The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀπόλλυμαι (apollymai, 0622A)

Meanings

am perishing, are ruined, be lost, being destroyed, having perished, is being destroyed, is ruined, may be lost, may perish, perished, perishing, should perish, they were destroyed, they will perish, to die, to perish, we are perishing, were being destroyed, will be destroyed, will be lost, will die, will perish, you will perish

Greek-English Concordance: 72 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:29 29εἰ δὲ ὀφθαλμός σου— δεξιός— σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. 29 So if your {NEQ} eye even your good eye * causes you to lust , gouge it out and throw it away . {NEQ} It is better for you to lose one {NEQ} part of your body than for your whole {NEQ} body to be thrown into hell .
Matt.5:30 30καί εἰ δεξιά σοὺ χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ. 30 And if your hand even your {NEQ} stronger hand * causes you to sin , cut it off and throw it away . {NEQ} It is better for you to lose one {NEQ} part of your body than for your whole {NEQ} body to be thrown into hell .
Matt.8:25 25καὶ προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, σῶσον· ἀπολλύμεθα. 25 {NEQ} The disciples went and woke him up , shouting , Lord , save us ! We’re going to drown !
Matt.9:17 17οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς. εἰ δὲ μή γε ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται. ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται. 17 And no one puts new wine into old wineskins . For the old skins would burst from the pressure , {NEQ} spilling the wine and ruining the skins . {NEQ} New wine is stored in new wineskins so that both are preserved .
Matt.18:14 14οὕτως, οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων. 14 In the same way , it is not my {RPT} heavenly {RPT} Father’s will that even one of these {NEQ} little ones should perish .
Matt.26:52 52τότε λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς. πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται. 52 Put away {RPT} your {NEQ} sword , {NEQ} {NEQ} Jesus told him . {NEQ} Those who use the sword will die by the sword .
Mark.2:22 22καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή ῥήξει οἶνος τοὺς ἀσκούς, καὶ οἶνος ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί. ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς. 22 And no one puts new wine into old wineskins . For the wine would burst the wineskins , and the wine and the skins would both be lost . {NEQ} New wine calls for new wineskins .
Mark.4:38 38καὶ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων. καὶ ἐγείρουσιν αὐτόν, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα; 38 {NEQ} Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion . {NEQ} The disciples woke him up , {NEQ} shouting {RPT} , Teacher , don’t you care that we’re going to drown ?
Luke.5:37 37καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς. εἰ δὲ μή γε ῥήξει οἶνος νέος τοὺς ἀσκούς· καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται. 37 And no one puts new wine into old wineskins . For the {RPT} new wine would burst the wineskins , {NEQ} spilling the wine and ruining the skins .
Luke.8:24 24προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτόν, λέγοντες, Ἐπιστάτα, ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα. δὲ διεγερθείς, ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος. καὶ ἐπαύσαντο καὶ ἐγένετο γαλήνη. 24 {NEQ} The disciples went and woke him up , shouting , Master , Master , we’re going to drown ! {NEQ} When Jesus woke up , he rebuked the wind and the raging waves . Suddenly the storm stopped and all was calm .
Luke.11:51 51ἀπὸ αἵματος ̔Άβελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου, τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου. ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 51 from the murder of Abel to the murder of Zechariah , who was killed between the altar and the sanctuary . Yes , it will certainly be charged against {RPT} this {NEQ} generation .
Luke.13:3 3οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες, ὁμοίως, ἀπολεῖσθε. 3 Not at all {NEQ} {RPT} ! And you will perish , too , unless you repent of your sins and turn to God .
Luke.13:5 5οὐχί, λέγω ὑμῖν ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοήσητε πάντες, ὡσαύτως, ἀπολεῖσθε. 5 No , and I tell you again that unless you repent , you will perish , too .
Luke.13:33 33πλὴν δεῖ με, σήμερον, καὶ αὔριον, καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι. ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω Ἰερουσαλήμ. 33 Yes , today , {NEQ} tomorrow , and the next day I must proceed on my way . For it wouldn’t do for a prophet of God to be killed except in Jerusalem !
Luke.15:17 17εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη, Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύονται ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι. 17 {NEQ} When he finally came to his senses , he said to himself , At home {RPT} even the hired servants have food enough to spare , and here I am dying of hunger !
Luke.21:18 18καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται. 18 But not a hair of your {NEQ} head will perish !
John.3:16 16οὕτως γὰρ ἠγάπησεν θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16 For {NEQ} God loved the world so much that he gave his one and only {NEQ} Son , so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life .
John.6:12 12ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. 12 After {NEQ} everyone was full , Jesus told his {NEQ} disciples , Now gather the leftovers , so that nothing is wasted .
John.6:27 27ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον ἣν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ πατὴρ ἐσφράγισεν θεός. 27 But don’t be so concerned about {RPT} perishable things like {RPT} food . {RPT} {RPT} Spend your energy seeking the eternal life that the Son of {NEQ} Man * can give you . For {RPT} God the Father has given me the seal of his approval .
John.10:28 28κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον, καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. 28 I give them eternal life , and they will never perish . {NEQ} No one can snatch them away from me ,
John.11:50 50οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται. 50 You don’t realize that it’s better for you that one man should die for the people than for the whole nation to be destroyed .
John.17:12 12ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου δέδωκάς μοι· καὶ ἐφύλαξα καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰ μὴ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα γραφὴ πληρωθῇ. 12 During my time here , I protected them by the power of the name {RPT} you {RPT} gave me . * {NEQ} I guarded them so that not one was lost , except the one headed for {NEQ} destruction , as the Scriptures foretold .
Acts.5:37 37μετὰ τοῦτον, ἀνέστη Ἰούδας Γαλιλαῖος, ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς. καὶ ἀπέστησε λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἀπώλετο, καί, πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. 37 After him , at the time of the census , there was Judas of {NEQ} Galilee . {NEQ} He got people to follow him , but he was killed , too , and all his followers were scattered .
Acts.27:34 34διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς μεταλαβεῖν τροφῆς τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει· οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀπολεῖται. 34 {NEQ} Please eat something now for {NEQ} your own good . For not a hair of your {NEQ} heads will perish .
Rom.2:12 12ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. 12 When the Gentiles {RPT} sin , they will be destroyed , even though they never had God’s written law . And the Jews , who do have God’s law , will be judged by that law when they fail to obey it .
1Cor.1:18 18 λόγος γὰρ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν· τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστίν. 18 {NEQ} The message of {NEQ} the cross is {NEQ} foolish to those who are headed for destruction ! But we who are being saved know it is the very power of God .
1Cor.8:11 11ἀπόλλυται γὰρ ἀσθενῶν, ἐν τῇ σῇ γνώσει, ἀδελφὸς δι᾽ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. 11 So because of {NEQ} your superior knowledge , a weak {NEQ} believer * for whom Christ died will be destroyed .
1Cor.10:9 9μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Χριστόν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπείρασαν καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλλυντο. 9 Nor should we put {NEQ} Christ * to the test , as some of them did and then died from {NEQ} snakebites .
1Cor.10:10 10μηδὲ γογγύζετε καθάπερ τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ. 10 And don’t grumble as some of them did , and then were destroyed by the angel of death .
1Cor.15:18 18ἄρα καί, οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο. 18 In that case , all who have died believing in Christ are lost !
2Cor.2:15 15ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ θεῷ· ἐν τοῖς σῳζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις· 15 {NEQ} Our lives are a Christ-like fragrance rising up to {NEQ} God . But this fragrance is perceived differently by those who are being saved and by those who are perishing .
2Cor.4:3 3εἰ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶν κεκαλυμμένον· 3 If {NEQ} {NEQ} the Good News we preach is hidden behind a veil , it is hidden only from people who are perishing .
2Thes.2:10 10καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ᾽ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς. 10 {NEQ} He will use every kind of evil deception to fool those on their way to destruction , because they refuse to {NEQ} love and accept the truth that would save them .
Heb.1:11 11αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται· 11 They will perish , but you remain forever . {NEQ} They will wear out like old clothing .
Jas.1:11 11ἀνέτειλεν γὰρ ἥλιος σὺν τῷ καύσωνι καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν, καὶ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο· οὕτως καί, πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ μαρανθήσεται. 11 {NEQ} The hot sun rises and the grass withers ; {NEQ} the little flower droops and falls {RPT} , and its {NEQ} beauty fades away . In the same way , the rich will fade away with all of their achievements .
1Pet.1:7 7ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως— πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου· διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ. 7 These trials will show that your {NEQ} faith is {NEQ} genuine . It is being tested as fire tests and purifies gold though your faith is far more precious than {NEQ} mere gold . So when your faith remains strong through many trials , it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world .
2Pet.3:6 6δι᾽ ὧν τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο· 6 Then he used the water to destroy the ancient world with a mighty flood .
2Pet.3:9 9οὐ βραδύνει κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται· ἀλλά, μακροθυμεῖ εἰς ὑμᾶς· μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι, ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι. 9 The Lord isn’t really being slow about his promise , as some people think {RPT} . No , he is being patient for your sake . He does not want anyone to be destroyed , but wants everyone to repent .
Jude.1:11 11οὐαὶ αὐτοῖς· ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν, ἐπορεύθησαν· καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ, ἐξεχύθησαν· καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορέ, ἀπώλοντο. 11 What sorrow awaits them ! For they follow in the footsteps of {NEQ} Cain , who killed his brother . Like {NEQ} Balaam , they deceive people for money . And like {NEQ} Korah , they perish in their rebellion .
Rev.18:14 14καὶ ὀπώρα σου τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν. 14 {NEQ} The fancy things you loved so much are gone {RPT} , they cry . {NEQ} All your luxuries and {NEQ} splendor are gone {RPT} forever , {NEQ} never to be yours again {RPT} .