The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀλήθεια (aletheia, 0225)

Meanings

[the] truth, [the] truthfulness, in truth, of [the] truth, of truth, truth, truthfulness

Greek-English Concordance: 109 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.22:16 16καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν, μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν, λέγοντας, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. 16 {NEQ} They sent some of their {NEQ} disciples , along with the supporters of Herod , to meet with him . Teacher , they said , we know how honest you are . You teach {NEQ} the way of {NEQ} God truthfully . {NEQ} You are impartial and don’t play favorites .
Mark.5:33 33 δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα, καὶ τρέμουσα εἰδυῖα γέγονεν αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 33 Then the frightened woman , {NEQ} trembling at the realization of what had happened to her , came and fell to her knees in front of him and told him what she had done .
Mark.12:14 14καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενὸς οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι οὔ; 14 {NEQ} {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know how honest you are . You {NEQ} are impartial and don’t play favorites . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully . Now tell us is it right to pay taxes to Caesar or not ?
Mark.12:32 32καὶ εἶπεν αὐτῷ γραμματεύς, Καλῶς, διδάσκαλε. ἐπ᾽ ἀληθείας εἶπες ὅτι εἷς ἐστὶν καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ. 32 {NEQ} The teacher of religious law replied {RPT} , Well said , Teacher . You have spoken the truth by saying that there is only one God and {RPT} no other {RPT} .
Luke.4:25 25ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλείου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη οὐρανὸς ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 25 Certainly there were many needy widows in {NEQ} Israel in Elijah’s {NEQ} time , when the heavens were closed for three and a half years , and a severe famine devastated {NEQ} the land .
Luke.20:21 21καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον· ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. 21 {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know that you speak and teach what is right and are not influenced by what others think . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully .
Luke.22:59 59καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς ἄλλος τις διισχυρίζετο λέγων, Ἐπ᾽ ἀληθείας καὶ οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ ἦν, καὶ γάρ, Γαλιλαῖός ἐστιν. 59 About an hour {NEQ} later someone else insisted , This must be one of them , because he is a Galilean , too .
John.1:14 14καὶ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν. καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 14 So the Word became human * and made his home among us . He was full of unfailing love and faithfulness . * And we have seen his {NEQ} glory , the glory of the Father’s one and only Son .
John.1:17 17ὅτι νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη, χάρις καὶ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 17 For the law was given through Moses , but {NEQ} God’s unfailing love and {NEQ} faithfulness came through Jesus Christ .
John.3:21 21 δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα. 21 But those who do {NEQ} what is right come to the light so others can see that they are doing what God wants . * 
John.4:23 23ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα— καὶ νῦν ἐστίν— ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ. καὶ γὰρ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. 23 But the time is coming indeed it’s here now when {NEQ} true worshipers will worship the Father in spirit and in truth . {NEQ} {NEQ} The Father is looking for those who {RPT} will worship him that way .
John.4:24 24πνεῦμα θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. 24 For {NEQ} God is Spirit , so those who worship him must worship in spirit and in truth .
John.5:33 33ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάνην, καὶ μεμαρτύρηκε τῇ ἀληθείᾳ. 33 In fact , you sent investigators to listen to John the Baptist , and his testimony about me was {NEQ} true .
John.8:32 32καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 32 And you will know the truth , and the truth will set you free .
John.8:40 40νῦν δέ, ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 40 Instead , you are trying to kill me {NEQ} {NEQ} because I told you the truth , which I heard from {NEQ} God . Abraham never did such a thing .
John.8:44 44ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς· καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ· ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ πατὴρ αὐτοῦ. 44 For you are the children of your father the devil , and you love to do the evil things he does . He was a murderer from the beginning . {NEQ} He has always hated the truth , because there is no truth in him . When he lies , it is consistent with his character ; for he is a liar and the father of lies .
John.8:45 45ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. 45 So when I tell the truth , you just naturally don’t believe me !
John.8:46 46τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι; 46 Which of you can truthfully accuse me of sin ? And since I am telling you the truth , why don’t you believe me ?
John.14:6 6λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ὁδός, καὶ ἀλήθεια, καὶ ζωή. οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ. 6 Jesus told him , I am the way , {NEQ} the truth , and the life . No one can come to the Father except through me .
John.14:17 17τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας· κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει. ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. 17 He is the Holy Spirit , who leads into all {NEQ} truth . The world cannot receive him , because it isn’t looking for him and doesn’t recognize him . But you know him , because he lives with you now and later will be in you . * 
John.15:26 26ὅταν ἔλθῃ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός— τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ. 26 But I will send you {RPT} {RPT} {RPT} the Advocate {RPT} * the Spirit of {NEQ} truth . {NEQ} He will come {RPT} to you from the Father and {RPT} will testify all about me .
John.16:7 7ἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω, ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, παράκλητος οὐκ ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. 7 But {RPT} {NEQ} in fact {RPT} , it is best for you that I go away , because if I don’t {RPT} , the Advocate * won’t come {RPT} . {NEQ} If I do go away , then I will send him to you .
John.16:13 13ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν. οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ· ἀλλ᾽ ὅσα ἀκούει λαλήσει καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 13 {NEQ} When the Spirit of {NEQ} truth comes , he will guide you into all {NEQ} truth . {NEQ} He will not speak on his own but will tell you what he has heard . {NEQ} He will tell you about the future .
John.17:17 17ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ· λόγος σὸς ἀλήθειά ἐστιν. 17 Make them holy by your truth ; teach them {RPT} your {RPT} word , which is truth .
John.17:19 19καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτὸν ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ. 19 And I give myself as a holy sacrifice for them so {NEQ} they can be made holy by your truth .
John.18:37 37εἶπεν οὖν αὐτῷ Πειλᾶτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. 37 {NEQ} {NEQ} Pilate said {RPT} , So you are a king ? {NEQ} Jesus responded , You say {NEQ} I am a king . Actually , I was born and {RPT} {RPT} came into the world to testify to the truth . All who love the truth recognize that what I say is true .
John.18:38 38λέγει αὐτῷ Πειλᾶτος, Τί ἐστιν ἀλήθεια; καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 38 What is truth ? {NEQ} Pilate asked {RPT} . Then he went out again to the people and told them , {RPT} {NEQ} He is not guilty of any crime .
Acts.4:27 27συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ— ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου, Ἰησοῦν, ὃν ἔχρισας— Ἡρῴδης τε, καὶ Πόντιος Πειλᾶτος, σὺν ἔθνεσιν, καὶ λαοῖς Ἰσραήλ· 27 In fact , this has happened here in this very {NEQ} city ! For Herod Antipas , {NEQ} Pontius Pilate the governor , {RPT} the Gentiles , and the people of Israel were all united against Jesus , your {NEQ} holy servant , whom you anointed .
Acts.10:34 34ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν, Ἐπ᾽ ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης θεός. 34 Then Peter replied , I see very clearly that {NEQ} God shows no favoritism .
Acts.26:25 25 δὲ Παῦλος, Οὐ μαίνομαι, φησίν, Κράτιστε Φῆστε· ἀλλὰ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι. 25 But {NEQ} Paul replied , I am not insane , Most Excellent Festus . {NEQ} What I am saying is the sober truth .
Rom.1:18 18ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν, καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων, 18 But God shows his anger from heaven against all sinful , {NEQ} wicked people who suppress the truth by their wickedness . * 
Rom.1:25 25οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει. καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 25 They traded the truth about {NEQ} God for a lie . So they worshiped and served the things God created instead of the Creator himself , who is worthy of eternal praise ! Amen .
Rom.2:2 2οἴδαμεν δὲ ὅτι, τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ ἐστὶν κατὰ ἀλήθειαν, ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας. 2 And we know that {NEQ} God , in his justice , will punish anyone who does {NEQ} such things .
Rom.2:8 8τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας καὶ ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ, πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ ὀργὴ καὶ θυμός. 8 But he will pour out his anger and wrath on those who live for themselves , who {NEQ} refuse to obey the truth and instead live lives of {NEQ} wickedness .
Rom.2:20 20παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ. 20 You think you can instruct the ignorant and teach children the ways of God . For you are certain that {NEQ} {NEQ} God’s law gives you complete knowledge and {NEQ} truth .
Rom.3:7 7εἰ δέ, ἀλήθεια τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι; 7 But , someone might still argue , how can God condemn {NEQ} me as a sinner if {NEQ} my dishonesty highlights his {NEQ} truthfulness and brings him more {NEQ} glory ?
Rom.9:1 1ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι· συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ· 9:1 With Christ as my witness , I speak with utter truthfulness . My {NEQ} conscience and {NEQ} the Holy Spirit confirm it .
Rom.15:8 8λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων. 8 Remember that {NEQ} Christ came as a servant to the Jews * to show that God is true to the promises he made to their ancestors .
1Cor.5:8 8ὥστε ἑορτάζωμεν, μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ᾽ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας. 8 So let us celebrate the festival , not with the old bread * {NEQ} {RPT} {RPT} of wickedness and evil , but with the new bread * of sincerity and truth .
1Cor.13:6 6οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ συνχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· 6 It does not rejoice about {NEQ} injustice but rejoices whenever the truth wins out .
2Cor.4:2 2ἀλλὰ ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης· μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας, συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων, ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 2   {RPT} We reject all shameful deeds and underhanded methods . We don’t try to trick anyone or distort the word {NEQ} of God . {RPT} We tell the truth before {NEQ} God , and all who are honest know this .
2Cor.6:7 7ἐν λόγῳ ἀληθείας· ἐν δυνάμει θεοῦ· διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης— τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν· 7 We faithfully preach the truth . God’s power is working in us . We use the weapons of {NEQ} righteousness in the right hand for attack and the left hand for defense .
2Cor.7:14 14ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι— οὐ κατῃσχύνθην. ἀλλ᾽ ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτως καὶ καύχησις ἡμῶν ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη. 14 {NEQ} {NEQ} I had told him how proud I was of you and you didn’t disappoint me . {NEQ} {NEQ} I have always told you the truth , and now my {NEQ} boasting to Titus has also proved {RPT} true !
2Cor.11:10 10ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοί, ὅτι καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς κλίμασι τῆς Ἀχαΐας. 10 As surely as the truth of Christ is in me , {NEQ} no one in all of {NEQ} Greece * will ever stop me from {NEQ} boasting about this .
2Cor.12:6 6ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ βλέπει με ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ, 6 If I wanted to boast , I would be no fool in doing so , because I would be telling the truth . But I won’t do it , because I don’t want anyone to give me credit beyond what they can see in my life or hear in my message ,
2Cor.13:8 8οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. 8 For we cannot oppose the truth , but must always stand for the truth .
Gal.2:5 5οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ· ἵνα ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς. 5 But we refused to give in to them for a single moment . {NEQ} We wanted to preserve the truth of the gospel message for you .
Gal.2:14 14ἀλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Κηφᾷ ἔμπροσθεν πάντων, Εἰ σύ, Ἰουδαῖος ὑπάρχων, ἐθνικῶς καὶ οὐκ Ἰουδαϊκῶς ζῇς, πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν; 14 When I saw that they were not following the truth of the gospel message , I said to {NEQ} Peter in front of all the others , Since you , a Jew by birth , {NEQ} have discarded the Jewish laws and are living like a Gentile , why are you now trying to make these Gentiles follow the Jewish traditions ?
Gal.5:7 7ἐτρέχετε καλῶς· τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι; 7 You were running the race so well . Who has held you back from following the truth ?
Eph.1:13 13ἐν καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν· ἐν καὶ πιστεύσαντες, ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ· 13 {RPT} {RPT} And now you Gentiles have also heard the truth , the Good News that God saves you . And when you believed in Christ , he identified you as his own * by giving you the {RPT} Holy Spirit , whom he {NEQ} promised long ago .
Eph.4:21 21εἴ γε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε καθὼς ἔστιν ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ, 21 Since you have heard about {NEQ} Jesus and {RPT} {RPT} have learned the truth that comes from him ,
Eph.4:24 24καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον, τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα— ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ ὁσιότητι, τῆς ἀληθείας. 24 {NEQ} Put on your new nature , {NEQ} created to be like God truly righteous and holy .
Eph.4:25 25διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος· λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη. 25 So stop telling {NEQ} lies . Let us tell {RPT} our {NEQ} neighbors the truth , for we are all parts of the same body .
Eph.5:9 9 γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ· 9 For this light within you produces only what is good and right and true .
Eph.6:14 14στῆτε οὖν, περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης· 14 {NEQ} Stand your ground , putting on the belt {RPT} of truth and {RPT} the body armor of {NEQ} God’s righteousness .
Phil.1:18 18τί γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω. ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι· 18 But that doesn’t matter . {NEQ} {NEQ} Whether their motives are false or genuine , the message about Christ is being preached either way , so I rejoice . And I will continue to rejoice .
Col.1:5 5διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου· 5 which come from your confident hope of what God has reserved for you in {NEQ} heaven . {RPT} You have had this expectation ever since you first heard the truth of the Good News .
Col.1:6 6τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ· ἐστὶν καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον, καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ· 6   This same Good News that came to you is going out all over the world . It is bearing fruit everywhere by changing lives , just as it changed your lives from the day you first heard and understood the truth about {NEQ} God’s wonderful grace .
2Thes.2:10 10καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ᾽ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς. 10 {NEQ} He will use every kind of evil deception to fool those on their way to destruction , because they refuse to {NEQ} love and accept the truth that would save them .
2Thes.2:12 12ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ. 12 Then they will be condemned for enjoying {NEQ} evil rather than believing the truth .
2Thes.2:13 13ἡμεῖς δέ, ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου· ὅτι εἵλατο ὑμᾶς θεὸς ἀπαρχὴν εἰς σωτηρίαν— ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας· 13 As for us , we can’t help but thank {NEQ} God for you , dear brothers and sisters loved by the Lord . We are always thankful that {NEQ} God chose you to be among the first * to experience salvation a salvation that came through the Spirit who makes you holy and through your belief in the truth .
1Tim.2:4 4ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. 4 who wants everyone to be saved and to understand the truth .
1Tim.2:7 7εἰς ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος (ἀλήθειαν λέγω— οὐ ψεύδομαι) διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ. 7 And I have been chosen as a preacher and apostle to teach the Gentiles this message about faith and truth . I’m not exaggerating just telling the truth .
1Tim.3:15 15ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι· ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. 15 so that {NEQ} if I am delayed , you will know how people must conduct themselves in the household of God . This is the church of the living God , which is the pillar and foundation of the truth .
1Tim.4:3 3κωλυόντων γαμεῖν ἀπέχεσθαι βρωμάτων· θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν. 3 They will say it is wrong to be married and wrong to eat certain foods . But {NEQ} God created those foods to be eaten with thanks {NEQ} by faithful people who {NEQ} know the truth .
1Tim.6:5 5διαπαρατριβαί, διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν, καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας· νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. 5 These people always cause trouble . Their {NEQ} minds are corrupt , and they have turned their backs on the truth . To them , a show of godliness is just a way to become wealthy .
2Tim.2:15 15σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ· ἐργάτην, ἀνεπαίσχυντον ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. 15 Work hard so you can present yourself to {NEQ} God and receive his approval . Be a good worker , one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of {NEQ} truth .
2Tim.2:18 18οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι· καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν. 18 They have left the path of {NEQ} truth , claiming that the resurrection of the dead has already occurred ; in this way , they have turned some people away from the faith .
2Tim.2:25 25ἐν πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους· μήποτε δώῃ αὐτοῖς θεὸς μετάνοιαν, εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας· 25 Gently instruct those who oppose the truth . Perhaps {NEQ} God will change those people’s hearts , and they will learn the truth .
2Tim.3:7 7(πάντοτε μανθάνοντα, καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα.) 7 ( Such women are forever following new teachings , but they are never able to understand the truth . )
2Tim.3:8 8ὃν τρόπον δὲ Ἰάννης καὶ Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν Μωυσεῖ οὕτως καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ· ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. 8 These teachers oppose the truth {RPT} just as Jannes and Jambres opposed Moses . They {NEQ} {NEQ} have depraved {NEQ} minds and a counterfeit faith .
2Tim.4:4 4καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται. 4 {NEQ} {NEQ} They will reject {RPT} the truth and chase after {NEQ} myths .
Titus.1:1 1Παῦλος, δοῦλος θεοῦ ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ· κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾽ εὐσέβειαν. 1:1 This letter is from Paul , a slave of God and an apostle of Jesus Christ . I have been sent to proclaim faith to * those God has chosen and to teach them to know the truth that shows them how to live {NEQ} godly lives .
Titus.1:14 14μὴ προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν. 14 They must stop listening to Jewish myths and the commands of people who have turned away from the truth .
Heb.10:26 26ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία· 26 Dear friends , if we deliberately continue sinning after we have received {NEQ} knowledge of the truth , there is no longer any sacrifice that will cover these sins .
Jas.1:18 18βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας· εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς, ἀπαρχήν τινα, τῶν αὐτοῦ κτισμάτων. 18 He chose to give birth to us by giving us his true word . And we , out of all creation {NEQ} , became his prized possession . * 
Jas.3:14 14εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατακαυχᾶσθε καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας. 14 But if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your {NEQ} heart , don’t cover up the truth with boasting and lying .
Jas.5:19 19ἀδελφοί μου, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, 19 My dear brothers and sisters , if someone among you wanders away from the truth and is brought back {NEQ} {RPT} ,
1Pet.1:22 22τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας, εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον· ἐκ καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς· 22 You were cleansed from your sins when you obeyed the truth , so now you must show sincere love to each other as brothers and sisters . * Love each other deeply with all your heart . * 
2Pet.1:12 12διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων— καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 12 Therefore , I will always remind you about these things even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught .
2Pet.2:2 2καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις· δι᾽ οὕς, ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται· 2   {NEQ} Many will follow their evil teaching {NEQ} and shameful immorality . And because of these teachers , the way {NEQ} of truth will be slandered .
1Jn.1:6 6ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν· ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν. 6   So we are lying if we say {NEQ} we have fellowship with God but go on living in {NEQ} spiritual darkness ; {NEQ} we are not practicing the truth .
1Jn.1:8 8ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 8   If we claim {NEQ} we have no sin , we are only fooling ourselves and not living in {NEQ} {RPT} the truth .
1Jn.2:4 4 λέγων ὅτι, ̓Έγνωκα αὐτόν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν, ψεύστης ἐστὶν καὶ ἐν τούτῳ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν. 4 If someone claims , I know God , but doesn’t obey God’s {NEQ} commandments , that person is a liar and is not living in the truth .
1Jn.2:21 21οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν ἀλλ᾽ ὅτι οἴδατε αὐτήν καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιν. 21 So I am writing to you not because you don’t know the truth but because you know {RPT} {NEQ} {NEQ} the difference between {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} truth and lies .
1Jn.3:18 18τεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ· ἀλλὰ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ. 18 Dear children , let’s not merely say that we love each other ; {NEQ} let us show the truth {NEQ} by our actions .
1Jn.3:19 19ἐν τούτῳ γνωσόμεθα ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν, καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσομεν τὴν καρδίαν ἡμῶν. 19 Our actions will show that we belong to the truth , so we will be confident when we stand before God .
1Jn.4:6 6ἡμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμέν, γινώσκων τὸν θεὸν ἀκούει ἡμῶν· ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, οὐκ ἀκούει ἡμῶν· ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης. 6 But we belong to {NEQ} God , and those who know {NEQ} God listen to us . If they do not belong to {NEQ} God , they do not listen to us . That is how we know if someone has the Spirit of {NEQ} truth or the spirit of {NEQ} deception .
1Jn.5:6 6οὗτός ἐστιν ἐλθὼν δι᾽ ὕδατος καὶ αἵματος— Ἰησοῦς Χριστός— οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι. καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἀλήθεια· 6 And {RPT} Jesus Christ was {NEQ} revealed as God’s Son by his baptism in water and by shedding his blood on the cross * not by {NEQ} water only , but by {NEQ} water and {RPT} {RPT} blood . And the Spirit , {NEQ} who is {NEQ} truth , confirms it with his testimony .
2Jn.1:1 1 πρεσβύτερος, ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ— καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν— 1:1 This letter is from John , the elder . * I am writing to the chosen lady and to her {NEQ} children , * whom I love in the truth as does everyone else who knows the truth
2Jn.1:2 2διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν καὶ μεθ᾽ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα. 2 because the truth {NEQ} lives in us and will be with us forever .
2Jn.1:3 3ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη, παρὰ θεοῦ πατρός καὶ παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. 3 Grace , mercy , and peace , which come from God the Father and from Jesus Christ the Son of the Father will continue to be with us who live in truth and love .
2Jn.1:4 4ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός. 4 How happy I was {NEQ} to meet some of your {NEQ} children and find them living according to the truth , just as the Father commanded .
3Jn.1:1 1 πρεσβύτερος· Γαΐῳ, τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ. 1:1 This letter is from John , the elder . * I am writing to Gaius , my dear friend , whom I love in the truth .
3Jn.1:3 3ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς. 3 Some of the traveling teachers * recently returned and made me very {NEQ} happy by telling me about your faithfulness and that you are living according to the truth .
3Jn.1:4 4μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαρὰν ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν τῇ ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. 4 I could have no greater joy than {RPT} to hear that my {NEQ} children are following the truth .
3Jn.1:8 8ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ. 8 So we ourselves should support {NEQ} them so that we can be their partners as they teach the truth .
3Jn.1:12 12Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἀληθείας. καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἶδας ὅτι μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν. 12 Everyone speaks highly of Demetrius , as does the truth itself . {NEQ} We ourselves {NEQ} can say the same for him , and you know {NEQ} we {NEQ} speak the truth .