The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀναβαίνω (anabaino, 0305)

Meanings

am going up, arise, arose, ascended, ascending, ascends, came up, come up, coming up, did come up, go up, going up, grew up, has ascended, having ascended, having come up, having gone up, he ascended, he climbed up, he goes up, he went up, I ascend, I have ascended, I went up, it grows up, rising up, rose, they came up, they went up, to come up, to go up, we are going up, we were going up, went up, were going up

Greek-English Concordance: 80 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:16 16βαπτισθεὶς δέ, Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος, καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί καὶ εἶδεν τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν. 16 {NEQ} After his baptism , as {NEQ} Jesus came up out of the water , {NEQ} {NEQ} the heavens were opened * and he saw the Spirit of {NEQ} God descending like a dove and settling on him .
Matt.5:1 1ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος καὶ καθίσαντος αὐτοῦ. προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 5:1 One day as he saw the crowds gathering , Jesus went up on the mountainside and sat down . His {NEQ} disciples gathered around him ,
Matt.13:7 7ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά. 7 Other seeds fell among {NEQ} thorns that grew up and {NEQ} {RPT} {RPT} choked out the tender plants .
Matt.14:23 23καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. 23 {NEQ} After sending them home , he went up into the hills by himself to pray . {NEQ} Night fell while he was there alone .
Matt.14:32 32καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκόπασεν ἄνεμος. 32 {NEQ} When they climbed back into the boat , the wind stopped .
Matt.15:29 29καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ. 29 {NEQ} Jesus returned to the Sea of {NEQ} Galilee and climbed a hill and sat down {RPT} .
Matt.17:27 27ἵνα δέ, μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον. καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. 27 However , we don’t want to offend them , so go down to the lake and throw in a line . {NEQ} Open the mouth of the first fish you catch , and {RPT} you will find a large silver coin . * Take it and pay the tax {RPT} for both of us .
Matt.20:17 17καὶ ἀναβαίνων Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, παρέλαβεν τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν καὶ ἐν τῇ ὁδῷ. 17 {NEQ} As {NEQ} Jesus was going {NEQ} up to Jerusalem , he took the twelve disciples aside privately and told them what was going to happen to him .
Matt.20:18 18εἶπεν αὐτοῖς, Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν. καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ. 18 Listen , he said {RPT} , we’re going up to Jerusalem , where {NEQ} the Son of {NEQ} Man * will be betrayed to the leading priests and the teachers of religious law . {NEQ} They will sentence him to die .
Mark.1:10 10καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος, εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν. 10 {NEQ} {NEQ} As Jesus came up out of the water , he saw the heavens splitting apart and the Holy Spirit descending on him * like a dove .
Mark.3:13 13καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός. καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 13 Afterward Jesus went up on a mountain and called out the ones he wanted to go with him . And they came to him .
Mark.4:7 7καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτὸ καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. 7 {NEQ} Other seed fell among {NEQ} thorns that grew up and {RPT} {RPT} choked out the tender plants so they produced no grain .
Mark.4:8 8καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα, καὶ αὐξανόμενα, καὶ ἔφερεν εἷς τριάκοντα, καὶ ἓν ἑξήκοντα, καὶ ἓν ἑκατόν. 8 Still other seeds fell on {RPT} {RPT} fertile soil , and they sprouted , {NEQ} grew , and produced a crop that was {NEQ} thirty , {NEQ} {NEQ} sixty , and even a hundred times as much as had been planted !
Mark.4:32 32καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων· καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν. 32 but it becomes the largest of all {NEQ} garden plants ; {NEQ} it grows long branches , and {NEQ} birds can make nests in its {NEQ} shade .
Mark.6:51 51καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐκόπασεν ἄνεμος. καὶ λίαν ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο, 51 Then he climbed {RPT} into the boat , and the wind stopped . {NEQ} They were totally amazed ,
Mark.10:32 32ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς Ἰησοῦς. καὶ ἐθαμβοῦντο, οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν. 32 They were now on the way up to Jerusalem , and {NEQ} Jesus was walking ahead of them . {NEQ} The disciples were filled with awe , and the people following behind were overwhelmed with fear . {NEQ} Taking the twelve disciples aside , Jesus once more began to describe {RPT} everything that was about to happen to him .
Mark.10:33 33ὅτι, Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσιν. καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν. 33 Listen , he said , we’re going up to Jerusalem , {NEQ} where the Son of {NEQ} Man * will be betrayed to the leading priests and the teachers of religious law . {NEQ} They will sentence him to die and hand him over to the Romans . * 
Mark.15:8 8καὶ ἀναβὰς ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς. 8 {NEQ} The crowd went to Pilate and asked him to release a prisoner as usual {RPT} .
Luke.2:4 4ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ἐκ πόλεως Ναζαρέτ, εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυείδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ· 4 And because Joseph was a descendant of King David , he had to go {NEQ} {NEQ} to Bethlehem in {NEQ} Judea , David’s {RPT} ancient home . {NEQ} {NEQ} He traveled there from the village of Nazareth in {NEQ} Galilee .
Luke.2:42 42καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς. 42 {NEQ} When Jesus was twelve years old , they attended the festival as usual .
Luke.5:19 19καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον· ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα διὰ τῶν κεράμων. καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ, εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ. 19 but they couldn’t reach {RPT} him because of the crowd . So they went up to the roof and took off some tiles . Then they lowered the sick man on his mat down into the crowd , right in front of {NEQ} Jesus .
Luke.9:28 28ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ παραλαβὼν Πέτρον, καὶ Ἰωάνην, καὶ Ἰάκωβον, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 28 {NEQ} {NEQ} About eight days later Jesus took Peter , {NEQ} John , and James up on a mountain to pray .
Luke.18:10 10̓Άνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι· εἷς Φαρισαῖος καὶ ἕτερος τελώνης. 10 Two men went to the Temple to pray . One was a Pharisee , and the other was a despised tax collector .
Luke.18:31 31παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα, εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου. 31 {NEQ} Taking the twelve disciples aside , Jesus said {NEQ} {RPT} , Listen , we’re going up to Jerusalem , where all the predictions of the prophets concerning the Son of {NEQ} Man {NEQ} will come true .
Luke.19:4 4καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι. 4 So he ran ahead and climbed a sycamore-fig tree beside the road , {RPT} {RPT} {RPT} for Jesus was going to pass that way .
Luke.19:28 28καὶ εἰπὼν ταῦτα, ἐπορεύετο ἔμπροσθεν, ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα. 28 {NEQ} After telling this story , Jesus went on toward Jerusalem , walking ahead of his disciples .
Luke.24:38 38καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί τεταραγμένοι ἐστέ; καί, Διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν; 38 Why are you frightened ? {NEQ} he asked {RPT} . {NEQ} Why are your {NEQ} hearts filled with doubt ?
John.1:51 51καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 51 Then he said {RPT} , I tell you the truth , you will all see {NEQ} heaven open and the angels of {NEQ} God going up and down on the Son of {NEQ} Man , the one who is the stairway between heaven and earth . * 
John.2:13 13καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα Ἰησοῦς. 13 {NEQ} It was nearly time for the {NEQ} Jewish Passover celebration , so {NEQ} Jesus went to Jerusalem .
John.3:13 13καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν· εἰ μὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβὰς υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 13 {NEQ} No one has ever gone to {NEQ} heaven and returned . But the Son of {NEQ} Man * {NEQ} has come down from {NEQ} heaven .
John.5:1 1μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. 5:1 Afterward Jesus returned to Jerusalem for one of {NEQ} the Jewish holy days .
John.6:62 62ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; 62 Then what will you think if you see the Son of {NEQ} Man ascend to heaven again ?
John.7:8 8ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν. ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται. 8 You go on . I’m not going * to this {NEQ} festival , because {NEQ} my time has not yet come .
John.7:10 10ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη, οὐ φανερῶς, ἀλλὰ ὡς ἐν κρυπτῷ. 10 But after his {NEQ} brothers left for the festival , Jesus also went , though secretly , staying out of public view .
John.7:14 14ἤδη δέ, τῆς ἑορτῆς μεσούσης, ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν. 14 Then , midway through the festival , Jesus went up to the Temple and began to teach .
John.10:1 1ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής. 10:1 I tell you the truth , anyone who sneaks over the wall of {NEQ} a sheepfold , rather than going through the gate , {RPT} must surely be a thief and a robber !
John.11:55 55ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς. 55 It was now almost time for the Jewish {NEQ} Passover celebration , and many people from all over the country arrived in Jerusalem several days early so they could go through the purification ceremony before {NEQ} Passover began .
John.12:20 20ἦσαν δὲ ̔Έλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ 20 {NEQ} {NEQ} Some Greeks who had come to Jerusalem for the Passover celebration
John.20:17 17λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα. πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς, Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν. 17 Don’t cling to me , Jesus said {RPT} , for I haven’t yet ascended to the Father . But go find my {NEQ} brothers and tell them , I am ascending to my {NEQ} Father and your Father , {NEQ} to my God and your God .
John.21:11 11ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν· μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν, καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. 11 So Simon Peter went aboard and dragged the net to the shore . There were 153 large fish , and yet the net hadn’t torn .
Acts.1:13 13καὶ ὅτε εἰσῆλθον, εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἦσαν καταμένοντες· τε Πέτρος, καὶ Ἰωάνης, καὶ Ἰάκωβος, καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος, καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος, καὶ Μαθθαῖος, Ἰάκωβος (Ἁλφαίου), καὶ Σίμων (ὁ Ζηλωτής), καὶ Ἰούδας (Ἰακώβου). 13 {NEQ} When they arrived , they went to the upstairs room of the house where they were staying . Here are the names of those who were present : {NEQ} {NEQ} Peter , {NEQ} John , {NEQ} James , {NEQ} Andrew , Philip , {NEQ} Thomas , Bartholomew , {NEQ} Matthew , James ( son of Alphaeus ) , {NEQ} Simon ( the Zealot ) , and Judas ( son of James ) .
Acts.2:34 34οὐ γὰρ Δαυεὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός, Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου 34 For David himself never ascended into {NEQ} heaven , yet he said , The LORD said to my {NEQ} Lord , Sit in the place of honor at my right hand
Acts.3:1 1Πέτρος δὲ καὶ Ἰωάνης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην. 3:1 {NEQ} Peter and John went to the Temple one afternoon to take part in the {RPT} three o’clock {NEQ} prayer service .
Acts.7:23 23ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσερακονταετὴς χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. 23 One day when Moses was forty years old , he decided {RPT} to visit his {NEQ} relatives , the people of Israel .
Acts.8:31 31 δὲ εἶπεν, Πῶς γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις ὁδηγήσει με; παρεκάλεσέν τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ. 31 {NEQ} The man replied , How can I , unless someone instructs me ? And he urged {NEQ} Philip to come up into the carriage and sit with him .
Acts.8:39 39ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, πνεῦμα κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον. καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι εὐνοῦχος, ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων. 39 {NEQ} When they came up out of the water , the Spirit of the Lord snatched {NEQ} Philip away . The eunuch {NEQ} never saw him again but went on his {NEQ} way rejoicing .
Acts.10:4 4 δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος. εἶπεν, Τί ἐστιν, κύριε; εἶπεν δὲ αὐτῷ, Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ. 4 {NEQ} Cornelius stared at him {NEQ} in terror . What is it , sir ? he asked the angel . And the angel replied {RPT} , Your {NEQ} prayers and {NEQ} gifts to the poor {RPT} have been received by {NEQ} God as an offering !
Acts.10:9 9τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων, ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι. περὶ ὥραν ἕκτην, 9 {NEQ} The next day as Cornelius’s messengers {NEQ} were nearing the town , Peter went up on the flat roof to pray . It was about noon ,
Acts.11:2 2ὅτε δὲ ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἰερουσαλήμ, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς. 2 But when Peter arrived back in Jerusalem , the Jewish believers * criticized him .
Acts.15:2 2γενομένης δὲ στάσεως καὶ ζητήσεως, οὐκ ὀλίγης, τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτούς. ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν, πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς Ἰερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητήματος τούτου. 2 {NEQ} {RPT} Paul and {RPT} Barnabas disagreed with them , {NEQ} arguing vehemently . Finally , the church decided to send Paul and Barnabas to Jerusalem , accompanied by some local believers , to talk to the apostles and elders about this {NEQ} question .
Acts.18:22 22καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν· ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν. 22 The next stop was at the port of Caesarea . From there he went up and visited the church at Jerusalem * and then went back to Antioch .
Acts.20:11 11ἀναβὰς δέ, καὶ κλάσας τὸν ἄρτον, καὶ γευσάμενος· ἐφ᾽ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν. 11 Then they all went back upstairs , {NEQ} shared in the Lord’s Supper , * and ate together . {NEQ} Paul continued talking to them until dawn , and then he left .
Acts.21:12 12ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς, τε καὶ οἱ ἐντόπιοι, τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ. 12 When {NEQ} we heard this , we and the local believers all begged Paul not {NEQ} to go on to Jerusalem .
Acts.21:15 15μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπισκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα. 15 {NEQ} After this we packed our things and left for Jerusalem .
Acts.21:31 31ζητούντων τε αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἀνέβη φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης ὅτι ὅλη συνχύννεται Ἰερουσαλήμ. 31 {NEQ} As they were trying to kill him , word reached the commander of the Roman regiment that all Jerusalem was in an uproar .
Acts.24:11 11δυναμένου σου ἐπιγνῶναι ὅτι οὐ πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι δώδεκα ἀφ᾽ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ. 11 You can quickly discover that I arrived in Jerusalem no more than twelve days ago {RPT} to worship at the Temple .
Acts.25:1 1Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχείᾳ μετὰ τρεῖς ἡμέρας, ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας, 25:1 {NEQ} Three days after Festus arrived {NEQ} in Caesarea to take over his new responsibilities , he left for Jerusalem {RPT} ,
Acts.25:9 9 Φῆστος δέ, θέλων τοῖς Ἰουδαίοις χάριν καταθέσθαι, ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ εἶπεν, Θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων κριθῆναι ἐπ᾽ ἐμοῦ; 9 Then {NEQ} Festus , wanting to please the Jews , asked him , Are you willing to go to Jerusalem and stand trial before me there ?
1Cor.2:9 9ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, ̔Ὰ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν, καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη ἡτοίμασεν θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. 9 That is what the Scriptures mean when they say , {NEQ} No eye has seen , {NEQ} no ear has heard , and no mind has imagined what {NEQ} God has prepared for those who love him . * 
Gal.2:1 1ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα, μετὰ Βαρνάβα· συμπαραλαβών, καί, Τίτον. 2:1 Then fourteen years later I went back to Jerusalem again , this time with Barnabas ; and Titus came along , too .
Gal.2:2 2ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν. καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσιν κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν· μή πως εἰς κενὸν τρέχω ἔδραμον. 2 {NEQ} I went there because God revealed to me that I should go . While I was there I met privately {NEQ} with those considered to be leaders of the church and shared with them the message {RPT} I had been preaching to the Gentiles . I wanted to make sure that we were in agreement , for fear that all my efforts had been wasted and I was running the race for nothing .
Eph.4:8 8διὸ λέγει, Ἀναβὰς εἰς ὕψος, ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις. 8 That is why the Scriptures say , When he ascended to the heights , he led a crowd of captives and gave gifts to his people . * 
Eph.4:9 9τὸ δέ Ἀνέβη. τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; 9 Notice that it says he ascended . This clearly means that Christ also descended to our lowly world . * 
Eph.4:10 10 καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. 10 And the same one who descended is {NEQ} the one who ascended higher than all the heavens , so that he might fill the entire universe with himself .
Rev.4:1 1μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ φωνὴ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ᾽ ἐμοῦ. λέγων, Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα. 4:1 Then as I looked , {NEQ} I saw a door standing open in {NEQ} heaven , and the {RPT} same voice {RPT} I had heard before spoke to me like a trumpet blast . The voice said , Come up here , and I will show you what must happen after this .
Rev.7:2 2καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος. καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις, οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, 2 And I saw another angel coming up from the east , carrying the seal of the living God . And he shouted to those four angels , who had been given {RPT} power to harm {RPT} land and {RPT} sea ,
Rev.8:4 4καὶ ἀνέβη καπνὸς τῶν θυμιαμάτων, ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων, ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 4 {NEQ} The smoke of the incense , mixed with the prayers {NEQ} of God’s holy people , ascended up to {NEQ} God from the altar where the angel had poured them out .
Rev.9:2 2καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης, καὶ ἐσκοτώθη ἥλιος καὶ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 2 {NEQ} When he opened it , {NEQ} smoke poured out {RPT} {RPT} as though from a huge {RPT} furnace , and the sunlight and {NEQ} air turned dark from the smoke .
Rev.11:7 7καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ᾽ αὐτῶν πόλεμον, καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. 7 {NEQ} When they complete their {NEQ} testimony , the beast that comes up out of the bottomless pit * will declare war against them , and he will conquer them and kill them .
Rev.11:12 12καὶ ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς, Ἀνάβατε ὧδε. καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. 12 Then a loud voice from {NEQ} heaven called to the two prophets , Come up here ! And they rose to {NEQ} heaven in a cloud as their {NEQ} enemies watched {RPT} .
Rev.13:1 1καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον· ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα· καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. 13:1 Then I saw a beast rising up out of the sea . It had seven heads and ten horns , with ten crowns on its {NEQ} horns . And written on each {NEQ} head were names that blasphemed God .
Rev.13:11 11καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς· καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 11 Then I saw another beast come up out of the earth . {NEQ} He had two horns like those of a lamb , but he spoke with the voice of a dragon .
Rev.14:11 11καὶ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός, οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 11 {NEQ} The smoke of their {NEQ} torment will rise forever and ever , and they will have no relief day or night , for they have worshiped the beast and his {NEQ} statue and {NEQ} {NEQ} have accepted the mark of his {NEQ} name .
Rev.17:8 8τὸ θηρίον εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν· καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει· καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται. 8 The beast {RPT} you saw was once alive but isn’t now . And yet he will soon come up out of the bottomless pit * and go to eternal destruction . And the people who belong to this world , whose {NEQ} names were not written in the Book of {NEQ} Life before the world was made , will be amazed at {RPT} the reappearance of this beast {NEQ} who {NEQ} had died .
Rev.19:3 3καὶ δεύτερον εἴρηκαν, Ἁλληλουϊά· καὶ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 3 And again their voices rang out : Praise the LORD ! {NEQ} The smoke from that city ascends forever and ever !
Rev.20:9 9καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην. καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς. 9 And I saw them as they went up on the broad plain of the earth and surrounded God’s people and the {RPT} beloved city . But fire from {NEQ} heaven came down on the attacking armies and consumed them .