The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀνοίγω (anoigo, 0455)

Meanings

[he is able] to open, did he open, has opened, having been opened, having opened, having opened [it], having opened [the gate], he does open, he opened, I will open, it opened, it will be opened, may be opened, may open, open [the door], open [up], opened, opening, opens, she did open, she opened, they may open [the door], to be opened, to open, was opened, were opened

Greek-English Concordance: 77 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:11 11καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας, τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ. καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα χρυσόν, καὶ λίβανον, καὶ σμύρναν. 11 {NEQ} They entered the house and saw the child with his {NEQ} mother , Mary , and they bowed down and worshiped him . Then they opened their {NEQ} treasure chests and gave him gifts of gold , {RPT} frankincense , and myrrh .
Matt.3:16 16βαπτισθεὶς δέ, Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος, καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί καὶ εἶδεν τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν. 16 {NEQ} After his baptism , as {NEQ} Jesus came up out of the water , {NEQ} {NEQ} the heavens were opened * and he saw the Spirit of {NEQ} God descending like a dove and settling on him .
Matt.5:2 2καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων, 2 and he began to teach them {NEQ} .
Matt.7:7 7αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν. ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε. κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 7 Keep on asking , and you will receive what you ask for . Keep on seeking , and you will find . Keep on knocking , and the door will be opened to you .
Matt.7:8 8πᾶς γὰρ αἰτῶν, λαμβάνει. καὶ ζητῶν, εὑρίσκει. καὶ τῷ κρούοντι, ἀνοιγήσεται. 8   For everyone who asks , receives . {NEQ} Everyone who seeks , finds . And to everyone who knocks , the door will be opened .
Matt.9:30 30καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί. καὶ ἐνεβριμήθη αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγων, Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. 30 Then their {NEQ} eyes were opened , and they could see ! {NEQ} {NEQ} Jesus sternly warned them , Don’t tell anyone about this .
Matt.13:35 35ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου. ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 35 This fulfilled what God had spoken through the prophet : I will speak to {RPT} you in parables . I will explain things hidden since the creation of the world . * 
Matt.17:27 27ἵνα δέ, μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον. καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. 27 However , we don’t want to offend them , so go down to the lake and throw in a line . {NEQ} Open the mouth of the first fish you catch , and {RPT} you will find a large silver coin . * Take it and pay the tax {RPT} for both of us .
Matt.20:33 33λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. 33 Lord , they said {RPT} , we {NEQ} want to see !
Matt.25:11 11ὕστερον δέ, ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι, Κύριε· κύριε· ἄνοιξον ἡμῖν. 11 Later , when the other five bridesmaids returned , they stood outside , calling , Lord ! Lord ! Open the door for us !
Matt.27:52 52καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν. καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθησαν. 52 and {NEQ} tombs opened . {NEQ} The bodies of many godly men and women who had died were raised from the dead .
Mark.7:35 35καὶ εὐθέως ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί, καὶ ἐλύθη δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ καὶ ἐλάλει ὀρθῶς. 35 Instantly the man could hear perfectly , and his {NEQ} tongue was freed so he could speak plainly !
Luke.1:64 64ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν. 64 {NEQ} Instantly Zechariah could speak again {RPT} , and he began praising {NEQ} God .
Luke.3:21 21ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαόν, καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος· καὶ προσευχομένου, ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανόν, 21 One day when the crowds were being baptized , {NEQ} Jesus himself was baptized . {NEQ} As he was praying , the heavens opened ,
Luke.11:9 9κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν. ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε. κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 9 And so I tell you , keep on asking , and you will receive what you ask for . Keep on seeking , and you will find . Keep on knocking , and the door will be opened to you .
Luke.11:10 10πᾶς γὰρ αἰτῶν, λαμβάνει. καὶ ζητῶν, εὑρίσκει. καὶ τῷ κρούοντι, ἀνοιγήσεται. 10 For everyone who asks , receives . {NEQ} Everyone who seeks , finds . And to everyone who knocks , the door will be opened .
Luke.12:36 36καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων. ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 36 as though you were waiting for your {NEQ} master {NEQ} to return from the wedding feast . Then you will be ready to open the door and let him in the moment he arrives and knocks .
Luke.13:25 25ἀφ᾽ οὗ ἂν ἐγερθῇ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες, Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. 25 When the master of the house {RPT} {NEQ} has locked the door , it will be too late . {NEQ} You will stand outside {NEQ} knocking and pleading {NEQ} {RPT} , Lord , open the door for us ! But he will reply {RPT} , I don’t know you or where you come from .
John.1:51 51καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 51 Then he said {RPT} , I tell you the truth , you will all see {NEQ} heaven open and the angels of {NEQ} God going up and down on the Son of {NEQ} Man , the one who is the stairway between heaven and earth . * 
John.9:10 10ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Πῶς οὖν ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; 10 {NEQ} They asked {RPT} , Who healed you ? What happened ?
John.9:14 14ἦν δὲ σάββατον ἐν ἡμέρᾳ τὸν πηλὸν ἐποίησεν Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. 14 because it was on the Sabbath that {NEQ} Jesus had made the mud and healed him .
John.9:17 17λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν, Τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἠνέῳξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; δὲ εἶπεν ὅτι, Προφήτης ἐστίν. 17 Then the Pharisees again questioned the man who had been blind and demanded , What’s your opinion {NEQ} about this man who healed you ? {NEQ} The man replied , I think he must be a prophet .
John.9:21 21πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸν ἐρωτήσατε. ἡλικίαν ἔχει αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. 21 but we don’t know how he can see or who healed him . {RPT} {RPT} {RPT} Ask him . He is old enough to speak for himself .
John.9:26 26εἶπαν οὖν αὐτῷ, Τί ἐποίησέν σοι; πῶς ἤνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; 26 {NEQ} But what did he do {RPT} ? they asked {RPT} . How did he heal you ?
John.9:30 30ἀπεκρίθη ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐν τούτῳ γὰρ τὸ θαυμαστόν ἐστιν· ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν, καὶ ἤνοιξέν μου τοὺς ὀφθαλμούς. 30 Why , that’s very strange ! the man replied {RPT} . He healed my {NEQ} eyes , and yet {NEQ} you don’t know where he comes from ?
John.9:32 32ἐκ τοῦ αἰῶνος, οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἠνέῳξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου· 32 Ever since the world began , no one has been able to open the eyes of someone born blind .
John.10:3 3τούτῳ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ᾽ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. 3 The gatekeeper opens the gate for him , and the sheep recognize his {NEQ} voice and come to him . {NEQ} He calls his own sheep by name and leads them out .
John.10:21 21ἄλλοι ἔλεγον, Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου· μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι; 21 Others said , This doesn’t sound like a man possessed by a demon ! {NEQ} Can a demon open the eyes of the blind ?
John.11:37 37τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν, Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ; 37 But some said {RPT} , This man {NEQ} healed a blind man . Couldn’t he have kept {NEQ} {NEQ} Lazarus from dying ?
Acts.5:19 19ἄγγελος δὲ κυρίου διὰ νυκτός, ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών τε αὐτούς. εἶπεν, 19 But an angel of the Lord came at night , opened the gates of the jail , and brought them out . Then he told them ,
Acts.5:23 23λέγοντες ὅτι Τὸ δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ, καὶ τοὺς φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ τῶν θυρῶν, ἀνοίξαντες δέ, ἔσω οὐδένα εὕρομεν. 23 The jail was securely locked , with the guards standing outside , but when we opened the gates , no one was there !
Acts.8:32 32 δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη· Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη. καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ. 32 {NEQ} The passage of {NEQ} Scripture {RPT} he had been reading was this : He was led like a sheep to the slaughter . And as a lamb is silent before the shearers {RPT} , {NEQ} he did not open his {NEQ} mouth .
Acts.8:35 35ἀνοίξας δὲ Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς ταύτης, εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν Ἰησοῦν. 35 So beginning with this same {NEQ} Scripture , {NEQ} Philip {NEQ} told him {RPT} the Good News about {NEQ} Jesus .
Acts.9:8 8ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν. χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν. 8 {NEQ} Saul picked himself up off the ground , but when he opened his {NEQ} eyes he was blind . So his companions led him by the hand to {RPT} Damascus .
Acts.9:40 40ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας Πέτρος· καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο. καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν, Ταβειθά, ἀνάστηθι. δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς· καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισεν. 40 But {NEQ} Peter {NEQ} asked them all to leave the room ; then he knelt and prayed . {NEQ} Turning to the body he said , Get up , Tabitha . And she opened her {NEQ} eyes ! {NEQ} When she saw {NEQ} Peter , she sat up !
Acts.10:11 11καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς· 11 {NEQ} He saw the sky open , and something like a large sheet was let down by its four corners .
Acts.10:34 34ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν, Ἐπ᾽ ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης θεός. 34 Then Peter replied , I see very clearly that {NEQ} God shows no favoritism .
Acts.12:10 10διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλθαν ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοῖς. καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ἄγγελος ἀπ᾽ αὐτοῦ. 10 {NEQ} They passed the first and second guard posts and came to the {RPT} iron gate {RPT} leading to the city , and this opened for them all by itself . So they passed through and started walking down the street , and then the angel suddenly left {RPT} him .
Acts.12:14 14καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, ἀπὸ τῆς χαρᾶς, οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν, Ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος. 14 {NEQ} When she recognized {NEQ} Peter’s {NEQ} voice , she was so overjoyed that , instead of opening the door , she ran back inside and told everyone , {NEQ} Peter is standing at the door !
Acts.12:16 16 δέ, Πέτρος ἐπέμενεν κρούων. ἀνοίξαντες δὲ εἶδαν αὐτόν, καὶ ἐξέστησαν. 16 Meanwhile , {NEQ} Peter continued knocking . When they finally opened the door and saw him , {NEQ} they were amazed .
Acts.14:27 27παραγενόμενοι δέ, καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν θεὸς μετ᾽ αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως. 27 {NEQ} Upon arriving in Antioch , {NEQ} they called the church together and reported everything {NEQ} God had done through them and how he had opened the door of faith to the Gentiles , too .
Acts.16:26 26ἄφνω δέ, σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου. ἠνεῴχθησαν δὲ παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη. 26 Suddenly , there was a massive earthquake , and the prison was shaken to its foundations . {NEQ} All the doors immediately flew open , and the chains of every prisoner fell off !
Acts.16:27 27ἔξυπνος δὲ γενόμενος δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς· σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους. 27 {NEQ} The jailer woke up {NEQ} to see the {NEQ} prison doors wide open . He assumed the prisoners had escaped , so he drew his sword to kill himself .
Acts.18:14 14μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα, εἶπεν Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, Εἰ μὲν ἦν ἀδίκημά τι ῥᾳδιούργημα πονηρόν, Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν. 14 But just as {NEQ} Paul started to make his defense , {NEQ} Gallio turned to Paul’s accusers and said , Listen , you Jews , if this were a case involving some wrongdoing or a serious crime , I would have a reason to accept your case .
Acts.26:18 18ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς, καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν· τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ. 18 to open their eyes , so they may turn from darkness to light and from the power of {NEQ} Satan to {NEQ} God . Then they {NEQ} will receive forgiveness for their sins and be given a place among God’s people , who are set apart by faith {NEQ} in me .
Rom.3:13 13τάφος ἀνεῳγμένος λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν. ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν. 13 Their talk is foul , like the stench from an open grave . Their {NEQ} tongues are filled with lies . Snake venom drips from their {NEQ} lips . * 
1Cor.16:9 9θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί. 9 {NEQ} There is a wide-open door for a great {NEQ} work here , although many oppose me .
2Cor.2:12 12ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ θύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν κυρίῳ. 12 {NEQ} When I came to the city of Troas to preach the Good News of {NEQ} Christ , {NEQ} the Lord opened a door of opportunity for me .
2Cor.6:11 11τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι· καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται. 11 Oh , dear Corinthian friends ! We have spoken honestly with you , and our {NEQ} hearts are open to you .
Col.4:3 3προσευχόμενοι, ἅμα καί, περὶ ἡμῶν, ἵνα θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ· δι᾽ καὶ δέδεμαι· 3 Pray for us , too , that {NEQ} God will give us many opportunities to speak about his mysterious plan concerning {NEQ} Christ . That is why I am here in chains .
Rev.3:7 7καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει ἅγιος ἀληθινός, ἔχων τὴν κλεῖν Δαυείδ· ἀνοίγων, καὶ οὐδεὶς κλείσει· καὶ κλείων, καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει· 7 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Philadelphia . This is the message from the one who is holy and {RPT} true , the one who has the key of David . What he opens , {NEQ} no one can close ; and what he closes , {NEQ} no one can open : * 
Rev.3:8 8Οἶδά σου τὰ ἔργα, ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν· ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. 8 I know all the things you do , {NEQ} and I have opened a door for you that no one can close {RPT} . {NEQ} You have little strength , yet you obeyed my {NEQ} word and did not deny me .
Rev.3:20 20ἰδού· ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω. ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτόν, καὶ δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾽ ἐμοῦ. 20   Look ! I stand at the door and knock . If you hear my {NEQ} voice and open the door , I will come in {NEQ} {RPT} , and we will share a meal together as friends .
Rev.4:1 1μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ φωνὴ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ᾽ ἐμοῦ. λέγων, Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα. 4:1 Then as I looked , {NEQ} I saw a door standing open in {NEQ} heaven , and the {RPT} same voice {RPT} I had heard before spoke to me like a trumpet blast . The voice said , Come up here , and I will show you what must happen after this .
Rev.5:2 2καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρόν, κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ· Τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ; 2 And I saw a strong angel , who shouted with a loud voice : Who is worthy to break the seals on this scroll and open it ?
Rev.5:3 3καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. 3 But no one in {NEQ} heaven or on {NEQ} earth or under the earth was able to open the scroll and read it .
Rev.5:4 4καὶ ἔκλαιον πολύ ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. 4 Then I began to weep bitterly because no one was found worthy to open the scroll and read it .
Rev.5:5 5καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι, Μὴ κλαῖε· ἰδού, ἐνίκησεν λέων ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ῥίζα Δαυείδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ. 5 But one of the twenty-four elders said to me , Stop weeping ! Look , the Lion {RPT} of the tribe of Judah , the heir to David’s throne , * has won the victory . He is worthy to open the scroll and its seven {NEQ} seals .
Rev.5:9 9καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες· ̓Άξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ. ὅτι ἐσφάγης, καὶ ἠγόρασας τῷ θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους. 9 And they sang a new song with these words : You are worthy to take the scroll and break its seals and open it . For you were slaughtered , and your {NEQ} blood has ransomed people {NEQ} for God from every tribe and language and people and nation .
Rev.6:1 1καὶ εἶδον, ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων. καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος ὡς φωνῇ βροντῆς, ̓Έρχου. 6:1 As I watched , the Lamb broke the first of the seven seals on the scroll . * Then I heard one of the four living beings say with a voice like thunder , Come !
Rev.6:3 3καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος, ̓Έρχου. 3 When the Lamb broke the {RPT} second seal , I heard the second living being say , Come !
Rev.6:5 5καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, ̓Έρχου. καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 5 When the Lamb broke the {RPT} third seal , I heard the third living being say , Come ! {NEQ} I looked up and saw a black horse , and its rider was holding a pair of scales in his {NEQ} hand .
Rev.6:7 7καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος, ̓Έρχου. 7 When the Lamb broke the {RPT} fourth seal , I heard the fourth living being say , Come !
Rev.6:9 9καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον. 9 When the Lamb broke the fifth seal , I saw under the altar the souls of all who had been martyred for the word of {NEQ} God and for being faithful in their testimony {RPT} .
Rev.6:12 12καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο· καὶ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα. 12 {NEQ} I watched as the Lamb broke the {RPT} sixth seal , and there was a great earthquake . {NEQ} The sun became as dark as black cloth , and the {NEQ} moon became as red as blood .
Rev.8:1 1καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον. 8:1 {NEQ} When the Lamb broke the seventh {RPT} seal on the scroll , * there was silence throughout {NEQ} heaven for about half an hour .
Rev.9:2 2καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης, καὶ ἐσκοτώθη ἥλιος καὶ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 2 {NEQ} When he opened it , {NEQ} smoke poured out {RPT} {RPT} as though from a huge {RPT} furnace , and the sunlight and {NEQ} air turned dark from the smoke .
Rev.10:2 2καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον, ἠνεῳγμένον. καὶ ἔθηκεν τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς γῆς. 2 And in his {NEQ} hand was a small scroll * that had been opened . {NEQ} He stood with his {RPT} right {RPT} foot on the sea and his {RPT} left foot on the land .
Rev.10:8 8καὶ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πάλιν λαλοῦσαν μετ᾽ ἐμοῦ καὶ λέγουσαν· ̔Ύπαγε λάβε τὸ βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 8 Then the voice from {NEQ} heaven spoke to me again {NEQ} : Go and take the {RPT} open scroll from the hand of the angel who {NEQ} is standing on the sea and on the land .
Rev.11:19 19καί, ἠνοίγη ναὸς τοῦ θεοῦ, ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφθη κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ. καὶ ἐγένοντο ἀστραπαί, καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη. 19 Then , {RPT} in {NEQ} heaven , the Temple of {NEQ} God was opened and the Ark of his {NEQ} covenant could be seen inside the Temple {RPT} . {NEQ} Lightning flashed , {NEQ} thunder {NEQ} crashed and roared , and there was an earthquake and a terrible hailstorm .
Rev.12:16 16καὶ ἐβοήθησεν γῆ τῇ γυναικὶ καὶ ἤνοιξεν γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 16 But the earth helped her {NEQ} by opening its {NEQ} mouth {RPT} and swallowing the river that gushed out from the mouth of {RPT} the dragon .
Rev.13:6 6καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ— τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. 6 And he spoke {NEQ} terrible words {RPT} of blasphemy against {NEQ} God , slandering his {NEQ} name and his {NEQ} dwelling that is , those who dwell in {NEQ} heaven . * 
Rev.15:5 5καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἠνοίγη ναός, τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, ἐν τῷ οὐρανῷ· 5 {NEQ} Then I looked and saw that the Temple in {NEQ} heaven , {NEQ} God’s {NEQ} Tabernacle , was thrown wide open .
Rev.19:11 11καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός· καὶ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν πιστὸς καλούμενος καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ. 11 Then I saw {NEQ} heaven opened , and a white horse was standing there . {NEQ} Its rider was named Faithful and True , for he judges fairly and wages a righteous war .
Rev.20:12 12καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου. καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν, καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη ἐστιν τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 12 {NEQ} I saw the dead , both {RPT} great and {RPT} small , standing before God’s throne . And the books were opened , including the Book {RPT} {NEQ} of {NEQ} Life . And the dead were judged according to what they had done , as recorded in the books .