The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀπαγγέλλω (apaggello, 0518)

Meanings

[and] report, announced, declaring, he reported, he reported [this], he will proclaim, I was announcing, I will announce, I will proclaim, it was announced, report, reported, reported [it], reporting, she proclaimed, she reported [that], they reported, they reported [it], they reported [these things], to report, we proclaim

Greek-English Concordance: 45 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:8 8καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν, Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου. ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. 8 Then he told {RPT} them , Go to Bethlehem and search carefully for the child . And when you find him , come back and tell me so that I can go and worship him , too !
Matt.8:33 33οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. 33 {NEQ} The herdsmen fled to the nearby town , {NEQ} telling everyone what happened to the demon-possessed men .
Matt.11:4 4καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνῃ ἀκούετε καὶ βλέπετε— 4 {NEQ} {NEQ} Jesus told them , Go back to John and tell him what you have heard and seen
Matt.12:18 18Ἰδοὺ παῖς μου, ὃν ᾑρέτισα· ἀγαπητός μου, ὃν εὐδόκησεν ψυχή μου· θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ. 18 Look at my {NEQ} Servant , whom I have chosen . He is my {NEQ} Beloved , who pleases me . I will put my {NEQ} Spirit upon him , and he will proclaim justice to the nations .
Matt.14:12 12καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶμα καὶ ἔθαψαν αὐτὸ καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ. 12 Later , John’s {NEQ} disciples came for his body and buried it . Then they went and told {NEQ} Jesus what had happened .
Matt.28:8 8καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου. μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης, ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 8 {NEQ} The women ran quickly from the tomb . They were very frightened but also filled with great joy , and they rushed to give the disciples {RPT} the angel’s message .
Matt.28:10 10τότε λέγει αὐταῖς Ἰησοῦς, Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται. 10 Then {NEQ} Jesus said to them , Don’t be afraid ! Go tell my {NEQ} brothers to leave for {NEQ} Galilee , and they will see me there .
Matt.28:11 11πορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. 11 {NEQ} As the women were on their way , {NEQ} some of the guards went into the city and told the leading priests what had happened .
Mark.5:14 14καὶ οἱ βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν, εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός. 14 {NEQ} The herdsmen {RPT} fled to the nearby town and {RPT} the surrounding countryside , {NEQ} spreading the news as they ran . {NEQ} People rushed out to see what had happened .
Mark.5:19 19καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, ̔Ύπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα κύριός σοι πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν σε. 19 But Jesus said {RPT} , {NEQ} No , {RPT} go {RPT} {NEQ} home to your family , and tell them everything the Lord has done for you and how merciful he has been {RPT} .
Mark.6:30 30καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 30 {NEQ} The apostles returned to {NEQ} Jesus from their ministry tour and told him all they had done and {RPT} taught .
Mark.16:10 10ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις, πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν. 10 She went to the disciples , who were grieving and weeping , and told them what had happened .
Mark.16:13 13κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς, οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. 13 They rushed back to tell the others , but no one believed them .
Luke.7:18 18καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάνῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἰωάνης, 18 {NEQ} The disciples of John the Baptist told John about everything Jesus was doing . So {NEQ} John called for two of his {NEQ} disciples ,
Luke.7:22 22καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνῃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε— τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. 22 Then he told John’s disciples , Go back to John and tell him what you have seen and heard the blind see , the lame walk , the lepers are cured , {NEQ} the deaf hear , the dead are raised to life , and the Good News is being preached to the poor .
Luke.8:20 20ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ, μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω, ἰδεῖν θέλοντές σε. 20 {NEQ} Someone told Jesus , Your {NEQ} mother and your {NEQ} brothers are outside , and they want to see you .
Luke.8:34 34ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγονός, ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν, εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 34 {NEQ} When the herdsmen saw it , they fled to the nearby town and {RPT} the surrounding countryside , {NEQ} spreading the news as they ran .
Luke.8:36 36ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη δαιμονισθείς. 36 Then those who had seen what happened told the others how the demon-possessed man had been healed .
Luke.8:47 47ἰδοῦσα δὲ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν, τρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ. δι᾽ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. 47 {NEQ} When the woman realized that she could not stay hidden , she began to tremble and fell to her knees in front of him . The whole crowd heard her explain why she had touched him and that she had been immediately healed .
Luke.9:36 36καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνήν, εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν. 36 {NEQ} When the voice finished , Jesus was there alone . They {NEQ} didn’t tell anyone at that {NEQ} time what they had seen .
Luke.13:1 1παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων ὧν τὸ αἷμα Πειλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν. 13:1 About this {NEQ} time Jesus was informed that Pilate had {NEQ} murdered some people from {NEQ} Galilee as they were offering {NEQ} sacrifices at the Temple .
Luke.14:21 21καὶ παραγενόμενος δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ, ̓Έξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ ἀναπείρους, καὶ τυφλούς, καὶ χωλούς, εἰσάγαγε ὧδε. 21 {NEQ} The servant returned and told his {NEQ} master what they had said . {NEQ} His master was furious and said {NEQ} {RPT} {RPT} , Go quickly into the streets and alleys of the town and invite {RPT} the poor , {NEQ} the crippled , {NEQ} the blind , and the lame .
Luke.18:37 37ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς Ναζωραῖος παρέρχεται. 37 {NEQ} They told him that Jesus the Nazarene  *  was going by .
Luke.24:9 9καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα, τοῖς ἕνδεκα— καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς. 9 So they rushed back from the tomb to tell his eleven disciples and everyone else what had happened .
John.16:25 25ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν, ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν. 25 I have spoken of these matters in figures of speech {RPT} , but soon I will stop speaking figuratively {RPT} and will tell you plainly all about the Father .
Acts.4:23 23ἀπολυθέντες δέ, ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπαν. 23 As soon as they were freed , Peter and John returned to the other believers and told them what the leading priests and {NEQ} elders had said .
Acts.5:22 22οἱ δὲ παραγενόμενοι ὑπηρέται, οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ. ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν 22 But when the Temple guards went to {NEQ} the jail , the men were gone . So they returned to the council and reported ,
Acts.5:25 25παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι· Ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὓς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ, ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν. 25 Then someone arrived with startling news {RPT} : The men {RPT} you put in {NEQ} jail are standing in the Temple , {NEQ} teaching the people !
Acts.11:13 13ἀπήγγειλεν δὲ ἡμῖν πῶς εἶδεν τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα, Ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον· 13 {NEQ} He told us how an angel had appeared to him in his {NEQ} home and had told him , Send messengers to Joppa , and summon a man named Simon Peter .
Acts.12:14 14καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, ἀπὸ τῆς χαρᾶς, οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν, Ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος. 14 {NEQ} When she recognized {NEQ} Peter’s {NEQ} voice , she was so overjoyed that , instead of opening the door , she ran back inside and told everyone , {NEQ} Peter is standing at the door !
Acts.12:17 17κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν διηγήσατο αὐτοῖς πῶς κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς. εἶπέν τε, Ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον. 17 {NEQ} He motioned for them to quiet down and told them how the Lord had led him out {RPT} of {NEQ} prison . {NEQ} Tell James and the other brothers what happened , he said . And then he went to another place .
Acts.15:27 27ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σίλαν καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά. 27 {NEQ} We are sending Judas and Silas {NEQ} {RPT} to confirm what we have decided concerning your question .
Acts.16:36 36ἀπήγγειλεν δὲ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους πρὸς τὸν Παῦλον ὅτι, Ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε· νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ. 36 So the jailer told {NEQ} Paul , The city officials have said {NEQ} you and Silas are free to leave . {NEQ} {NEQ} {NEQ} Go in peace .
Acts.16:38 38ἀπήγγειλαν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα ταῦτα, ἐφοβήθησαν δὲ ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσιν. 38 When the police reported this , the city officials {NEQ} were alarmed to learn that Paul and Silas were Roman citizens .
Acts.22:26 26ἀκούσας δὲ ἑκατοντάρχης, προσελθὼν τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν λέγων, Τί μέλλεις ποιεῖν; γὰρ ἄνθρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστιν. 26 {NEQ} When the officer heard this , he went to the commander and asked , What are you doing ? {NEQ} This {NEQ} man is a Roman citizen !
Acts.23:16 16ἀκούσας δέ— υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου— τὴν ἐνέδραν παραγενόμενος καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλεν τῷ Παύλῳ. 16 But Paul’s nephew his {NEQ} sister’s {NEQ} son heard of their plan and went to the fortress and told {NEQ} Paul .
Acts.23:17 17προσκαλεσάμενος δὲ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη, Τὸν νεανίαν τοῦτον ἄπαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον. ἔχει γὰρ ἀπαγγεῖλαί τι αὐτῷ. 17 {NEQ} {NEQ} Paul called for one of the Roman officers  *  and said , Take this {NEQ} young man to the commander . {NEQ} He has something important to tell him .
Acts.23:19 19ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ χιλίαρχος, καὶ ἀναχωρήσας κατ᾽ ἰδίαν, ἐπυνθάνετο, Τί ἐστιν ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι; 19 The commander {NEQ} took his {NEQ} hand , led him aside , and asked , What is it {RPT} you want to tell me ?
Acts.26:20 20ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν τε, καὶ Ἱεροσολύμοις πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσιν, ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν θεόν— ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας. 20 {NEQ} I preached first to those in Damascus {NEQ} , then in Jerusalem and throughout all {NEQ} Judea , and also to the Gentiles , that all must repent of their sins and turn to {NEQ} God and {NEQ} prove they have changed by the good things they do .
Acts.28:21 21οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπαν, Ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας οὔτε παραγενόμενός τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ πονηρόν. 21 {NEQ} {RPT} They replied , We have had no letters from {NEQ} Judea or reports against you from {RPT} {RPT} anyone who has come here .
1Cor.14:25 25τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι, ̓Όντως θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστίν. 25 As they listen , their secret thoughts will be exposed , and they will fall to their knees and worship {NEQ} God , declaring , {NEQ} God is truly here among you .
1Thes.1:9 9αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ· 9 for they keep talking about the wonderful welcome you gave us and how you turned away from {NEQ} {NEQ} {RPT} {NEQ} idols to serve the living and true God .
Heb.2:12 12λέγων, Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου· ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε· 12 For he said to God , I will proclaim your {NEQ} name {NEQ} to my brothers and sisters . I will praise you among your assembled people .  * 
1Jn.1:2 2καὶ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν. καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον. ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα, καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν. 2   {NEQ} This one who is life itself was revealed to us , and we have seen him . And now we testify and proclaim to you that he is the one who is {RPT} eternal life . He was with the Father , and then he was revealed to us .
1Jn.1:3 3 ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλομεν, καὶ ὑμῖν ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾽ ἡμῶν. καὶ κοινωνία δὲ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3   We proclaim {RPT} to you what we ourselves have actually seen and heard so that {RPT} you may have fellowship with us . And {NEQ} {RPT} our {RPT} fellowship is with the Father and with his {NEQ} Son , Jesus Christ .