The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀπόστολος (apostolos, 0652)

Meanings

[a] sent one, [they are] apostles, an apostle, apostle, apostles, apostles [are]

Greek-English Concordance: 80 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.10:2 2τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος, Σίμων (ὁ λεγόμενος Πέτρος), καὶ Ἀνδρέας (ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ), καὶ Ἰάκωβος (ὁ τοῦ Ζεβεδαίου), καὶ Ἰωάνης (ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ), 2 {NEQ} Here are the names of the twelve apostles : first , Simon ( also {NEQ} called Peter ) , then Andrew ( Peter’s {NEQ} brother ) , {NEQ} James ( {NEQ} son of Zebedee ) , {NEQ} John ( James’s {NEQ} brother ) ,
Mark.3:14 14καὶ ἐποίησεν δώδεκα οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν. ἵνα ὦσιν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν, 14 Then he appointed twelve of them and called them his apostles . * They were to accompany him , and {RPT} he would send them out to preach ,
Mark.6:30 30καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 30 {NEQ} The apostles returned to {NEQ} Jesus from their ministry tour and told him all they had done and {RPT} taught .
Luke.6:13 13καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾽ αὐτῶν δώδεκα οὓς καὶ ἀποστόλους. ὠνόμασεν· 13 At daybreak he called together all of his disciples and chose twelve of them to be {NEQ} apostles . Here are their names :
Luke.9:10 10καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι, διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ᾽ ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαϊδά. 10 {NEQ} When the apostles returned , they told Jesus everything they had done . Then he slipped quietly away with them toward the town of Bethsaida .
Luke.11:49 49διὰ τοῦτο καὶ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν· Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν. 49 This is what {NEQ} God in his wisdom said about you : * I will send prophets and apostles to them , but they will kill some and persecute the others .
Luke.17:5 5καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ, Πρόσθες ἡμῖν πίστιν. 5 {NEQ} The apostles said to the Lord , Show us how to increase our faith .
Luke.22:14 14καὶ ὅτε ἐγένετο ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. 14 When the time came , Jesus and the apostles sat down together at the table {RPT} . * 
Luke.24:10 10ἦσαν δὲ Μαγδαληνὴ Μαρία, καὶ Ἰωάνα, καὶ Μαρία Ἰακώβου, καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς. ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα, 10 It was {NEQ} {NEQ} Mary Magdalene , {NEQ} Joanna , {NEQ} Mary the mother of James , and several other women who told the apostles what had happened .
John.13:16 16ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ· οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. 16 I tell you the truth , slaves are not greater than their {NEQ} master . Nor is the messenger more important than the one who sends the message {RPT} .
Acts.1:2 2ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη. 2 until the day he was taken up to heaven after giving his {RPT} chosen {NEQ} apostles further instructions through the Holy Spirit .
Acts.1:26 26καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς, καὶ ἔπεσεν κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν καὶ συνκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων. 26 Then they cast lots {RPT} , and Matthias was selected to become {NEQ} an apostle with the other eleven .
Acts.2:37 37ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τὴν καρδίαν, εἶπάν τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους, Τί ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοί; 37 {NEQ} Peter’s words pierced their {NEQ} hearts , and they said to {NEQ} him and to the other apostles , Brothers , what should we do ?
Acts.2:42 42ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων, καὶ τῇ κοινωνίᾳ, τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου, καὶ ταῖς προσευχαῖς. 42 {NEQ} All the believers devoted themselves to the apostles' {NEQ} teaching , and to {NEQ} fellowship , and to sharing in meals ( including the Lord’s Supper * ) , and to {NEQ} prayer .
Acts.2:43 43ἐγίνετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο. 43 {NEQ} A deep sense of awe came over them all , and the apostles performed many miraculous signs and wonders .
Acts.4:33 33καὶ δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ τῆς ἀναστάσεως, χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. 33 {NEQ} The apostles testified powerfully to the resurrection of the Lord Jesus , and God’s great blessing was upon them all .
Acts.4:35 35καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων, διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. 35   and bring the money to the apostles to give {NEQ} to those in need .
Acts.4:36 36Ἰωσὴφ δέ, ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ἀπὸ τῶν ἀποστόλων (ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Υἱὸς Παρακλήσεως)· Λευείτης Κύπριος τῷ γένει. 36 For instance , there was Joseph , the one the apostles nicknamed Barnabas ( which means Son of Encouragement ) . He was from the tribe of Levi and came from the island of Cyprus .
Acts.4:37 37ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ πωλήσας ἤνεγκεν τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκεν πρὸς τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων. 37 He sold a field he owned and brought the money {NEQ} to the apostles .
Acts.5:2 2καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνειδυίης καὶ τῆς γυναικός· καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν. 2 {NEQ} He brought part of the money to the apostles , {NEQ} claiming it was the full amount . With his wife’s consent , he kept the rest .
Acts.5:12 12διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα πολλὰ ἐν τῷ λαῷ. καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν πάντες ἐν τῇ Στοᾷ Σολομῶντος· 12 {NEQ} The apostles were performing many miraculous signs and wonders among the people . And all the believers were meeting regularly at the Temple in the area known as Solomon’s {NEQ} Colonnade .
Acts.5:18 18καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. 18 {NEQ} They arrested {RPT} the apostles and put them in the public jail .
Acts.5:29 29ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπαν, Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἀνθρώποις. 29 But Peter and the apostles replied , We must obey God rather than any human authority .
Acts.5:40 40ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ· καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους δείραντες· παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀπέλυσαν. 40 {NEQ} The others accepted his advice . {NEQ} They called in the apostles and had them flogged . Then they ordered them never again to speak in the name of {NEQ} Jesus , and they let them go .
Acts.6:6 6οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. 6 These seven were presented to the apostles , who {NEQ} prayed for them as they laid their hands on them .
Acts.8:1 1Σαῦλος δέ, ἦν συνευδοκῶν, τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ. ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας, ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις, πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας πλὴν τῶν ἀποστόλων. 8:1 Saul was one of the witnesses , and he agreed completely with the killing of Stephen . {NEQ} A great wave of persecution began that {NEQ} day , sweeping over the church in {RPT} Jerusalem ; and all the believers except the apostles were scattered through the regions {NEQ} of Judea and Samaria .
Acts.8:14 14ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον καὶ Ἰωάνην. 14 {NEQ} When the apostles in Jerusalem heard that the people of {NEQ} Samaria had accepted {NEQ} God’s {NEQ} message , they sent Peter and John there .
Acts.8:18 18ἰδὼν δὲ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ πνεῦμα, προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα. 18 {NEQ} When {NEQ} Simon saw that the Spirit was given when the apostles {NEQ} laid their hands on people , he offered them money to buy this power .
Acts.9:27 27Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον· καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. 27 Then Barnabas brought him to the apostles and told them how Saul had seen the Lord on the way to Damascus and how the Lord had spoken to Saul . He also told them that Saul had preached boldly in the name of {NEQ} Jesus in Damascus .
Acts.11:1 1ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν Ἰουδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 11:1 Soon the news reached the apostles and other believers {RPT} * in {NEQ} Judea that {NEQ} the Gentiles had received the word of {NEQ} God .
Acts.14:4 4ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως. καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις, οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις. 4 But the people of the town were divided in their opinion about them . {NEQ} Some sided with the Jews , and some with the apostles .
Acts.14:14 14ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐξεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον, κράζοντες 14 But when the apostles Barnabas and Paul heard what was happening , they tore their {NEQ} clothing in dismay and ran out among the people , shouting ,
Acts.15:2 2γενομένης δὲ στάσεως καὶ ζητήσεως, οὐκ ὀλίγης, τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτούς. ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν, πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς Ἰερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητήματος τούτου. 2 {NEQ} {RPT} Paul and {RPT} Barnabas disagreed with them , {NEQ} arguing vehemently . Finally , the church decided to send Paul and Barnabas to Jerusalem , accompanied by some local believers , to talk to the apostles and elders about this {NEQ} question .
Acts.15:4 4παραγενόμενοι δὲ εἰς Ἱεροσόλυμα, παρεδέχθησαν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας, καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. ἀνήγγειλάν τε ὅσα θεὸς ἐποίησεν μετ᾽ αὐτῶν. 4 {NEQ} When they arrived in Jerusalem , Barnabas and Paul were welcomed by the whole church , including the apostles and {NEQ} elders . {NEQ} They reported everything {NEQ} God had done through them .
Acts.15:6 6συνήχθησάν τε οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου τούτου. 6 So the apostles and {RPT} elders met together to resolve this {NEQ} issue .
Acts.15:22 22τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν, πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ· Ἰούδαν (τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν) καὶ Σίλαν— ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, 22 Then the apostles and {RPT} elders together with the whole church in Jerusalem chose delegates , and they sent them to Antioch of Syria with {NEQ} Paul and Barnabas to report on this decision . The men chosen were two of the church leaders * Judas ( also {NEQ} called Barsabbas ) and Silas .
Acts.15:23 23γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν· Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοί· τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν, καὶ Συρίαν, καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν. χαίρειν. 23 This is the letter they took with them : This letter is from the apostles and {RPT} elders , your brothers in Jerusalem . It is written to {RPT} {NEQ} the Gentile believers {RPT} in {NEQ} Antioch , {NEQ} Syria , and Cilicia . Greetings !
Acts.16:4 4ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις. 4 Then {NEQ} they went from town to town , instructing the believers to follow the decisions made {RPT} by the apostles and elders {RPT} in Jerusalem .
Rom.1:1 1Παῦλος, δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ· 1:1 This letter is from Paul , a slave of Christ Jesus , chosen by God to be an apostle and sent out to preach his Good News .
Rom.11:13 13ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν. ἐφ᾽ ὅσον μὲν οὖν εἰμὶ ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος· τὴν διακονίαν μου δοξάζω, 13 {NEQ} I am saying all this especially for you {NEQ} Gentiles . God has appointed me as the apostle to the Gentiles . I stress this ,
Rom.16:7 7ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν, τοὺς συγγενεῖς μου, καὶ συναιχμαλώτους μου· οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν ἐν Χριστῷ. 7 Greet Andronicus and Junia , * my fellow Jews , * who {NEQ} were in prison with me . They are highly respected among the apostles {RPT} and became followers of Christ before I did .
1Cor.1:1 1Παῦλος, κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Σωσθένης ἀδελφός· 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus , and from our brother Sosthenes .
1Cor.4:9 9δοκῶ γάρ, θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους· ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ— καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 9 Instead , I sometimes think {NEQ} God has put us {NEQ} apostles on display , like prisoners of war at the end of a victor’s parade , condemned to die . {NEQ} We have become a spectacle to the entire world to people and angels alike .
1Cor.9:1 1οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἑόρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστὲ ἐν κυρίῳ; 9:1 Am I not as free as anyone else ? Am I not an apostle ? Haven’t I seen Jesus our {NEQ} Lord with my own eyes ? Isn’t it because of my {NEQ} work that you belong to the Lord ?
1Cor.9:2 2εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμί. γὰρ σφραγίς μου τῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστὲ ἐν κυρίῳ. 2 Even if others think I am not an apostle , I certainly am to you . {NEQ} You yourselves are {NEQ} proof that I am the Lord’s {NEQ} apostle .
1Cor.9:5 5μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς; 5 Don’t we have the right to bring a Christian wife with us as the other apostles and the {NEQ} Lord’s brothers do , and as Peter * does ?
1Cor.12:28 28καὶ οὓς μὲν ἔθετο θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ· πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. 28 Here are some of the parts {NEQ} God has appointed for the church : first are apostles , second are prophets , third are teachers , then those who do miracles , {RPT} those who have the gift of healing , those who can help others , those who have the gift of leadership , those who speak in unknown languages .
1Cor.12:29 29μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις; 29 Are we all apostles ? Are we all prophets ? Are we all teachers ? Do we all have the power to do miracles ?
1Cor.15:7 7ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν. 7 Then he was seen by James and later by all the apostles .
1Cor.15:9 9ἐγὼ γάρ εἰμι ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων· ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ. 9 For I am the least of all the apostles . In fact , {RPT} I’m not even worthy to be called an apostle after the way I persecuted {NEQ} God’s {NEQ} church .
2Cor.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ἀδελφός· τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ. 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus , and from our brother Timothy . I am writing to {NEQ} {NEQ} God’s church {NEQ} {NEQ} in Corinth and to all of his holy people {RPT} {RPT} throughout {NEQ} Greece . * 
2Cor.8:23 23εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός· εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ. 23 If anyone asks about Titus , say that he is my partner who {NEQ} works with me to help you . And the brothers {RPT} with him have been sent by the churches , * and they bring honor to Christ .
2Cor.11:5 5λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων. 5 But I don’t consider myself inferior in any way to these super apostles who teach such things .
2Cor.11:13 13οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι· ἐργάται δόλιοι μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ. 13 {NEQ} These people are false apostles . They are deceitful workers who disguise themselves as apostles of Christ .
2Cor.12:11 11γέγονα ἄφρων καυχώμενος— ὑμεῖς με ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ᾽ ὑμῶν συνίστασθαι, οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι. 11 You have made me act like a fool boasting like this . * {NEQ} You ought to be writing commendations for me , for I am not at all inferior to these super apostles , even though I am nothing at all .
2Cor.12:12 12τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη, ἐν ὑμῖν· ἐν πάσῃ ὑπομονῇ σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ δυνάμεσιν. 12 When I was with you , {NEQ} I certainly gave you proof that I am an apostle . For I patiently did many signs and wonders and miracles among you .
Gal.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος· οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων οὐδὲ δι᾽ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρός, τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 1:1 This letter is from Paul , an apostle . I was not appointed by any group of people or any {RPT} human authority , but by Jesus Christ himself and by God the Father , who raised Jesus from the dead .
Gal.1:17 17οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους· ἀλλά, ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. 17 Nor did I go up to Jerusalem to consult with those who were apostles before I was . Instead , I went away into Arabia , and later I returned to the city of Damascus .
Gal.1:19 19ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον, τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου. 19 {NEQ} The only other apostle I met at that time was James , the {NEQ} Lord’s brother .
Eph.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ· τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ, καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus . I am writing {NEQ} to God’s holy people {NEQ} {NEQ} {NEQ} in Ephesus , {NEQ} * {NEQ} who are faithful followers of Christ Jesus .
Eph.2:20 20ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν· ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ· 20 Together , we are his house , built on the foundation of the apostles and the prophets . And the cornerstone is Christ Jesus himself .
Eph.3:5 5 ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι· 5 God did not reveal it to previous generations , but now by his Spirit he has revealed it to {NEQ} his holy apostles and prophets .
Eph.4:11 11καὶ αὐτὸς ἔδωκεν· τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους· 11 Now these are the gifts Christ gave to the church : {NEQ} the apostles , {NEQ} the prophets , {NEQ} the evangelists , and the pastors and teachers .
Phil.2:25 25ἀναγκαῖον, δέ, ἡγησάμην Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφόν, καὶ συνεργόν, καὶ συστρατιώτην μου· ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς· 25 Meanwhile , I thought I should send Epaphroditus back to you . He is a true brother , {NEQ} co-worker , and fellow soldier {RPT} . And he was your messenger {NEQ} to help me in my {NEQ} need .
Col.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ἀδελφός· 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus , and from our brother Timothy .
1Thes.2:7 7δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι, ἀλλὰ ἐγενήθημεν νήπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν· ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα· 7 As apostles of Christ we certainly had a right to make some demands of you , but instead we were like children * among you . Or we were like a mother feeding and caring for her own {NEQ} children .
1Tim.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κατ᾽ ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ, τῆς ἐλπίδος ἡμῶν· 1:1 This letter is from Paul , an apostle of Christ Jesus , appointed by the command of God our Savior and Christ Jesus , who gives us hope .
1Tim.2:7 7εἰς ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος (ἀλήθειαν λέγω— οὐ ψεύδομαι) διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ. 7 And I have been chosen as a preacher and apostle to teach the Gentiles this message about faith and truth . I’m not exaggerating just telling the truth .
2Tim.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ· κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus . I have been sent out to tell others about the life he has promised through faith {NEQ} in Christ Jesus .
2Tim.1:11 11εἰς ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ, καὶ ἀπόστολος, καὶ διδάσκαλος. 11 And God chose me to be a preacher , {NEQ} an apostle , and a teacher of this Good News .
Titus.1:1 1Παῦλος, δοῦλος θεοῦ ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ· κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾽ εὐσέβειαν. 1:1 This letter is from Paul , a slave of God and an apostle of Jesus Christ . I have been sent to proclaim faith to * those God has chosen and to teach them to know the truth that shows them how to live {NEQ} godly lives .
Heb.3:1 1ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν· 3:1 And so , dear brothers and sisters who belong to God and * are partners with those called to heaven , think carefully about this Jesus whom we {NEQ} declare to be {NEQ} God’s messenger * and High Priest .
1Pet.1:1 1Πέτρος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας, καὶ Βιθυνίας· 1:1 This letter is from Peter , an apostle of Jesus Christ . I am writing to God’s chosen people who are living as foreigners in the provinces of Pontus , Galatia , Cappadocia , Asia , and Bithynia . * 
2Pet.1:1 1Συμεὼν Πέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ· τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν· ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος, Ἰησοῦ Χριστοῦ· 1:1 This letter is from Simon * Peter , a slave and apostle of Jesus Christ . I am writing to you who share the same precious faith we have . This faith was given to you because of the justice and fairness * of Jesus Christ , our {NEQ} God and Savior .
2Pet.3:2 2μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος. 2   I want you to remember what the holy prophets said long ago and what our Lord and Savior commanded through your {NEQ} apostles .
Jude.1:17 17ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 17 But you , my dear friends , must remember what the apostles of our {NEQ} Lord Jesus Christ {NEQ} said .
Rev.2:2 2Οἶδα τὰ ἔργα σου· καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου. καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς. καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσίν. καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς. 2 I know all the things you do . {NEQ} I have seen your {NEQ} hard work and your {NEQ} patient endurance . {NEQ} {NEQ} I know you don’t tolerate evil people . {NEQ} You have examined the claims of those who say they are apostles but are not . {NEQ} You have discovered they are liars .
Rev.18:20 20εὐφραίνου ἐπ᾽ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται· ὅτι ἔκρινεν θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς. 20 Rejoice over her fate , O heaven and {RPT} people of God and {RPT} apostles and {RPT} prophets ! For at last {NEQ} God has judged {RPT} {RPT} her for your sakes .
Rev.21:14 14καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους δώδεκα, καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου. 14 {NEQ} The wall of the city had twelve foundation stones , and on them were written the {RPT} names of the twelve apostles of the Lamb .