The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀλλά (alla, 0235)

Meanings

and, but, But, but [also], but [he came], but [if], but [in], but [it is], but [those], but [what], but on other [hand], but rather, instead, others, rather, surely, yet, yet (so)

Greek-English Concordance: 638 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.4:4 4 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Γέγραπται, Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ. 4 But Jesus told him , No ! The Scriptures say , {NEQ} People do not live by bread alone , but by every word that comes from the mouth of God . * 
Matt.5:15 15οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον. ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 15 No one lights a lamp and then puts it under a basket . Instead , a lamp is placed on a stand , where it gives light {NEQ} to everyone in the house .
Matt.5:17 17μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον τοὺς προφήτας. οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι. 17 Don’t misunderstand {NEQ} why I have come {RPT} . I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets . No , I came to accomplish their purpose .
Matt.5:39 39ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ. ἀλλ᾽ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα σου, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην. 39 But I say {RPT} , do not resist an evil person ! If someone slaps you on the {RPT} right cheek , offer {RPT} the other cheek also .
Matt.6:13 13καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 13 And don’t let us yield to temptation , * but rescue us from the evil one . * 
Matt.6:18 18ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου, τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ. καὶ πατήρ σου, βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ, ἀποδώσει σοι. 18 Then no one will notice that you are fasting , except your {NEQ} Father , who knows what you do in {NEQ} private . And your {NEQ} Father , who sees everything , will reward you .
Matt.7:21 21οὐ πᾶς λέγων μοι Κύριε· κύριε· εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν· ἀλλ᾽ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 21 Not everyone who calls out to me , Lord ! Lord ! will enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} Heaven . Only those who actually do the will of my {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven will enter .
Matt.8:4 4καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, ̔Όρα μηδενὶ εἴπῃς. ἀλλά, ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ. καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 4 Then {NEQ} Jesus said to him , Don’t tell anyone about this . Instead , go to the priest and let him examine you . {NEQ} Take along the offering {RPT} required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy . * This will be a public testimony that you have been cleansed {RPT} .
Matt.8:8 8ἀποκριθεὶς δὲ ἑκατόνταρχος ἔφη, Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς. ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται παῖς μου. 8 But the officer said , Lord , I am not worthy to have you come into my home . Just say the word from where you are , and my {NEQ} servant will be healed .
Matt.9:12 12 δὲ ἀκούσας, εἶπεν, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ— ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες. 12 {NEQ} When Jesus heard this , he said , {NEQ} Healthy people don’t need a doctor {NEQ} {NEQ} sick people do .
Matt.9:13 13πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν· ̓Έλεος θέλω, καὶ οὐ θυσίαν. οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 13 Then he added , Now go and learn the meaning of this Scripture : I want you to show mercy , {NEQ} not offer sacrifices . * For I have come to call not those who think they are righteous , but those who know they are sinners .
Matt.9:17 17οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς. εἰ δὲ μή γε ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται. ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται. 17 And no one puts new wine into old wineskins . For the old skins would burst from the pressure , {NEQ} spilling the wine and ruining the skins . {NEQ} New wine is stored in new wineskins so that both are preserved .
Matt.9:18 18ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδοὺ ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ. λέγων ὅτι, θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν. ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν καὶ ζήσεται. 18 As Jesus was saying this {RPT} , {NEQ} the leader of a synagogue came and knelt before him . My {NEQ} daughter has just died , he said , but you can bring her back to life again if you just come and lay your {NEQ} hand on her .
Matt.9:24 24ἔλεγεν, Ἀναχωρεῖτε. οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον· ἀλλὰ καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 24 Get out ! he told them . {NEQ} The girl isn’t dead ; she’s only asleep . But the crowd laughed at him .
Matt.10:20 20οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες— ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 20 For it is not you who will be speaking it will be the Spirit of your {NEQ} Father {NEQ} speaking through you .
Matt.10:34 34μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν. οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. 34 Don’t imagine that I came to bring peace to the earth ! I came not to bring peace , but a sword .
Matt.11:8 8ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδού. οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 8 Or {RPT} were you expecting to see a man dressed in expensive clothes ? No , people with {NEQ} expensive clothes live in {NEQ} palaces .
Matt.11:9 9ἀλλὰ τί ἐξήλθατε προφήτην ἰδεῖν; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 9 {RPT} {RPT} Were you looking for a prophet ? Yes , and {NEQ} {RPT} he is more than a prophet .
Matt.13:21 21οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν· γενομένης δὲ θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται. 21 But since they don’t have deep roots , they don’t last long . They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God’s word .
Matt.15:11 11οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον· ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 11 It’s not what goes into {RPT} your mouth that defiles you ; {NEQ} you are defiled by the words that {RPT} come out of {RPT} your mouth .
Matt.16:12 12τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν ἄρτων, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 12 Then at last they understood that he wasn’t speaking {RPT} about the yeast in {NEQ} bread , but about the deceptive teaching of the Pharisees and Sadducees .
Matt.16:17 17ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι, ἀλλ᾽ πατήρ μου ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 17 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , You are blessed , Simon son of John , * because my {RPT} Father {RPT} in {NEQ} heaven has revealed this to you . {NEQ} You did not learn this from any human being .
Matt.16:23 23 δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ, ̔Ύπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ. σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ. ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 23 {NEQ} Jesus turned to {NEQ} Peter and said , Get away from me , Satan ! You are a dangerous trap to me . {NEQ} {NEQ} You are seeing things merely from a human point of view , {RPT} not from {NEQ} God’s .
Matt.17:12 12λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι Ἠλείας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν. οὕτως καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν. 12 But I tell you , {NEQ} Elijah has already come , but he wasn’t recognized , and they chose to abuse him . And in the same way they will also make the Son of {NEQ} Man suffer .
Matt.18:22 22λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. 22 No , not {NEQ} {RPT} {RPT} seven times , {NEQ} Jesus replied {RPT} , but {NEQ} seventy times seven ! * 
Matt.18:30 30 δὲ οὐκ ἤθελεν. ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. 30 But his creditor wouldn’t wait . {NEQ} He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full .
Matt.19:6 6ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία, οὖν θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 6 Since they are no longer two but one , {NEQ} let no one split apart what {NEQ} God has joined together .
Matt.19:11 11 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ᾽ οἷς δέδοται. 11 {NEQ} Not everyone can accept this {NEQ} statement , Jesus said {RPT} . Only those whom God helps .
Matt.20:23 23λέγει αὐτοῖς, Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε· τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι· ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου. 23 Jesus told them , You will indeed drink from my bitter cup . But I have no right to say who will sit on my right or {RPT} my left . {NEQ} My {NEQ} Father has prepared those places for the ones he has chosen .
Matt.20:26 26οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἔσται ὑμῶν διάκονος, 26 But among you it will be different . {NEQ} Whoever wants to be a leader among you must be your servant ,
Matt.20:28 28ὥσπερ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 28 For even the Son of {NEQ} Man came not to be served but to serve others and to give his {NEQ} life as a ransom for many .
Matt.21:21 21ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε. ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ̓Άρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται. 21 Then {NEQ} Jesus told them , I tell you the truth , if you have faith and don’t doubt , you can do things like this and much more . You can even say to this {NEQ} mountain , May you be lifted up and thrown into the sea , and it will happen .
Matt.22:30 30ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται· ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσίν. 30 For when the dead rise , they will neither marry nor be given in marriage . In this respect they will be like the angels in {NEQ} heaven .
Matt.22:32 32Ἐγώ εἰμι θεὸς Ἀβραάμ, καὶ θεὸς Ἰσαάκ, καὶ θεὸς Ἰακώβ. οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. 32 I am the God of Abraham , {NEQ} the God of Isaac , and the God of Jacob . * So he is the God {NEQ} of the living , not the dead .
Matt.24:6 6μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος. 6 And you will hear of wars and threats of wars , but don’t panic . Yes , these things must take place , but the end won’t follow immediately .
Matt.26:39 39καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ, προσευχόμενος καὶ λέγων, Πάτερ μου· εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο. πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ. 39 {NEQ} He went on a little farther and bowed with his face to the ground , praying {NEQ} , My Father ! If it is possible , let this {NEQ} cup of suffering be taken away from me . Yet I want your will to be done , {RPT} not mine .
Matt.27:24 24ἰδὼν δὲ Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται. λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας κατέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων, Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου. ὑμεῖς ὄψεσθε. 24 {NEQ} Pilate saw {NEQ} that he wasn’t getting anywhere and that {NEQ} a riot was developing . So he sent for a bowl of water and washed his hands before the crowd , saying , I am innocent of this man’s {NEQ} blood . The responsibility is yours !
Mark.1:44 44καὶ λέγει αὐτῷ, ̔Όρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς. ἀλλά, ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ. καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου προσέταξεν Μωυσῆς· εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 44 {NEQ} {RPT} {RPT} Don’t tell anyone about this . Instead , go to the priest and let him examine you . {NEQ} Take along the offering {RPT} required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy . * This will be a public testimony that you have been cleansed {RPT} .
Mark.1:45 45 δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον. ὥστε, μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν. ἀλλὰ ἔξω ἐπ᾽ ἐρήμοις τόποις ἦν, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν. 45 But the man went and spread the word , {NEQ} proclaiming to everyone what had happened . As a result , large crowds soon surrounded Jesus , and he couldn’t publicly enter {RPT} a town anywhere . {NEQ} He had to stay out in the secluded places , but people from everywhere kept coming to him .
Mark.2:17 17καὶ ἀκούσας Ἰησοῦς, λέγει αὐτοῖς ὅτι, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ— ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 17 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard this , he told them , {NEQ} Healthy people don’t need a doctor {NEQ} {NEQ} sick people do . I have come to call not those who think they are righteous , but those who know they are sinners .
Mark.2:22 22καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή ῥήξει οἶνος τοὺς ἀσκούς, καὶ οἶνος ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί. ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς. 22 And no one puts new wine into old wineskins . For the wine would burst the wineskins , and the wine and the skins would both be lost . {NEQ} New wine calls for new wineskins .
Mark.3:26 26καὶ εἰ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη, οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει; 26 And if {NEQ} Satan is divided and fights against himself , how can he stand ? He would never survive .
Mark.3:27 27ἀλλ᾽ οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ. καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 27 Let me illustrate this further . Who is powerful enough to enter {RPT} the house of a strong man like Satan and plunder his {NEQ} goods ? Only someone even stronger someone who {NEQ} could tie him up and then plunder his {NEQ} house .
Mark.3:29 29ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα· ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος. 29 but anyone who blasphemes the {RPT} Holy Spirit will never be forgiven . This is a sin with eternal consequences .
Mark.4:17 17καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν· εἶτα γενομένης θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται. 17 But since they don’t have deep roots , {RPT} they don’t last long . They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God’s word .
Mark.4:22 22οὐ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ᾽ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν. 22 For everything that is hidden {NEQ} {NEQ} {NEQ} will eventually be brought into the open , and every secret {NEQ} {NEQ} will be brought to light .
Mark.5:19 19καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, ̔Ύπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα κύριός σοι πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν σε. 19 But Jesus said {RPT} , {NEQ} No , {RPT} go {RPT} {NEQ} home to your family , and tell them everything the Lord has done for you and how merciful he has been {RPT} .
Mark.5:26 26καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν, καὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾽ αὐτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα. ἀλλὰ μᾶλλον, εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα. 26 {NEQ} She had suffered a great deal from many doctors , and over the years she had spent everything she had to pay them , but she had gotten no better . In fact , she had gotten {NEQ} worse .
Mark.5:39 39καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς, Τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν· ἀλλὰ καθεύδει. 39 {NEQ} He went inside and asked {RPT} , Why all this commotion and weeping ? The child isn’t dead ; she’s only asleep .
Mark.6:9 9ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια, καὶ μὴ ἐνδύσασθαι δύο χιτῶνας. 9 He allowed them to wear sandals but not to take a change of clothes .
Mark.6:52 52οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις. ἀλλ᾽ ἦν αὐτῶν καρδία πεπωρωμένη. 52 for they still didn’t understand the significance of the miracle of the loaves . Their {NEQ} hearts {NEQ} were too hard to take it in .
Mark.7:5 5καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς, Διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί σου κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον. 5 So the Pharisees and {RPT} teachers of religious law asked him , Why don’t your {NEQ} disciples follow our age-old tradition ? They eat without first performing the hand-washing ceremony .
Mark.7:15 15οὐδὲν ἔστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν δύναται κοινῶσαι αὐτόν· ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. 15 It’s not what {NEQ} {NEQ} {NEQ} goes into {RPT} your body that defiles you ; {NEQ} you {RPT} are defiled by what comes from {RPT} your heart . * 
Mark.7:19 19ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται. (καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα.) 19 {NEQ} Food doesn’t go into your heart {RPT} , but only passes through {RPT} the stomach and then goes into the sewer . ( By saying this , he declared that every kind of {NEQ} food is acceptable in God’s eyes . )
Mark.7:25 25ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ. 25 {NEQ} Right away a woman who had heard about him came and fell at {RPT} his {NEQ} feet . Her {NEQ} little girl {RPT} was possessed by an evil * spirit ,
Mark.8:33 33 δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ἐπετίμησεν Πέτρῳ. καὶ λέγει, ̔Ύπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ. ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 33 {NEQ} Jesus turned around and looked at his {NEQ} disciples , then reprimanded Peter . Get away from me , Satan ! {NEQ} he said . {NEQ} {NEQ} You are seeing things merely from a human point of view , not {RPT} from {NEQ} God’s .
Mark.9:13 13ἀλλὰ λέγω ὑμῖν, ὅτι καὶ Ἠλείας ἐλήλυθεν, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελον, καθὼς γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν. 13 But I tell you , {NEQ} {NEQ} Elijah has already come , and they chose to abuse him , just as the Scriptures predicted {RPT} .
Mark.9:22 22καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν. ἀλλ᾽ εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς. 22 {NEQ} The spirit often throws him {NEQ} into the fire or into water , {NEQ} trying to kill him . Have mercy on us and help us , {NEQ} if you can .
Mark.9:37 37̔Ὸς ἂν ἓν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με. 37 Anyone who welcomes a little child {NEQ} like this on my {NEQ} behalf * welcomes me , and anyone who welcomes me welcomes not only me but also my Father who sent me .
Mark.10:8 8καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ μία σάρξ, 8 and the two are united into one . * Since they are no longer two but one ,
Mark.10:27 27ἐμβλέψας αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγει, Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον· ἀλλ᾽ οὐ παρὰ θεῷ· πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ. 27 {NEQ} Jesus looked at them intently and said , Humanly speaking , it is impossible . But not with God . {NEQ} Everything is possible with {NEQ} God .
Mark.10:40 40τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι· ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται. 40 But I have no right to say who {NEQ} will sit on my right or {RPT} my left . {NEQ} God has prepared those places for the ones he has chosen .
Mark.10:43 43οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν. ἀλλ᾽ ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν ἔσται ὑμῶν διάκονος. 43 But among you it will be different . {NEQ} Whoever wants to be a leader among you must be your servant ,
Mark.10:45 45καὶ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 45 For even the Son of {NEQ} Man came not to be served but to serve others and to give his {NEQ} life as a ransom for many .
Mark.11:23 23ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ, ̓Άρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι λαλεῖ γίνεται, ἔσται αὐτῷ. 23 I tell you the truth , {NEQ} you can say to this {NEQ} mountain , May you be lifted up and thrown into the sea , and it will happen {RPT} . But you must really believe {NEQ} it will happen and have no doubt in your {NEQ} heart .
Mark.11:32 32ἀλλὰ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων; ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον, ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάνην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν. 32 But do we dare say it was merely human ? For they were afraid of what the people would do , because everyone believed that {NEQ} John was a prophet .
Mark.12:14 14καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενὸς οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι οὔ; 14 {NEQ} {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know how honest you are . You {NEQ} are impartial and don’t play favorites . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully . Now tell us is it right to pay taxes to Caesar or not ?
Mark.12:25 25ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται. ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 25 For when the dead rise , they will neither marry nor be given in marriage . In this respect they will be like the angels in {NEQ} heaven .
Mark.12:27 27οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. πολὺ πλανᾶσθε. 27 So he is the God {NEQ} of the living , not the dead . You have made a serious error .
Mark.13:7 7ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε. δεῖ γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω τὸ τέλος. 7 And you will hear of wars and threats of wars , but don’t panic . Yes , these things must take place , but the end won’t follow immediately .
Mark.13:11 11καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε. ἀλλ᾽ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 11 But when you are arrested and stand trial , don’t worry in advance about what to say . Just say what God tells you at that {NEQ} time , for it is not you who will be speaking , but the {RPT} Holy Spirit .
Mark.13:20 20καί, εἰ μὴ ἐκολόβωσεν κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας. 20 In fact , unless the Lord shortens that time of calamity , not a single person will survive . But for the sake of his chosen ones he has shortened those days .
Mark.13:24 24ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην, ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 24 {NEQ} At that time , after the {RPT} anguish of those {NEQ} days , the sun will be darkened , {NEQ} the moon will give no {NEQ} light {RPT} ,
Mark.14:28 28ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με, προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 28 But after I am raised from the dead , I will go ahead of you to {NEQ} Galilee and meet you there .
Mark.14:29 29 δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ, Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ. 29 {NEQ} {NEQ} Peter said to him , Even if everyone else deserts you , I never will .
Mark.14:36 36καὶ ἔλεγεν, Ἀββά, πατήρ, πάντα δυνατά σοι. παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ. ἀλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ τί σύ. 36 Abba , {NEQ} Father , * {NEQ} he cried out , everything is possible for you . Please take this {NEQ} cup of suffering away from me . Yet I want your will to be done , {RPT} not mine .
Mark.14:49 49καθ᾽ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων. καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με; ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. 49 {NEQ} Why didn’t you arrest me in the Temple ? I was there among you teaching every day . But these things are happening to fulfill what the Scriptures say about me .
Mark.16:7 7ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. 7 Now go and tell his {NEQ} disciples , including {NEQ} Peter , that Jesus is going ahead of you to {NEQ} Galilee . You will see him there , just as he told you before he died .
Luke.1:60 60καὶ ἀποκριθεῖσα μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχί. ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάνης. 60 But Elizabeth {RPT} said , No ! {RPT} His name is John !
Luke.5:14 14καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν. ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ. καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς· εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 14 Then Jesus instructed him not to tell anyone what had happened . {NEQ} He said , Go to the priest and let him examine you . {NEQ} Take along the offering required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy . * This will be a public testimony {RPT} that you have been cleansed .
Luke.5:31 31καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ— ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες· 31 {NEQ} {NEQ} Jesus answered them , {NEQ} Healthy people don’t need a doctor {NEQ} {NEQ} sick people do .
Luke.5:32 32οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν. 32 I have come to call not those who think they are righteous , but those who know they are sinners and need to repent .
Luke.5:38 38ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον. 38 {NEQ} New wine must be stored in new wineskins .
Luke.6:27 27ἀλλὰ ὑμῖν λέγω, τοῖς ἀκούουσιν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν. καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς. 27 But to you who are willing to listen , I say , love your {NEQ} enemies ! Do good to those who hate you .
Luke.7:7 7διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν. ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήτω παῖς μου. 7 {NEQ} I am not even {RPT} worthy to come and meet you . Just say the word from where you are , and my {NEQ} servant will be healed .
Luke.7:25 25ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδού, οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 25 Or {RPT} were you expecting to see a man dressed in expensive clothes ? No , people who wear beautiful clothes and live in luxury are found in {NEQ} palaces .
Luke.7:26 26ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν καὶ περισσότερον προφήτου. 26 {RPT} {RPT} Were you looking for a prophet ? Yes , {NEQ} {RPT} and he is more than a prophet .
Luke.8:16 16οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ὑποκάτω κλίνης τίθησιν· ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας τίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς. 16 {NEQ} No one lights a lamp and then covers it with a bowl or hides it under a bed . {NEQ} A lamp is placed on a stand , where its light can be seen by all who enter the house .
Luke.8:27 27ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια. καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. 27 {NEQ} As Jesus was climbing out of the boat , a man who was possessed by demons came out to meet him . {NEQ} For a long time he had been homeless and naked , {NEQ} living in a cemetery outside the town .
Luke.8:52 52ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν, δὲ εἶπεν, Μὴ κλαίετε. οὐ γὰρ ἀπέθανεν· ἀλλὰ καθεύδει. 52 {NEQ} The house was filled with {NEQ} people weeping and wailing {RPT} , but he said , Stop the weeping ! {NEQ} She isn’t dead ; she’s only asleep .
Luke.11:33 33οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέπωσιν. 33 No one lights a lamp and then hides it or puts it under a basket . * Instead , a lamp is placed on a stand , where its light can be seen by all who enter the house .
Luke.11:42 42ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ. ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι. 42 {NEQ} What sorrow awaits you {NEQ} Pharisees ! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens , * but you ignore {NEQ} justice and the love of {NEQ} God . You should tithe , yes , but do not neglect the more important things .
Luke.12:7 7ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. μὴ φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. 7 And the very hairs on your {NEQ} head are all numbered . So don’t be afraid ; you are more valuable to God than a whole flock of sparrows .
Luke.12:51 51δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν ἀλλ᾽ διαμερισμόν. 51 Do you think {NEQ} I have come to bring peace to the earth ? No , I have come to divide people against each other !
Luke.13:3 3οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες, ὁμοίως, ἀπολεῖσθε. 3 Not at all {NEQ} {RPT} ! And you will perish , too , unless you repent of your sins and turn to God .
Luke.13:5 5οὐχί, λέγω ὑμῖν ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοήσητε πάντες, ὡσαύτως, ἀπολεῖσθε. 5 No , and I tell you again that unless you repent , you will perish , too .
Luke.14:10 10ἀλλ᾽ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον· ἵνα ὅταν ἔλθῃ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον. τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι. 10 Instead {RPT} {RPT} , take the lowest place at the foot of the table . Then when your {NEQ} host sees you , he will come and say , Friend , we have a better place for you ! Then you will be honored in front of all the other guests {RPT} .
Luke.14:13 13ἀλλ᾽ ὅταν δοχὴν ποιῇς, κάλει πτωχούς, ἀναπείρους, χωλούς, τυφλούς· 13 Instead , {RPT} {RPT} {RPT} invite the poor , the crippled , the lame , and the blind .
Luke.16:21 21καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου, ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 21 {NEQ} As Lazarus lay there longing for scraps from the {NEQ} rich man’s table , the dogs {NEQ} {NEQ} would come and lick his {NEQ} open sores .
Luke.16:30 30 δὲ εἶπεν, Οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ· ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. 30 {NEQ} The rich man replied , No , Father Abraham ! But if someone is sent to them from the dead , then they will repent of their sins and turn to God .
Luke.17:8 8ἀλλ᾽ οὐχί, ἐρεῖ αὐτῷ, Ἑτοίμασόν τι δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος, διακόνει μοι ἕως φάγω καὶ πίω· καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ; 8 No , he says {RPT} , Prepare my meal , {NEQ} put on your apron , and serve me while I eat . Then you can eat later .
Luke.18:13 13 δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν. ἀλλ᾽ ἔτυπτε τὸ στῆθος αὐτοῦ, λέγων, θεός, ἱλάσθητί μοι, τῷ ἁμαρτωλῷ. 13 But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to {NEQ} heaven as he prayed . Instead , he beat his {NEQ} chest in sorrow , saying , {NEQ} O God , be merciful to me , for I am a sinner .
Luke.20:21 21καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον· ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. 21 {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know that you speak and teach what is right and are not influenced by what others think . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully .
Luke.20:38 38θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων, πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. 38 So he is the God {NEQ} of the living , not the dead , for they are all alive to him .
Luke.21:9 9ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε. δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. 9 And when you hear of wars and insurrections , don’t panic . Yes , these things must take place first , but the end won’t follow immediately .
Luke.22:26 26ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως· ἀλλ᾽ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς νεώτερος, καὶ ἡγούμενος ὡς διακονῶν. 26 But among you it will be different . {NEQ} Those who are the greatest among you should take the lowest rank , and the leader should be like a servant .
Luke.22:36 36εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἀλλὰ νῦν, ἔχων βαλλάντιον ἀράτω ὁμοίως καὶ πήραν· καὶ μὴ ἔχων, πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν. 36 But now , {NEQ} he said {RPT} , take your money and a traveler’s bag . And if you don’t have a sword , sell your {NEQ} cloak and buy one !
Luke.22:42 42λέγων, Πάτερ, εἰ βούλει, παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. 42 Father , if you are willing , please take this {NEQ} cup of suffering away from me . Yet I want your {NEQ} will to be done , {RPT} not mine .
Luke.22:53 53καθ᾽ ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ. οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ; ἀλλ᾽ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν, ὥρα καὶ ἐξουσία τοῦ σκότους. 53 Why didn’t you arrest me in the Temple ? I was there {RPT} every day . But this is your moment , the time when the power of {NEQ} darkness reigns .
Luke.23:15 15ἀλλ᾽ οὐδὲ Ἡρῴδης, ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς· καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ. 15 Herod came to the same conclusion and sent him back to us . {NEQ} {NEQ} Nothing this man has done calls for the death penalty .
Luke.24:6 6οὐκ ἔστιν ὧδε· ἀλλὰ ἠγέρθη. μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 6 He isn’t here ! {NEQ} He is risen from the dead ! Remember what he told you back in {NEQ} Galilee ,
Luke.24:21 21ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ᾽ οὗ ταῦτα ἐγένετο. 21 {NEQ} We had hoped {NEQ} he was the Messiah who had come to rescue {NEQ} Israel . {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} This all happened three days {RPT} ago .
Luke.24:22 22ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον· 22 Then some women from our group of his followers were at his tomb early this morning , and they came back with an amazing report {RPT} .
John.1:8 8οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς· ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 8 John himself was not the light ; he was simply a witness to tell about the light .
John.1:13 13οἵ— οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν. 13 They are reborn not with a physical birth {RPT} resulting from human passion or {RPT} plan , but a birth that comes from God .
John.1:31 31κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων. 31 I did not recognize him as the Messiah , but I have been baptizing with water so that he might be revealed to {NEQ} Israel .
John.1:33 33κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτὸν οὗτός ἐστιν βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 33 I didn’t know he was the one , but when God sent me to baptize with water , he told me , The one on whom you see the Spirit descend and rest {RPT} {RPT} is the one who will baptize with the Holy Spirit .
John.3:8 8τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ· καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις. ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶν πᾶς γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. 8 The wind blows wherever it wants . Just as you can hear the wind but can’t tell where it comes from or where it is going , so you can’t explain how people are born of the Spirit .
John.3:16 16οὕτως γὰρ ἠγάπησεν θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16 For {NEQ} God loved the world so much that he gave his one and only {NEQ} Son , so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life .
John.3:17 17οὐ γὰρ ἀπέστειλεν θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ. 17 {NEQ} {NEQ} God sent his Son into the world not to judge the world , but to save the world through him .
John.3:28 28αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον ἐγώ, Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ Χριστός· ἀλλ᾽ ὅτι, Ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου. 28 You yourselves know how plainly {RPT} {NEQ} I told you , I am not the Messiah . I am only {NEQ} here to prepare the way for him .
John.3:36 36 πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωὴν ἀλλ᾽ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ᾽ αὐτόν. 36 And anyone who believes in God’s {NEQ} Son has eternal life . {NEQ} Anyone who doesn’t obey the Son will never experience eternal life but remains under {NEQ} God’s {NEQ} angry judgment {RPT} .
John.4:2 2(καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν— ἀλλ᾽ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ). 2 ( though Jesus himself didn’t baptize them his {NEQ} disciples did ) .
John.4:14 14ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα. ἀλλὰ τὸ ὕδωρ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου, εἰς ζωὴν αἰώνιον. 14 But those who drink the water {RPT} I give {RPT} will never be thirsty again . {NEQ} It becomes a fresh , bubbling spring within them , {RPT} giving them {NEQ} eternal life .
John.4:23 23ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα— καὶ νῦν ἐστίν— ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ. καὶ γὰρ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. 23 But the time is coming indeed it’s here now when {NEQ} true worshipers will worship the Father in spirit and in truth . {NEQ} {NEQ} The Father is looking for those who {RPT} will worship him that way .
John.5:18 18διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι. ὅτι οὐ μόνον ἔλυε τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ. 18 So the Jewish leaders tried all the harder to find a way to kill him . For he not only broke the Sabbath , {RPT} {RPT} he called {NEQ} God his Father , thereby making himself equal with {NEQ} God .
John.5:22 22οὐδὲ γὰρ πατὴρ κρίνει οὐδένα· ἀλλά, τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ, 22 In addition , the Father judges no one . Instead , he has given the Son absolute authority to {NEQ} judge ,
John.5:24 24ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον. καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. 24   I tell you the truth , {NEQ} those who listen to my {NEQ} message and believe in God who sent me have eternal life . {NEQ} They will never be condemned for their sins , but they have already passed from {NEQ} death into {NEQ} life .
John.5:30 30οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐδέν. καθὼς ἀκούω κρίνω. καί, κρίσις ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 30 I {RPT} can do nothing on my own . I judge as God tells me . Therefore , {RPT} my {RPT} judgment is just , because {NEQ} I carry out the will of the one who sent me , not {NEQ} my own {NEQ} will .
John.5:34 34ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε. 34 Of course , I have no need of human {NEQ} witnesses , but I say these things so you might be saved .
John.5:42 42ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. 42 because I know you don’t have {NEQ} {NEQ} God’s {NEQ} love within you .
John.6:9 9̓Έστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους; 9 There’s a young boy here {RPT} with five barley loaves and two fish . But what good is that with this huge crowd ?
John.6:22 22τῇ ἐπαύριον ὄχλος ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον· 22 The next day the crowd that had stayed on the far {NEQ} shore saw that the disciples {RPT} had taken the only boat {RPT} , and {NEQ} they realized {NEQ} Jesus had not gone with them {RPT} .
John.6:23 23ἄλλα ἦλθεν πλοῖα ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου. 23 Several boats from Tiberias landed near the place where the Lord had blessed the bread and the people had eaten .
John.6:26 26ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ᾽ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε. 26 {NEQ} Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , you want to be with me {NEQ} because I fed you , not because you understood the miraculous signs .
John.6:27 27ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον ἣν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ πατὴρ ἐσφράγισεν θεός. 27 But don’t be so concerned about {RPT} perishable things like {RPT} food . {RPT} {RPT} Spend your energy seeking the eternal life that the Son of {NEQ} Man * can give you . For {RPT} God the Father has given me the seal of his approval .
John.6:32 32εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· ἀλλ᾽ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. 32 {NEQ} {NEQ} Jesus said {RPT} , I tell you the truth , Moses didn’t give you {NEQ} bread from {NEQ} heaven . {NEQ} My {NEQ} Father did . And now he offers you the {RPT} true bread from {NEQ} heaven .
John.6:36 36ἀλλ᾽ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε. 36 {NEQ} {NEQ} {NEQ} But you haven’t believed in me even though you have seen me .
John.6:38 38ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 38 For I have come down from {NEQ} heaven to do {NEQ} the will of God who sent me , not to do {RPT} my own {RPT} will .
John.6:39 39τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶν δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 39 And this is the will of God {RPT} , that I should not lose even one of all those he has given me , but that I should raise them up at the last day .
John.6:64 64ἀλλὰ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινὲς οἳ οὐ πιστεύουσιν. (ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες, καὶ τίς ἐστιν παραδώσων αὐτόν.) 64 But {NEQ} some of you do not {RPT} believe me . ( For {NEQ} Jesus knew from the beginning which {NEQ} ones didn’t believe , and he knew who {NEQ} would betray him . )
John.7:10 10ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη, οὐ φανερῶς, ἀλλὰ ὡς ἐν κρυπτῷ. 10 But after his {NEQ} brothers left for the festival , Jesus also went , though secretly , staying out of public view .
John.7:12 12καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τοῖς ὄχλοις· οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι, Ἀγαθός ἐστιν, ἄλλοι δὲ ἔλεγον, Οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον. 12 {NEQ} There was a lot of grumbling about him among the crowds . Some argued , He’s a good man , but others said , He’s nothing but a fraud who deceives the people .
John.7:16 16ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμή· ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με. 16 So {NEQ} Jesus told them , {NEQ} My message is not my own ; it comes from God who sent me .
John.7:22 22διὰ τοῦτο Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν, (οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωυσέως ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων,) καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον. 22 But you work on the Sabbath , too , {NEQ} {NEQ} when you obey Moses' {NEQ} law of circumcision . ( Actually , this tradition of circumcision began with the patriarchs , long before {NEQ} {RPT} {NEQ} the law of Moses . )
John.7:24 24μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε. 24 Look beneath the surface so you can judge correctly {RPT} .
John.7:27 27ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. 27 But how could he be ? For we know where this man comes from . {NEQ} When the Messiah comes , he will simply appear ; no one will know where he comes from .
John.7:28 28ἔκραξεν οὖν, ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων Ἰησοῦς, καὶ λέγων, Κἀμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί. καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα. ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 28 While {NEQ} Jesus was teaching in the Temple , {NEQ} he called out , Yes , you know me , and you know where I come from . But I’m not here on my own . {NEQ} The one who sent me is true , and you don’t know him .
John.7:44 44τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἔβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας. 44 Some even wanted him arrested , but no one laid a hand on him .
John.7:49 49ἀλλὰ ὄχλος οὗτος, μὴ γινώσκων τὸν νόμον, ἐπάρατοί εἰσιν. 49 {NEQ} This foolish {NEQ} crowd follows him , {RPT} but they are ignorant of the law . God’s curse is on them !
John.8:12 12πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν Ἰησοῦς λέγων, Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου. ἀκολουθῶν μοι, οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 12 {NEQ} {NEQ} Jesus spoke to the people once more and said , I am the light of the world . If you follow me , you won’t have to walk in {NEQ} darkness , because you will have the light that leads to life .
John.8:16 16καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, κρίσις ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν ὅτι μόνος οὐκ εἰμί· ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ πέμψας με πατήρ. 16 And {NEQ} if I did , {RPT} my {RPT} judgment would be correct in every respect because I am not alone . {NEQ} The Father * who sent me {NEQ} is with me .
John.8:26 26πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ᾽ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον. 26 I have much to say about you and much to condemn , but I won’t . For I say only what I have heard from {RPT} {RPT} the one who sent me , and he is completely truthful .
John.8:28 28εἶπεν οὖν Ἰησοῦς, ̔Όταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι· καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδὲν ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με πατὴρ ταῦτα λαλῶ. 28 So {NEQ} Jesus said , When you have lifted up the Son of {NEQ} Man on the cross , then you will understand that I AM he . * I do nothing {NEQ} on my own but say only what the Father taught me .
John.8:37 37οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε. ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι ὅτι λόγος ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 37 Yes , I realize that you are descendants of Abraham . And yet some of you are trying to kill me because there’s no room in your hearts for {RPT} my {RPT} message .
John.8:42 42εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἰ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν. 42 {NEQ} Jesus told them , If {NEQ} God were your Father , you would love me , because I have come to you from {RPT} {NEQ} God . {NEQ} I am not here on my own , but he sent me .
John.8:49 49ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω· ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου— καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. 49 No , Jesus said , I have no demon in me . For I honor my {NEQ} Father and you dishonor me .
John.8:55 55καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν. ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν. κἂν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης· ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. 55 but you don’t even know him . {NEQ} I know him . If I said {NEQ} otherwise , I would be as great a liar as you ! But I do know him and obey him .
John.9:3 3ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ· ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ. 3 It was not because of his sins or his {NEQ} parents' sins , Jesus answered . {NEQ} This happened so the power of {NEQ} God could be seen in him .
John.9:9 9ἄλλοι ἔλεγον ὅτι, Οὗτός ἐστιν, ἄλλοι ἔλεγον, Οὐχί, ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστίν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι, Ἐγώ εἰμι. 9 Some said {NEQ} he was , and others said , No , he just looks like him ! But the beggar kept saying , Yes , I am the same one !
John.9:31 31οἴδαμεν ὅτι θεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει, ἀλλ᾽ ἐάν τις θεοσεβὴς καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ τούτου ἀκούει. 31 We know that {NEQ} God doesn’t listen to sinners , but he is ready to hear those who worship him and do his {RPT} {NEQ} will .
John.10:1 1ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής. 10:1 I tell you the truth , anyone who sneaks over the wall of {NEQ} a sheepfold , rather than going through the gate , {RPT} must surely be a thief and a robber !
John.10:5 5ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν· ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾽ αὐτοῦ ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. 5 {NEQ} They won’t follow a stranger ; {NEQ} they will run from him because they don’t know his {NEQ} voice .
John.10:8 8πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί· ἀλλ᾽ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. 8 All who came before me * were thieves and robbers . But the true sheep did not listen to them .
John.10:18 18οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ· ἀλλ᾽ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτὴν καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου. 18 No one can take my life from me . {NEQ} I sacrifice it voluntarily . For I have the authority to lay it down {RPT} {RPT} when I want to and also to take it up again . {NEQ} For this is what my {NEQ} Father has commanded .
John.10:26 26ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν. 26 But you don’t believe me because you are not {RPT} my {RPT} sheep .
John.10:33 33ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας· καὶ ὅτι σύ, ἄνθρωπος ὤν, ποιεῖς σεαυτὸν θεόν. 33 {NEQ} They replied {RPT} , We’re stoning you not for any good work , but for blasphemy ! {NEQ} {NEQ} You , a mere man , claim to be God .
John.11:4 4ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Αὕτη ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον· ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι᾽ αὐτῆς. 4 But when {NEQ} Jesus heard about it he said , Lazarus’s {NEQ} sickness will not end in death . No , it happened for the glory of {NEQ} God so that the Son of {NEQ} God will receive glory from this .
John.11:11 11ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς, Λάζαρος φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν. 11 {RPT} {RPT} Then he said {RPT} , Our {NEQ} friend Lazarus has fallen asleep , but now I will go {NEQ} and wake him up .
John.11:15 15καὶ χαίρω δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν. 15 And for your sakes , I’m glad {NEQ} I wasn’t there , for now you will really believe . Come , let’s go see him .
John.11:22 22ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι θεός. 22 But even now I know that {NEQ} God will give you whatever you ask {NEQ} {RPT} .
John.11:30 30οὔπω δὲ ἐληλύθει Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾽ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ Μάρθα. 30 {NEQ} {NEQ} Jesus had stayed outside the village , {NEQ} {NEQ} at the place where {NEQ} Martha met him .
John.11:42 42ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις, ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 42 {RPT} {NEQ} {NEQ} {NEQ} You always hear me , but I said it out loud for the sake of all these people {RPT} standing here , so that they will believe {NEQ} you sent me .
John.11:51 51τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν· ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους. 51 {NEQ} He did not say this on his own ; {NEQ} as high priest at that {NEQ} time he was led to prophesy that Jesus would die for the entire nation .
John.11:52 52καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν. 52 And not only for that nation , but to bring together and unite all the children of {NEQ} God {NEQ} scattered around the world .
John.11:54 54 οὖν, Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις· ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν. 54 As a result , {NEQ} Jesus stopped his public ministry among the people {NEQ} and left Jerusalem . He went to a place near the wilderness , to the village of Ephraim , and stayed there with his disciples .
John.12:6 6εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ— ἀλλ᾽ ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων, τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. 6 {NEQ} {NEQ} {RPT} Not that he cared for the poor {NEQ} {NEQ} he was a thief , and since he was in charge of the disciples' {NEQ} money , he often stole some for himself .
John.12:9 9ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστίν, καὶ ἦλθαν οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 9 {NEQ} When all {NEQ} the people * heard of Jesus' arrival , {NEQ} they flocked to see him and also to see {NEQ} Lazarus , the man Jesus had raised from the dead .
John.12:16 16ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον· ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 16 His {NEQ} disciples didn’t understand at the time that this was a fulfillment of prophecy . But after Jesus entered into his glory , {NEQ} they remembered what had happened {RPT} and realized that these things had been written about {NEQ} him .
John.12:27 27νῦν ψυχή μου τετάρακται. καὶ τί εἴπω, Πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην· 27 Now my {NEQ} soul is deeply troubled . Should I pray , Father , save me from this {NEQ} hour ? But this is the very reason I came {NEQ} {NEQ} {RPT} {RPT} !
John.12:30 30ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν Ἰησοῦς, Οὐ δι᾽ ἐμὲ φωνὴ αὕτη γέγονεν, ἀλλὰ δι᾽ ὑμᾶς. 30 Then Jesus told them , {NEQ} The {RPT} voice was for your benefit , not {RPT} mine .
John.12:42 42ὅμως μέντοι, καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται. 42 Many people did believe in him , however , including some of the Jewish leaders . But they wouldn’t admit it for fear that the Pharisees would expel them from the synagogue .
John.12:44 44Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν, πιστεύων εἰς ἐμέ, οὐ πιστεύει εἰς ἐμέ, ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με. 44 {NEQ} Jesus shouted to the crowds , {NEQ} If you trust me , you are trusting not only me , but also {RPT} God who sent me .
John.12:47 47καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ φυλάξῃ ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 47 {NEQ} {NEQ} I will not judge those who hear me but don’t obey me {RPT} , for I have come to save the world and {NEQ} not to judge it .
John.12:49 49ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα ἀλλ᾽ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω. 49 {NEQ} I don’t speak on my own authority . {NEQ} The Father who sent me {RPT} has commanded me what to say and how to say it .
John.13:9 9λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. 9 Simon Peter exclaimed {RPT} , Then wash my hands and {NEQ} head as well , Lord , not just my {NEQ} feet !
John.13:10 10λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν, εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ᾽ ἔστιν καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες. 10 Jesus replied {RPT} , {NEQ} A person who has bathed all over does not need to wash , except for the feet , * to be entirely clean . And you disciples are clean , but not all of you .
John.13:18 18οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην. ἀλλ᾽ ἵνα γραφὴ πληρωθῇ· τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. 18 I am not saying these things to all of you ; I know the ones I have chosen . But {NEQ} this fulfills the Scripture that says , The one who eats my {NEQ} food has turned against me {RPT} . * 
John.14:24 24 μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ. καὶ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμός· ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός. 24 Anyone who doesn’t love me will not obey me . And remember , my {NEQ} words are not my own . What I am telling you is from {NEQ} the Father who sent me .
John.14:31 31ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι πατήρ, οὕτως ποιῶ. ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. 31 but {NEQ} I will do what the Father requires of me , {NEQ} so that the world will know that I love the Father . Come , let’s be going {NEQ} .
John.15:16 16οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε· ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς. καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα, ἐν τῷ ὀνόματί μου, δῷ ὑμῖν. 16 You didn’t choose me . {NEQ} I chose you . {NEQ} I appointed you to {RPT} go and produce lasting {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} fruit , so that the Father will give you whatever you ask for , using my {NEQ} name .
John.15:19 19εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει, ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ· ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς κόσμος. 19 The world would love you as one of its own if you belonged to it , {NEQ} but you are no longer part of the world . {NEQ} I chose you to come out of the world , so it hates you .
John.15:21 21ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά με. 21 {NEQ} They will do all this to you because of me , for they have rejected the one who sent me .
John.15:25 25ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῇ λόγος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος ὅτι· Ἐμίσησάν με δωρεάν. 25 {NEQ} {NEQ} This fulfills {RPT} what {RPT} is written in their Scriptures * : They hated me without cause .
John.16:2 2ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ. 2 For you will be expelled from the synagogues , and the time is coming when those who kill you will think they are doing a holy service for {NEQ} God .
John.16:4 4ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὥρα αὐτῶν, μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον ὅτι μεθ᾽ ὑμῶν ἤμην. 4 Yes , I’m telling you these things now , so that when they happen , you will remember {RPT} {NEQ} my warning {RPT} . {RPT} {NEQ} I didn’t tell you earlier because I was going to be with you for a while longer .
John.16:6 6ἀλλ᾽ ὅτι, ταῦτα λελάληκα ὑμῖν λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν. 6 Instead , you {NEQ} grieve because of what I’ve told you .
John.16:7 7ἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω, ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, παράκλητος οὐκ ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. 7 But {RPT} {NEQ} in fact {RPT} , it is best for you that I go away , because if I don’t {RPT} , the Advocate * won’t come {RPT} . {NEQ} If I do go away , then I will send him to you .
John.16:12 12ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι. 12 There is so much more I want to tell you , but you can’t bear it now .
John.16:13 13ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν. οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ· ἀλλ᾽ ὅσα ἀκούει λαλήσει καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 13 {NEQ} When the Spirit of {NEQ} truth comes , he will guide you into all {NEQ} truth . {NEQ} He will not speak on his own but will tell you what he has heard . {NEQ} He will tell you about the future .
John.16:20 20ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, δὲ κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾽ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται. 20 I tell you the truth , {NEQ} you will weep and mourn over what is going to happen to me , but the world will rejoice . You will grieve , but your {NEQ} grief will suddenly turn to wonderful joy .
John.16:25 25ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν, ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν. 25 I have spoken of these matters in figures of speech {RPT} , but soon I will stop speaking figuratively {RPT} and will tell you plainly all about the Father .
John.16:33 33ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον. 33 I have told you all this so that you may have peace in me . Here on {NEQ} earth you will have many trials and sorrows . But take heart , because I have overcome the world .
John.17:9 9ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσιν. 9 {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} My prayer is not for the world , but for those you have given me , because they belong to you .
John.17:15 15οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ᾽ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ. 15 I’m not asking {NEQ} you to take them out of the world , but to keep them safe from the evil one .
John.17:20 20οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ· 20 {NEQ} I am praying not only for these disciples but also for all who will ever believe in me through their {NEQ} message .
John.18:28 28ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καιάφα εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν δὲ πρωί. καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν, ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα. 28 {NEQ} Jesus' trial before {NEQ} Caiaphas ended {NEQ} in the early hours of the morning . Then he was taken to the headquarters of the Roman governor . * {NEQ} His accusers didn’t go inside {RPT} because it would defile them , and they wouldn’t be allowed to celebrate the Passover .
John.18:40 40ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες, Μὴ τοῦτον· ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. (ἦν δὲ Βαραββᾶς λῃστής.) 40 But they shouted back , No ! Not this man . We want {NEQ} Barabbas ! ( {NEQ} {NEQ} Barabbas was a revolutionary . )
John.19:21 21ἔλεγον οὖν τῷ Πειλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων, Μὴ γράφε, βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ᾽ ὅτι, Ἐκεῖνος εἶπεν, Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἰμί. 21 Then the leading priests objected and said to {NEQ} Pilate , Change it from The King of the Jews to He said , I am King of the Jews .
John.19:24 24εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους, Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα γραφὴ πληρωθῇ λέγουσα, Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. 24 So they said , Rather than tearing it apart , {RPT} let’s throw dice * for it . {NEQ} This fulfilled the Scripture that says , They divided my {NEQ} garments among themselves and threw dice for my {NEQ} clothing . * So that is what they did .
John.19:34 34ἀλλ᾽ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ. 34 One of the soldiers , however , pierced his {NEQ} side with a spear , and immediately blood and water flowed out .
John.20:7 7καὶ τὸ σουδάριον, ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. 7 while the cloth that had covered Jesus' {NEQ} head was folded up and lying apart from the other wrappings .
John.20:27 27εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ, Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου. καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου. καὶ μὴ γίνου ἄπιστος· ἀλλὰ πιστός. 27 Then he said to {NEQ} Thomas , Put your {NEQ} finger here , and look at my {NEQ} hands . {NEQ} Put your {NEQ} hand into the wound in my {NEQ} side . {NEQ} Don’t be faithless any longer . {NEQ} Believe !
John.21:8 8οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. 8 {NEQ} The others stayed with the boat and pulled the loaded net to the shore , for they were only {NEQ} about a hundred yards * from {NEQ} shore .
John.21:23 23ἐξῆλθεν οὖν οὗτος λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει, Ἀλλ᾽ ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; 23 So the rumor spread among the community of believers * that this {NEQ} disciple wouldn’t die . But that isn’t what {NEQ} Jesus said {RPT} at all . He only said , If I want him to remain alive until I return , what is that to you ?
Acts.1:4 4καὶ συναλιζόμενος, παρήγγειλεν αὐτοῖς, Ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός, ἣν ἠκούσατέ μου· 4 Once when he was eating with them , he commanded them , Do not leave Jerusalem until the Father sends you the gift he promised , {RPT} as I told you before .
Acts.1:8 8ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς. καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες, ἔν τε Ἰερουσαλήμ, καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ, καὶ Σαμαρείᾳ, καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 8 But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you . And you will be my witnesses , telling people about me everywhere in Jerusalem , {NEQ} throughout {NEQ} Judea , {NEQ} in Samaria , and to the ends of the earth .
Acts.2:16 16ἀλλά, τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ· 16 No , what you see {NEQ} was predicted long ago by the prophet Joel :
Acts.4:17 17ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων. 17 But to keep them from spreading their propaganda any further , we must warn them not to speak to anyone in Jesus' {NEQ} name again .
Acts.4:32 32τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν καρδία καὶ ψυχὴ μία· καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς πάντα κοινά. 32 {NEQ} {NEQ} All the believers were united in heart and mind . And they felt that what they owned was not their own , so they shared everything they had .
Acts.5:4 4οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενεν καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ θεῷ. 4 The property was yours to sell or not sell , as you wished . And after selling it , the money was also {NEQ} yours to give away . How could you do a thing like this ? You weren’t lying to us but to {NEQ} God !
Acts.5:13 13τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς λαός. 13 But no one {NEQ} else dared to join