The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀνήρ (aner, 0435)

Meanings

[a] husband, [a] man, [he is a] man, [her] husband, [is a] man, [is the] man, [some] men, [the] men, [there was a] man, husband, husbands, man, men, men [here], of (over) [a] man, of [a] husband, of [a] man, of man, of men, to [a] man

Greek-English Concordance: 216 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:16 16Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσήφ, τὸν ἄνδρα Μαρίας. ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς, λεγόμενος Χριστός. 16 Jacob {NEQ} was the father of {NEQ} Joseph , the husband of Mary . Mary gave birth to Jesus , who is called the Messiah .
Matt.1:19 19Ἰωσήφ δέ, ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. 19 Joseph {NEQ} , her {NEQ} fiancé , was a good man and did not want to disgrace her publicly , so he decided to break the engagement {RPT} * quietly .
Matt.7:24 24πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν. 24 {NEQ} Anyone who listens to my teaching and follows it is wise , like a person who builds {RPT} a house on {NEQ} solid rock .
Matt.7:26 26καὶ πᾶς ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον. 26 But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish , like a person who builds a {NEQ} house on {NEQ} sand .
Matt.12:41 41ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ· καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 41 The people of Nineveh will stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for they repented of their sins at the preaching of Jonah . Now someone greater than Jonah is here but you refuse to repent .
Matt.14:21 21οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 21 {NEQ} About 5,000 men were {NEQ} fed that day , in addition to all the women and children !
Matt.14:35 35καὶ ἐπιγνόντες αὐτόν, οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας. 35 {NEQ} When the people recognized Jesus , the news of his arrival spread quickly {NEQ} throughout the whole {NEQ} area , and soon people were bringing all their sick {RPT} to be healed .
Matt.15:38 38οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 38 {NEQ} There were 4,000 men who were fed that day , in addition to all the women and children .
Mark.6:20 20 γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάνην· εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν. καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει, καί, ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν. 20 for {NEQ} Herod respected {NEQ} John ; and knowing that he was a good and holy man , {NEQ} he protected him . Herod was greatly disturbed whenever he talked with John , but even so , he liked to listen to him .
Mark.6:44 44καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς ἄρτους πεντακισχίλιοι ἄνδρες. 44 {NEQ} {NEQ} A total of 5,000 men and their families {NEQ} were fed from those loaves !
Mark.10:2 2καὶ προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτόν· Εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν; 2 Some Pharisees {NEQ} came and tried to trap him with this question {RPT} : Should a man be allowed to divorce his wife ?
Mark.10:12 12καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ ἄλλον, μοιχᾶται. 12 And if a woman divorces her {NEQ} husband and marries someone else , she commits adultery .
Luke.1:27 27πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυείδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 27 to a virgin {NEQ} named {RPT} {RPT} Mary . She was engaged to be married to a man {RPT} named Joseph , a descendant of King David .
Luke.1:34 34εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο; ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω. 34 Mary asked {NEQ} {NEQ} the angel , But how can this happen ? I am a virgin .
Luke.2:36 36καὶ ἦν ̔Άννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ· αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς. 36 Anna , a prophet , was also there in the Temple . She was the daughter of Phanuel from the tribe of Asher , and she was very old . Her husband {NEQ} {NEQ} died when they had been married only seven years .
Luke.5:8 8ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος, προσέπεσεν τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων, ̓Έξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ— ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε. 8 {NEQ} When Simon Peter realized what had happened , he fell to his knees before Jesus and said , Oh , Lord , please leave me {NEQ} I’m too much of a sinner to be around you .
Luke.5:12 12καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας. ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 12 {NEQ} {NEQ} In one of the villages , {NEQ} {NEQ} Jesus met a man with an advanced case of leprosy . {NEQ} When the man saw {NEQ} Jesus , he bowed with his face to the ground , begging to be healed {RPT} . Lord , he said , if you are willing , you can heal me and make me clean .
Luke.5:18 18καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος. καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι αὐτὸν ἐνώπιον αὐτοῦ, 18 {NEQ} {NEQ} Some men came carrying {RPT} a paralyzed man on a sleeping mat . {NEQ} They tried to take him {NEQ} inside to Jesus {RPT} ,
Luke.6:8 8αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν. εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα, ̓Έγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· καὶ ἀναστὰς ἔστη. 8 But Jesus knew their {NEQ} thoughts . {NEQ} He said to the man with the {RPT} deformed hand , Come and stand in front of everyone . So the man came forward .
Luke.7:20 20παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπαν, Ἰωάνης Βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων, Σὺ εἶ ἐρχόμενος, ἄλλον προσδοκῶμεν; 20 {NEQ} John’s two disciples found Jesus and said to him , John the Baptist sent us to ask {RPT} , Are you the Messiah we’ve been expecting , or should we keep looking for someone else ?
Luke.8:27 27ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια. καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. 27 {NEQ} As Jesus was climbing out of the boat , a man who was possessed by demons came out to meet him . {NEQ} For a long time he had been homeless and naked , {NEQ} living in a cemetery outside the town .
Luke.8:38 38ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ. ἀπέλυσεν δὲ αὐτόν, λέγων, 38 {NEQ} The man who {RPT} had been freed from the demons begged {RPT} to go with him . But Jesus sent him home , saying ,
Luke.8:41 41καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ὄνομα Ἰάϊρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας Ἰησοῦ, παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 41 Then a man {RPT} named Jairus , {NEQ} {RPT} {RPT} a leader of the local synagogue , came and fell at Jesus' {NEQ} feet , pleading with him to come {NEQ} home with him .
Luke.9:14 14ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ὡσεὶ ἀνὰ πεντήκοντα. 14 For there were about 5,000 men there . {NEQ} Jesus replied {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} , Tell them to sit down in groups of about fifty each .
Luke.9:30 30καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωυσῆς καὶ Ἠλείας· 30 Suddenly , two men , Moses and Elijah , {RPT} appeared and began talking with Jesus .
Luke.9:32 32 δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ. διαγρηγορήσαντες δέ, εἶδαν τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. 32 {NEQ} {NEQ} Peter and the others had fallen asleep . {NEQ} When they woke up , they saw Jesus' {NEQ} glory and the two men {NEQ} standing with him .
Luke.9:38 38καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἐβόησεν λέγων, Διδάσκαλε, δέομαί σου ἐπιβλέψαι ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενής μοί ἐστιν. 38 {NEQ} {NEQ} A man in the crowd called out to him , Teacher , I beg you to look at my {NEQ} son , {NEQ} my {NEQ} only child .
Luke.11:31 31βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος. καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 31 The queen of Sheba * will stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for she came from a distant land to hear the wisdom of Solomon . Now someone greater than Solomon is here but you refuse to listen .
Luke.11:32 32ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ. καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 32 The people of Nineveh will also stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for they repented of their sins at the preaching of Jonah . Now someone greater than Jonah is here but you refuse to repent .
Luke.14:24 24λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. 24 {NEQ} {RPT} {NEQ} For none of {RPT} those {RPT} I first invited will get even the smallest taste of my {NEQ} banquet .
Luke.16:18 18πᾶς ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει. καὶ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει. 18 For example , a man who divorces his {NEQ} wife and marries someone else commits adultery . And anyone who marries a woman divorced from her husband commits adultery .
Luke.17:12 12καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην, ἀπήντησαν δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, 12 {NEQ} As he entered {RPT} a village there , {NEQ} ten lepers {RPT} stood at a distance ,
Luke.19:2 2καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος· καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ αὐτὸς πλούσιος· 2 There was a man there named Zacchaeus . {NEQ} He was the chief tax collector in the region , and he had become very rich .
Luke.19:7 7καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον. λέγοντες ὅτι, Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι. 7 But the people {NEQ} were displeased . He has gone to be the guest of a notorious sinner , they grumbled .
Luke.22:63 63καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῷ δέροντες. 63 {NEQ} The guards {RPT} in charge of Jesus began mocking and beating him .
Luke.23:50 50καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ, βουλευτὴς ὑπάρχων· ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος, 50 Now there was {RPT} a good and righteous man named Joseph . He was a member of the Jewish high council ,
Luke.24:4 4καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς, ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ. 4 As they stood there puzzled {RPT} , two men suddenly appeared to them , clothed in dazzling robes .
Luke.24:19 19καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Τὰ περὶ Ἰησοῦ, τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ, ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ. 19 What things ? {NEQ} Jesus asked {RPT} . The things that happened to Jesus , the man from Nazareth , they {NEQ} said {RPT} . He was a prophet who did powerful miracles , and he was a mighty teacher in the eyes of {NEQ} God and all the people .
John.1:13 13οἵ— οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν. 13 They are reborn not with a physical birth {RPT} resulting from human passion or {RPT} plan , but a birth that comes from God .
John.1:30 30οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον, Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 30 He is the one I was talking about when I said , A man is coming after me who is far greater than I am , for he existed long before me .
John.4:16 16λέγει αὐτῇ, ̔Ύπαγε φώνησόν σου τὸν ἄνδρα καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. 16 Go and get your {NEQ} husband , Jesus told her .
John.4:17 17ἀπεκρίθη γυνὴ καὶ εἶπεν αὐτῷ, Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Καλῶς εἶπες ὅτι, ̓Άνδρα οὐκ ἔχω— 17 I don’t have a husband , the woman replied {RPT} . {NEQ} Jesus said {RPT} , You’re right ! {NEQ} You don’t have a husband
John.4:18 18πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. 18 for you have had five husbands , and you aren’t even married to the man {RPT} you’re living with now . You certainly spoke the truth !
John.6:10 10εἶπεν Ἰησοῦς, Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. (ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι.) 10 Tell {NEQ} everyone to sit down , {NEQ} Jesus said . So they all sat down on the {NEQ} grassy slopes . ( The men alone numbered about 5,000 . )
Acts.1:10 10καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθήσεσι λευκαῖς. 10 {NEQ} As they strained to see him rising into {NEQ} heaven , {NEQ} two white-robed men suddenly stood among them .
Acts.1:11 11οἳ καὶ εἶπαν, ̓Άνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος Ἰησοῦς ἀναλημφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. 11 Men of Galilee , {RPT} {NEQ} they said , why are you standing here staring into {NEQ} heaven ? {RPT} {RPT} {RPT} Jesus has been taken from you into {NEQ} heaven , but someday he will return from heaven {RPT} in the same way you saw him go !
Acts.1:16 16̓Άνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφήν, ἣν προεῖπε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, διὰ στόματος Δαυεὶδ περὶ Ἰούδα, τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν Ἰησοῦν· 16 Brothers , he said , the Scriptures had to be fulfilled concerning Judas , who guided those who arrested Jesus . This was predicted long ago by the {RPT} Holy Spirit , speaking through King David .
Acts.1:21 21δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς κύριος Ἰησοῦς— 21 So now we must choose a replacement for Judas from among the men who were with us the entire time {RPT} we were traveling with the Lord Jesus
Acts.2:5 5ἦσαν δὲ ἐν Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν. 5 At that time there were devout Jews from every nation living in Jerusalem .
Acts.2:14 14σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, ̓Άνδρες Ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἰερουσαλὴμ πάντες· τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω, καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου. 14 Then {NEQ} Peter stepped forward with the eleven other apostles and shouted to {RPT} the crowd , {NEQ} Listen carefully {RPT} , all of you , fellow Jews and residents of Jerusalem ! {RPT} Make no mistake about this .
Acts.2:22 22ἄνδρες Ἰσραηλεῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους. Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι, καὶ τέρασι, καὶ σημείοις οἷς ἐποίησεν δι᾽ αὐτοῦ θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς αὐτοὶ οἴδατε· 22 People of Israel , listen ! {NEQ} {RPT} {RPT} God publicly {RPT} endorsed {NEQ} {RPT} Jesus the Nazarene {RPT} * by doing powerful miracles , {NEQ} wonders , and signs {RPT} through him , as you well know .
Acts.2:29 29ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυείδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης. 29 Dear brothers , think about this ! You can be sure that the patriarch David wasn’t referring to himself , for {NEQ} he died and was buried , and his {NEQ} tomb is still {NEQ} here among us .
Acts.2:37 37ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τὴν καρδίαν, εἶπάν τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους, Τί ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοί; 37 {NEQ} Peter’s words pierced their {NEQ} hearts , and they said to {NEQ} him and to the other apostles , Brothers , what should we do ?
Acts.3:2 2καί, τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο· ὃν ἐτίθουν καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ, τὴν λεγομένην Ὡραίαν, τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν. 2 As they approached the Temple , a man lame from birth {RPT} was being carried in . Each day he was put beside the {NEQ} Temple gate , the one called the Beautiful Gate , so he could beg from the people going into {RPT} the Temple .
Acts.3:12 12ἰδὼν δὲ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ; ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν; 12 {NEQ} {NEQ} Peter saw his opportunity and addressed the crowd . People of Israel , he said , what is so surprising about this ? And why stare at us as though we had made this man {NEQ} walk by our own power or godliness ?
Acts.3:14 14ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον, καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν· 14 {NEQ} You rejected this holy , {NEQ} righteous one and instead demanded the release of {RPT} a murderer .
Acts.4:4 4πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, καὶ ἐγενήθη ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν ὡς χιλιάδες πέντε. 4 But many of the people who heard their message believed it , so the number of believers now totaled about 5,000 {NEQ} men , not counting women and children . * 
Acts.5:1 1ἀνὴρ δέ τις Ἁνανίας ὀνόματι, σὺν Σαπφείρῃ, τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, ἐπώλησεν κτῆμα. 5:1 But there was a certain man named Ananias who , with his {NEQ} wife , Sapphira , sold some property .
Acts.5:9 9 δὲ Πέτρος πρὸς αὐτήν, Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ, καὶ ἐξοίσουσίν σε. 9 And {NEQ} Peter said {NEQ} {RPT} , How could the two of you even think of conspiring to test the Spirit of the Lord like this ? {NEQ} The young men who buried your {NEQ} husband are just outside the door , and they will carry you out , too .
Acts.5:10 10ἔπεσεν δέ, παραχρῆμα, πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν· εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς. 10 Instantly , {NEQ} she fell to the floor {RPT} and died . {NEQ} When the young men came in and saw that she was dead , {NEQ} they carried her out and buried her beside her {NEQ} husband .
Acts.5:14 14μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ— πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν· 14 Yet more and more people believed and were brought to the Lord crowds of both men and women .
Acts.5:25 25παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι· Ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὓς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ, ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν. 25 Then someone arrived with startling news {RPT} : The men {RPT} you put in {NEQ} jail are standing in the Temple , {NEQ} teaching the people !
Acts.5:35 35εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν. 35 Then he said to his colleagues , Men of Israel , take care what you are planning to do to these {NEQ} men !
Acts.5:36 36πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν· προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων, ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν· καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν. 36 {NEQ} Some time ago there was that fellow Theudas , who pretended to be someone great . About 400 others joined him , but he was killed , and all his followers went their various ways . The whole movement came to nothing .
Acts.6:3 3ἐπισκέψασθε δέ, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτὰ πλήρεις πνεύματος καὶ σοφίας· οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης. 3 And so , brothers , select seven men who {RPT} are well respected and are full of the Spirit and wisdom . We will give them this {NEQ} responsibility .
Acts.6:5 5καὶ ἤρεσεν λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους, καὶ ἐξελέξαντο· Στέφανον, (ἄνδρα πλήρης πίστεως καὶ πνεύματος ἁγίου), καὶ Φίλιππον, καὶ Πρόχορον, καὶ Νικάνορα, καὶ Τίμωνα, καὶ Παρμενᾶν, καὶ Νικόλαον (προσήλυτον) Ἀντιοχέα. 5 {NEQ} Everyone liked this idea , and they chose the following : Stephen ( a man full of faith and the Holy Spirit ) , {NEQ} Philip , {NEQ} Procorus , {NEQ} Nicanor , {NEQ} Timon , {NEQ} Parmenas , and Nicolas of Antioch ( an earlier convert to the Jewish faith ) .
Acts.6:11 11τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι, Ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωυσῆν, καὶ τὸν θεόν. 11 So they persuaded some men to lie about Stephen , saying , We heard him blaspheme Moses , and even {NEQ} God .
Acts.7:2 2 δὲ ἔφη· ̓Άνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν. 2 {NEQ} This was Stephen’s reply : Brothers and fathers , listen to me . Our {NEQ} glorious {NEQ} God appeared to our {NEQ} ancestor Abraham in {NEQ} Mesopotamia before he settled in Haran . * 
Acts.7:26 26τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς μαχομένοις· καὶ συνήλλασσεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην. εἰπών, ̓Άνδρες, ἀδελφοί ἐστε· ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους; 26 {NEQ} The next day he visited them again and saw two men of Israel fighting . {NEQ} He tried to be a peacemaker {RPT} . Men , he said , you are brothers . Why are you fighting each other ?
Acts.8:2 2(συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς καὶ ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ᾽ αὐτῷ.) 2 ( Some devout men {NEQ} came and buried {NEQ} Stephen with {NEQ} {RPT} great mourning . )
Acts.8:3 3Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν· κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν. 3 But Saul was going everywhere to destroy the church . He went from house to house , dragging out both men and women to throw them into prison .
Acts.8:9 9ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων, καὶ ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν· 9 {NEQ} A man named Simon had been a sorcerer there for many years , {NEQ} amazing the people of {NEQ} Samaria and claiming to be someone great .
Acts.8:12 12ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες. 12 But now the people believed {NEQ} Philip’s message of Good News concerning the Kingdom of {NEQ} God and the name of Jesus Christ . As a result , many men and women were baptized .
Acts.8:27 27καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ, εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αἰθιόπων ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς· ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ, 27 So he started out , and he met {RPT} the treasurer {RPT} of Ethiopia , a eunuch of great authority under the Kandake , the queen of Ethiopia . The eunuch had gone to Jerusalem to worship ,
Acts.9:2 2ᾐτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας— ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας— δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἰερουσαλήμ. 2 He requested {RPT} letters addressed to the synagogues in Damascus , asking for their cooperation in the arrest of any followers of the Way he found there . He wanted to bring them both men and women back to Jerusalem in chains .
Acts.9:7 7οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες. 7 {NEQ} The men {RPT} with Saul stood speechless , for they heard {RPT} the sound of someone’s voice but saw no one !
Acts.9:12 12καὶ εἶδεν ἄνδρα ἐν ὁράματι Ἁνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ τὰς χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ. 12 {NEQ} I have shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying {NEQ} hands on him so he can see again .
Acts.9:13 13ἀπεκρίθη δὲ Ἁνανίας, Κύριε, ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου ὅσα κακὰ τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν ἐν Ἰερουσαλήμ. 13 But Lord , exclaimed Ananias , I’ve heard many people talk about the terrible things this {NEQ} man has done to the believers {RPT} in Jerusalem !
Acts.9:38 38ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες, Μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως ἡμῶν. 38 But the believers had heard that Peter was nearby at Lydda {RPT} , so they sent two men to beg him , Please come as soon as possible !
Acts.10:1 1ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς· 10:1 {NEQ} In Caesarea there lived a Roman army officer * named Cornelius , who was a captain of the Italian Regiment .
Acts.10:5 5καὶ νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος. 5 Now send some men to Joppa , and summon a man named Simon Peter .
Acts.10:17 17ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει Πέτρος, Τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα εἶδεν; ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν τοῦ Σίμωνος. ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα, 17 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Peter was very perplexed . What could the vision mean ? Just then the men {RPT} sent by {NEQ} Cornelius found {NEQ} Simon’s {NEQ} house . Standing outside the gate ,
Acts.10:19 19τοῦ δέ, Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος, εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα, Ἰδοὺ ἄνδρες τρεῖς ζητοῦντές σε. 19 {NEQ} Meanwhile , as Peter was puzzling over the vision , the Holy Spirit said to him , {RPT} Three men have come looking for you .
Acts.10:21 21καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε· τίς αἰτία δι᾽ ἣν πάρεστε; 21 So Peter went down {RPT} {RPT} and said , {NEQ} I’m the man you are looking for . Why have you come ?
Acts.10:22 22οἱ δὲ εἶπαν, Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης· ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων. ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ. 22 {NEQ} {NEQ} They said , We were sent by Cornelius , a Roman officer . He is a devout and God-fearing man , {NEQ} well respected by all the Jews . A holy angel instructed him to summon you to his {NEQ} house so that he can hear your message .
Acts.10:28 28ἔφη τε πρὸς αὐτούς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ· κἀμοὶ θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον. 28 {NEQ} Peter told them , You know it is against our laws for a Jewish man to enter a Gentile home like this or to associate with you . But {NEQ} God has shown me that I should no longer think of anyone as impure or unclean .
Acts.10:30 30καὶ Κορνήλιος ἔφη, Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην τὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου. καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ. 30 {NEQ} {NEQ} Cornelius replied , Four days ago I was praying in my {NEQ} house about this same {NEQ} time , three o’clock in the afternoon . Suddenly , a man in dazzling clothes was standing in front of me .
Acts.11:3 3λέγοντες ὅτι, Εἰσῆλθες πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας καὶ συνέφαγες αὐτοῖς. 3 You entered the home of Gentiles * and even ate with them ! they said .
Acts.11:11 11καὶ ἰδοὺ ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ἦμεν ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρείας πρός με. 11 Just then three men who had been sent {RPT} from Caesarea arrived at the house where we were staying .
Acts.11:12 12εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμά μοι συνελθεῖν αὐτοῖς μηδὲν διακρίναντα. ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός. 12 {NEQ} The Holy Spirit told me to go with them and not to worry that they were Gentiles . These six {NEQ} brothers here {NEQ} accompanied me , and we soon entered {RPT} the home of the man who had sent for us .
Acts.11:20 20ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι οἵτινες ἐλθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν καὶ πρὸς τοὺς Ἑλληνιστὰς εὐαγγελιζόμενοι τὸν κύριον Ἰησοῦν. 20 However , {NEQ} some of the believers who went to Antioch from Cyprus and Cyrene began preaching {NEQ} to the Gentiles * about the Lord Jesus .
Acts.11:24 24ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθός, καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίῳ. 24 {NEQ} Barnabas was a good man , {NEQ} full of the Holy Spirit and strong in faith . And many people were brought to the Lord .
Acts.13:6 6διελθόντες δὲ ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου, εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον, ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ὄνομα Βαριησοῦ. 6 Afterward they traveled from town to town across the entire island until finally they reached Paphos , where they met a Jewish sorcerer , a false prophet {RPT} named Bar-Jesus .
Acts.13:7 7ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ, Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον, ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 7 He had attached himself to the governor , Sergius Paulus , who was an intelligent man . The governor invited Barnabas and Saul to visit him , for he wanted to hear the word of {NEQ} God .
Acts.13:15 15μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν, ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες· ̓Άνδρες ἀδελφοί, εἴ τις ἔστιν ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε. 15 {NEQ} After the usual readings from the books of Moses * and the prophets , those in charge of the service sent them this message : Brothers , if you have any word of encouragement for the people , come and give it .
Acts.13:16 16ἀναστὰς δὲ Παῦλος, καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε. 16 So Paul stood , {NEQ} lifted his hand to quiet them , and started speaking . Men of Israel , he said , and you God-fearing Gentiles , listen to me .
Acts.13:21 21κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κείς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμείν, ἔτη τεσσεράκοντα. 21 Then the people begged for a king , and {NEQ} God gave them {NEQ} Saul son of Kish , a man of the tribe of Benjamin , who reigned for forty years .
Acts.13:22 22καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τὸν Δαυεὶδ αὐτοῖς εἰς βασιλέα, καὶ εἶπεν μαρτυρήσας, Εὗρον Δαυεὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου. 22 But God removed Saul and replaced him with {NEQ} David {RPT} , {NEQ} a man about whom God said , I have found David son of {NEQ} Jesse , a man after my own {NEQ} heart . He will do everything I {NEQ} want him to do . * 
Acts.13:26 26ἄνδρες ἀδελφοί— υἱοὶ γένους Ἀβραάμ, καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν— ἡμῖν λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη. 26 Brothers you sons of Abraham , and also you {NEQ} God-fearing Gentiles this {NEQ} message of {NEQ} salvation has been sent to us !
Acts.13:38 38γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί. ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται. 38 * Brothers , {NEQ} listen {RPT} ! We are here to proclaim that through this man Jesus there is forgiveness for your sins .
Acts.14:8 8καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος, ἐν Λύστροις, τοῖς ποσὶν ἐκάθητο χωλός· ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν. 8 While they were at Lystra , Paul and Barnabas came upon a man with crippled {NEQ} feet . He had been that way from birth , so he had never walked . He was sitting
Acts.14:15 15καὶ λέγοντες, ̓Άνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμὲν ὑμῖν ἄνθρωποι· εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ τὴν θάλασσαν, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. 15 {NEQ} Friends , * why are you doing this ? {NEQ} We are merely human beings just like you ! We have come to bring you the Good News that you should turn from these {NEQ} worthless things and turn to the living God , who made {NEQ} heaven and {NEQ} earth , {NEQ} the sea , and everything in them .
Acts.15:7 7πολλῆς δὲ ζητήσεως γενομένης, ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς· ̓Άνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο θεὸς διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι. 7 At the meeting , after a long discussion , Peter stood and addressed them as follows : Brothers , you all know that {NEQ} God chose me from among you some time ago to preach to the Gentiles so that they could hear the Good News and believe .
Acts.15:13 13μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτούς, ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων, ̓Άνδρες ἀδελφοί, ἀκούσατέ μου. 13 {NEQ} When they had finished , James stood and said , Brothers , listen to me .
Acts.15:22 22τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν, πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ· Ἰούδαν (τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν) καὶ Σίλαν— ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, 22 Then the apostles and {RPT} elders together with the whole church in Jerusalem chose delegates , and they sent them to Antioch of Syria with {NEQ} Paul and Barnabas to report on this decision . The men chosen were two of the church leaders * Judas ( also {NEQ} called Barsabbas ) and Silas .
Acts.15:25 25ἔδοξεν, ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδόν, ἐκλεξαμένοις ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβᾳ καὶ Παύλῳ, 25 So we decided , having come to complete agreement , to send you official representatives , along with our {NEQ} beloved Barnabas and Paul ,
Acts.16:9 9καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυκτὸς τῷ Παύλῳ ὤφθη. ἀνὴρ Μακεδών τις ἦν ἑστώς, καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν. 9 {NEQ} That night {NEQ} Paul had a vision : A man from Macedonia in northern Greece was standing there , {NEQ} pleading with him {NEQ} , Come over to Macedonia and help us !
Acts.17:5 5ζηλώσαντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ προσλαβόμενοι τῶν ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς καὶ ὀχλοποιήσαντες ἐθορύβουν τὴν πόλιν. καὶ ἐπιστάντες τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος, ἐζήτουν αὐτοὺς προαγαγεῖν εἰς τὸν δῆμον· 5 But some of the Jews were jealous , so they gathered some troublemakers from the marketplace to form a mob and start a riot . {NEQ} They attacked the home of Jason , searching for Paul and Silas so they could drag them out to the crowd . * 
Acts.17:12 12πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι. 12 As a result , many Jews believed , as did {RPT} many of the prominent Greek women and men .
Acts.17:22 22σταθεὶς δὲ Παῦλος, ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔφη· ̓Άνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ, 22 So Paul , standing before the council , * addressed them as follows : Men of Athens , I notice that you are very religious in every way ,
Acts.17:31 31καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 31 For he has set a day for {RPT} judging the world with justice by the man {RPT} he has appointed , and he proved to everyone who this is by raising him from the dead .
Acts.17:34 34τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν· ἐν οἷς καὶ Διονύσιος, Ἀρεοπαγίτης, καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις, καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 34 but some joined him and became believers . Among them were {NEQ} Dionysius , a member of the council , * {NEQ} a woman named Damaris , and others with them .
Acts.18:24 24Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλὼς ὀνόματι, Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς ̓Έφεσον, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς. 24 Meanwhile , a Jew named Apollos , an eloquent speaker who knew the Scriptures well , had arrived in Ephesus from Alexandria in Egypt .
Acts.19:7 7ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα. 7 {NEQ} There were about twelve {NEQ} men in all .
Acts.19:25 25οὓς συναθροίσας, καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας, εἶπεν· ̓Άνδρες, ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας εὐπορία ἡμῖν ἐστίν. 25 He called them together , along with others employed in {NEQ} similar trades , and addressed them as follows : Gentlemen , you know that our {NEQ} wealth comes from this {NEQ} business .
Acts.19:35 35καταστείλας δὲ τὸν ὄχλον γραμματεύς φησιν, ̓Άνδρες Ἐφέσιοι, τίς γάρ ἐστιν ἀνθρώπων ὃς οὐ γινώσκει τὴν Ἐφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς μεγάλης Ἀρτέμιδος, καὶ τοῦ διοπετοῦς; 35 At last the mayor was able to quiet them down enough to speak . Citizens of Ephesus , he said . {NEQ} {NEQ} Everyone knows that {NEQ} Ephesus is the official guardian of the temple of the great Artemis , {NEQ} whose image fell down to us from heaven .
Acts.19:37 37ἠγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους, οὔτε ἱεροσύλους οὔτε βλασφημοῦντας τὴν θεὸν ἡμῶν. 37 {NEQ} You have brought these {NEQ} men here , but they have stolen nothing from the temple and have not spoken against our {NEQ} goddess .
Acts.20:30 30καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω ἑαυτῶν. 30 Even some men from your own group will rise up and distort the truth {NEQ} in order to draw a following .
Acts.21:11 11καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας. εἶπεν, Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστὶν ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν. 11 {NEQ} He came over {RPT} , {NEQ} took {NEQ} Paul’s {NEQ} belt , and bound his own {NEQ} feet and {NEQ} hands with it . Then he said , The {RPT} Holy Spirit declares , So shall the owner of this {NEQ} belt be bound by the Jewish leaders in Jerusalem and turned over to the Gentiles .
Acts.21:23 23τοῦτο οὖν ποίησον σοι λέγομεν· εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν. 23 {NEQ} Here’s what we want you to do . We have four men here who have completed their vow .
Acts.21:26 26τότε Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν· διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν προσφορά. 26 So {NEQ} Paul went to {RPT} the Temple the next day with the other men {RPT} . They had already started the purification ritual , so he publicly announced the date {NEQ} when their vows would end and {NEQ} sacrifices would be offered for each of them .
Acts.21:28 28κράζοντες, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, βοηθεῖτε. οὗτός ἐστιν ἄνθρωπος κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχῇ διδάσκων· ἔτι τε— καὶ ̔Έλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον. 28 yelling , Men of Israel , help us ! This is the man who {RPT} preaches against our people everywhere and tells everybody to disobey {NEQ} the Jewish laws . He speaks against {NEQ} {NEQ} the Temple and even {RPT} defiles this {NEQ} holy place by bringing in {RPT} {NEQ} Gentiles {RPT} {RPT} . * 
Acts.21:38 38οὐκ ἄρα σὺ εἶ Αἰγύπτιος πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων; 38 Aren’t {NEQ} you the Egyptian who led a rebellion some {NEQ} time ago and took {NEQ} 4,000 members of the Assassins out into the desert ?
Acts.22:1 1λέγων, ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας. 22:1 Brothers and esteemed fathers , Paul said , listen to me as I offer my {NEQ} defense .
Acts.22:3 3καί φησιν, Ἐγώ εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ, τῆς Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλ· πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου· ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ θεοῦ, καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστὲ σήμερον· 3 Then Paul said , I am a Jew , born in Tarsus , a city in {NEQ} Cilicia , and I was brought up and educated here in Jerusalem under Gamaliel . As his student , I was carefully trained in {NEQ} our Jewish laws and customs . I became very zealous to honor {NEQ} God in everything I did , just like all of you {NEQ} today .
Acts.22:4 4ὃς ταύτην τὴν ὁδόν, ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας. 4 {RPT} And I persecuted the followers of the Way , hounding some to death , arresting both men and women and throwing them in prison .
Acts.22:12 12Ἁνανίας δέ τις· ἀνὴρ εὐλαβής, κατὰ τὸν νόμον, μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων Ἰουδαίων. 12 {NEQ} A man named Ananias {NEQ} lived there . He was a godly man , deeply devoted to the law , and well regarded by all the Jews of Damascus .
Acts.23:1 1ἀτενίσας δὲ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ, εἶπεν· ̓Άνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας. 23:1 {NEQ} Gazing intently at the high council , * {NEQ} Paul began : Brothers , I have always lived before {NEQ} God with a clear conscience !
Acts.23:6 6γνοὺς δὲ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ, ̓Άνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίων. περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι. 6 {NEQ} {NEQ} Paul realized that some members of the high council were Sadducees and some were Pharisees , so he shouted , Brothers , I am a Pharisee , as were my ancestors ! And I am on trial because my hope is in {NEQ} the resurrection of the dead !
Acts.23:21 21σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς. ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα. οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν. καὶ νῦν εἰσὶν ἕτοιμοι, προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. 21 But don’t {RPT} do it {RPT} ! There are {RPT} more than forty men hiding along the way {NEQ} ready to ambush him . They have vowed not to eat or drink anything until they have killed him . They are ready now , just waiting {NEQ} for your consent .
Acts.23:27 27τὸν ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι. ἐξειλάμην μαθών, ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν. 27 This {NEQ} man was seized by some Jews , and they were about to kill him when I arrived with the troops . When I learned that he was a Roman citizen , I removed him to safety .
Acts.23:30 30μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα ἔσεσθαι, ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρὸς σέ· παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν τὰ πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ. 30 But when I was informed of a plot to kill him , I immediately sent him on to you . {NEQ} I have told his accusers to bring their charges {RPT} before you .
Acts.24:5 5εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ κινοῦντα στάσεις πᾶσι τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην. πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως· 5 {NEQ} We have found this {NEQ} man to be a troublemaker who {NEQ} is constantly stirring up riots among the Jews {NEQ} all over the world . {NEQ} He is a ringleader of the cult known as the Nazarenes .
Acts.25:5 5Οἱ οὖν ἐν ὑμῖν, φησίν, Δυνατοὶ συνκαταβάντες εἴ τί ἐστιν ἐν τῷ ἀνδρὶ ἄτοπον, κατηγορείτωσαν αὐτοῦ. 5 So he said , Those of you in authority can return with me . If Paul has done anything wrong , you can make your accusations {RPT} .
Acts.25:14 14ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον. λέγων, Ἀνήρ τίς ἐστιν, καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος, δέσμιος· 14 During {NEQ} their stay of several days {RPT} , {NEQ} Festus discussed {NEQ} Paul’s case with the king . There is a prisoner {RPT} {RPT} here , he told him , whose case was left for me by Felix .
Acts.25:17 17συνελθόντων οὖν αὐτῶν ἐνθάδε, ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος· τῇ ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα· 17 {NEQ} When his accusers came here for the trial , I didn’t delay . I called the case the very next day and ordered Paul brought in .
Acts.25:23 23τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης μετὰ πολλῆς φαντασίας καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον, σύν τε χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοῖς κατ᾽ ἐξοχὴν τῆς πόλεως· καὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου ἤχθη Παῦλος. 23 So the next day {NEQ} {NEQ} Agrippa and {NEQ} Bernice {NEQ} arrived at {RPT} the auditorium with great pomp , accompanied by military officers and prominent {NEQ} men of the city . {NEQ} Festus {NEQ} ordered that {NEQ} Paul be brought in .
Acts.25:24 24καί φησιν Φῆστος, Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι, ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῆν μηκέτι. 24 Then {NEQ} Festus said , King Agrippa and all who are here {RPT} , this is the man whose death is demanded by {RPT} all the Jews {NEQ} {RPT} , both here and in Jerusalem .
Acts.27:10 10λέγων αὐτοῖς, ̓Άνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας— οὐ μόνον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ πλοίου, ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν. 10 Men , he said {RPT} , I believe {NEQ} there is trouble {NEQ} ahead if we go on {NEQ} {NEQ} shipwreck , {NEQ} {NEQ} loss of {NEQ} cargo , and danger to our {NEQ} lives as well .
Acts.27:21 21πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης· τότε, σταθεὶς Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν, ̓Έδει μέν, ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης· κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. 21 {NEQ} No one had eaten for a long time . Finally , {NEQ} Paul called the crew together and said , Men , you should have listened to me in the first place and not left {NEQ} Crete . {NEQ} You would have avoided all this {NEQ} damage and {NEQ} loss .
Acts.27:25 25διὸ εὐθυμεῖτε, ἄνδρες. πιστεύω γὰρ τῷ θεῷ· ὅτι οὕτως ἔσται καθ᾽ ὃν τρόπον λελάληταί μοι. 25 So take courage {NEQ} ! For I believe {NEQ} God . {NEQ} It will be just as he said {RPT} .
Acts.28:17 17ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς, συνκαλέσασθαι αὐτὸν τοὺς ὄντας τῶν Ἰουδαίων πρώτους. συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς, Ἐγώ, ἄνδρες ἀδελφοί, οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ τοῖς ἔθεσι τοῖς πατρῴοις, δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων· 17 Three days after Paul’s arrival , he called together the local {NEQ} Jewish leaders . {RPT} {NEQ} {RPT} He said to them , Brothers , I was arrested in Jerusalem and handed over to the Roman government , even though I had done nothing against our people or the customs of our ancestors .
Rom.4:8 8μακάριος ἀνὴρ οὗ οὐ μὴ λογίσηται κύριος ἁμαρτίαν. 8 Yes , what joy for those whose record the LORD has cleared of sin . * 
Rom.7:2 2 γὰρ ὕπανδρος γυνή, τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός. 2 For example , when a woman marries , the law binds her to her husband as long as he is alive . But if he dies , the laws of {RPT} marriage no longer apply to her .
Rom.7:3 3ἄρα οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρός, μοιχαλὶς χρηματίσει ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. 3 So while her husband is alive , she would be committing adultery if she married another man . But if her husband dies , she is free from that law and {NEQ} does not {RPT} commit adultery when she remarries .
Rom.11:4 4ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ χρηματισμός; Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ. 4 And do you remember God’s reply ? He said {RPT} , No , I have 7,000 others who have never bowed down to {NEQ} Baal ! * 
1Cor.7:2 2διὰ δὲ τὰς πορνείας, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. 2 But because there is so much {NEQ} sexual immorality , each man should have his own {NEQ} wife , and each woman should have her own husband .
1Cor.7:3 3τῇ γυναικὶ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ γυνὴ τῷ ἀνδρί. 3 The husband should fulfill his wife’s sexual needs , and the wife should fulfill her husband’s needs .
1Cor.7:4 4 γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ἀνήρ, ὁμοίως δὲ καὶ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ γυνή. 4 The wife gives authority over her body to her husband , and the husband gives authority over his body to his wife .
1Cor.7:10 10τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν, παραγγέλλω οὐκ ἐγώ, ἀλλὰ κύριος. γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι. 10 But for those who are married , I have a command that comes not from me , but from the Lord . * A wife must not leave her husband .
1Cor.7:11 11ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω. καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. 11 But if she does leave him , let her remain single or else be reconciled to {NEQ} him . And the husband must not leave his wife .
1Cor.7:13 13καὶ γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον καὶ οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα. 13 And if a Christian woman has a husband who is not a believer and he is willing to continue living with her , she must not leave him .
1Cor.7:14 14ἡγίασται γὰρ ἀνὴρ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται γυνὴ ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφῷ· ἐπεὶ ἄρα, τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. 14 For the Christian wife brings holiness to her marriage , and the Christian husband * brings holiness to his marriage . Otherwise , your {NEQ} children would not be holy , but now they are holy .
1Cor.7:16 16τί γὰρ οἶδας γύναι εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; τί οἶδας ἄνερ εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις; 16 {NEQ} Don’t you wives realize that your husbands might be saved because of you ? And don’t you husbands realize that your wives might be saved because of you ?
1Cor.7:34 34καὶ μεμέρισται. καί, γυνὴ ἄγαμος καὶ παρθένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου ἵνα ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι. δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί. 34 {NEQ} His interests are divided . In the same way , a woman who is no longer married or has never been married {NEQ} can be devoted to {NEQ} the Lord and holy in {NEQ} body and in {NEQ} spirit . But a married woman has to think about her earthly responsibilities and how to please her husband .
1Cor.7:39 39γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ἀνὴρ αὐτῆς. ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ. 39 A wife is bound to her {NEQ} husband as long as he lives . If {NEQ} her husband dies , she is free to marry anyone she wishes , but only if he loves the Lord . * 
1Cor.11:3 3θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι· ὅτι παντὸς ἀνδρὸς κεφαλὴ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ τοῦ Χριστοῦ θεός. 3 But there is one thing I want you to know : {NEQ} The head of every man is {NEQ} Christ , {NEQ} the head of woman is {NEQ} man , and the head of {NEQ} Christ is {NEQ} God . * 
1Cor.11:4 4πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 4 A man dishonors his {NEQ} head * if he covers his head while praying or prophesying .
1Cor.11:7 7ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν. 7 A man {NEQ} {NEQ} should not wear anything on his head when worshiping , for man is made in God’s image and reflects God’s glory . And {NEQ} woman reflects man’s glory .
1Cor.11:8 8οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός. 8 For the first man didn’t come from woman , but the first woman came from man .
1Cor.11:9 9καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα. 9 And {NEQ} man was not made for {NEQ} woman , but woman was made for {NEQ} man .
1Cor.11:11 11πλήν, οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρός, οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικός, ἐν κυρίῳ· 11 But among the Lord’s people , women are not independent of men , and men are not independent of women .
1Cor.11:12 12ὥσπερ γὰρ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτως καὶ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός, τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ. 12 For although the first woman came from {NEQ} man , {NEQ} {NEQ} every other {NEQ} man was born from a woman , and everything comes from {NEQ} God .
1Cor.11:14 14οὐδὲ φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ ἀτιμία αὐτῷ ἐστίν; 14 Isn’t it obvious that {NEQ} {NEQ} it’s disgraceful for a man to have long hair {RPT} ?
1Cor.13:11 11ὅτε ἤμην νήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος ἐφρόνουν ὡς νήπιος ἐλογιζόμην ὡς νήπιος· ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. 11 When I was a child , I spoke and {RPT} {RPT} thought and {RPT} {RPT} reasoned as a child . But when I grew up , I put away {NEQ} childish things .
1Cor.14:35 35εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ. 35 {NEQ} If they have any questions , they should ask their husbands at home , for it is improper for women to speak in church meetings . * 
2Cor.11:2 2ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς θεοῦ ζήλῳ· ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρί— παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι— τῷ Χριστῷ. 2 For I am jealous for you with the jealousy of God himself . {NEQ} I promised you as a pure bride * to one husband {NEQ} Christ .
Gal.4:27 27γέγραπται γάρ, Εὐφράνθητι, στεῖρα, οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. 27 As Isaiah said , Rejoice , O childless woman , you who have never given birth ! Break into a joyful shout , you who have never been in labor ! For the desolate woman now has more {NEQ} children than the woman who lives with her husband ! * 
Eph.4:13 13μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ· 13 This will continue until we {NEQ} all come to such unity in our faith and {NEQ} knowledge of {NEQ} God’s {NEQ} Son that we will be mature in the Lord , measuring up to the full and complete standard of {NEQ} Christ .
Eph.5:22 22αἱ γυναῖκες, τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τῷ κυρίῳ· 22 For {NEQ} wives , this means submit to your husbands as to the Lord .
Eph.5:23 23ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας· αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος. 23 For a husband is the head of his wife as {NEQ} Christ is the head of the church . He is the Savior of his body , the church .
Eph.5:24 24ἀλλὰ ὡς ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί. 24 {NEQ} As the church submits to {NEQ} Christ , so you wives should submit to your husbands in everything .
Eph.5:25 25οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν· καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς 25 For {NEQ} husbands , this means love your wives , just as {NEQ} Christ loved the church . {NEQ} He gave up his life for her
Eph.5:28 28οὕτως, ὀφείλουσιν καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ. 28 In the same way , {NEQ} husbands ought {NEQ} to love their {NEQ} wives as they love their own {NEQ} bodies . For a man who loves his {NEQ} wife actually shows love for himself .
Eph.5:33 33πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 33 So again I say , {RPT} each man must love his {NEQ} wife {NEQ} as he loves himself , and the wife {NEQ} must respect her husband .
Col.3:18 18αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ. 18 {NEQ} Wives , submit to your husbands , as is fitting for those who belong to the Lord .
Col.3:19 19οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς. 19 {NEQ} Husbands , love your wives and never treat them harshly .
1Tim.2:8 8βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας, ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας, χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. 8 In every place of worship , {NEQ} I want {NEQ} men to pray with holy hands lifted up to God , free from anger and controversy .
1Tim.2:12 12διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός· ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. 12 I do not let women teach {NEQ} men or have authority over them . * Let them listen quietly .
1Tim.3:2 2δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι· μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα· νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον· φιλόξενον, διδακτικόν· 2 So an elder must be a man whose life is above reproach . He must be faithful to his wife . * He must exercise self-control , live wisely , and have a good reputation . He must enjoy having guests in his home , and he must be able to teach .
1Tim.3:12 12διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. 12 A deacon must be faithful to his wife , and he must manage his children and household well .
1Tim.5:9 9χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή· 9 A widow who is put on the list for support must be a woman who is at least sixty years old and was faithful to her husband . * 
Titus.1:6 6εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος· μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἀνυπότακτα. 6 An elder must live a blameless life . He must be faithful to his wife , * and his children must be believers who don’t have a reputation for being wild or rebellious .
Titus.2:5 5σώφρονας, ἁγνάς, οἰκουργούς, ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν· ἵνα μὴ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται. 5 to live wisely and be pure , to work in their homes , * to do good , and to be submissive to {NEQ} their husbands . Then they will not bring shame on the word of {NEQ} God .
Jas.1:8 8ἀνὴρ δίψυχος, ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 8 Their loyalty is divided between God and the world , and they are unstable in everything they do .
Jas.1:12 12μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν· ὅτι δόκιμος γενόμενος λήμψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. 12 God blesses those who patiently endure testing and temptation . {NEQ} Afterward they will receive the crown of {NEQ} life that God has promised to those who love him .
Jas.1:20 20ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην θεοῦ οὐκ ἐργάζεται. 20 Human anger {NEQ} * does not produce the righteousness * God desires .
Jas.1:23 23ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ· 23 For if you listen to the word {NEQ} and don’t obey , {RPT} it is like {RPT} glancing at your {NEQ} face in a mirror .
Jas.2:2 2ἐὰν γάρ, εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι· 2 For example , suppose someone comes into {RPT} your meeting * dressed in fancy clothes and expensive jewelry , and another comes in who is poor and dressed in dirty clothes .
Jas.3:2 2πολλὰ γάρ, πταίομεν ἅπαντες. εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνὴρ δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα. 2 Indeed , we all make many mistakes . For if we could control our tongues , we would be perfect and could also control ourselves in every other way .
1Pet.3:1 1ὁμοίως, αἱ γυναῖκες, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν· ἵνα καί, εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου· κερδηθήσονται 3:1 In the same way , you wives must accept the authority of {NEQ} your husbands . Then , even if some refuse to obey the Good News , your godly {NEQ} lives will speak to them without any words . They will be won over
1Pet.3:5 5οὕτως γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες (αἱ ἐλπίζουσαι εἰς θεόν) ἐκόσμουν ἑαυτάς· ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν· 5 This is how the holy women of old made themselves beautiful . They trusted God and accepted the authority of their husbands .
1Pet.3:7 7οἱ ἄνδρες, ὁμοίως, συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει— τῷ γυναικείῳ, ἀπονέμοντες τιμὴν ὡς καὶ συνκληρονόμοις χάριτος ζωῆς· εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν. 7 In the same way , you husbands must give honor to your wives . Treat your wife with understanding as you live together . {NEQ} She may be weaker than you are , but she is your equal partner in God’s gift of new life . Treat her as you should so your {NEQ} prayers will not be hindered .
Rev.21:2 2καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, Ἰερουσαλὴμ καινήν, εἶδον, καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. 2 And I saw the {RPT} holy city , the new Jerusalem , coming down from {NEQ} God out of {NEQ} heaven like a bride beautifully dressed for her {NEQ} husband .