The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀληθής (alethes, 0227)

Meanings

[is] true, [the] true, real, true, true [things], truthful

Greek-English Concordance: 26 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.22:16 16καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν, μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν, λέγοντας, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. 16 {NEQ} They sent some of their {NEQ} disciples , along with the supporters of Herod , to meet with him . Teacher , they said , we know how honest you are . You teach {NEQ} the way of {NEQ} God truthfully . {NEQ} You are impartial and don’t play favorites .
Mark.12:14 14καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενὸς οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι οὔ; 14 {NEQ} {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know how honest you are . You {NEQ} are impartial and don’t play favorites . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully . Now tell us is it right to pay taxes to Caesar or not ?
John.3:33 33 λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι θεὸς ἀληθής ἐστιν. 33 Anyone who accepts his {NEQ} testimony can affirm that {NEQ} God is true .
John.4:18 18πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. 18 for you have had five husbands , and you aren’t even married to the man {RPT} you’re living with now . You certainly spoke the truth !
John.5:31 31ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής· 31 If I were to testify on my own behalf , my {NEQ} testimony would not be valid .
John.5:32 32ἄλλος ἐστὶν μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 32 But someone else is also {NEQ} testifying about me , and I assure you that everything {RPT} he says about me is true .
John.6:55 55 γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστι πόσις. 55 For my {NEQ} flesh is true food , and my {NEQ} blood is true drink .
John.7:18 18 ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ, δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτὸν οὗτος ἀληθής ἐστιν, καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 18 Those who speak for themselves want {NEQ} glory {NEQ} only for themselves , {NEQ} but a person who seeks {NEQ} to honor the one who sent him speaks truth , not {NEQ} {RPT} {RPT} lies .
John.8:13 13εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι, Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς· μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής. 13 {NEQ} The Pharisees replied {RPT} , You are making those claims about yourself ! Such {NEQ} testimony is not valid .
John.8:14 14ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ ἀληθής ἐστιν μαρτυρία μου. ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω, ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ποῦ ὑπάγω. 14 Jesus told them , These {NEQ} claims are valid even though I make them about myself . For I know where I came from and where I am going , but you don’t know this about me .
John.8:17 17καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων μαρτυρία ἀληθής ἐστιν. 17 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} Your own {RPT} law says that if two people agree about something , their witness is accepted as fact . * 
John.8:26 26πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ᾽ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον. 26 I have much to say about you and much to condemn , but I won’t . For I say only what I have heard from {RPT} {RPT} the one who sent me , and he is completely truthful .
John.10:41 41καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτόν, καὶ ἔλεγον ὅτι, Ἰωάνης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάνης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν. 41 And many followed him . John {NEQ} didn’t perform miraculous signs , {NEQ} they remarked to one another , but everything he said about this man has come true .
John.19:35 35(καὶ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν· καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστὶν μαρτυρία καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε.) 35 ( {NEQ} This report is from an eyewitness giving an {NEQ} accurate {RPT} account . {NEQ} {RPT} {NEQ} {NEQ} He speaks the truth so that you also can believe . * )
John.21:24 24οὗτός ἐστιν μαθητὴς μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα. καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ μαρτυρία ἐστίν. 24 This {RPT} disciple is the one who testifies to these events and {RPT} has recorded them here . And we know that his {NEQ} account of these things is accurate .
Acts.12:9 9καὶ ἐξελθών, ἠκολούθει. καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου· ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν. 9 So Peter left the cell , following the angel . But all the time he thought it was a vision . {NEQ} He didn’t realize {NEQ} it was actually happening .
Rom.3:4 4μὴ γένοιτο· γινέσθω δὲ θεὸς ἀληθής, πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης. καθὼς γέγραπται, ̔Όπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσεις ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 4 Of course not ! Even if everyone else is a liar , {NEQ} {NEQ} God is true . As the Scriptures say about him , {NEQ} {NEQ} You will be proved right in what you say , and you will win your case in court . * 
2Cor.6:8 8διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας· ὡς πλάνοι, καὶ ἀληθεῖς· 8 We serve God whether people honor us or despise us , whether they slander us or praise us . We are honest , but they call us impostors .
Phil.4:8 8τὸ λοιπόν, ἀδελφοί· ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα· εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε· 8 And now , dear brothers and sisters , one final thing . Fix your thoughts on what is true , and {RPT} honorable , and {RPT} right , and {RPT} pure , and {RPT} lovely , and {RPT} admirable . Think about things {NEQ} {NEQ} that are excellent and {NEQ} {NEQ} worthy of praise .
Titus.1:13 13 μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι᾽ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει. 13 This is true . So reprimand them sternly to make them strong in the faith .
1Pet.5:12 12διὰ Σιλουανοῦ, ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ ὡς λογίζομαι· δι᾽ ὀλίγων ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ θεοῦ· εἰς ἣν στῆτε. 12 I have written and sent this short letter to you with the help of Silas , * whom I commend to you as a faithful brother . My purpose in writing is to encourage you and assure you that what you are experiencing is truly part of {NEQ} God’s grace for you . Stand firm in this grace .
2Pet.2:22 22συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας· Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα· καί, Ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου. 22 They prove the truth of this proverb : A dog returns to its vomit . * And another says , A washed pig returns to the mud .
1Jn.2:8 8πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν· ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ, καὶ ἐν ὑμῖν· ὅτι σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει. 8 Yet it is also new {RPT} {RPT} . {RPT} Jesus lived the truth of this commandment , and you also are living it . For the darkness is disappearing , and the {RPT} true light is already shining .
1Jn.2:27 27καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ἐλάβετε ἀπ᾽ αὐτοῦ, μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν— καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος. καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ. 27 But you have {RPT} received the Holy Spirit {RPT} , * and he lives within you , so you don’t need {NEQ} anyone to teach you what is true . For the {RPT} Spirit * teaches you everything you need to know , and what he teaches is true {NEQ} it is not a lie . So just as he has taught you , remain in fellowship with Christ .
3Jn.1:12 12Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἀληθείας. καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἶδας ὅτι μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν. 12 Everyone speaks highly of Demetrius , as does the truth itself . {NEQ} We ourselves {NEQ} can say the same for him , and you know {NEQ} we {NEQ} speak the truth .