The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀμήν (amen, 0281)

Meanings

amen, Amen, truly

Greek-English Concordance: 129 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:18 18ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ οὐρανὸς καὶ γῆ, ἰῶτα ἓν μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. 18 {NEQ} I tell you the truth , until {NEQ} heaven and {NEQ} earth disappear , not even the smallest detail of God’s law will disappear until its purpose is achieved .
Matt.5:26 26ἀμὴν λέγω σοι οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην. 26 And if that happens , you surely won’t be free again until you have paid the last penny . * 
Matt.6:2 2ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου— ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν— ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. 2 When {NEQ} you give to someone in need , don’t do as the hypocrites do blowing trumpets {RPT} in the synagogues and {RPT} {RPT} streets to call attention to their acts of charity ! I tell you the truth , they have received all the reward they will ever get .
Matt.6:5 5καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 5 {NEQ} When you pray , don’t be like the hypocrites who {NEQ} love to pray publicly on {NEQ} street {NEQ} corners and in the synagogues where everyone can see them . I tell you the truth , that is all the reward they will ever get .
Matt.6:16 16ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί, σκυθρωποὶ ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. 16 And when you fast , don’t make it obvious , as the hypocrites do , for they try to look miserable and disheveled {RPT} so people will admire them for their fasting . I tell you the truth , that is the only reward they will ever get .
Matt.8:10 10ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς, ἐθαύμασεν. καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, παρ᾽ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον. 10 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard this , he was amazed . {NEQ} Turning to those who were following him , he said , I tell you the truth , I haven’t seen faith like this in all {NEQ} Israel !
Matt.10:15 15ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως τῇ πόλει ἐκείνῃ. 15 I tell you the truth , the wicked cities of Sodom and Gomorrah will be better off than such a town on the judgment day .
Matt.10:23 23ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἔλθῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 23 {NEQ} When you are persecuted in one {NEQ} town , flee to the next . {NEQ} I tell you the truth , the Son of {NEQ} Man * will return before you have reached all the towns of {NEQ} Israel .
Matt.10:42 42καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 42 And if you give even a cup of cold water to one of the least {RPT} {RPT} {RPT} of my followers , {NEQ} {NEQ} {RPT} you will surely be {NEQ} rewarded .
Matt.11:11 11ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν, μείζων Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ. δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 11 I tell you the truth , of all who have ever lived , none is greater than John the Baptist . Yet even the least person in the Kingdom of {NEQ} Heaven is greater than he is !
Matt.13:17 17ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδαν· καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 17 {NEQ} I tell you the truth , {NEQ} many prophets and righteous people longed to see what you see , but they didn’t see it . And they longed to hear what you hear , but they didn’t hear it .
Matt.16:28 28ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 28 And I tell you the truth , {NEQ} some {NEQ} standing here right now {RPT} will not die before they see the Son of {NEQ} Man coming in his {NEQ} Kingdom .
Matt.17:20 20 δὲ λέγει αὐτοῖς, Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται. καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 20 {NEQ} {NEQ} You don’t have enough faith , {NEQ} Jesus told them . {NEQ} I tell you the truth , if you had faith even as small as a mustard seed , you could say to this {NEQ} mountain , Move from here to there , and it would move . {NEQ} Nothing would be impossible {RPT} . * 
Matt.18:3 3καὶ εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 3 Then he said , I tell you the truth , unless you turn from your sins and become like {NEQ} little children , you will never get into the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.18:13 13καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι χαίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 13 And if he finds it , I tell you the truth , {NEQ} he will rejoice over it more than over the ninety-nine that didn’t wander away !
Matt.18:18 18ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ. 18 I tell you the truth , whatever you forbid * on {NEQ} earth will be forbidden in heaven , and whatever you permit * on {NEQ} earth will be permitted in heaven .
Matt.18:19 19πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 19 I also tell you this : {NEQ} If two of you agree here on {NEQ} earth concerning anything you ask , my {NEQ} Father {RPT} in heaven will do it for you .
Matt.19:23 23 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 23 Then {NEQ} Jesus said to his {NEQ} disciples , I tell you the truth , {NEQ} it is very hard for a rich person to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.19:28 28 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 28 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , I assure you that when the world is made new * and the Son of {NEQ} Man * sits upon his glorious throne , you who have been my followers will also sit {RPT} on twelve thrones , judging the twelve tribes of {NEQ} Israel .
Matt.21:21 21ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε. ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ̓Άρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται. 21 Then {NEQ} Jesus told them , I tell you the truth , if you have faith and don’t doubt , you can do things like this and much more . You can even say to this {NEQ} mountain , May you be lifted up and thrown into the sea , and it will happen .
Matt.21:31 31τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν, πρῶτος. λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 31 Which of the two obeyed his father ? They replied , The first . * Then {NEQ} Jesus explained his meaning {RPT} : I tell you the truth , {NEQ} corrupt {NEQ} tax collectors and {NEQ} prostitutes will get into the Kingdom of {NEQ} God before you do .
Matt.23:36 36ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. 36 I tell you the truth , this judgment will fall on this very {NEQ} generation .
Matt.24:2 2 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ καταλυθήσεται. 2 But he responded {RPT} , {NEQ} Do you see all these buildings ? I tell you the truth , they will be completely demolished . Not one stone {RPT} will be left on top of another !
Matt.24:34 34ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 34 I tell you the truth , {NEQ} this {NEQ} generation * will not pass from the scene until all these things take place .
Matt.24:47 47ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 47 I tell you the truth , {NEQ} the master will put that servant in charge of all he owns .
Matt.25:12 12 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. 12 But he called back , Believe me , I don’t know you !
Matt.25:40 40καὶ ἀποκριθεὶς βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 40 And the King will say {RPT} , I tell you the truth , when you did it to one of the least of these {NEQ} my brothers and sisters , * you were doing it to me !
Matt.25:45 45τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 45 And he will answer {RPT} , I tell you the truth , when you refused to help the least of these my brothers and sisters , you were refusing to help me .
Matt.26:13 13ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 13 I tell you the truth , wherever the Good News {RPT} is preached throughout the world , this woman’s {NEQ} deed will be remembered and discussed {RPT} .
Matt.26:21 21καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν, εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 21 {NEQ} While they were eating , he said , I tell you the truth , {NEQ} one of you will betray me .
Matt.26:34 34ἔφη αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι— ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτί, πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με. 34 {NEQ} Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , Peter {NEQ} {NEQ} this very night , before the rooster crows , you will deny three times that you even know me .
Mark.3:28 28ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν, 28 I tell you the truth , {NEQ} all {NEQ} sin and {NEQ} blasphemy can be forgiven ,
Mark.8:12 12καί, ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει, Τί γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. 12 {NEQ} When he heard this , he sighed deeply in his {NEQ} spirit and said , Why do these {NEQ} people keep demanding a miraculous sign ? I tell you the truth , I will not give this {NEQ} generation any such sign .
Mark.9:1 1καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 9:1 {NEQ} Jesus went on to say {RPT} , I tell you the truth , {NEQ} some {NEQ} standing here right now will {RPT} not die before they see the Kingdom of {NEQ} God arrive in great power !
Mark.9:41 41ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ ἐστέ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 41 If anyone gives you even a cup of water {NEQ} {NEQ} because you belong to the Messiah , I tell you the truth , {NEQ} that person will surely be {NEQ} rewarded .
Mark.10:15 15ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 15 I tell you the truth , anyone who doesn’t receive the Kingdom of {NEQ} God like a child will never enter {RPT} it .
Mark.10:29 29ἔφη Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἀδελφοὺς ἀδελφὰς μητέρα πατέρα τέκνα ἀγρούς, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, 29   Yes , {NEQ} Jesus replied , and I assure you that everyone {NEQ} who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property , for my sake and for the Good News ,
Mark.11:23 23ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ, ̓Άρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι λαλεῖ γίνεται, ἔσται αὐτῷ. 23 I tell you the truth , {NEQ} you can say to this {NEQ} mountain , May you be lifted up and thrown into the sea , and it will happen {RPT} . But you must really believe {NEQ} it will happen and have no doubt in your {NEQ} heart .
Mark.12:43 43καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι χήρα αὕτη πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν τῶν βαλλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. 43 {NEQ} Jesus called his {NEQ} disciples to him and said {RPT} , I tell you the truth , {NEQ} this {RPT} poor {RPT} widow has given more than all the others who are making contributions .
Mark.13:30 30ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται. 30 I tell you the truth , {NEQ} this {NEQ} generation * will not pass from the scene before all these things take place .
Mark.14:9 9ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 9 {NEQ} I tell you the truth , wherever the Good News is preached throughout the world , {NEQ} this woman’s deed will be remembered and discussed {RPT} .
Mark.14:18 18καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων, Ἰησοῦς εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με ἐσθίων μετ᾽ ἐμοῦ. 18 {NEQ} As they were at the table * {NEQ} eating , {NEQ} Jesus said , I tell you the truth , {NEQ} one of you {NEQ} eating with me here will betray me .
Mark.14:25 25ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 25 I tell you the truth , {NEQ} I will not drink wine again until the day {RPT} {NEQ} I drink it new in the Kingdom of {NEQ} God .
Mark.14:30 30καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι,— ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτί, πρὶν δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρίς με ἀπαρνήσῃ. 30 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , {NEQ} Peter this very {NEQ} night , before the rooster crows twice , you will deny three times that you even know me .
Mark.16:8 8καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο γάρ. Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι᾽ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν. 8 {NEQ} {NEQ} The women fled from the tomb , {NEQ} {RPT} trembling and bewildered , and they said nothing to anyone because they were too frightened . * Then they briefly reported all {NEQ} this to {NEQ} Peter and his companions . {NEQ} Afterward {NEQ} {NEQ} Jesus himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of {NEQ} salvation that gives eternal life . Amen .
Luke.4:24 24εἶπεν δέ, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ. 24 But {NEQ} I tell you the truth , {NEQ} no prophet is accepted in his own {NEQ} hometown .
Luke.12:37 37μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι οὓς ἐλθὼν κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι περιζώσεται, καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. 37 The servants {RPT} who are ready and waiting for his return will be rewarded . I tell you the truth , {NEQ} {NEQ} he himself will seat them , put on an apron , and serve them as they sit and eat !
Luke.18:17 17ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 17 I tell you the truth , anyone who doesn’t receive the Kingdom of {NEQ} God like a child will never enter {RPT} it .
Luke.18:29 29 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν γυναῖκα ἀδελφοὺς γονεῖς τέκνα, εἵνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 29 {NEQ} Yes , Jesus replied {RPT} , and I assure you that {NEQ} everyone who has given up house or wife or brothers or parents or children , for the sake of the Kingdom of {NEQ} God ,
Luke.21:32 32ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι, οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται. 32 I tell you the truth , {NEQ} this {NEQ} generation will not pass from the scene until all these things have taken place .
Luke.23:43 43καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀμήν σοι λέγω, σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. 43 And Jesus replied {RPT} , I assure you , today you will be with me in {NEQ} paradise .
John.1:51 51καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 51 Then he said {RPT} , I tell you the truth , you will all see {NEQ} heaven open and the angels of {NEQ} God going up and down on the Son of {NEQ} Man , the one who is the stairway between heaven and earth . * 
John.3:3 3ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 3 Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , unless you are born again , * you cannot see the Kingdom of {NEQ} God .
John.3:5 5ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 5 Jesus replied , I assure you , no one can enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God without being born of water and the Spirit . * 
John.3:11 11ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτι οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. 11 I assure you , {NEQ} we tell you what we know and {RPT} have seen {RPT} , and yet you won’t believe our {NEQ} testimony .
John.5:19 19ἀπεκρίνατο οὖν Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 19 So {NEQ} Jesus explained {RPT} , I tell you the truth , the Son can do {RPT} nothing by himself . He does only what he sees the Father doing . {NEQ} Whatever the Father does , {RPT} the Son also does .
John.5:24 24ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον. καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. 24   I tell you the truth , {NEQ} those who listen to my {NEQ} message and believe in God who sent me have eternal life . {NEQ} They will never be condemned for their sins , but they have already passed from {NEQ} death into {NEQ} life .
John.5:25 25ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστίν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ— καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν. 25 And I assure you that the time is coming , indeed it’s here now , when the dead will hear my voice the voice of the Son of {NEQ} God . And those who listen will live .
John.6:26 26ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ᾽ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε. 26 {NEQ} Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , you want to be with me {NEQ} because I fed you , not because you understood the miraculous signs .
John.6:32 32εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· ἀλλ᾽ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. 32 {NEQ} {NEQ} Jesus said {RPT} , I tell you the truth , Moses didn’t give you {NEQ} bread from {NEQ} heaven . {NEQ} My {NEQ} Father did . And now he offers you the {RPT} true bread from {NEQ} heaven .
John.6:47 47ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 47 I tell you the truth , anyone who believes has eternal life .
John.6:53 53εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 53 So {NEQ} Jesus said again {RPT} , I tell you the truth , unless you eat the flesh of the Son of {RPT} Man and drink his {NEQ} blood , you cannot have eternal life within you .
John.8:34 34ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας. 34 {NEQ} Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , {NEQ} everyone who sins is a slave of {NEQ} sin .
John.8:51 51ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. 51 I tell you the truth , {NEQ} anyone who obeys my {NEQ} teaching will never die !
John.8:58 58εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι, ἐγὼ εἰμί. 58 Jesus answered {RPT} , I tell you the truth , before Abraham was even born , I AM ! * 
John.10:1 1ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής. 10:1 I tell you the truth , anyone who sneaks over the wall of {NEQ} a sheepfold , rather than going through the gate , {RPT} must surely be a thief and a robber !
John.10:7 7εἶπεν οὖν πάλιν Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐγώ εἰμι θύρα τῶν προβάτων. 7 so {NEQ} he explained it to them {NEQ} : I tell you the truth , I am the gate for the sheep .
John.12:24 24ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. 24 I tell you the truth , unless a kernel of {NEQ} wheat is planted in the soil and dies , it remains alone . But {NEQ} its death will produce many new kernels a plentiful harvest of new lives .
John.13:16 16ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ· οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. 16 I tell you the truth , slaves are not greater than their {NEQ} master . Nor is the messenger more important than the one who sends the message {RPT} .
John.13:20 20ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει, δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με. 20 I tell you the truth , anyone who welcomes my messenger is welcoming me , and anyone who welcomes me is welcoming the Father who sent me .
John.13:21 21ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι, καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 21 Now Jesus was deeply troubled , * and he exclaimed , I tell you the truth , {NEQ} one of you will betray me !
John.13:38 38ἀποκρίνεται Ἰησοῦς, Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ, ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς. 38 Jesus answered , Die for me {RPT} ? I tell you the truth , Peter before the rooster crows tomorrow morning , you will deny three times that you even know me .
John.14:12 12ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι. 12 I tell you the truth , anyone who believes in me will do the same {NEQ} works {RPT} I have done , and even greater works {RPT} , because I am going to be with the Father .
John.16:20 20ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, δὲ κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾽ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται. 20 I tell you the truth , {NEQ} you will weep and mourn over what is going to happen to me , but the world will rejoice . You will grieve , but your {NEQ} grief will suddenly turn to wonderful joy .
John.16:23 23καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα, δώσει ὑμῖν ἐν τῷ ὀνόματί μου. 23 {NEQ} At that {NEQ} time you won’t need to ask me for anything . I tell you the truth , {NEQ} {NEQ} you will ask the Father directly , and he will grant your request because you use my {NEQ} name .
John.21:18 18ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλοι σε ζώσουσιν καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. 18 I tell you the truth , when you were young , you were able to do as you liked ; you dressed yourself and went wherever you wanted to go . But when you are old , you will stretch out your {NEQ} hands , and others * will dress you and take you where you don’t want to go .
Rom.1:25 25οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει. καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 25 They traded the truth about {NEQ} God for a lie . So they worshiped and served the things God created instead of the Creator himself , who is worthy of eternal praise ! Amen .
Rom.9:5 5ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα· ὢν ἐπὶ πάντων θεός, εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 5 {RPT} Abraham , Isaac , and Jacob are their ancestors , and Christ himself was an Israelite as far as his human nature is concerned . And he is God , the one who rules over everything and is worthy of eternal praise ! Amen . * 
Rom.11:36 36ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα· αὐτῷ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 36 For everything comes from him and exists by his power and is intended for his glory . All glory to him forever ! Amen .
Rom.15:33 33 δὲ θεός, τῆς εἰρήνης, μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν. 33 And now may {NEQ} God , who gives us his peace , be with you all . Amen . * 
Rom.16:27 27μόνῳ σοφῷ, θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 27 All glory to the only wise God , through Jesus Christ {RPT} , forever . Amen .
1Cor.14:16 16ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς ἐν πνεύματι, ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου, πῶς ἐρεῖ τὸ ἀμὴν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν; 16 For if you praise God only in the spirit , how can those who don’t understand you praise God along with you ? How can they join you in {NEQ} giving thanks when they don’t understand what you are saying ?
2Cor.1:20 20ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ ἐν αὐτῷ Τὸ Ναί· διὸ καὶ δι᾽ αὐτοῦ, Τὸ ἀμήν τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι᾽ ἡμῶν. 20 For all of God’s promises have been fulfilled in Christ with a resounding Yes ! And {NEQ} through Christ , our Amen ( which means Yes ) ascends to {NEQ} God for his glory {NEQ} {RPT} .
Gal.1:5 5 δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 5 All glory to God forever and ever ! Amen .
Gal.6:18 18 χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν. 18 Dear brothers and sisters , * may the grace of our {NEQ} Lord Jesus Christ be with your {NEQ} spirit . Amen .
Eph.3:21 21αὐτῷ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων· ἀμήν. 21 {NEQ} Glory to him in the church and in Christ Jesus through all {NEQ} generations forever and ever ! Amen .
Phil.4:20 20τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 20 Now all glory to {NEQ} God {NEQ} our Father forever and ever ! Amen .
1Thes.3:13 13εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας, ἀμέμπτους, ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ. ἀμήν. 13 May he , as a result , make your {NEQ} hearts strong , blameless , and holy as you stand before {NEQ} God our {NEQ} Father when our {NEQ} Lord Jesus comes again with all his {NEQ} holy people . Amen .
1Tim.1:17 17τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων· ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ, μόνῳ θεῷ· τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 17 All honor and glory to God forever and ever ! {NEQ} He is the eternal King , the unseen one who never dies ; he alone is God . Amen .
1Tim.6:16 16 μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον· ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων, οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν. 16 He alone can never die , and he lives in light so brilliant that no human can approach him . No human eye has ever seen him , nor ever will . All honor and power to him forever ! Amen .
2Tim.4:18 18ῥύσεταί με κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον· δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 18 Yes , and the Lord will deliver me from every evil attack and will bring me safely into his {RPT} heavenly {RPT} Kingdom . All glory to God forever and ever ! Amen .
Heb.13:21 21καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ· ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 21 may he equip you with all you need for doing his {NEQ} will . May he produce in you , * through the power of Jesus Christ , every good thing that is pleasing to him . All glory to him forever and ever ! Amen .
1Pet.4:11 11εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ θεός· ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἐστὶν δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 11 Do you have the gift of speaking ? Then speak as though God himself were speaking through you . Do you have the gift of helping others ? Do it with all the strength and energy that {NEQ} God supplies . Then everything you do will bring glory to {NEQ} God through Jesus Christ . All {NEQ} glory and {NEQ} power to him forever and ever ! Amen .
1Pet.5:11 11αὐτῷ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 11 All power to him forever ! Amen .
2Pet.3:18 18αὐξάνετε δέ, ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ δόξα, καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος· ἀμήν. 18 Rather , you must grow in the grace and knowledge of our {NEQ} Lord and Savior Jesus Christ . All glory to him , both now and forever ! Amen .
Jude.1:25 25μόνῳ θεῷ, σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν· δόξα, μεγαλωσύνη, κράτος, καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος, καὶ νῦν, καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 25 All glory to him who alone is God , our Savior through Jesus Christ our {NEQ} Lord . All glory , majesty , power , and authority are his before all {NEQ} time , and in the present , and beyond all {NEQ} time ! Amen .
Rev.1:6 6καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ· αὐτῷ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 6 {NEQ} He has made us a Kingdom of priests for {NEQ} God {NEQ} his Father . All glory and {NEQ} power to him forever and ever ! Amen .
Rev.1:7 7ἰδού· ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν. καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμος— καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν. καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς· ναί· ἀμήν. 7 Look ! He comes with the clouds of heaven . And everyone will see him even those who pierced him . And all the nations of the world will mourn for him . Yes ! Amen !
Rev.3:14 14καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει ἀμήν— μάρτυς πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ· 14 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Laodicea . This is the message from the one who is the Amen the {RPT} faithful and true witness , the beginning * of {NEQ} God’s new {NEQ} creation :
Rev.5:14 14καὶ τὰ τέσσερα ζῷα ἔλεγον, ἀμήν. καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν. 14 And the four living beings said , Amen ! And the twenty-four elders fell down and worshiped the Lamb .
Rev.7:12 12λέγοντες, ἀμήν. εὐλογία καὶ δόξα καὶ σοφία καὶ εὐχαριστία καὶ τιμὴ καὶ δύναμις καὶ ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 12 They sang , Amen ! {RPT} Blessing and {RPT} glory and {RPT} wisdom and {RPT} thanksgiving and {RPT} honor and {RPT} power and {RPT} strength belong to our {NEQ} God forever and ever ! Amen .
Rev.19:4 4καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρες καὶ τὰ τέσσερα ζῷα καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ, τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ. λέγοντες· Ἀμήν. ἁλληλουϊά. 4 Then the {RPT} twenty-four elders and the four living beings fell down and worshiped {NEQ} God , who was sitting on the throne . They cried out , Amen ! Praise the LORD !
Rev.22:20 20λέγει μαρτυρῶν ταῦτα, Ναί, ἔρχομαι ταχύ. ἀμήν· ἔρχου, κύριε Ἰησοῦ. 20 He who is the faithful witness to all these things says , Yes , I am coming soon ! Amen ! Come , Lord Jesus !