The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀντί (anti, 0473)

Meanings

because, because of, for, in exchange for, instead, instead of, instead of (for), instead of [this], on behalf of, on top of, so then

Greek-English Concordance: 22 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:22 22ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν. χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας. 22 But when he learned that the new ruler of {NEQ} Judea was Herod’s son Archelaus , he was afraid to go there . Then , after being warned in a dream , he left for the region of {NEQ} Galilee .
Matt.5:38 38ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 38 You have heard the law that says the punishment must match the injury : An eye for an eye , and a tooth for a tooth . * 
Matt.17:27 27ἵνα δέ, μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον. καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. 27 However , we don’t want to offend them , so go down to the lake and throw in a line . {NEQ} Open the mouth of the first fish you catch , and {RPT} you will find a large silver coin . * Take it and pay the tax {RPT} for both of us .
Matt.20:28 28ὥσπερ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 28 For even the Son of {NEQ} Man came not to be served but to serve others and to give his {NEQ} life as a ransom for many .
Mark.10:45 45καὶ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 45 For even the Son of {NEQ} Man came not to be served but to serve others and to give his {NEQ} life as a ransom for many .
Luke.1:20 20καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου· οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 20 But now , since you didn’t believe what I said , you will be silent and unable to speak until the child is born . For my {NEQ} words will certainly be fulfilled at the proper time {RPT} .
Luke.11:11 11τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα— αἰτήσει υἱὸς ἰχθύν, καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει; 11 You {NEQ} fathers if your children ask * for a fish , do you give them a snake {NEQ} instead {RPT} ?
Luke.12:3 3ἀνθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. 3 Whatever you have said in the dark will be heard in the light , and what you have whispered behind closed doors will be shouted from the housetops for all to hear !
Luke.19:44 44καὶ ἐδαφιοῦσίν σε, καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί. καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου. 44 {NEQ} They will crush you into the ground , and your {NEQ} children with you . {NEQ} Your enemies will not leave a single stone in place , because you did not accept your opportunity for salvation .
John.1:16 16ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· 16 {NEQ} From his {NEQ} abundance we have all received {NEQ} one gracious blessing after another . * 
Acts.12:23 23παραχρῆμα δέ, ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ θεῷ· καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν. 23 Instantly , an angel of the Lord struck Herod with a sickness , because he accepted the people’s worship instead of giving the glory to {NEQ} God . So he was consumed with worms and died .
Rom.12:17 17μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες· προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων· 17 Never pay back evil with more evil . Do things in such a way that everyone can see you are honorable .
1Cor.11:15 15γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ δόξα αὐτῇ ἐστίν; ὅτι κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ. 15 And isn’t long hair a woman’s pride and joy {RPT} ? For it has been given to her as a covering .
Eph.5:31 31 Ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 31 As the Scriptures say , {NEQ} {NEQ} A man leaves his father and {RPT} mother and is joined to his {NEQ} wife , and the two are united into one . * 
1Thes.5:15 15ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 15 See that no one pays back evil for evil , but always try to do {NEQ} good to each other and to all people .
2Thes.2:10 10καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ᾽ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς. 10 {NEQ} He will use every kind of evil deception to fool those on their way to destruction , because they refuse to {NEQ} love and accept the truth that would save them .
Heb.12:2 2ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτήν, Ἰησοῦν· ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς, ὑπέμεινεν σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας· ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ κεκάθικεν. 2 We do this by keeping our eyes on Jesus , the champion who initiates and perfects our faith . * {RPT} Because of the joy * awaiting him , he endured the cross , disregarding its shame . Now he is seated in the place of honor beside {RPT} God’s {RPT} throne .
Heb.12:16 16μή τις πόρνος βέβηλος ὡς Ἠσαῦ, ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδετο τὰ πρωτοτόκια ἑαυτοῦ. 16 Make sure that no one is immoral or godless like Esau , who traded his {NEQ} birthright as the firstborn son for a single meal .
Jas.4:15 15ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς, Ἐὰν κύριος θέλῃ, καὶ ζήσομεν καὶ ποιήσομεν τοῦτο ἐκεῖνο. 15 What you ought to say is , If the Lord wants us to , {NEQ} we will live and do this or that .
1Pet.3:9 9μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ, λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας· τοὐναντίον δέ, εὐλογοῦντες· ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε. 9 Don’t repay evil for evil . Don’t retaliate with insults when people insult you . Instead , pay them back with a blessing . That is what God has called you to do , and he will bless you for it .