’t need a doctor {NEQ} {NEQ} sick people do . I have come to call not those who think they are righteous , but those who know they are sinners .
Mark.3:8 8καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων, καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας, καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα. πλῆθος πολύ ἀκούοντες ὅσα ποιεῖ, ἦλθαν πρὸς αὐτόν. 8 {NEQ} {RPT} Jerusalem , {NEQ} {RPT} {NEQ} Idumea , {NEQ} from east of the Jordan River , and even from as far north as Tyre and Sidon . The news about his miracles had spread far and wide , and vast numbers of people came to see him .
Mark.3:21 21καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν. ἔλεγον γὰρ ὅτι, Ἐξέστη. 21 {NEQ} When his family heard what was happening , they tried to take him away . He’s out of his mind , {NEQ} they said .
Mark.4:3 3Ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν σπείρων σπεῖραι. 3 Listen ! A farmer went out to plant some seed .
Mark.4:9 9καὶ ἔλεγεν, ̔Ὸς ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 9 Then he said , Anyone with ears to hear should listen and understand .
Mark.4:12 12ἵνα· βλέποντες βλέπωσι, καὶ μὴ ἴδωσιν. καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι, καὶ μὴ συνιῶσιν. μήποτε, ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς. 12 so that the Scriptures might be fulfilled : When they see what I do , {NEQ} they will learn nothing . {NEQ} When they hear what I say , {NEQ} they will not understand . Otherwise , they will turn to me and be forgiven {RPT} . * 
Mark.4:15 15οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται λόγος καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, εὐθὺς ἔρχεται Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς. 15 {NEQ} The seed that fell on the footpath represents {RPT} those who hear the message , {NEQ} only to have {NEQ} Satan come at once and take it away {NEQ} {RPT} .
Mark.4:16 16καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν. 16 {NEQ} The seed on the rocky soil represents {NEQ} those who {NEQ} hear the message and immediately receive it with joy .
Mark.4:18 18καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες, 18 {NEQ} {RPT} The seed that fell {RPT} {RPT} among the thorns represents others who hear God’s word ,
Mark.4:20 20καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἓν τριάκοντα, καὶ ἓν ἑξήκοντα, καὶ ἓν ἑκατόν. 20 And {RPT} the seed that fell on {RPT} good {RPT} soil represents those who hear and accept God’s word and produce a harvest of {NEQ} thirty , {NEQ} {NEQ} sixty , or even {NEQ} a hundred times as much as had been planted !
Mark.4:23 23εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 23 {NEQ} Anyone with ears to hear should listen and understand .
Mark.4:24 24καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν μέτρῳ μετρεῖτε, μετρηθήσεται ὑμῖν— καὶ προστεθήσεται ὑμῖν. 24 Then he added {RPT} , Pay close attention to what you hear . The closer you listen , the more understanding you will be given * and you will receive even more .
Mark.4:33 33καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν. 33 {NEQ} Jesus used many similar stories and illustrations to teach the people as much as they could understand .
Mark.5:27 27ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 27 She had heard about {NEQ} Jesus , so she came up behind him through the crowd and touched his {NEQ} robe .
Mark.6:2 2καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ, καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο. λέγοντες, Πόθεν τούτῳ ταῦτα καὶ τίς σοφία δοθεῖσα τούτῳ καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι; 2 The next Sabbath he began teaching in the synagogue , and many who heard him were amazed . They asked , Where {RPT} {RPT} {RPT} did he get all {NEQ} {RPT} this wisdom and the power to perform {NEQ} such miracles {RPT} ?
Mark.6:11 11καὶ ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 11 But if any place refuses to welcome you or listen to you , shake its dust {RPT} {NEQ} from your {NEQ} feet as you leave to show that you have abandoned those people to their fate .
Mark.6:14 14καὶ ἤκουσεν βασιλεύς, Ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἔλεγον ὅτι, Ἰωάνης Βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν· καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ. 14 Herod Antipas , the king , {NEQ} soon heard about Jesus , because everyone was talking about him . {NEQ} Some were saying , * This must be John the Baptist raised from the dead . {NEQ} That is why he can do such miracles .
Mark.6:16 16ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης, ἔλεγεν, ̔Ὸν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα, Ἰωάνην, οὗτος ἠγέρθη. 16 {NEQ} When {NEQ} Herod heard about Jesus , he said , John , the man I beheaded , {RPT} has come back from the dead .
Mark.6:20 20 γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάνην· εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν. καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει, καί, ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν. 20 for {NEQ} Herod respected {NEQ} John ; and knowing that he was a good and holy man , {NEQ} he protected him . Herod was greatly disturbed whenever he talked with John , but even so , he liked to listen to him .
Mark.6:29 29καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἦλθαν καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. 29 {NEQ} When John’s {NEQ} disciples heard what had happened , they came {NEQ} to get his {NEQ} body and buried it in a tomb .
Mark.6:55 55περιέδραμον ὅλην τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοις τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου ἤκουον ὅτι ἐστίν. 55 and they ran throughout the whole {NEQ} area , carrying sick people on {NEQ} mats to wherever they heard {NEQ} he was .
Mark.7:14 14καὶ προσκαλεσάμενος πάλιν τὸν ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀκούσατέ μου πάντες καὶ σύνετε. 14 Then Jesus called to the crowd to come and hear . All of you listen {RPT} , he said {RPT} , and try to understand .
Mark.7:25 25ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ. 25 {NEQ} Right away a woman who had heard about him came and fell at {RPT} his {NEQ} feet . Her {NEQ} little girl {RPT} was possessed by an evil * spirit ,
Mark.7:37 37καὶ ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες, Καλῶς πάντα πεποίηκεν. καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν καὶ ἀλάλους λαλεῖν. 37 {NEQ} They were completely amazed and said again and again , Everything he does is wonderful . He even makes the deaf to hear and gives speech to those who cannot speak .
Mark.8:18 18ὀφθαλμοὺς ἔχοντες— οὐ βλέπετε; καὶ ὦτα ἔχοντες— οὐκ ἀκούετε; καὶ οὐ μνημονεύετε; 18 You have eyes can’t you see ? {NEQ} You have ears can’t you hear ? * {NEQ} Don’t you remember anything at all ?
Mark.9:7 7καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός. ἀκούετε αὐτοῦ. 7 Then a cloud overshadowed them , and a voice from the cloud said , This is my {RPT} dearly loved {RPT} Son . Listen to him .
Mark.10:41 41καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν, περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάνου. 41 {NEQ} When the ten other disciples heard what James and John had asked , they were indignant .
Mark.10:47 47καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς Ναζαρηνός ἐστιν, ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν, Υἱὲ Δαυείδ, Ἰησοῦ, ἐλέησόν με. 47 {NEQ} When Bartimaeus heard that Jesus of {NEQ} Nazareth was nearby , he began to shout , {NEQ} Jesus , Son of David , have mercy on me !
Mark.11:14 14καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ, Μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 14 Then Jesus said to the tree , May no one ever eat your fruit again ! And the disciples heard him say it .
Mark.11:18 18καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν. ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτὸν πᾶς γὰρ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 18 {NEQ} When the leading priests and {RPT} teachers of religious law heard what Jesus had done , {NEQ} they began planning how to kill him . But they were afraid of him because the people were so amazed at his {NEQ} teaching .
Mark.12:28 28καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων· εἰδὼς ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν αὐτόν, Ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων; 28 One of the teachers of religious law {NEQ} was standing there listening to the debate {RPT} . He realized that Jesus had answered well {RPT} , so he asked {RPT} , Of all the commandments , which is the most important ?
Mark.12:29 29ἀπεκρίθη Ἰησοῦς ὅτι, Πρώτη ἐστίν· ̓Άκουε, Ἰσραήλ. κύριος θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστίν. 29 {NEQ} Jesus replied , The most important commandment is this : Listen , O Israel ! The LORD our {NEQ} God is the one and only LORD .
Mark.12:37 37αὐτὸς Δαυεὶδ λέγει αὐτόν, Κύριον, καὶ πόθεν αὐτοῦ ἐστὶν υἱός; καὶ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. 37 Since David himself called the Messiah my Lord , {NEQ} how can the Messiah be his son ? {NEQ} The large crowd listened to him with great delight .
Mark.13:7 7ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε. δεῖ γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω τὸ τέλος. 7 And you will hear of wars and threats of wars , but don’t panic . Yes , these things must take place , but the end won’t follow immediately .
Mark.14:11 11οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν, καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ. 11 {NEQ} They were delighted when they heard why he had come , and they promised to give him money . So he began looking for an opportunity to betray Jesus .
Mark.14:58 58λέγοντες ὅτι· Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι, Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον, καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν, ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω. 58 We heard him say , I will destroy this {RPT} Temple {RPT} made with human hands , and in three days I will build another , made without human hands .
Mark.14:64 64ἠκούσατε τῆς βλασφημίας. τί ὑμῖν φαίνεται; οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτόν, ̓Ένοχον εἶναι θανάτου. 64 You have all heard his blasphemy . What is your verdict ? Guilty ! {NEQ} they all cried {RPT} . He deserves to die !
Mark.15:35 35καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον, ̓Ίδε Ἠλείαν φωνεῖ. 35 {NEQ} Some of the bystanders misunderstood and thought he was calling for the prophet Elijah .
Mark.16:11 11κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ᾽ αὐτῆς, ἠπίστησαν. 11 But when she told them that Jesus was alive and she had seen him , they didn’t believe her .
Luke.1:41 41καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας Ἐλεισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου Ἐλεισάβετ. 41 At the sound of {NEQ} Mary’s greeting , {NEQ} Elizabeth’s {NEQ} child leaped within her , and {NEQ} Elizabeth was filled with the Holy Spirit .
Luke.1:58 58καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ. 58 And when her {NEQ} neighbors and {NEQ} relatives heard that the Lord had been very merciful {RPT} to her , {NEQ} everyone rejoiced with her .
Luke.1:66 66καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν λέγοντες, Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 66 Everyone who heard about it reflected on these events {RPT} and asked , What will {NEQ} this child turn out to be ? {NEQ} For the hand of the Lord was surely upon him in a special way .
Luke.2:18 18καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς, 18 {NEQ} All who heard the shepherds' {RPT} {RPT} {NEQ} story were astonished ,
Luke.2:20 20καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες, δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον· καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 20 {NEQ} The shepherds went back to their flocks , glorifying and praising {NEQ} God for all {RPT} they had heard and seen . It was just as the angel had told them .
Luke.2:46 46καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων, καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς. 46 Three days later they finally discovered him in the Temple , sitting among the religious teachers , {NEQ} listening to them and asking questions {RPT} .
Luke.2:47 47ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 47 {NEQ} All who heard him were amazed at his {NEQ} understanding and his {NEQ} answers .
Luke.4:23 23καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην, Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν— ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. 23 Then he said {NEQ} {RPT} , You will undoubtedly quote me this {NEQ} proverb : Physician , heal yourself meaning , Do miracles {NEQ} here in your {NEQ} hometown like those you did in {NEQ} Capernaum .
Luke.4:28 28καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ, ἀκούοντες ταῦτα. 28 {NEQ} When they heard this , the people in the synagogue were furious .
Luke.5:1 1ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ. 5:1 One day as {NEQ} Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee , * {NEQ} {NEQ} {NEQ} great crowds pressed in on him {NEQ} to listen to the word of {NEQ} God .
Luke.5:15 15διήρχετο δὲ μᾶλλον, λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν. 15 But despite Jesus' instructions , the report of his power spread even faster , and vast crowds came to hear him preach and to be healed of their {NEQ} diseases .
Luke.6:18 18οἳ ἦλθαν ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν· καὶ οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο. 18 They had come to hear him and to be healed of their {NEQ} diseases ; and those troubled by evil * spirits were healed .
Luke.6:27 27ἀλλὰ ὑμῖν λέγω, τοῖς ἀκούουσιν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν. καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς. 27 But to you who are willing to listen , I say , love your {NEQ} enemies ! Do good to those who hate you .
Luke.6:47 47πᾶς ἐρχόμενος πρός με, καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων, καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος. 47 I will show you what it’s like when someone comes to me , {NEQ} listens to my {NEQ} teaching , and then follows it .
Luke.6:49 49 δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου· προσέρηξεν ποταμός, καὶ εὐθὺς συνέπεσεν καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα. 49 But anyone who hears and doesn’t obey is like a person who builds a house without a foundation . {NEQ} When the floods sweep down against that {NEQ} house , it will collapse into a heap of {NEQ} ruins .
Luke.7:3 3ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. 3 {NEQ} When the officer heard about {NEQ} Jesus , {NEQ} {RPT} he sent some respected {NEQ} Jewish elders to ask him {NEQ} to come and heal his {NEQ} slave .
Luke.7:9 9ἀκούσας δὲ ταῦτα Ἰησοῦς, ἐθαύμασεν αὐτόν. καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ, εἶπεν, Λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 9 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard this , he was amazed {RPT} . {NEQ} Turning to the crowd that was following him , he said , I tell you , I haven’t seen faith like this in all {NEQ} Israel !
Luke.7:22 22καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνῃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε— τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. 22 Then he told John’s disciples , Go back to John and tell him what you have seen and heard the blind see , the lame walk , the lepers are cured , {NEQ} the deaf hear , the dead are raised to life , and the Good News is being preached to the poor .
Luke.7:29 29καὶ πᾶς λαός ἀκούσας— καὶ οἱ τελῶναι— ἐδικαίωσαν τὸν θεόν, βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ἰωάνου. 29 {NEQ} When they heard this , all the people even the tax collectors agreed that {NEQ} God’s way was right , * for they had been baptized by John .
Luke.8:8 8καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν. καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων, ἐφώνει, ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 8 Still other seed fell on {RPT} fertile {RPT} soil . {NEQ} This seed grew and produced a crop that was a hundred times as much as had been planted ! When he had said this , he called out , Anyone with ears to hear should listen and understand .
Luke.8:10 10 δὲ εἶπεν, Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς ἵνα· βλέποντες, μὴ βλέπωσιν. καὶ ἀκούοντες, μὴ συνιῶσιν. 10 {NEQ} He replied , You are permitted to understand the secrets * of the Kingdom of {NEQ} God . But I use parables to teach the others so that the Scriptures might be fulfilled : When they look , they won’t really see . {NEQ} When they hear , they won’t understand . * 
Luke.8:12 12οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. 12 {NEQ} The seeds that fell on the footpath represent those who hear the message , only to have the devil come and take it away from their {NEQ} hearts and prevent them from believing and being saved .
Luke.8:13 13οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον. καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν, καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 13 {NEQ} The seeds on the rocky soil represent those who {NEQ} hear the message and receive it with joy . But since {RPT} they don’t have deep roots , they believe for a while , then they fall away when they face temptation .
Luke.8:14 14τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσὸν οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται. καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν. 14 {NEQ} The seeds that fell among the thorns represent {RPT} those who hear the message , but all too quickly the message is crowded out by the cares and riches and pleasures of this {NEQ} life . And so they never grow into maturity .
Luke.8:15 15τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ, ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν, καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. 15 And the seeds that fell on the good soil {RPT} represent honest , good-hearted people who hear God’s word , cling to it , and patiently produce a huge harvest .
Luke.8:18 18βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε. ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ. καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 18 So pay attention to how you hear . To those who listen to my teaching {RPT} , more understanding will be given . But for those who are not listening , even what they think they understand will be taken away from them .
Luke.8:21 21 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες. 21 {NEQ} Jesus replied {RPT} , My mother and my brothers {RPT} are all those who hear {NEQ} God’s {NEQ} word and obey it .
Luke.8:50 50 δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας, ἀπεκρίθη αὐτῷ, Μὴ φοβοῦ. μόνον πίστευσον, καὶ σωθήσεται. 50 But when {NEQ} Jesus heard what had happened , he said to Jairus , Don’t be afraid . Just have faith , and she will be healed .
Luke.9:7 7ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης, τετραάρχης, τὰ γινόμενα πάντα, καὶ διηπόρει. διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπὸ τινῶν ὅτι Ἰωάνης ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν. 7 {NEQ} When Herod Antipas , the ruler of Galilee , * heard about everything Jesus was doing , {NEQ} he was puzzled . {NEQ} {NEQ} Some were saying that John the Baptist had been raised from the dead .
Luke.9:9 9εἶπεν δὲ Ἡρῴδης, Ἰωάνην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα, τίς δέ ἐστιν οὗτος περὶ οὗ ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. 9 {NEQ} I beheaded John , Herod said , so who is this man about whom I hear such stories ? And he kept trying to see him .
Luke.9:35 35καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα, Οὗτός ἐστιν υἱός μου, ἐκλελεγμένος· αὐτοῦ ἀκούετε. 35 Then a voice from the cloud said , This is my {NEQ} Son , my {NEQ} Chosen One . * Listen to him .
Luke.10:16 16 ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ. δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με. 16 Then he said to the disciples , Anyone who accepts your message is also accepting me . And anyone who rejects you is rejecting me . And anyone who rejects me is rejecting God , who sent me .
Luke.10:24 24λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδαν· καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 24 {NEQ} I tell you , {NEQ} many prophets and kings longed to see what you see , but they didn’t see it . And they longed to hear what you hear , but they didn’t hear it .
Luke.10:39 39καὶ τῇδε ἦν ἀδελφή, καλουμένη Μαριάμ, καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου, ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ. 39 {NEQ} Her sister , Mary , {RPT} {NEQ} sat at the Lord’s {NEQ} feet , listening to what he taught .
Luke.11:28 28αὐτὸς δὲ εἶπεν, Μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες. 28 {NEQ} Jesus replied , But even more blessed are all who hear the word of {NEQ} God and put it into practice .
Luke.11:31 31βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος. καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 31 The queen of Sheba * will stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for she came from a distant land to hear the wisdom of Solomon . Now someone greater than Solomon is here but you refuse to listen .
Luke.12:3 3ἀνθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. 3 Whatever you have said in the dark will be heard in the light , and what you have whispered behind closed doors will be shouted from the housetops for all to hear !
Luke.14:15 15ἀκούσας δέ, τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 15 {NEQ} Hearing this , a man {NEQ} sitting at the table with Jesus exclaimed , What a blessing {RPT} it will be to attend a banquet * in the Kingdom of {NEQ} God !
Luke.14:35 35οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 35 Flavorless salt is good neither for the soil nor for the manure pile . It is thrown away . Anyone with ears to hear should listen and understand !
Luke.15:1 1ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ. 15:1 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Tax collectors and other notorious sinners often came {RPT} to listen to Jesus teach .
Luke.15:25 25ἦν δέ, υἱὸς αὐτοῦ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν, 25 Meanwhile , the {RPT} older son {RPT} was in the fields working . {NEQ} When he returned home , he heard music and dancing in the house ,
Luke.16:2 2καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου, οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν. 2 So the employer called him in and said {RPT} , What’s this I hear about you ? Get your report in order , because you are going to be fired .
Luke.16:14 14ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ Φαρισαῖοι, φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. 14 The Pharisees , who dearly loved their money , {NEQ} heard all this and scoffed at him .
Luke.16:29 29λέγει δὲ Ἀβραάμ, ̓Έχουσι Μωυσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 29 But Abraham said , Moses and the prophets have warned them . Your brothers can read what they wrote .
Luke.16:31 31εἶπεν δὲ αὐτῷ, Εἰ Μωυσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδ᾽ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται. 31 But Abraham said {RPT} , If they won’t listen to Moses and the prophets , they won’t listen even if someone rises from the dead .
Luke.18:6 6εἶπεν δὲ κύριος, Ἀκούσατε τί κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει. 6 Then the Lord said , Learn a lesson from this {NEQ} unjust judge .
Luke.18:22 22ἀκούσας δέ, Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ̓Έτι ἕν σοι λείπει. πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι. 22 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard his answer , he said {RPT} , There is still one thing you haven’t done . Sell all your possessions and give the money to the poor , and you will have treasure in {NEQ} heaven . Then come , follow me .
Luke.18:23 23 δὲ ἀκούσας ταῦτα, περίλυπος ἐγενήθη ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 23 But when the man heard this he became very sad , for he was very rich .
Luke.18:26 26εἶπαν δὲ οἱ ἀκούσαντες, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 26 {NEQ} Those who heard this said , Then who in the world can be saved ?
Luke.18:36 36ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου, ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο. 36 {NEQ} When he heard the noise of a crowd going past , he asked what was happening .
Luke.19:11 11ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα· προσθεὶς εἶπεν παραβολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτόν, καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι. 11 The crowd {NEQ} was listening to everything Jesus said . And because he was nearing Jerusalem , {NEQ} he told them a story {NEQ} {RPT} to correct the impression that the Kingdom of {NEQ} God would begin right away .
Luke.19:48 48καὶ οὐχ ηὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέμετο αὐτοῦ ἀκούων. 48 But they could think of nothing , because all the people hung on every word he said .
Luke.20:16 16ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. ἀκούσαντες δὲ εἶπαν, Μὴ γένοιτο. 16 I’ll tell you he will come and kill those {NEQ} farmers and lease the vineyard to others . How terrible that such a thing should ever happen , {NEQ} his listeners protested .
Luke.20:45 45ἀκούοντος δέ, παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 45 Then , with the crowds listening , he turned to his {NEQ} disciples and said ,
Luke.21:9 9ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε. δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. 9 And when you hear of wars and insurrections , don’t panic . Yes , these things must take place first , but the end won’t follow immediately .
Luke.21:38 38καὶ πᾶς λαὸς ὤρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ. 38 {NEQ} The crowds gathered at the Temple early each morning {NEQ} {RPT} to hear him .
Luke.22:71 71οἱ δὲ εἶπαν, Τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 71 Why do we need other witnesses ? {NEQ} they said . {NEQ} We ourselves heard him say it .
Luke.23:6 6Πειλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν, Εἰ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν; 6 Oh , is he a Galilean ? Pilate asked .
Luke.23:8 8 δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινόμενον. 8 {NEQ} {NEQ} Herod {NEQ} was delighted at the opportunity to see {NEQ} Jesus , because he had heard about him and had been hoping {RPT} for a long time to see him perform {RPT} {RPT} a miracle .
John.1:37 37καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος, καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ. 37 {NEQ} When John’s two {NEQ} disciples heard this , {NEQ} they followed {NEQ} Jesus .
John.1:40 40ἦν Ἀνδρέας, ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου, εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάνου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ. 40 Andrew , Simon Peter’s {NEQ} brother , was one of these men who heard what John said and then followed Jesus .
John.3:8 8τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ· καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις. ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶν πᾶς γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. 8 The wind blows wherever it wants . Just as you can hear the wind but can’t tell where it comes from or where it is going , so you can’t explain how people are born of the Spirit .
John.3:29 29 ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· δὲ φίλος τοῦ νυμφίου ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὕτη οὖν, χαρὰ ἐμὴ πεπλήρωται. 29 It is the bridegroom who marries the bride , and the best man is simply glad {NEQ} to stand with him and hear his vows . Therefore , {RPT} {RPT} I am filled with {RPT} joy at his success .
John.3:32 32 ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ, καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. 32 {RPT} He testifies about what he has seen and heard , but how few believe {NEQ} what he tells them !
John.4:1 1ὡς οὖν ἔγνω Ἰησοῦς, ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει Ἰωάνης 4:1 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Jesus * knew {NEQ} the Pharisees had heard that he was baptizing and making more disciples than John
John.4:42 42τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι, Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν, αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν. καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς σωτὴρ τοῦ κόσμου. 42 Then they said to the woman , Now we believe , not just because of {NEQ} what you told us , but because we have heard him ourselves . Now we know that he is indeed the Savior of the world .
John.4:47 47οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀπῆλθεν πρὸς αὐτόν. καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν. 47 When he heard that Jesus had come from {NEQ} Judea to {NEQ} Galilee , he went and begged Jesus to come to Capernaum {NEQ} to heal his {NEQ} son , {NEQ} who was about to die .
John.5:24 24ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον. καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. 24   I tell you the truth , {NEQ} those who listen to my {NEQ} message and believe in God who sent me have eternal life . {NEQ} They will never be condemned for their sins , but they have already passed from {NEQ} death into {NEQ} life .
John.5:25 25ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστίν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ— καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν. 25 And I assure you that the time is coming , indeed it’s here now , when the dead will hear my voice the voice of the Son of {NEQ} God . And those who listen will live .
John.5:28 28μὴ θαυμάζετε τοῦτο. ὅτι, ἔρχεται ὥρα ἐν πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ. 28 Don’t be so surprised ! Indeed , the time is coming when {RPT} all the dead in their graves will hear the voice of God’s Son ,
John.5:30 30οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐδέν. καθὼς ἀκούω κρίνω. καί, κρίσις ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 30 I {RPT} can do nothing on my own . I judge as God tells me . Therefore , {RPT} my {RPT} judgment is just , because {NEQ} I carry out the will of the one who sent me , not {NEQ} my own {NEQ} will .
John.5:37 37καὶ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε, 37 And the Father who sent me has testified about me himself . You have never heard his voice or seen him face to face ,
John.6:45 45ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις, Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ· πᾶς ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς ἐμέ. 45 As it is written in the Scriptures , * {NEQ} They will all be taught by God . Everyone who listens to the Father and learns from him comes to me .
John.6:60 60πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν, Σκληρός ἐστιν λόγος οὗτος. τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 60 {NEQ} Many {NEQ} of his {NEQ} disciples said , This is very hard to understand . How can anyone accept it ?
John.7:32 32ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. 32 When the Pharisees heard that the crowds were whispering such things , they and the leading priests sent {NEQ} Temple guards to arrest Jesus .
John.7:40 40ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς προφήτης· 40 {NEQ} When the crowds heard {NEQ} him say this , some of them declared , Surely this man is the Prophet we’ve been expecting . * 
John.7:51 51Μὴ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ᾽ αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ; 51 Is it legal {RPT} to convict a man before he is given a hearing ? he asked .
John.8:9 9οἱ δὲ ἀκούσαντες, ἐξήρχοντο εἷς καθ᾽ εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ κατελείφθη μόνος καὶ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα. 9 {NEQ} When the accusers heard this , they slipped away one by one , beginning with the oldest , until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman .
John.8:26 26πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ᾽ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον. 26 I have much to say about you and much to condemn , but I won’t . For I say only what I have heard from {RPT} {RPT} the one who sent me , and he is completely truthful .
John.8:38 38 ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε. 38 I am telling you what I saw when I was with my Father . But you are following the advice of your father .
John.8:40 40νῦν δέ, ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 40 Instead , you are trying to kill me {NEQ} {NEQ} because I told you the truth , which I heard from {NEQ} God . Abraham never did such a thing .
John.8:43 43διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 43 Why can’t you understand {RPT} what {RPT} I am saying ? It’s because you can’t even hear {RPT} me !
John.8:47 47 ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ. 47 Anyone who belongs to {NEQ} God listens gladly to the words of {NEQ} God . But you don’t listen because you don’t belong to {NEQ} God .
John.9:27 27ἀπεκρίθη αὐτοῖς, Εἶπον ὑμῖν ἤδη· καὶ οὐκ ἠκούσατε; τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι; 27 Look ! the man exclaimed {RPT} . I told you once . {NEQ} Didn’t you listen ? Why do you want to hear it again ? {NEQ} Do you want to become his disciples , too ?
John.9:31 31οἴδαμεν ὅτι θεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει, ἀλλ᾽ ἐάν τις θεοσεβὴς καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ τούτου ἀκούει. 31 We know that {NEQ} God doesn’t listen to sinners , but he is ready to hear those who worship him and do his {RPT} {NEQ} will .
John.9:32 32ἐκ τοῦ αἰῶνος, οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἠνέῳξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου· 32 Ever since the world began , no one has been able to open the eyes of someone born blind .
John.9:35 35ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν, Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 35 When Jesus heard {NEQ} what had happened {RPT} , {NEQ} he found the man and asked , Do you believe in the Son of {NEQ} Man ? * 
John.9:40 40ἤκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ὄντες καὶ εἶπαν αὐτῷ, Μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν; 40 Some {NEQ} Pharisees {RPT} who were standing nearby heard him and asked , Are you saying {NEQ} {NEQ} we’re blind ?
John.10:3 3τούτῳ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ᾽ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. 3 The gatekeeper opens the gate for him , and the sheep recognize his {NEQ} voice and come to him . {NEQ} He calls his own sheep by name and leads them out .
John.10:8 8πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί· ἀλλ᾽ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. 8 All who came before me * were thieves and robbers . But the true sheep did not listen to them .
John.10:16 16καί, ἄλλα πρόβατα ἔχω, οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν. καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσονται μία ποίμνη εἷς ποιμήν. 16 I have other sheep , too , that are not in this {NEQ} sheepfold . I must bring them also . {NEQ} They will listen to my {NEQ} voice , and there will be one flock with one shepherd .
John.10:20 20ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, Δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται· τί αὐτοῦ ἀκούετε; 20 {NEQ} Some said , He’s demon possessed and out of his mind . Why listen to a man like that ?
John.10:27 27τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν· κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσίν μοι. 27 {RPT} My {RPT} sheep listen to my {NEQ} voice ; I know them , and they follow me .
John.11:4 4ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Αὕτη ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον· ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι᾽ αὐτῆς. 4 But when {NEQ} Jesus heard about it he said , Lazarus’s {NEQ} sickness will not end in death . No , it happened for the glory of {NEQ} God so that the Son of {NEQ} God will receive glory from this .
John.11:6 6ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας. 6 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} he stayed where {RPT} he was for the next two days .
John.11:20 20 οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 20 {NEQ} When {NEQ} Martha got word that Jesus was coming , she went to meet him . But Mary stayed in the house .
John.11:29 29ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν. 29 So Mary immediately {NEQ} went to him .
John.11:41 41ἦραν οὖν τὸν λίθον. δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν, Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου. 41 So they rolled the stone aside . Then {NEQ} Jesus looked up to heaven and said , Father , thank you for hearing me .
John.11:42 42ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις, ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 42 {RPT} {NEQ} {NEQ} {NEQ} You always hear me , but I said it out loud for the sake of all these people {RPT} standing here , so that they will believe {NEQ} you sent me .
John.12:12 12τῇ ἐπαύριον, ὄχλος πολὺς ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα 12 The next day , the news that {NEQ} Jesus was on the way to Jerusalem swept through the city . A large crowd of {NEQ} Passover visitors
John.12:18 18διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὄχλος— ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον. 18 That was the reason so many went out to meet him because they had heard about {RPT} this miraculous {NEQ} sign {NEQ} .
John.12:29 29 οὖν ὄχλος ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν, βροντὴν γεγονέναι, ἄλλοι ἔλεγον ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. 29   {NEQ} When the crowd {NEQ} {NEQ} heard the voice , some thought it was thunder , while others declared an angel had spoken to him .
John.12:34 34ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὄχλος, Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; 34 {NEQ} The crowd responded {RPT} , We understood from {NEQ} Scripture * that the Messiah would live forever . {NEQ} How can you say {NEQ} the Son of {NEQ} Man will die ? Just who is this {NEQ} Son of {NEQ} Man , anyway ?
John.12:47 47καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ φυλάξῃ ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 47 {NEQ} {NEQ} I will not judge those who hear me but don’t obey me {RPT} , for I have come to save the world and {NEQ} not to judge it .
John.14:24 24 μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ. καὶ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμός· ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός. 24 Anyone who doesn’t love me will not obey me . And remember , my {NEQ} words are not my own . What I am telling you is from {NEQ} the Father who sent me .
John.14:28 28ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· Ὑπάγω, καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ με, ἐχάρητε ἄν ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι πατὴρ μείζων μού ἐστιν. 28 Remember what I told you : I am going away , but I will come back to you again . If you really loved me , you would be happy that {NEQ} I am going to the Father , who is greater than I am .
John.15:15 15οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν. 15 I no longer call you slaves , because a master doesn’t confide in his {NEQ} slaves . Now you are my friends , since I have told you everything the Father told me .
John.16:13 13ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν. οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ· ἀλλ᾽ ὅσα ἀκούει λαλήσει καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 13 {NEQ} When the Spirit of {NEQ} truth comes , he will guide you into all {NEQ} truth . {NEQ} He will not speak on his own but will tell you what he has heard . {NEQ} He will tell you about the future .
John.18:21 21τί με ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἴδε οὗτοι οἴδασιν εἶπον ἐγώ. 21 Why are you asking me this question ? Ask those who heard me {RPT} . They know what I said .
John.18:37 37εἶπεν οὖν αὐτῷ Πειλᾶτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. 37 {NEQ} {NEQ} Pilate said {RPT} , So you are a king ? {NEQ} Jesus responded , You say {NEQ} I am a king . Actually , I was born and {RPT} {RPT} came into the world to testify to the truth . All who love the truth recognize that what I say is true .
John.19:8 8ὅτε οὖν ἤκουσεν Πειλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη. 8 When {NEQ} Pilate heard this , he was more frightened than ever .
John.19:13 13 οὖν Πειλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων, ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν. καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον (Ἑβραϊστί, δὲ Γαββαθά). 13 {NEQ} When they said {NEQ} this , {NEQ} Pilate brought {NEQ} Jesus out to them again . Then Pilate sat down on the judgment seat on the platform that is called the Stone Pavement ( in Hebrew , {NEQ} Gabbatha ) .
John.21:7 7λέγει οὖν μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, κύριός ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο (ἦν γὰρ γυμνός), καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν. 7 Then the disciple {RPT} {NEQ} Jesus {RPT} loved said to {NEQ} Peter , It’s the Lord ! {NEQ} When Simon Peter heard that it was the Lord , he put on his tunic ( for he had stripped for work ) , {NEQ} jumped into the water , and headed to shore .
Acts.1:4 4καὶ συναλιζόμενος, παρήγγειλεν αὐτοῖς, Ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός, ἣν ἠκούσατέ μου· 4 Once when he was eating with them , he commanded them , Do not leave Jerusalem until the Father sends you the gift he promised , {RPT} as I told you before .
Acts.2:6 6γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης, συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη ὅτι ἤκουσεν εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. 6 When they heard the loud {NEQ} noise , everyone came running , and they were bewildered to hear their {NEQ} own languages being spoken by the believers .
Acts.2:8 8καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ἐγεννήθημεν; 8 and yet we hear them speaking in our {NEQ} own native languages !
Acts.2:11 11(Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι), Κρῆτες, καὶ ̓Άραβες· ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ. 11 ( both Jews and converts to Judaism ) , Cretans , and Arabs . And we all hear these people speaking {NEQ} in our own languages about the wonderful things {NEQ} God has done !
Acts.2:22 22ἄνδρες Ἰσραηλεῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους. Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι, καὶ τέρασι, καὶ σημείοις οἷς ἐποίησεν δι᾽ αὐτοῦ θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς αὐτοὶ οἴδατε· 22 People of Israel , listen ! {NEQ} {RPT} {RPT} God publicly {RPT} endorsed {NEQ} {RPT} Jesus the Nazarene {RPT} * by doing powerful miracles , {NEQ} wonders , and signs {RPT} through him , as you well know .
Acts.2:33 33τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ θεοῦ ὑψωθείς· τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου λαβὼν παρὰ τοῦ πατρός, ἐξέχεεν τοῦτο ὑμεῖς, καὶ βλέπετε καὶ ἀκούετε. 33 Now he is exalted to the place of highest honor in heaven , at {NEQ} God’s {NEQ} right hand . And the Father , as he had {NEQ} {NEQ} promised , gave him the {RPT} Holy Spirit {RPT} {RPT} to pour out upon us , just as you see and hear today .
Acts.2:37 37ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τὴν καρδίαν, εἶπάν τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους, Τί ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοί; 37 {NEQ} Peter’s words pierced their {NEQ} hearts , and they said to {NEQ} him and to the other apostles , Brothers , what should we do ?
Acts.3:23 23ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἐὰν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ. 23 Then Moses said , Anyone who will not listen to that {NEQ} Prophet will be completely cut off from God’s {NEQ} people . * 
Acts.4:4 4πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, καὶ ἐγενήθη ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν ὡς χιλιάδες πέντε. 4 But many of the people who heard their message believed it , so the number of believers now totaled about 5,000 {NEQ} men , not counting women and children . * 
Acts.4:19 19 δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάνης ἀποκριθέντες εἶπαν πρὸς αὐτούς, Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον τοῦ θεοῦ, κρίνατε, 19 But {NEQ} Peter and John replied {RPT} , {NEQ} Do you think {NEQ} God wants us to obey you rather than him ?
Acts.4:20 20οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς εἴδαμεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν. 20 {NEQ} We cannot stop telling about everything we have seen and heard .
Acts.4:24 24οἱ δὲ ἀκούσαντες, ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν θεὸν καὶ εἶπαν· Δέσποτα, σὺ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ τὴν θάλασσαν, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς— 24 {NEQ} When they heard the report , all the believers lifted their voices together in prayer to {NEQ} God : {NEQ} O Sovereign Lord , {RPT} Creator of {NEQ} heaven and {NEQ} earth , {NEQ} the sea , and everything in them
Acts.5:5 5ἀκούων δὲ Ἁνανίας τοὺς λόγους τούτους, πεσὼν ἐξέψυξεν· καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας. 5 As soon as {NEQ} Ananias heard these {NEQ} words , he fell to the floor and died . Everyone who heard about it was terrified .
Acts.5:11 11καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 11 Great fear gripped the entire church and {RPT} everyone else who heard what had happened .
Acts.5:21 21ἀκούσαντες δέ, εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐδίδασκον. παραγενόμενος δὲ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον— καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς. 21 So at {NEQ} daybreak the apostles entered {RPT} the Temple , as they were told , and immediately began teaching . {NEQ} When the high priest and his officials arrived , they convened the high council * {NEQ} the full assembly of the elders of Israel . Then they sent for the apostles to be brought from the jail for trial .
Acts.5:24 24ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους τε στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν, τί ἂν γένοιτο τοῦτο. 24 {NEQ} When the {NEQ} captain of the Temple guard and the leading priests heard this , they were perplexed {RPT} , wondering where it would all end .
Acts.5:33 33οἱ δὲ ἀκούσαντες, διεπρίοντο καὶ ἐβούλοντο ἀνελεῖν αὐτούς. 33 {NEQ} When they heard this , the high council was furious and decided to kill them .
Acts.6:11 11τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι, Ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωυσῆν, καὶ τὸν θεόν. 11 So they persuaded some men to lie about Stephen , saying , We heard him blaspheme Moses , and even {NEQ} God .
Acts.6:14 14ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἰησοῦς Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη παρέδωκεν ἡμῖν Μωυσῆς. 14 {NEQ} We have heard him say that this Jesus of {NEQ} Nazareth * will destroy the {NEQ} Temple and change the customs {RPT} Moses handed down to us .
Acts.7:2 2 δὲ ἔφη· ̓Άνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν. 2 {NEQ} This was Stephen’s reply : Brothers and fathers , listen to me . Our {NEQ} glorious {NEQ} God appeared to our {NEQ} ancestor Abraham in {NEQ} Mesopotamia before he settled in Haran . * 
Acts.7:12 12ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὄντα σιτία εἰς Αἴγυπτον, ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας ἡμῶν πρῶτον. 12 {NEQ} Jacob heard that there was still grain in Egypt , so he sent his sons our {NEQ} ancestors to buy some .
Acts.7:34 34ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ· καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς. καὶ νῦν δεῦρο, ἀποστείλω σε εἰς Αἴγυπτον. 34 I have certainly seen the oppression of my {NEQ} people {NEQ} in Egypt . {NEQ} I have heard their {NEQ} groans and have come down to rescue them . Now go , for I am sending you back to Egypt . * 
Acts.7:54 54ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν, καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ᾽ αὐτόν. 54 {NEQ} The Jewish leaders were infuriated by Stephen’s accusation , and they shook their fists at him in rage . * 
Acts.8:6 6προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἐποίει. 6 {NEQ} {NEQ} Crowds listened intently to {NEQ} Philip because they were eager to hear his message and see the miraculous signs {RPT} he did .
Acts.8:14 14ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον καὶ Ἰωάνην. 14 {NEQ} When the apostles in Jerusalem heard that the people of {NEQ} Samaria had accepted {NEQ} God’s {NEQ} message , they sent Peter and John there .
Acts.8:30 30προσδραμὼν δὲ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος Ἠσαΐαν τὸν προφήτην. καὶ εἶπεν, Ἆρά γε γινώσκεις ἀναγινώσκεις; 30 {NEQ} {NEQ} Philip ran over and heard the man reading from the prophet Isaiah . {NEQ} Philip asked , {NEQ} {NEQ} Do you understand what you are reading ?
Acts.9:4 4καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ, Σαούλ, Σαούλ, τί με διώκεις; 4 {NEQ} He fell to the ground and heard a voice saying to him , Saul ! Saul ! Why are you persecuting me ?
Acts.9:7 7οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες. 7 {NEQ} The men {RPT} with Saul stood speechless , for they heard {RPT} the sound of someone’s voice but saw no one !
Acts.9:13 13