The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀνίστημι (anistemi, 0450)

Meanings

[and] having arisen, arose, get up, having arisen, having raised, having stood up, he got up, he raised, he raised up, he stood up, I will raise up, raise up, raised, rise up, rising, rising up, rose, rose again, she got up, she rose up, should arise, should rise again, stand up, stood up, they rise, to rise, to rise again, to rise up, will raise up

Greek-English Concordance: 95 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.9:9 9καὶ παράγων Ἰησοῦς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον. Μαθθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 9 {NEQ} As {NEQ} Jesus was walking along {RPT} , he saw a man named Matthew sitting at his tax collector’s booth . Follow me and be my disciple , {NEQ} Jesus said to him . So Matthew got up and followed him .
Matt.22:24 24λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωυσῆς εἶπεν, Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 24 Teacher , Moses said , If a man dies without children , his {NEQ} brother should marry the widow {RPT} and have a child who will carry on the brother’s {RPT} name . * 
Matt.26:62 62καὶ ἀναστὰς ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 62 Then the high priest stood up and said to Jesus , Well , aren’t you going to answer these charges ? What do you have to say for yourself ?
Mark.1:35 35καὶ πρωὶ ἔννυχα λίαν, ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο. 35 {NEQ} Before daybreak the next morning , Jesus got up and went out to an isolated place {NEQ} to pray .
Mark.2:14 14καὶ παράγων, εἶδεν Λευεὶν τὸν τοῦ Ἁλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον. καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 14 {NEQ} As he walked along , he saw Levi son of {NEQ} Alphaeus sitting at his tax collector’s booth . Follow me and be my disciple , {NEQ} Jesus said to him . So Levi got up and followed him .
Mark.3:26 26καὶ εἰ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη, οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει; 26 And if {NEQ} Satan is divided and fights against himself , how can he stand ? He would never survive .
Mark.5:42 42καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει, ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα. καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ. 42 And the girl , {NEQ} who was twelve years old , immediately stood up and walked around ! {NEQ} {NEQ} They were overwhelmed and totally amazed .
Mark.7:24 24ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου. καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν. 24 Then Jesus left Galilee and went north to the region of Tyre . * {NEQ} He didn’t want anyone to know which house he was staying in {RPT} , but he couldn’t keep it a secret .
Mark.8:31 31καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ τῶν ἀρχιερέων, καὶ τῶν γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι. 31 Then Jesus began to tell them that the Son of {NEQ} Man * must suffer many terrible things and be rejected by the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He would be killed , but three days later he would rise from the dead .
Mark.9:9 9καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἶδον διηγήσωνται εἰ μὴ ὅταν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 9 {NEQ} As they went back down the mountain , he told them {NEQ} not to tell anyone what they had seen until the Son of {NEQ} Man * had risen from the dead .
Mark.9:10 10καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτούς, συζητοῦντες, τί ἐστιν Τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι; 10 So they kept it to themselves , but they often asked each other what he meant by rising from the dead .
Mark.9:27 27 δὲ Ἰησοῦς κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. 27 But {NEQ} Jesus took him by the hand {RPT} and helped him to his feet , and he stood up .
Mark.10:1 1καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς. 10:1 Then Jesus left Capernaum and went down to the region of {NEQ} Judea and into the area east of the Jordan River . Once again crowds gathered around him , and as usual he was teaching them .
Mark.12:25 25ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται. ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 25 For when the dead rise , they will neither marry nor be given in marriage . In this respect they will be like the angels in {NEQ} heaven .
Mark.14:57 57καί, τινὲς ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ 57 Finally , some men stood up and gave this false testimony :
Mark.14:60 60καὶ ἀναστὰς ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 60 Then the high priest stood up before the others and asked {NEQ} Jesus , Well , aren’t you going to answer these charges ? What do you have to say for yourself ?
Mark.16:9 9Ἀναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ σαββάτου, ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. 9 {NEQ} After Jesus rose from the dead early on Sunday morning , the first person who saw him was Mary {NEQ} Magdalene , the woman from whom he had cast out seven demons .
Luke.1:39 39ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ἰούδα 39 {NEQ} A few days later {RPT} {RPT} Mary hurried to the hill country of Judea , to the town
Luke.4:16 16καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 16 {NEQ} When he came to the village of Nazareth , his boyhood home , {NEQ} he went as usual {RPT} to the synagogue on the Sabbath and stood up to read the Scriptures .
Luke.4:29 29καὶ ἀναστάντες, ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ᾽ οὗ πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν. ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν, 29 {NEQ} Jumping up , they mobbed him and forced him to the edge of the hill on which the town was built {RPT} . They intended to push him over the cliff ,
Luke.4:38 38ἀναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς, εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος. πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς. 38 {NEQ} After leaving the synagogue that day , Jesus went to {RPT} Simon’s {NEQ} home , {NEQ} where he found {NEQ} Simon’s mother-in-law very sick with a high fever . Please heal her , {NEQ} everyone begged {RPT} .
Luke.4:39 39καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς, ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ. καὶ ἀφῆκεν αὐτήν, παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς. 39 {NEQ} Standing at her bedside , he rebuked the fever , and it left her . And she got up at once and prepared a meal for them .
Luke.5:25 25καὶ παραχρῆμα, ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ᾽ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τὸν θεόν. 25 And immediately , as everyone watched , the man jumped up , picked up his mat , and went {NEQ} home {RPT} praising {NEQ} God .
Luke.5:28 28καὶ καταλιπὼν πάντα, ἀναστάς, ἠκολούθει αὐτῷ. 28 So Levi got up , left everything , and followed him .
Luke.6:8 8αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν. εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα, ̓Έγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· καὶ ἀναστὰς ἔστη. 8 But Jesus knew their {NEQ} thoughts . {NEQ} He said to the man with the {RPT} deformed hand , Come and stand in front of everyone . So the man came forward .
Luke.8:55 55καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα. καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. 55 And at that moment her life * returned , and she immediately stood up ! Then Jesus told them to give her something to eat .
Luke.9:8 8ὑπὸ τινῶν δὲ ὅτι Ἠλείας ἐφάνη ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 8 {NEQ} Others thought Jesus was {NEQ} Elijah or {NEQ} one of the other prophets risen from the dead .
Luke.9:19 19οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν, Ἰωάνην τὸν Βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 19 Well , they replied , some say John the Baptist , some say Elijah , and others say {NEQ} you are one of the other ancient prophets risen from the dead .
Luke.10:25 25καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν λέγων· Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 25 One day an expert in religious law stood up to test Jesus by asking him this question : Teacher , what should I do to inherit eternal life ?
Luke.11:7 7κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ, Μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη θύρα κέκλεισται καὶ τὰ παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν. οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. 7 And suppose he calls out from his bedroom , Don’t bother me . The door is locked for the night , and my family and I are all in {NEQ} bed . I can’t help you .
Luke.11:8 8λέγω ὑμῖν— εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει. 8 But I tell you this though he {RPT} won’t do it for friendship’s sake {RPT} , if you keep knocking long enough , he will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence . * 
Luke.15:18 18ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, 18 I will go home to my {NEQ} father and say , Father , I have sinned against both {NEQ} heaven and {NEQ} you ,
Luke.15:20 20καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, εἶδεν αὐτὸν πατὴρ αὐτοῦ. καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμών, ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 20 So he returned home to his {NEQ} father . And while he was still a long way off , his {NEQ} father saw him coming . {NEQ} Filled with love and compassion , {NEQ} he ran to his son , embraced {RPT} him , and kissed him .
Luke.16:31 31εἶπεν δὲ αὐτῷ, Εἰ Μωυσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδ᾽ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται. 31 But Abraham said {RPT} , If they won’t listen to Moses and the prophets , they won’t listen even if someone rises from the dead .
Luke.17:19 19καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀναστὰς πορεύου· πίστις σου σέσωκέν σε. 19 And Jesus said to the man , Stand up and go . Your {NEQ} faith has healed you . * 
Luke.22:45 45καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητάς, εὗρεν κοιμωμένους αὐτούς, ἀπὸ τῆς λύπης. 45 At last he stood up again and returned to the disciples , only to find them asleep , exhausted from {NEQ} grief .
Luke.22:46 46καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. 46 Why are you sleeping ? {NEQ} he asked them . Get up and pray , so that you will not give in to {RPT} temptation .
Luke.23:1 1καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πειλᾶτον. 23:1 Then the entire council {RPT} took Jesus to {NEQ} Pilate , the Roman governor .
Luke.24:7 7λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 7 {NEQ} that the Son of {NEQ} Man * must be betrayed into the hands of sinful men and be crucified , and that he would rise again on the third day .
Luke.24:12 12 δέ, Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον. καὶ παρακύψας, βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα· καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτόν, θαυμάζων τὸ γεγονός. 12 However , {NEQ} Peter jumped up and ran to the tomb to look . {NEQ} Stooping , he peered in and saw the empty linen wrappings ; then he went home again , wondering what had happened .
Luke.24:33 33καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ εὗρον ἠθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, 33 And within the hour they were on their way back to Jerusalem . There they found the eleven disciples and the others who had gathered with them ,
Luke.24:46 46καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι, Οὕτως, γέγραπται παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ· 46 And he said {RPT} , Yes , it was written long ago that the Messiah would suffer and die and rise from the dead on the third day .
John.6:39 39τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶν δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 39 And this is the will of God {RPT} , that I should not lose even one of all those he has given me , but that I should raise them up at the last day .
John.6:40 40τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου ἵνα πᾶς θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 For it is my {NEQ} Father’s {NEQ} will that all who see his Son and believe in him should have eternal life . {NEQ} I will raise them up at the last day .
John.6:44 44οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ πατὴρ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 44 For no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me , and at the last day I will raise them up .
John.6:54 54 τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 54 But anyone who eats my {NEQ} flesh and drinks my {NEQ} blood has eternal life , and I will raise that person at the last day .
John.11:31 31οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτὴν ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν· ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. 31 {NEQ} When the people who were {RPT} at the house {NEQ} consoling {NEQ} Mary saw her {NEQ} leave so hastily , they assumed {NEQ} she was going to Lazarus’s grave to weep . So they followed her there .
John.20:9 9οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 9 for until then they still hadn’t understood the Scriptures that said Jesus must rise from the dead .
Acts.1:15 15καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν εἶπεν, ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσι· 15 {NEQ} During this {NEQ} time , when about 120 believers * were {NEQ} together in one place , Peter stood up and addressed them .
Acts.2:24 24ὃν θεὸς ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ. 24 But {NEQ} God released him from the horrors {NEQ} of death and raised him back to life , for death could not keep him in its grip .
Acts.2:32 32τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν θεός, οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες. 32 {RPT} {NEQ} God raised {NEQ} Jesus from the dead , and we are all witnesses of this .
Acts.3:22 22Μωυσῆς μὲν εἶπεν ὅτι, Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κύριος θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ· αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. 22 Moses {NEQ} said , The LORD your {NEQ} God will raise up for you a Prophet like me from among your {NEQ} own people . Listen carefully to everything he tells you . * 
Acts.3:26 26ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας θεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ, ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς, ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν. 26 When {NEQ} God raised up his {NEQ} servant , Jesus , he sent him first to you people of Israel , to bless you by turning each of you back from your {NEQ} sinful ways .
Acts.5:6 6ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι, συνέστειλαν αὐτόν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν. 6 Then some young men got up , wrapped him in a sheet , and took him out and buried him .
Acts.5:17 17ἀναστὰς δὲ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλου. 17 {NEQ} {NEQ} The high priest and his officials , who were {NEQ} Sadducees , were filled with jealousy .
Acts.5:34 34ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ, Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τοὺς ἀνθρώπους ποιῆσαι. 34 But one member , a Pharisee named Gamaliel , who was an expert in religious law and respected by all the people , stood up and ordered that the men be sent outside the council chamber for a while .
Acts.5:36 36πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν· προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων, ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν· καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν. 36 {NEQ} Some time ago there was that fellow Theudas , who pretended to be someone great . About 400 others joined him , but he was killed , and all his followers went their various ways . The whole movement came to nothing .
Acts.5:37 37μετὰ τοῦτον, ἀνέστη Ἰούδας Γαλιλαῖος, ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς. καὶ ἀπέστησε λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἀπώλετο, καί, πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. 37 After him , at the time of the census , there was Judas of {NEQ} Galilee . {NEQ} He got people to follow him , but he was killed , too , and all his followers were scattered .
Acts.6:9 9ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς, τῆς λεγομένης Λιβερτίνων, καὶ Κυρηναίων, καὶ Ἀλεξανδρέων, καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας, καὶ Ἀσίας, συζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ· 9 But one day some men from the Synagogue of Freed Slaves , as it was {NEQ} called , started to debate with {NEQ} him . They were Jews from {NEQ} Cyrene , {NEQ} Alexandria , {NEQ} Cilicia , and the province of Asia .
Acts.7:18 18ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος ἐπ᾽ Αἴγυπτον ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ. 18 But then a new king came to the throne of Egypt who knew nothing about {NEQ} Joseph .
Acts.7:37 37οὗτός ἐστιν Μωυσῆς εἴπας τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει θεὸς ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ. 37 {NEQ} Moses himself {NEQ} {NEQ} told the people of Israel , {NEQ} God will raise up for you a Prophet like me from among your {NEQ} own people . * 
Acts.8:26 26ἄγγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον λέγων, Ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Γάζαν αὕτη ἐστὶν ἔρημος. 26 As for Philip , an angel of the Lord said to him , Go south * down the {NEQ} desert road that runs from Jerusalem to Gaza {RPT} .
Acts.8:27 27καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ, εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αἰθιόπων ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς· ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ, 27 So he started out , and he met {RPT} the treasurer {RPT} of Ethiopia , a eunuch of great authority under the Kandake , the queen of Ethiopia . The eunuch had gone to Jerusalem to worship ,
Acts.9:6 6ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι τί σε δεῖ ποιεῖν. 6 Now get up and go into {RPT} the city , and you will be told what you must do .
Acts.9:11 11 δὲ κύριος πρὸς αὐτόν, Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν, καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα· ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται. 11 {NEQ} The Lord said {NEQ} {RPT} , Go over to {NEQ} Straight {NEQ} Street , to the house of Judas . When you get there , ask for a man from Tarsus named Saul . {NEQ} He is praying to me right now .
Acts.9:18 18καὶ εὐθέως ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὡς λεπίδες, ἀνέβλεψέν τε· καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη. 18 Instantly something like scales fell from Saul’s {NEQ} eyes , and he regained his sight . Then he got up and was baptized .
Acts.9:34 34καὶ εἶπεν αὐτῷ Πέτρος, Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. καὶ εὐθέως ἀνέστη. 34 {NEQ} {NEQ} Peter said to him , Aeneas , Jesus Christ heals you ! Get up , and roll up your sleeping mat ! And he was healed instantly .
Acts.9:39 39ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον, ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον. καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ᾽ αὐτῶν οὖσα Δορκάς. 39 So Peter returned with them ; {RPT} and as soon as he arrived , they took him to the upstairs room . {NEQ} The room was filled with {RPT} {NEQ} widows who were weeping and showing him the coats and other clothes {NEQ} Dorcas {RPT} had made for them .
Acts.9:40 40ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας Πέτρος· καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο. καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν, Ταβειθά, ἀνάστηθι. δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς· καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισεν. 40 But {NEQ} Peter {NEQ} asked them all to leave the room ; then he knelt and prayed . {NEQ} Turning to the body he said , Get up , Tabitha . And she opened her {NEQ} eyes ! {NEQ} When she saw {NEQ} Peter , she sat up !
Acts.9:41 41δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν· φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας, παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. 41 {NEQ} He gave her his hand and helped her up . Then he called in the widows and all the believers , and he presented her to them alive .
Acts.10:13 13καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν, Ἀναστάς, Πέτρε· θῦσον καὶ φάγε. 13 Then a voice said to him , Get up , Peter ; kill and eat them .
Acts.10:20 20ἀλλὰ ἀναστάς, κατάβηθι, καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος· ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς. 20 {NEQ} Get up , go downstairs , and go with them without hesitation . Don’t worry , for I have sent them .
Acts.10:23 23εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν. τῇ δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς, καί τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἰόππης συνῆλθαν αὐτῷ. 23 So Peter invited the men to stay for the night . {NEQ} The next day he went with them , {NEQ} accompanied by {RPT} some of the {RPT} brothers from Joppa .
Acts.10:26 26 δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστηθι· καὶ ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι. 26 But {NEQ} Peter pulled him up and said , Stand up ! I’m a human being just like you !
Acts.10:41 41οὐ παντὶ τῷ λαῷ, ἀλλὰ μάρτυσι τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ θεοῦ. ἡμῖν οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 41 not to the general public , * but to us whom {NEQ} God had chosen in advance to be his witnesses . We were those who ate and drank with him after he rose from the dead .
Acts.11:7 7ἤκουσα δὲ καὶ φωνῆς λεγούσης μοι, Ἀναστάς, Πέτρε· θῦσον καὶ φάγε. 7 {NEQ} And I heard a voice say {RPT} , Get up , Peter ; kill and eat them .
Acts.11:28 28ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι ̔Άγαβος ἐσήμαινεν διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην· (ἥτις ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου.) 28 {NEQ} One of them named Agabus stood up in one of the meetings and predicted by the Spirit that a great famine was coming upon the entire Roman world . ( This was fulfilled during the reign of Claudius . )
Acts.12:7 7καὶ ἰδού, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι. πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστα· ἐν τάχει. καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. 7 Suddenly , {NEQ} there was a bright light in the cell , and an angel of the Lord stood before Peter . {NEQ} The angel struck him on the side to awaken him and said , Quick ! Get up ! And the chains fell off {RPT} his {NEQ} wrists .
Acts.13:16 16ἀναστὰς δὲ Παῦλος, καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε. 16 So Paul stood , {NEQ} lifted his hand to quiet them , and started speaking . Men of Israel , he said , and you God-fearing Gentiles , listen to me .
Acts.13:33 33ὅτι ταύτην θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις ἡμῶν ἀναστήσας Ἰησοῦν. ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ· Υἱός μου εἶ σύ. ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. 33 {NEQ} and {NEQ} God has now fulfilled it for us , their descendants , by raising Jesus . This is what the second {RPT} psalm says about Jesus : You are my Son . Today I have become your Father . * 
Acts.13:34 34ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν. οὕτως εἴρηκεν ὅτι, Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυεὶδ τὰ πιστά. 34 For {NEQ} God had promised to raise him from the dead , not leaving him to rot in the grave . {NEQ} He said , I will give you the sacred blessings I {RPT} promised to David . * 
Acts.14:10 10εἶπεν μεγάλῃ φωνῇ, Ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός· καὶ ἥλατο καὶ περιεπάτει. 10   So Paul called to him in a loud voice , Stand up {RPT} ! And the man jumped to his feet and started walking .
Acts.14:20 20κυκλωσάντων δὲ τῶν μαθητῶν αὐτόν, ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν. καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῷ Βαρνάβᾳ εἰς Δέρβην. 20 But as the believers * gathered around him , he got up and went back into the town . {NEQ} The next day he left with {NEQ} Barnabas for Derbe .
Acts.15:7 7πολλῆς δὲ ζητήσεως γενομένης, ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς· ̓Άνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο θεὸς διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι. 7 At the meeting , after a long discussion , Peter stood and addressed them as follows : Brothers , you all know that {NEQ} God chose me from among you some time ago to preach to the Gentiles so that they could hear the Good News and believe .
Acts.17:3 3διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν. καὶ ὅτι, Οὗτός ἐστιν Χριστὸς Ἰησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 3 He explained the prophecies and proved that the Messiah must suffer and rise from the dead . {NEQ} He said , This {NEQ} Jesus {RPT} {RPT} I’m telling you about is the Messiah .
Acts.17:31 31καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 31 For he has set a day for {RPT} judging the world with justice by the man {RPT} he has appointed , and he proved to everyone who this is by raising him from the dead .
Acts.22:10 10εἶπον δέ, Τί ποιήσω, κύριε; δὲ κύριος εἶπεν πρός με, Ἀναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν, κἀκεῖ σοι λαληθήσεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι. 10 {NEQ} I asked , What should I do , Lord ? And the Lord told me , Get up and go into Damascus , and there you will be told everything {RPT} you are to do .
Acts.22:16 16καὶ νῦν τί μέλλεις; ἀναστὰς βάπτισαι· καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 16 {NEQ} {NEQ} What are you waiting for ? Get up and be baptized . {NEQ} Have your {NEQ} sins washed away by calling on the name of the Lord .
Acts.23:9 9ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη. καὶ ἀναστάντες τινὲς τῶν γραμματέων τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο. λέγοντες, Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἄγγελος. 9 So there was a great uproar . Some of the teachers of religious law who were {NEQ} Pharisees {NEQ} jumped up and began to argue forcefully . We see nothing wrong with {NEQ} him , they shouted . Perhaps a spirit or an angel spoke to him .
Acts.26:16 16ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου· εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα· ὧν τε εἶδές με ὧν τε ὀφθήσομαί σοι· 16 Now get to your {NEQ} feet ! For I have appeared to you to appoint you as my servant and witness . {NEQ} You are to tell the world what you have seen {RPT} and what I will show you in the future .
Acts.26:30 30ἀνέστη τε βασιλεύς, καὶ ἡγεμών, τε Βερνίκη, καὶ οἱ συνκαθήμενοι αὐτοῖς. 30 Then the king , {NEQ} the governor , Bernice , {NEQ} {NEQ} and all the others stood and left .
1Cor.10:7 7μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε καθώς τινες αὐτῶν. ὥσπερ γέγραπται, Ἐκάθισεν λαὸς φαγεῖν καὶ πεῖν, καὶ ἀνέστησαν παίζειν. 7 or worship idols as some of them did . As the Scriptures say , The people celebrated with feasting and drinking , and they indulged in pagan revelry . * 
Eph.5:14 14πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστίν. διὸ λέγει, ̓Έγειρε, καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι Χριστός. 14 for the light makes everything visible . This is why it is said , Awake , O {NEQ} sleeper , {NEQ} rise up from the dead , and {NEQ} Christ will give you light .
1Thes.4:14 14εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. 14 For since we believe that Jesus died and was raised to life again , we also believe that when {NEQ} Jesus returns , {NEQ} God will bring back with him the believers who have died .