The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀνάγκη (anagke, 0318)

Meanings

[a] necessity (compelled), [it is a] necessity [for], [it is] necessary, [the] need, distress, hardships, it is necessary, necessary, necessity, need

Greek-English Concordance: 17 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.18:7 7οὐαὶ τῷ κόσμῳ, ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι᾽ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. 7 What sorrow awaits the world , because it {NEQ} tempts people to sin . {NEQ} {NEQ} Temptations are inevitable , but what sorrow awaits the person who does the tempting .
Luke.14:18 18καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. πρῶτος εἶπεν αὐτῷ, Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον. 18 But they all began making excuses . One said {RPT} , I have just bought a field and must inspect it . Please excuse me .
Luke.21:23 23οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ. 23 How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those {NEQ} days . For there will be disaster in the land and great anger against this {NEQ} people .
Rom.13:5 5διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργήν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν. 5 So you must submit to them , not only to avoid {NEQ} punishment , but also to keep a clear conscience .
1Cor.7:26 26νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν, διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι. 26 Because of the present crisis ,  *  {NEQ} I think it is best {NEQ} to remain {NEQ} {RPT} as you are .
1Cor.7:37 37ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος μὴ ἔχων ἀνάγκην ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει. 37 But if he {NEQ} {NEQ} has decided firmly {RPT} not to marry and there is no urgency and he can control his passion , he does well not to marry .
1Cor.9:16 16ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι οὐκ ἔστιν μοι καύχημα. ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται. οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι. 16 Yet preaching the Good News is not something I can boast about . {NEQ} I am compelled by God to do it . {NEQ} How terrible {NEQ} for me if I didn’t preach the Good News !
2Cor.6:4 4ἀλλ᾽ ἐν παντί, συνιστάνοντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι· ἐν ὑπομονῇ πολλῇ ἐν θλίψεσιν ἐν ἀνάγκαις ἐν στενοχωρίαις· 4 {NEQ} In everything we do , we show that we are true ministers of God . We {RPT} patiently endure {RPT} troubles and {RPT} hardships and {RPT} calamities of every kind .
2Cor.9:7 7ἕκαστος καθὼς προῄρηται τῇ καρδίᾳ· μὴ ἐκ λύπης ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ θεός. 7 {NEQ} You must each decide in your heart how much to give . And don’t give reluctantly or in response to pressure . For {NEQ} God loves a person who gives cheerfully .  * 
2Cor.12:10 10διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, καὶ στενοχωρίαις ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι. 10 That’s why I take pleasure in my weaknesses , and in the insults , {RPT} hardships , {RPT} persecutions , and troubles that I suffer for Christ . For when I am weak , then I am strong .
1Thes.3:7 7διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν, ἀδελφοί, ἐφ᾽ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ ἀνάγκῃ καὶ θλίψει ἡμῶν, διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως· 7 So we have been greatly encouraged in the midst of our {NEQ} troubles and suffering , dear brothers and sisters ,  *  because you have remained strong in your {NEQ} faith .
Phlm.1:14 14χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι· ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ, ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον. 14 But I didn’t want to do anything without your {NEQ} consent . I wanted you to help {NEQ} because you were willing , {NEQ} not {NEQ} because you were forced .
Heb.7:12 12μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης, ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται. 12 And if the priesthood is changed , the law must also be changed to permit it .
Heb.7:27 27ὃς οὐκ ἔχει καθ᾽ ἡμέραν ἀνάγκην· ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας. 27 Unlike those other high priests , he does not need to offer sacrifices every day . They did this for their own sins first and then for the sins of the people . But Jesus did this once for all when he offered himself as the sacrifice for the people’s sins .
Heb.9:16 16ὅπου γὰρ διαθήκη, θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ διαθεμένου· 16 Now when someone leaves a will ,  *  it is necessary to prove that the person who made it is dead .  * 
Heb.9:23 23ἀνάγκη οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τούτοις καθαρίζεσθαι· αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσι θυσίαις παρὰ ταύτας. 23 That is why the Tabernacle and everything in it , which were {NEQ} copies of things in {NEQ} heaven , had to be purified by the blood of animals . But the real things in heaven {RPT} had to be purified with far better sacrifices than the blood of animals .
Jude.1:3 3ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας. ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν, παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει. 3 Dear friends , I had been eagerly planning to write to you about the salvation we all share . But now I find that I must write about something else {RPT} , urging you to defend the faith that God has entrusted once for all time to his holy people .