The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀπέρχω (apercho, 0565A)

Meanings

[and] departed, [and] having gone away, [as] we go [that], [as] were departing, departed, do go, do go out [after them], go away, had gone away, has gone away, having departed, having gone, having gone away, having gone out, having left, he departed, he did go, he left, he went, he went away, I dogo away, I went, I went away, left, may go, passed, passed away, she departed, they came, they departed, they left, they may go away, they went away, they withdrew, to depart, to go, to go away, to go out, to leave, went, went away, went out

Greek-English Concordance: 110 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:22 22ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν. χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας. 22 But when he learned that the new ruler of {NEQ} Judea was Herod’s son Archelaus , he was afraid to go there . Then , after being warned in a dream , he left for the region of {NEQ} Galilee .
Matt.4:24 24καὶ ἀπῆλθεν ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν. καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις, συνεχομένους δαιμονιζομένους, καὶ σεληνιαζομένους, καὶ παραλυτικούς— καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 24 {NEQ} {NEQ} News about him spread as far as {NEQ} Syria , and people soon began bringing to him all who were sick . And whatever their sickness or disease , or if they were demon possessed or epileptic or paralyzed {NEQ} he healed them all .
Matt.5:30 30καί εἰ δεξιά σοὺ χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ. 30 And if your hand even your {NEQ} stronger hand * causes you to sin , cut it off and throw it away . {NEQ} It is better for you to lose one {NEQ} part of your body than for your whole {NEQ} body to be thrown into hell .
Matt.8:18 18ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς ὄχλον περὶ αὐτόν, ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν. 18 {NEQ} When {NEQ} Jesus saw the crowd around him , he instructed his disciples to cross to the other side of the lake .
Matt.8:21 21ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. 21 {NEQ} Another of his {NEQ} disciples said {RPT} , Lord , first let me return home and bury my {NEQ} father .
Matt.8:32 32καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθαν εἰς τοὺς χοίρους. καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 32 All right , go ! {NEQ} Jesus commanded them . So the demons came out of the men and entered the pigs , and the whole herd plunged down the steep hillside into the lake and drowned in the water .
Matt.8:33 33οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. 33 {NEQ} The herdsmen fled to the nearby town , {NEQ} telling everyone what happened to the demon-possessed men .
Matt.9:7 7καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 7 And the man jumped up and went {NEQ} home {RPT} !
Matt.10:5 5τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε, 5 {NEQ} Jesus sent out the {NEQ} twelve apostles with these instructions {RPT} : Don’t go to the Gentiles {RPT} {RPT} or {RPT} {NEQ} the Samaritans ,
Matt.13:25 25ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους, ἦλθεν αὐτοῦ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου, καὶ ἀπῆλθεν. 25 But that night as the workers slept , his {NEQ} enemy came and planted weeds among the wheat , then slipped away .
Matt.13:28 28 δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι αὐτῷ λέγουσιν, Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά; 28 An enemy has done this ! {NEQ} the farmer exclaimed {RPT} . {NEQ} Should we pull out the weeds ? {NEQ} they asked {RPT} .
Matt.13:46 46εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην, ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. 46 {NEQ} When he discovered a pearl of great value , he sold everything he owned and bought it !
Matt.14:15 15ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες, ̓Έρημός ἐστιν τόπος, καὶ ὥρα ἤδη παρῆλθεν. ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 15 {NEQ} That evening the disciples came to him and said , This is a remote place , and it’s already getting late . Send the crowds away so they can go to the villages and buy food for themselves .
Matt.14:16 16 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν— δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 16 But {NEQ} Jesus said {RPT} , That isn’t necessary you feed them .
Matt.16:4 4γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν. 4 Only an evil , {NEQ} adulterous generation would demand a miraculous sign , but the only sign I will give them is the sign of the prophet Jonah . * Then Jesus left them and went away .
Matt.16:21 21ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν, καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἀρχιερέων, καὶ γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 21 From then on {NEQ} Jesus * began to tell his {NEQ} disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem , and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He would be killed , but on the third day he would be raised from the dead .
Matt.18:30 30 δὲ οὐκ ἤθελεν. ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. 30 But his creditor wouldn’t wait . {NEQ} He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full .
Matt.19:22 22ἀκούσας δὲ νεανίσκος τὸν λόγον τοῦτον, ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 22 But when the young man heard {NEQ} this , he went away sad , for he had many possessions .
Matt.20:5 5οἱ δὲ ἀπῆλθον. πάλιν δὲ ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως. 5 So they went to work in the vineyard . At noon and again at three o’clock he did {NEQ} the same thing .
Matt.21:29 29 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐ θέλω, ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν. 29 {NEQ} The son answered , No , I won’t go , but later he changed his mind and went anyway .
Matt.21:30 30προσελθὼν δὲ τῷ ἑτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως, δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἐγώ, κύριε. καὶ οὐκ ἀπῆλθεν. 30 Then the father told the other son , You go , {NEQ} {NEQ} and he said , Yes , sir , I will . But he didn’t go .
Matt.22:5 5οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὃς μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὃς δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ. 5 But the guests he had invited ignored them and went their own way , one to his farm , another to his {NEQ} business .
Matt.22:22 22καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν. 22 {NEQ} His reply amazed them , and they went away {RPT} .
Matt.25:18 18 δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν γῆν καὶ ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 18 But the servant who received the one bag of silver {NEQ} dug a hole in the ground and hid the master’s {NEQ} money {RPT} .
Matt.25:25 25καὶ φοβηθεὶς ἀπελθών, ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ. ἴδε, ἔχεις τὸ σόν. 25 {NEQ} I was afraid I would lose {NEQ} your money , so I hid it in the earth . Look , here is your money back .
Matt.26:36 36τότε ἔρχεται μετ᾽ αὐτῶν Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς, Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι. 36 Then {NEQ} Jesus went with them to the olive grove called Gethsemane , and he said , Sit here while I go over there to pray .
Matt.26:42 42πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων, Πάτερ μου· εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 42 Then Jesus left them a second time and prayed , My Father ! If this cup cannot be taken away * unless I drink it , your {NEQ} will be done .
Matt.26:44 44καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο ἐκ τρίτου, τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν. 44 So {RPT} he went to pray {NEQ} a third time , saying the same things again .
Matt.27:5 5καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τὸν ναὸν ἀνεχώρησεν καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. 5 Then Judas threw the silver coins down in the Temple and went out and {RPT} hanged himself .
Matt.27:60 60καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ, ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ. καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν. 60 {NEQ} He placed it in his own {NEQ} new tomb , which had been carved out of the rock . Then he rolled a great stone across the entrance and left .
Matt.28:8 8καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου. μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης, ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 8 {NEQ} The women ran quickly from the tomb . They were very frightened but also filled with great joy , and they rushed to give the disciples {RPT} the angel’s message .
Matt.28:10 10τότε λέγει αὐταῖς Ἰησοῦς, Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται. 10 Then {NEQ} Jesus said to them , Don’t be afraid ! Go tell my {NEQ} brothers to leave for {NEQ} Galilee , and they will see me there .
Mark.1:20 20καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς, καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ, μετὰ τῶν μισθωτῶν, ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 20 {NEQ} He called them at once , and they also followed him , {NEQ} leaving their {NEQ} father , Zebedee , in the boat with the hired men .
Mark.1:35 35καὶ πρωὶ ἔννυχα λίαν, ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο. 35 {NEQ} Before daybreak the next morning , Jesus got up and went out to an isolated place {NEQ} to pray .
Mark.1:42 42καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ λέπρα καὶ ἐκαθερίσθη. 42 {NEQ} Instantly the leprosy disappeared {RPT} , and the man was healed .
Mark.3:13 13καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός. καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 13 Afterward Jesus went up on a mountain and called out the ones he wanted to go with him . And they came to him .
Mark.5:17 17καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 17 And the crowd began pleading with Jesus to go away and leave them alone .
Mark.5:20 20καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ Ἰησοῦς· καὶ πάντες ἐθαύμαζον. 20 So the man started off to visit {NEQ} the Ten Towns * of that region and began to proclaim the great things {NEQ} Jesus had done for him ; and everyone was amazed at what he told them .
Mark.5:24 24καὶ ἀπῆλθεν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 24 {NEQ} Jesus went with him , and all the people followed {RPT} , {NEQ} crowding around him .
Mark.6:27 27καὶ εὐθὺς ἀποστείλας βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, 27 So he immediately sent an executioner to the prison to cut off John’s {NEQ} head and bring it to him . {NEQ} {NEQ} The soldier beheaded John in the prison ,
Mark.6:32 32καὶ ἀπῆλθον ἐν τῷ πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ᾽ ἰδίαν. 32 So they left by {NEQ} boat for a quiet place , where they could be alone .
Mark.6:36 36ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τι φάγωσιν. 36 Send the crowds away so they can go to the nearby farms and villages and buy {RPT} something to eat .
Mark.6:37 37 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους, καὶ δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν; 37 But Jesus said {RPT} , You feed them . With what ? {NEQ} they asked {RPT} . We’d have to work for months to earn enough money * to buy food for all these people !
Mark.6:46 46καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς, ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 46 {NEQ} After telling everyone good-bye , he went up into the hills by himself to pray .
Mark.7:24 24ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου. καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν. 24 Then Jesus left Galilee and went north to the region of Tyre . * {NEQ} He didn’t want anyone to know which house he was staying in {RPT} , but he couldn’t keep it a secret .
Mark.7:30 30καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς, εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην, καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός. 30 And when she arrived {NEQ} home , she found her little girl lying quietly in {NEQ} bed , and the demon was gone .
Mark.8:13 13καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβάς, ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν. 13 So he got back into the boat and left them , and he crossed to the other side of the lake .
Mark.9:43 43καὶ ἐὰν σκανδαλίσῃ σε χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν. καλόν ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. 43 {NEQ} If your {NEQ} hand causes you to sin , cut it off . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one hand than to go into the {RPT} unquenchable fires of {NEQ} hell * with two {NEQ} hands . * 
Mark.10:22 22 δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ, ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 22 {NEQ} At this the man’s face fell , and he went away sad , for he had many possessions .
Mark.11:4 4καὶ ἀπῆλθον καὶ εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν, ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου. 4 {NEQ} The two disciples left and found the colt standing in the street , tied outside {NEQ} the front door .
Mark.12:12 12καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον— ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπεν. καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν. 12 {NEQ} The religious leaders * wanted to arrest Jesus because they realized {NEQ} he was telling the story against them they were the wicked farmers . But they were afraid of the crowd , so they left him and went away .
Mark.14:10 10καὶ Ἰούδας Ἰσκαριώθ, εἷς τῶν δώδεκα, ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς. 10 Then Judas Iscariot , {NEQ} one of the twelve disciples , went to the leading priests to arrange to betray Jesus to them .
Mark.14:12 12καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα; 12 {NEQ} On the first day of the Festival of Unleavened Bread , when the Passover lamb is sacrificed , Jesus' {NEQ} disciples asked him , Where do you want us to go {NEQ} to prepare the Passover meal for you ?
Mark.14:39 39καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. 39 Then Jesus left them again and prayed the same prayer as before .
Mark.16:13 13κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς, οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. 13 They rushed back to tell the others , but no one believed them .
Luke.1:23 23καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 23 When Zechariah’s week of {NEQ} service in the Temple {NEQ} was over , he returned {NEQ} {NEQ} home .
Luke.1:38 38εἶπεν δὲ Μαριάμ, Ἰδοὺ δούλη κυρίου. γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῆς ἄγγελος. 38 {NEQ} Mary responded , I am the Lord’s {NEQ} servant . May everything you have said about me come true . And then the angel left {RPT} her .
Luke.2:15 15καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεέμ· καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 15 {NEQ} {NEQ} When the angels had {RPT} returned {RPT} to {NEQ} heaven , the shepherds said to each other , Let’s go {NEQ} to Bethlehem ! {NEQ} Let’s see this {NEQ} thing that has happened , which the Lord has told us about .
Luke.5:13 13καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ. λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι. καὶ εὐθέως λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 13 {NEQ} Jesus reached out and touched him . I am willing , he said . Be healed ! And instantly the leprosy {RPT} disappeared .
Luke.5:14 14καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν. ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ. καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς· εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 14 Then Jesus instructed him not to tell anyone what had happened . {NEQ} He said , Go to the priest and let him examine you . {NEQ} Take along the offering required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy . * This will be a public testimony {RPT} that you have been cleansed .
Luke.5:25 25καὶ παραχρῆμα, ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ᾽ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τὸν θεόν. 25 And immediately , as everyone watched , the man jumped up , picked up his mat , and went {NEQ} home {RPT} praising {NEQ} God .
Luke.7:24 24ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάνου, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάνου· Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 24 {NEQ} After John’s {NEQ} disciples left , Jesus began talking about him to the crowds . What kind of man did you go into the wilderness to see ? Was he a weak reed , swayed by every breath of wind ?
Luke.8:31 31καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. 31 {NEQ} The demons kept begging Jesus not to send them into the bottomless pit . * 
Luke.8:37 37καὶ ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γερασηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο. αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς πλοῖον, ὑπέστρεψεν. 37 And all the people in the region of the Gerasenes begged Jesus to go away and leave them alone , for a great wave of fear swept over them . So Jesus returned to the boat and left , crossing back to the other side of the lake .
Luke.8:39 39Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν θεός. καὶ ἀπῆλθεν καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ Ἰησοῦς. 39 No , go back to your {NEQ} family , and tell them everything {NEQ} God has done for you . So he went all through the town proclaiming the great things {NEQ} Jesus had done for him .
Luke.9:59 59εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον, Ἀκολούθει μοι. δὲ εἶπεν, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθόντι θάψαι τὸν πατέρα μου. 59 {NEQ} He said to another person , Come , follow me . The man agreed , but he said , Lord , first let me return home and bury my {NEQ} father .
Luke.9:60 60εἶπεν δὲ αὐτῷ, ̓Άφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 60 But Jesus told him , Let the spiritually dead bury their own {NEQ} dead ! * {NEQ} Your duty is to go and preach about the Kingdom of {NEQ} God .
Luke.10:30 30ὑπολαβὼν Ἰησοῦς εἶπεν· ̓Άνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Ἰερειχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτόν, καὶ πληγὰς ἐπιθέντες, ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ. 30 {NEQ} Jesus replied with a story : A Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho , and he was attacked by bandits . They {NEQ} stripped him of his clothes , {NEQ} beat him up , and left him half dead beside the road .
Luke.17:23 23καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν, Ἰδού, ἐκεῖ, Ἰδοὺ ὧδε, μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. 23 {NEQ} People will tell you , Look , there is the Son of Man , or Here he is , but don’t go out and follow them .
Luke.19:32 32ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον, καθὼς εἶπεν αὐτοῖς. 32 So they went and found the colt , just as Jesus had said {RPT} .
Luke.22:4 4καὶ ἀπελθὼν συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς αὐτοῖς παραδῷ αὐτόν. 4 and he went to the leading priests and captains of the Temple guard to discuss the best way to betray Jesus to them .
Luke.22:13 13ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 13 {NEQ} They went off to the city and found everything just as Jesus had said {RPT} , and they prepared the Passover meal there .
Luke.24:12 12 δέ, Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον. καὶ παρακύψας, βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα· καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτόν, θαυμάζων τὸ γεγονός. 12 However , {NEQ} Peter jumped up and ran to the tomb to look . {NEQ} Stooping , he peered in and saw the empty linen wrappings ; then he went home again , wondering what had happened .
Luke.24:24 24καὶ ἀπῆλθάν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτως καθὼς αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. 24 {NEQ} Some of our men ran out to see , and sure enough , his body {NEQ} was gone , just as the women had said .
John.4:3 3ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 3 So he left {NEQ} Judea and returned to {NEQ} Galilee .
John.4:8 8οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν. 8 He was alone at the time because his {NEQ} disciples had gone into the village to buy some food .
John.4:28 28ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις, 28 {NEQ} The woman left her {NEQ} water jar beside the well and ran back to the village , {NEQ} telling {NEQ} everyone ,
John.4:47 47οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀπῆλθεν πρὸς αὐτόν. καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν. 47 When he heard that Jesus had come from {NEQ} Judea to {NEQ} Galilee , he went and begged Jesus to come to Capernaum {NEQ} to heal his {NEQ} son , {NEQ} who was about to die .
John.5:15 15ἀπῆλθεν ἄνθρωπος καὶ εἶπεν τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ. 15 Then the man went and told the Jewish leaders that it was Jesus who had healed him .
John.6:1 1μετὰ ταῦτα, ἀπῆλθεν Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας, τῆς Τιβεριάδος. 6:1 After this , {NEQ} Jesus crossed over to the far side of the Sea of {NEQ} Galilee , also known as the Sea of Tiberias .
John.6:22 22τῇ ἐπαύριον ὄχλος ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον· 22 The next day the crowd that had stayed on the far {NEQ} shore saw that the disciples {RPT} had taken the only boat {RPT} , and {NEQ} they realized {NEQ} Jesus had not gone with them {RPT} .
John.6:66 66ἐκ τούτου πολλοὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιεπάτουν. 66 At this point many of his {NEQ} disciples turned away and deserted him .
John.9:7 7καὶ εἶπεν αὐτῷ, ̔Ύπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ (ὃ ἑρμηνεύεται Ἀπεσταλμένος). ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο καὶ ἦλθεν βλέπων. 7 {NEQ} He told him , Go wash yourself in the pool of {NEQ} Siloam ( Siloam means sent ) . So the man went and washed and came back seeing !
John.9:11 11ἀπεκρίθη ἐκεῖνος, ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι ὅτι, ̔Ύπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι. ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος, ἀνέβλεψα. 11 He told them , The man {RPT} they call Jesus made mud and spread it over my {NEQ} eyes and told me , Go to the pool of Siloam and wash yourself . So I went and washed , and now I can see !
John.10:40 40καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάνης τὸ πρῶτον βαπτίζων καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ. 40 {NEQ} He went beyond the Jordan River near the place where John was {NEQ} first baptizing and stayed there awhile .
John.11:28 28καὶ τοῦτο εἰποῦσα, ἀπῆλθεν. καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα, διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε. 28 Then she returned to Mary . {NEQ} She called Mary aside from the mourners and told her , The Teacher is here and wants to see you .
John.11:46 46τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἐποίησεν Ἰησοῦς. 46 But some went {RPT} to the Pharisees and told them what Jesus had done .
John.11:54 54 οὖν, Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις· ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν. 54 As a result , {NEQ} Jesus stopped his public ministry among the people {NEQ} and left Jerusalem . He went to a place near the wilderness , to the village of Ephraim , and stayed there with his disciples .
John.12:19 19οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς, Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν· ἴδε, κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. 19 Then the Pharisees said to each other , There’s nothing we can do . Look , everyone * has gone after him !
John.12:36 36ὡς τὸ φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς τὸ φῶς· ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾽ αὐτῶν. 36 Put your trust in the light while there is still time ; then you will become children of the light . After saying these things , Jesus went away and was hidden from them .
John.16:7 7ἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω, ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, παράκλητος οὐκ ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. 7 But {RPT} {NEQ} in fact {RPT} , it is best for you that I go away , because if I don’t {RPT} , the Advocate * won’t come {RPT} . {NEQ} If I do go away , then I will send him to you .
John.18:6 6ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς, Ἐγώ εἰμι, ἀπῆλθαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσαν χαμαί. 6 As {NEQ} Jesus said {RPT} I AM he , they all drew back and fell to the ground !
John.20:10 10ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὑτοὺς οἱ μαθηταί. 10 Then they went home .
Acts.4:15 15κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους. 15 So they ordered Peter and John out of the council chamber * and conferred among themselves .
Acts.5:26 26τότε ἀπελθὼν στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις ἦγεν αὐτούς, οὐ μετὰ βίας, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαὸν μὴ λιθασθῶσιν. 26 {NEQ} The captain went with his Temple guards and arrested the apostles , but without violence , for they were afraid the people would stone them .
Acts.9:17 17ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ ἐπιθεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν, Σαοὺλ ἀδελφέ, κύριος ἀπέσταλκέν με, Ἰησοῦς ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου. 17 So Ananias went and found Saul . He laid his hands on {RPT} him and said , Brother Saul , the Lord Jesus , who appeared to you on the road , has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit .
Acts.10:7 7ὡς δὲ ἀπῆλθεν ἄγγελος λαλῶν αὐτῷ, φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ, τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ. 7 As soon as {NEQ} the angel was gone {RPT} {RPT} {RPT} , Cornelius called two of his household servants and a devout soldier , one of his personal attendants .
Acts.16:39 39καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς. καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἀπελθεῖν ἀπὸ τῆς πόλεως. 39 So they came to the jail and apologized to them . Then they brought them out and begged them to leave {RPT} the city .
Gal.1:17 17οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους· ἀλλά, ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. 17 Nor did I go up to Jerusalem to consult with those who were apostles before I was . Instead , I went away into Arabia , and later I returned to the city of Damascus .
Jas.1:24 24κατενόησεν γὰρ ἑαυτόν, καὶ ἀπελήλυθεν, καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν. 24 You see {NEQ} yourself , {NEQ} walk away , and forget what you look like .
Jude.1:7 7ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας. πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. 7 And don’t forget Sodom and Gomorrah and their neighboring {NEQ} towns , {RPT} {RPT} {RPT} which were filled with immorality and every kind of sexual perversion . Those cities were destroyed by fire and serve as a warning of the eternal fire of God’s judgment .
Rev.9:12 12 οὐαὶ μία ἀπῆλθεν, ἰδού, ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα. 12 The {NEQ} first terror is past , but look , two more terrors are coming {RPT} {RPT} !
Rev.10:9 9καὶ ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει μοι, Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. 9 So I went to the angel and told him to give me the small scroll . Yes , take it and eat it , {NEQ} he said {RPT} . {NEQ} It will be sweet as honey in {NEQ} your mouth , but it will turn sour in your {NEQ} stomach !
Rev.11:14 14 οὐαὶ δευτέρα ἀπῆλθεν, ἰδού, οὐαὶ τρίτη ἔρχεται ταχύ. 14 The second {RPT} terror is past , but look , the {RPT} third terror is coming quickly .
Rev.12:17 17καὶ ὠργίσθη δράκων ἐπὶ τῇ γυναικὶ καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς— τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ. 17 And the dragon was angry at the woman and declared war against the rest of her {NEQ} children all who keep {NEQ} God’s {NEQ} commandments and maintain their testimony for Jesus .
Rev.16:2 2καὶ ἀπῆλθεν πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐγένετο ἕλκος, κακὸν καὶ πονηρόν, ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. 2 So the first angel left the Temple and poured out his {NEQ} bowl on the earth , and horrible , {NEQ} malignant sores broke out on everyone who had the mark of the beast and who worshiped his {NEQ} statue .
Rev.18:14 14καὶ ὀπώρα σου τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν. 14 {NEQ} The fancy things you loved so much are gone {RPT} , they cry . {NEQ} All your luxuries and {NEQ} splendor are gone {RPT} forever , {NEQ} never to be yours again {RPT} .
Rev.21:1 1καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν, γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν· καὶ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 21:1 Then I saw a new heaven and a new earth , for the old heaven and the old earth had disappeared . And the sea was also gone .
Rev.21:4 4καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι. ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν. 4 {NEQ} He will wipe every tear from {NEQ} their {NEQ} eyes , and there will be no more {NEQ} death or sorrow or crying or pain {RPT} {RPT} {RPT} . {NEQ} All these things are gone forever .