The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀλλήλων (allelon, 0240)

Meanings

each other, of one another, one another, one another [to], one anothers, one of another, others, themselves, to one another, to[ward] one another

Greek-English Concordance: 101 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.24:10 10καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους. 10 And many will turn away from me and {RPT} betray and hate each other .
Matt.25:32 32καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων ὥσπερ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων. 32 {NEQ} All the nations * will be gathered in his presence , and he will separate the people as a shepherd separates the sheep from the goats .
Mark.4:41 41καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν; ὅτι καὶ ἄνεμος καὶ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ. 41 {NEQ} The disciples were absolutely terrified . Who {NEQ} is this man ? {NEQ} they asked each other . {NEQ} Even the wind and {NEQ} waves obey him !
Mark.8:16 16καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχουσιν. 16 At this they began to argue with each other because they hadn’t brought any bread .
Mark.9:34 34οἱ δὲ ἐσιώπων, πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ τίς μείζων. 34 But they didn’t answer , because they had been arguing about {RPT} {RPT} {RPT} which of them was the greatest .
Mark.9:50 50καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις. 50 {NEQ} Salt is good for seasoning . But if it loses its flavor , how do you make it salty again ? You must have the qualities of salt among yourselves and live in peace with each other .
Mark.15:31 31ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων· ἔλεγον, ̓Άλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. 31   The leading priests and {NEQ} teachers of religious law also mocked Jesus . He saved others , they scoffed , but he can’t save himself !
Luke.2:15 15καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεέμ· καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 15 {NEQ} {NEQ} When the angels had {RPT} returned {RPT} to {NEQ} heaven , the shepherds said to each other , Let’s go {NEQ} to Bethlehem ! {NEQ} Let’s see this {NEQ} thing that has happened , which the Lord has told us about .
Luke.4:36 36καὶ ἐγένετο θάμβος, ἐπὶ πάντας καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, Τίς λόγος οὗτος ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται; 36 Amazed , {NEQ} the people exclaimed , What authority and power this man’s {NEQ} words possess ! Even {NEQ} evil spirits obey him , and they flee at his command !
Luke.6:11 11αὐτοὶ δέ, ἐπλήσθησαν ἀνοίας καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήσαιεν τῷ Ἰησοῦ. 11 At this , the enemies of Jesus were wild with rage and began to discuss what to do with {NEQ} him .
Luke.7:32 32ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις. καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις λέγει, Ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν, καὶ οὐκ ἐκλαύσατε. 32 They are like children {NEQ} playing a game in the public square . {NEQ} They complain to their friends {RPT} {RPT} , We played wedding songs {RPT} , and you didn’t dance , so we played funeral songs , and you didn’t weep .
Luke.8:25 25εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ποῦ πίστις ὑμῶν; φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν. λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν; ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει, καὶ τῷ ὕδατι καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 25 Then he asked them , Where is your {NEQ} faith ? {NEQ} The disciples were terrified and amazed . Who {NEQ} is this man ? they asked each other . When he gives a command , {NEQ} even the wind and {RPT} waves {NEQ} obey him !
Luke.12:1 1ἐν οἷς, ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους. ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον, Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης— ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις— τῶν Φαρισαίων. 12:1 Meanwhile , the crowds grew until {NEQ} thousands were milling about and stepping on each other . Jesus turned first to his {NEQ} disciples and warned them , Beware of the yeast of the Pharisees their {NEQ} hypocrisy .
Luke.20:14 14ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοί, διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, Οὗτός ἐστιν κληρονόμος. ἀποκτείνωμεν αὐτὸν ἵνα ἡμῶν γένηται κληρονομία. 14 But when the tenant farmers saw his son , they said to each other , {RPT} Here comes the heir to this estate . Let’s kill him {NEQ} and get the estate for ourselves !
Luke.23:12 12(ἐγένοντο δὲ φίλοι τε Ἡρῴδης καὶ Πειλᾶτος, ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ᾽ ἀλλήλων, προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς αὐτούς.) 12 ( {NEQ} {NEQ} Herod and {NEQ} Pilate , {NEQ} who had been enemies {RPT} before , became {NEQ} friends {NEQ} that {NEQ} day . )
Luke.24:14 14καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων. 14 As they walked along they were talking about everything that had happened .
Luke.24:17 17εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες; καὶ ἐστάθησαν, σκυθρωποί. 17 {NEQ} He asked them , What are you {RPT} {RPT} discussing so intently as you walk along ? {NEQ} They stopped short , sadness written across their faces .
Luke.24:32 32καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους, Οὐχὶ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; 32 {NEQ} They said to each other , Didn’t our {NEQ} hearts burn within us as he talked with us on the road and explained the Scriptures to us ?
John.4:33 33ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους, Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν; 33 Did someone bring him food while we were gone ? {NEQ} the disciples asked each other .
John.5:44 44πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι· δόξαν παρ᾽ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ οὐ ζητεῖτε. 44 No wonder you can’t believe ! For you gladly honor each other , but you don’t care about the honor that comes {RPT} from the one who alone is God . * 
John.6:43 43ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Μὴ γογγύζετε μετ᾽ ἀλλήλων. 43 But Jesus replied , {RPT} Stop complaining about {NEQ} {NEQ} what I said .
John.6:52 52ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα αὐτοῦ φαγεῖν; 52 Then the people began arguing with each other about what he meant . How can this man give us his {NEQ} flesh to eat ? they asked .
John.11:56 56ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες, Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν; 56 {NEQ} They kept looking for {NEQ} Jesus , but as they stood around in the Temple , they said to each other , What do you think ? {NEQ} He won’t come for {NEQ} Passover , will he ?
John.13:14 14εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, κύριος καὶ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας. 14 And since I , your {NEQ} Lord and {NEQ} Teacher , have washed your {NEQ} feet , {NEQ} you ought to wash each other’s {NEQ} feet .
John.13:22 22ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταί, ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει. 22 The disciples looked at each other , wondering whom he could mean .
John.13:34 34ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν· ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς· ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 34 So now I am giving you a new commandment : {NEQ} Love each other . Just as I have loved you , {NEQ} you should love each other .
John.13:35 35ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 35 {NEQ} Your love for one another will prove to the world that you are my disciples .
John.15:12 12αὕτη ἐστὶν ἐντολὴ ἐμή· ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. 12 This is {RPT} my {RPT} commandment : {NEQ} Love each other in the same way I have loved you .
John.15:17 17ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν· ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 17 This is my command {RPT} : {NEQ} Love each other .
John.16:17 17εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους, Τί ἐστιν τοῦτο λέγει ἡμῖν, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί ̔Ότι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα; 17 {NEQ} Some of the disciples {RPT} asked each other , What does he mean when he says {RPT} , {NEQ} In a little while you won’t see me , but {NEQ} then you will see me , and I am going to the Father ?
John.16:19 19ἔγνω Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ᾽ ἀλλήλων; ὅτι εἶπον, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καί, πάλιν μικρόν, καὶ ὄψεσθέ με. 19 Jesus realized {NEQ} they wanted to ask him about it , so he said {RPT} , Are you asking yourselves what I meant ? {NEQ} I said in a little while you {NEQ} won’t see me , but a little while after that you will see me again .
John.19:24 24εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους, Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα γραφὴ πληρωθῇ λέγουσα, Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. 24 So they said , Rather than tearing it apart , {RPT} let’s throw dice * for it . {NEQ} This fulfilled the Scripture that says , They divided my {NEQ} garments among themselves and threw dice for my {NEQ} clothing . * So that is what they did .
Acts.4:15 15κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους. 15 So they ordered Peter and John out of the council chamber * and conferred among themselves .
Acts.7:26 26τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς μαχομένοις· καὶ συνήλλασσεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην. εἰπών, ̓Άνδρες, ἀδελφοί ἐστε· ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους; 26 {NEQ} The next day he visited them again and saw two men of Israel fighting . {NEQ} He tried to be a peacemaker {RPT} . Men , he said , you are brothers . Why are you fighting each other ?
Acts.15:39 39ἐγένετο δὲ παροξυσμὸς ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων· τόν τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τὸν Μᾶρκον ἐκπλεῦσαι εἰς Κύπρον. 39 Their disagreement was so sharp that they separated {RPT} {RPT} . {NEQ} {NEQ} Barnabas took {NEQ} John Mark with him and sailed for Cyprus .
Acts.19:38 38εἰ μὲν οὖν Δημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται ἔχουσιν πρός τινα λόγον, ἀγοραῖοι ἄγονται καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν· ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις. 38 If Demetrius and the {NEQ} {RPT} craftsmen have a case against them , the courts are in session and the officials can hear the case at once . Let them make formal charges .
Acts.21:6 6ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους. καὶ ἀνέβημεν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια. 6 and said our farewells . Then we went aboard , and they returned {NEQ} home .
Acts.26:31 31καὶ ἀναχωρήσαντες, ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι, Οὐδὲν θανάτου δεσμῶν ἄξιόν τι πράσσει ἄνθρωπος οὗτος. 31 {NEQ} As they went out , they talked it over and agreed , This {NEQ} man hasn’t done anything to deserve death or imprisonment .
Acts.28:4 4ὡς δὲ εἶδαν οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον, Πάντως, φονεύς ἐστιν ἄνθρωπος οὗτος· ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς θαλάσσης, δίκη ζῆν οὐκ εἴασεν. 4 {NEQ} {NEQ} The people of the island saw it hanging from his {NEQ} hand and said to each other , A murderer {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} , no doubt ! {RPT} Though he escaped the sea , {NEQ} justice will not permit him to live .
Acts.28:25 25ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους, ἀπελύοντο εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἓν ὅτι· Καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, 25 And after they had argued back and forth among themselves , they left with this final word from {NEQ} Paul : The {RPT} Holy Spirit was right when he said to your {NEQ} ancestors through Isaiah the prophet ,
Rom.1:12 12τοῦτο δέ ἐστιν συμπαρακληθῆναι ἐν ὑμῖν, διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως, ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ. 12 {NEQ} {NEQ} {NEQ} When we get together , I want to encourage you in your {NEQ} faith , {RPT} {RPT} but I also want to be encouraged by yours .
Rom.1:27 27ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες, ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας, ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους· ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι, καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 27 And the men , instead of having normal sexual relations with {NEQ} women , burned with {NEQ} lust {RPT} for each other . Men did {NEQ} shameful things with other men , and as a result of this sin {RPT} , they suffered within themselves {NEQ} the penalty {RPT} they deserved .
Rom.2:15 15οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων καὶ ἀπολογουμένων, 15 They demonstrate that {NEQ} {NEQ} God’s law is written in their {NEQ} hearts , for their own {NEQ} conscience {RPT} and {NEQ} thoughts either accuse them or tell them they are doing right .
Rom.12:5 5οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, τὸ δὲ καθ᾽ εἷς ἀλλήλων μέλη. 5 so it is with Christ’s body . We are {NEQ} many parts of one body , and we all belong to each other .
Rom.12:10 10τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι· 10 {NEQ} Love each other with genuine affection , * and take delight in {NEQ} honoring each other .
Rom.12:16 16τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες· μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι. μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ᾽ ἑαυτοῖς. 16 Live in harmony with each other . Don’t be too proud to {NEQ} enjoy the company of {NEQ} ordinary people . And don’t think you know it all !
Rom.13:8 8μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε— εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν· γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον, νόμον πεπλήρωκεν. 8 Owe nothing to anyone except for your obligation to love one another . If you love your neighbor , you will fulfill the requirements of God’s law .
Rom.14:13 13μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν· ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ σκάνδαλον. 13 So let’s stop condemning each other . Decide instead to live in such a way that you will {NEQ} not cause another believer to stumble and fall .
Rom.14:19 19ἄρα οὖν, τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους. 19 So then , let us aim for {RPT} harmony in the church and {RPT} try to build {RPT} each other up .
Rom.15:5 5 δὲ θεός, τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως, δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις, κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν· 5 {NEQ} May {NEQ} God , who gives this patience and {RPT} encouragement , help you live in complete harmony with each other , as is fitting for followers of Christ Jesus .
Rom.15:7 7διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους καθὼς καὶ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ. 7 Therefore , accept each other just as {NEQ} Christ has accepted you so that {NEQ} God will be given glory .
Rom.15:14 14πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης· πεπληρωμένοι πάσης τῆς γνώσεως δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν. 14 {NEQ} I am fully convinced {NEQ} , my dear brothers and sisters {RPT} {RPT} , * that {NEQ} you are full of goodness . You know these things so well you can teach {NEQ} each other all about them .
Rom.16:16 16ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ. 16 Greet each other in Christian love . * All the churches of {NEQ} Christ send you their greetings .
1Cor.7:5 5μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ προσευχῇ· καὶ πάλιν, ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. 5 Do not deprive each other of sexual relations , unless you both agree to refrain from sexual intimacy for a limited time so you can give yourselves more completely to {NEQ} prayer . Afterward , you should come together again so that {NEQ} Satan won’t be able to tempt you because of your {NEQ} lack of self-control .
1Cor.11:33 33ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν, ἀλλήλους ἐκδέχεσθε. 33 So , my dear brothers and sisters , * when you gather for the Lord’s Supper , wait for each other .
1Cor.12:25 25ἵνα μὴ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσι τὰ μέλη. 25 This makes for harmony among the members , so that {RPT} all the members care for each other .
1Cor.16:20 20ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 20 All the brothers and sisters here send greetings to you . Greet each other with Christian love . * 
2Cor.13:12 12ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι. 12 Greet each other with Christian love . * 
Gal.5:13 13ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί· ἀλλά, διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις. 13 For you have been called to live in freedom , my brothers and sisters . But don’t use your freedom to satisfy your sinful nature . Instead , use your freedom to serve one another in {NEQ} love .
Gal.5:15 15εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε, μὴ ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. 15 But if you are always biting and devouring one another , watch out ! Beware of destroying one another .
Gal.5:17 17 γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ, κατὰ τοῦ πνεύματος· τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκειται, ἵνα μὴ ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῆτε. 17 {NEQ} The sinful nature wants to do evil , which is just the opposite of what the Spirit wants . And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires . {NEQ} These two forces are constantly fighting each other , so you are not free to carry out your good intentions .
Gal.5:26 26μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες. 26 Let us not become conceited , or provoke one another , or be jealous of one another .
Gal.6:2 2ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. 2 Share each other’s {NEQ} burdens , and in this way obey the law of {NEQ} Christ .
Eph.4:2 2μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος· μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ· 2 Always be humble and gentle . Be patient with each other , making allowance for each other’s faults because of your love .
Eph.4:25 25διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος· λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη. 25 So stop telling {NEQ} lies . Let us tell {RPT} our {NEQ} neighbors the truth , for we are all parts of the same body .
Eph.4:32 32γίνεσθε δέ, εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, καθὼς καὶ θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν. 32 Instead , be kind to each other , tenderhearted , forgiving one another , just as {NEQ} God through Christ has forgiven you .
Eph.5:21 21ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ. 21 And further , submit to one another out of reverence for Christ .
Phil.2:3 3μηδὲν κατ᾽ ἐριθείαν, μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν· ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν· 3 Don’t be selfish ; don’t try to impress others . {NEQ} Be humble , thinking of others as better than yourselves .
Col.3:9 9μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ 9 Don’t lie to each other , for you have stripped off your old sinful nature and all its wicked deeds .
Col.3:13 13ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν· καθὼς καὶ κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτως καὶ ὑμεῖς· 13 Make allowance for each other’s faults , and forgive {RPT} {NEQ} anyone who {RPT} offends you . Remember , the Lord forgave you , so you must forgive others .
1Thes.3:12 12ὑμᾶς δὲ κύριος πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους, καὶ εἰς πάντας καθάπερ καὶ ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς· 12 And may the Lord make your {NEQ} love for one another and for all {NEQ} people grow and overflow , just as our love for you overflows .
1Thes.4:9 9περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν, αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους· 9 But we don’t need to write to you about the importance of {NEQ} loving each other , * for {RPT} God himself has taught you to love one another .
1Thes.4:18 18ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τούτοις. 18 So encourage each other with these {NEQ} words .
1Thes.5:11 11διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε. 11 So encourage each other and build each other up , just as you are already doing .
1Thes.5:15 15ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 15 See that no one pays back evil for evil , but always try to do {NEQ} good to each other and to all people .
2Thes.1:3 3εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει πίστις ὑμῶν καὶ πλεονάζει ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους· 3 Dear brothers and sisters , * we can’t help but {NEQ} thank {NEQ} God for you , because your {NEQ} faith is flourishing and your {NEQ} love for one another is growing .
Titus.3:3 3ἦμεν γάρ, ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς· πλανώμενοι δουλεύοντες ἐπιθυμίαις, καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις· ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες· στυγητοὶ μισοῦντες ἀλλήλους. 3 {NEQ} Once we , too , were foolish and disobedient . We were misled and became slaves to many lusts and pleasures . Our lives were full of evil and envy , and we hated {RPT} each other .
Heb.10:24 24καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων· 24 {NEQ} Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works .
Jas.4:11 11μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελφοί. καταλαλῶν ἀδελφοῦ κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καταλαλεῖ νόμου καὶ κρίνει νόμον· εἰ δὲ νόμον κρίνεις, οὐκ εἶ ποιητὴς νόμου ἀλλὰ κριτής. 11 Don’t speak evil against each other , dear brothers and sisters . * If you criticize {RPT} and judge each other , then you are criticizing {RPT} and judging God’s law . But your job is to obey the law , not to judge whether it applies to you .
Jas.5:9 9μὴ στενάζετε, ἀδελφοί, κατ᾽ ἀλλήλων ἵνα μὴ κριθῆτε· ἰδού— κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν. 9 Don’t grumble about each other , brothers and sisters , or you will be judged . For look the Judge is standing at the door !
Jas.5:16 16ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε. πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. 16 {NEQ} Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed . The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results .
1Pet.1:22 22τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας, εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον· ἐκ καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς· 22 You were cleansed from your sins when you obeyed the truth , so now you must show sincere love to each other as brothers and sisters . * Love each other deeply with all your heart . * 
1Pet.4:9 9φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμοῦ· 9 Cheerfully share your home with those who need a meal or a place to stay .
1Pet.5:5 5ὁμοίως, νεώτεροι, ὑποτάγητε πρεσβυτέροις. πάντες δέ, ἀλλήλοις τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε, ὅτι θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. 5 In the same way , you younger men must accept the authority of the elders . And all of you , serve each other in {NEQ} humility , for {NEQ} God opposes the proud but favors the humble . * 
1Pet.5:14 14ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. εἰρήνη ὑμῖν, πᾶσιν τοῖς ἐν Χριστῷ. 14 Greet each other with Christian love . * Peace be with all of you who are in Christ .
1Jn.1:7 7ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτὸς ἔστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ, τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας. 7   But if we are living in the light , as God is in the light , then we have fellowship with each other , and the blood of Jesus , his {NEQ} Son , cleanses us from all sin .
1Jn.3:11 11ὅτι αὕτη ἐστὶν ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς· ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. 11 {NEQ} This is the message {RPT} you have heard from the beginning : We should love one another .
1Jn.3:23 23καὶ αὕτη ἐστὶν ἐντολὴ αὐτοῦ· ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. 23 And this is his {NEQ} commandment : {NEQ} We must believe in the name of his {NEQ} Son , Jesus Christ , and love one another , just as he commanded us .
1Jn.4:7 7ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν· καὶ πᾶς ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν θεόν. 7 Dear friends , let us continue to love one another , for {NEQ} love comes from {NEQ} God . {NEQ} Anyone who loves is a child of {NEQ} God and knows {NEQ} God .
1Jn.4:11 11ἀγαπητοί, εἰ οὕτως θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν. 11 Dear friends , since {NEQ} God loved us that much , we surely ought to love each other .
1Jn.4:12 12θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται. ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, θεὸς ἐν ἡμῖν μένει, καὶ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐν ἡμῖν ἐστίν. 12 No one has ever seen God . But if we love each other , {NEQ} God lives in us , and {NEQ} his love is brought to full expression in us .
2Jn.1:5 5καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινήν· ἀλλὰ ἣν εἴχαμεν ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. 5 I am writing {RPT} {NEQ} {NEQ} to remind you , dear friends , * that we should love one another . This is not {NEQ} a new commandment , but one we have had from the beginning .
Rev.6:4 4καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος, πυρρός· καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς· καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη. 4 Then another horse appeared , a red one . {NEQ} Its rider {NEQ} was given {RPT} a mighty sword and the authority to take {RPT} {NEQ} peace from the earth . And {NEQ} there was war and slaughter everywhere .
Rev.11:10 10καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 10 {NEQ} All the people who belong to this world will gloat over them and give presents to each other {NEQ} to celebrate the death of {NEQ} {RPT} the two prophets who had tormented them .