The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀποκρίνομαι (apokrinomai, 0611)

Meanings

and, answer, answered, answering, answers, did answer, didanswer, do you answer, having answered, he answered, he did answer, he will answer, I answered, she answered, they answered, they gave answer, they might answer, to answer, will answer, you answer, you have answered, you will answer

Greek-English Concordance: 232 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:15 15ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ̓Άφες ἄρτι, οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν. 15 But {NEQ} Jesus said {RPT} , It should be done , for we must carry out all that God requires . * So John agreed to baptize him .
Matt.4:4 4 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Γέγραπται, Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ. 4 But Jesus told him , No ! The Scriptures say , {NEQ} People do not live by bread alone , but by every word that comes from the mouth of God . * 
Matt.8:8 8ἀποκριθεὶς δὲ ἑκατόνταρχος ἔφη, Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς. ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται παῖς μου. 8 But the officer said , Lord , I am not worthy to have you come into my home . Just say the word from where you are , and my {NEQ} servant will be healed .
Matt.11:4 4καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνῃ ἀκούετε καὶ βλέπετε— 4 {NEQ} {NEQ} Jesus told them , Go back to John and tell him what you have heard and seen
Matt.11:25 25ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν· Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. 25 At that {NEQ} time {NEQ} Jesus prayed this prayer : O Father , Lord {NEQ} of heaven and {NEQ} earth , thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever , and for revealing them to the childlike .
Matt.12:38 38τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες, Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. 38 One day some {NEQ} teachers of religious law and Pharisees came to Jesus and said , Teacher , we want you to show us a miraculous sign to prove your authority .
Matt.12:39 39 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Γενεά, πονηρὰ καὶ μοιχαλίς, σημεῖον ἐπιζητεῖ· καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. 39 But Jesus replied {RPT} , Only an evil , {NEQ} adulterous generation would demand a miraculous sign ; but the only sign I will give them is the sign of the prophet Jonah .
Matt.12:48 48 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ λέγοντι αὐτῷ, Τίς ἐστιν μήτηρ μου; καί Τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου; 48 {NEQ} Jesus asked {RPT} , Who is my {NEQ} mother ? {NEQ} Who are my {NEQ} brothers ?
Matt.13:11 11 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, ὅτι, Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται. 11 {NEQ} He replied {RPT} , You are permitted to understand the secrets * of the Kingdom of {NEQ} Heaven , but others are not .
Matt.13:37 37 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 37 {NEQ} Jesus replied , The Son of {NEQ} Man * is the farmer who plants the good seed .
Matt.14:28 28ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα. 28 Then {NEQ} Peter called to him , Lord , if it’s really you , tell me to come to you , walking on the water .
Matt.15:3 3 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τί καὶ ὑμεῖς, παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν; 3 {NEQ} Jesus replied {RPT} , And why do you , by your {NEQ} traditions , violate the direct commandments of {NEQ} God ?
Matt.15:13 13 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν πατήρ μου οὐράνιος ἐκριζωθήσεται, 13 {NEQ} Jesus replied , Every plant not {RPT} planted by my {RPT} heavenly {RPT} Father will be uprooted ,
Matt.15:15 15ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολήν. 15 Then {NEQ} Peter said to Jesus , Explain to us the parable that says people aren’t defiled by what they eat .
Matt.15:23 23 δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες, Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι, Κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. 23 But Jesus gave her no reply , not even a word . Then his {NEQ} disciples urged him to send her away . Tell her to go away , they said . {NEQ} She is bothering us with all her begging .
Matt.15:24 24 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα— οἴκου Ἰσραήλ. 24 Then Jesus said to the woman , I was sent only to help God’s {RPT} lost {RPT} sheep the people of Israel .
Matt.15:26 26 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 26 {NEQ} Jesus responded , It isn’t right to take {NEQ} food from the children and throw it to the dogs .
Matt.15:28 28τότε ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, γύναι, μεγάλη σου πίστις. γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 28 {NEQ} Dear woman , {NEQ} Jesus said to her , your {NEQ} faith is great . Your request is granted . And her {NEQ} daughter was instantly healed .
Matt.16:2 2 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Ὀψίας γενομένης λέγετε, Εὐδία, πυρράζει γὰρ οὐρανός, 2 {NEQ} He replied {RPT} , You know the saying , Red {NEQ} sky at night means fair weather tomorrow ;
Matt.16:16 16ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν, Σὺ εἶ Χριστὸς υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος. 16 {NEQ} Simon Peter answered , You are the Messiah , * the Son of the living {NEQ} God .
Matt.16:17 17ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι, ἀλλ᾽ πατήρ μου ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 17 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , You are blessed , Simon son of John , * because my {RPT} Father {RPT} in {NEQ} heaven has revealed this to you . {NEQ} You did not learn this from any human being .
Matt.17:4 4ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. εἰ θέλεις, ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς— σοί μίαν, καὶ Μωυσεῖ μίαν, καὶ Ἠλείᾳ μίαν. 4 {NEQ} {NEQ} Peter exclaimed {NEQ} {RPT} , Lord , it’s wonderful for us to be here ! If you want , I’ll make {RPT} three shelters as memorials * one for you , {NEQ} one for Moses , and one for Elijah .
Matt.17:11 11 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἠλείας μὲν ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει πάντα. 11 {NEQ} Jesus replied , Elijah is indeed coming first {NEQ} to get everything ready .
Matt.17:17 17ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη· ἕως πότε μεθ᾽ ὑμῶν ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. 17 {NEQ} {NEQ} Jesus said , You faithless and corrupt people ! How long must I be with you ? How long must I put up with you ? Bring the boy here to me .
Matt.19:4 4 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀνέγνωτε; ὅτι κτίσας ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. 4 Haven’t you read the Scriptures ? Jesus {NEQ} replied . They record that from the beginning God made them male and female . * 
Matt.19:27 27τότε ἀποκριθεὶς Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι. τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 27 Then {NEQ} Peter said to him , {NEQ} We’ve given up everything {NEQ} to follow you . What {NEQ} will we get ?
Matt.20:13 13 δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν, Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε. οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι; 13 {NEQ} He answered one of them , Friend , I haven’t been unfair {RPT} ! Didn’t you agree to work all day for the usual wage {RPT} ?
Matt.20:22 22ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ἐγὼ μέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ, Δυνάμεθα. 22 But {NEQ} Jesus answered by saying to them , You don’t know what you are asking ! Are you able to drink from the bitter cup of suffering {NEQ} I am about to drink ? Oh yes , they replied {RPT} , we are able !
Matt.21:21 21ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε. ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ̓Άρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται. 21 Then {NEQ} Jesus told them , I tell you the truth , if you have faith and don’t doubt , you can do things like this and much more . You can even say to this {NEQ} mountain , May you be lifted up and thrown into the sea , and it will happen .
Matt.21:24 24ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 24   {RPT} I’ll tell {RPT} you by what authority I do these things {RPT} if you answer {RPT} one {RPT} {RPT} {RPT} question , {NEQ} {NEQ} Jesus replied .
Matt.21:27 27καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν, Οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 27 So they finally replied {NEQ} {RPT} , We don’t know . And Jesus responded {RPT} , Then I won’t tell you by what authority I do these things .
Matt.21:29 29 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐ θέλω, ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν. 29 {NEQ} The son answered , No , I won’t go , but later he changed his mind and went anyway .
Matt.21:30 30προσελθὼν δὲ τῷ ἑτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως, δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἐγώ, κύριε. καὶ οὐκ ἀπῆλθεν. 30 Then the father told the other son , You go , {NEQ} {NEQ} and he said , Yes , sir , I will . But he didn’t go .
Matt.22:1 1καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς· λέγων, 22:1 {NEQ} {NEQ} Jesus also told them other parables . He said ,
Matt.22:29 29ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ. 29 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , Your mistake is that you don’t know the Scriptures , and you don’t know the power of {NEQ} God .
Matt.22:46 46καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον. οὐδὲ ἐτόλμησέν τις, ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας, ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι. 46 {NEQ} No one could answer him . And after that , no one dared to ask him any more questions .
Matt.24:2 2 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ καταλυθήσεται. 2 But he responded {RPT} , {NEQ} Do you see all these buildings ? I tell you the truth , they will be completely demolished . Not one stone {RPT} will be left on top of another !
Matt.24:4 4καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ, 4 {NEQ} {NEQ} Jesus told them , Don’t let anyone mislead you ,
Matt.25:9 9ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι, Μήποτε οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν. πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. 9 But the others replied , We don’t have enough for all of us . Go to a shop and buy some for yourselves .
Matt.25:12 12 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. 12 But he called back , Believe me , I don’t know you !
Matt.25:26 26ἀποκριθεὶς δὲ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ. ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα, 26 But the {NEQ} master replied {RPT} , You wicked and lazy servant ! If you knew {NEQ} I harvested crops I didn’t plant and gathered crops I didn’t cultivate ,
Matt.25:37 37τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε εἴδαμεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν· διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 37 Then these righteous ones will reply {RPT} , Lord , when did we ever see you hungry and feed you ? Or thirsty and give you something to drink ?
Matt.25:40 40καὶ ἀποκριθεὶς βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 40 And the King will say {RPT} , I tell you the truth , when you did it to one of the least of these {NEQ} my brothers and sisters , * you were doing it to me !
Matt.25:44 44τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες, Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα διψῶντα ξένον γυμνὸν ἀσθενῆ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 44 Then they will reply {NEQ} , Lord , when did we ever see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison , and not help you ?
Matt.25:45 45τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 45 And he will answer {RPT} , I tell you the truth , when you refused to help the least of these my brothers and sisters , you were refusing to help me .
Matt.26:23 23 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, ἐμβάψας μετ᾽ ἐμοῦ τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ οὗτός με παραδώσει. 23 He {NEQ} replied , One of you who has just eaten from this bowl with me will betray me .
Matt.26:25 25ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας, παραδιδοὺς αὐτόν, εἶπεν, Μήτι ἐγώ εἰμι, ῥαββεί; λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶπας. 25 {NEQ} Judas , the one who would betray him , also asked , Rabbi , am I the one ? And Jesus told him , You have said it .
Matt.26:33 33ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι. 33 {NEQ} {NEQ} Peter declared {RPT} , Even if everyone else deserts you , I will never desert you .
Matt.26:62 62καὶ ἀναστὰς ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 62 Then the high priest stood up and said to Jesus , Well , aren’t you going to answer these charges ? What do you have to say for yourself ?
Matt.26:66 66τί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν, ̓Ένοχος θανάτου ἐστίν. 66 What is your verdict ? Guilty ! they {NEQ} shouted . He deserves to die !
Matt.27:12 12καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων, οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 12 But when the leading priests and the elders made their accusations against him , Jesus remained silent .
Matt.27:14 14καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. 14 But Jesus made no response {RPT} to any of the charges , much to the governor’s surprise .
Matt.27:21 21ἀποκριθεὶς δὲ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς, Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπαν, Τὸν Βαραββᾶν. 21 So the governor asked again {RPT} , Which of these two do you want me to release to you ? {NEQ} The crowd shouted back , {NEQ} Barabbas !
Matt.27:25 25καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς λαὸς εἶπεν, Τὸ αἷμα αὐτοῦ— ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. 25 And all the people yelled back , We will take responsibility for his {NEQ} death we {RPT} and our {NEQ} children ! * 
Matt.28:5 5ἀποκριθεὶς δὲ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν, Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς. οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν, τὸν ἐσταυρωμένον, ζητεῖτε· 5 Then the angel spoke to the women . Don’t be afraid {RPT} ! he said . {NEQ} {NEQ} I know you are looking for Jesus , who was crucified .
Mark.3:33 33καὶ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει, Τίς ἐστιν μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου; 33 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Who is my {NEQ} mother ? {NEQ} Who are my {NEQ} brothers ?
Mark.6:37 37 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους, καὶ δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν; 37 But Jesus said {RPT} , You feed them . With what ? {NEQ} they asked {RPT} . We’d have to work for months to earn enough money * to buy food for all these people !
Mark.7:28 28 δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, καὶ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων. 28 {NEQ} She replied {RPT} , That’s true , Lord , but even the dogs under the table are allowed to eat the scraps from the {RPT} children’s plates .
Mark.8:4 4καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι, Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας; 4 {NEQ} {NEQ} His disciples replied {RPT} , How are we supposed to find enough food to feed them out here in the wilderness ?
Mark.8:29 29καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς Πέτρος λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ Χριστός. 29 Then he asked them , But who do you say I am ? {NEQ} Peter replied {RPT} , You are the Messiah . * 
Mark.9:5 5καὶ ἀποκριθεὶς Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, Ῥαββεί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς— σοὶ μίαν, καὶ Μωυσεῖ μίαν, καὶ Ἠλείᾳ μίαν. 5 {NEQ} {NEQ} Peter exclaimed {NEQ} {RPT} , Rabbi , it’s wonderful for us to be here ! {NEQ} Let’s make three shelters as memorials * one for you , {NEQ} one for Moses , and one for Elijah .
Mark.9:6 6οὐ γὰρ ᾔδει τί ἀποκριθῇ, ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο. 6 He said this because he didn’t really know what else to say , for they were all terrified .
Mark.9:17 17καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου, Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ· ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 17 One of the men in the crowd {NEQ} spoke up and said {RPT} , Teacher , I brought my {NEQ} son so you could heal him . He is possessed by an evil spirit that won’t let him talk .
Mark.9:19 19 δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει, γενεὰ ἄπιστος· ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. 19 Jesus {NEQ} said to them , * You faithless people ! How long must I be with you ? How long must I put up with you ? Bring the boy to me .
Mark.10:3 3 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωυσῆς; 3 {NEQ} Jesus answered them with a question : What did Moses say in the law about divorce {RPT} ?
Mark.10:24 24οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 24 {NEQ} This {RPT} amazed them . But {NEQ} Jesus said again {RPT} , Dear children , it is very hard * to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God .
Mark.10:51 51καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ Ἰησοῦς εἶπεν, Τί σοι θέλεις ποιήσω; δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββουνεί, ἵνα ἀναβλέψω. 51 What do you want me to do for you ? {NEQ} {NEQ} {RPT} Jesus asked . My rabbi , * {NEQ} the blind man said {RPT} , {NEQ} I want to see !
Mark.11:14 14καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ, Μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 14 Then Jesus said to the tree , May no one ever eat your fruit again ! And the disciples heard him say it .
Mark.11:22 22καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, ̓Έχετε πίστιν θεοῦ. 22 Then {NEQ} Jesus said to the disciples , Have faith in God .
Mark.11:29 29 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον καὶ ἀποκρίθητέ μοι καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ· 29 I’ll tell you by what authority I do these things if you answer one question {RPT} {RPT} , {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} .
Mark.11:30 30τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου ἐξ οὐρανοῦ ἦν, ἐξ ἀνθρώπων; ἀποκρίθητέ μοι. 30 Did {NEQ} John’s authority to {NEQ} baptize come from heaven , or was it merely human ? Answer me !
Mark.11:33 33καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν, Οὐκ οἴδαμεν. καὶ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 33 So they finally replied {NEQ} {RPT} , We don’t know . And {NEQ} Jesus responded {RPT} , Then I won’t tell you by what authority I do these things .
Mark.12:28 28καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων· εἰδὼς ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν αὐτόν, Ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων; 28 One of the teachers of religious law {NEQ} was standing there listening to the debate {RPT} . He realized that Jesus had answered well {RPT} , so he asked {RPT} , Of all the commandments , which is the most important ?
Mark.12:29 29ἀπεκρίθη Ἰησοῦς ὅτι, Πρώτη ἐστίν· ̓Άκουε, Ἰσραήλ. κύριος θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστίν. 29 {NEQ} Jesus replied , The most important commandment is this : Listen , O Israel ! The LORD our {NEQ} God is the one and only LORD .
Mark.12:34 34καὶ Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς, ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ, Οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. καί, οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 34 {NEQ} Realizing how much the man understood , {NEQ} Jesus said to him , You are not far from the Kingdom of {NEQ} God . And after that , no one dared to ask him any more questions .
Mark.12:35 35καί, ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς ἔλεγεν, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ Πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι Χριστὸς υἱὸς Δαυείδ ἐστιν; 35 Later , as {NEQ} Jesus was teaching the people in the Temple , he asked , Why do the teachers of religious law claim that the Messiah is the son of David ?
Mark.14:40 40καὶ πάλιν ἐλθών, εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι. καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ. 40 {NEQ} When he returned to them again , he found them sleeping , for they couldn’t keep their {NEQ} eyes open . And they didn’t know what to say {RPT} .
Mark.14:48 48καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε, μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; 48 {NEQ} {NEQ} Jesus asked them , Am I some dangerous revolutionary , that you come with swords and clubs to arrest me ?
Mark.14:60 60καὶ ἀναστὰς ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 60 Then the high priest stood up before the others and asked {NEQ} Jesus , Well , aren’t you going to answer these charges ? What do you have to say for yourself ?
Mark.14:61 61 δὲ ἐσιώπα καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν. πάλιν ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ Χριστὸς υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ; 61 But Jesus was silent and {RPT} made no reply . Then the high priest asked him {RPT} , {NEQ} Are you the Messiah , the Son of the Blessed One ?
Mark.15:2 2καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν Πειλᾶτος, Σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει, Σὺ λέγεις. 2 {NEQ} {NEQ} Pilate asked Jesus , Are you the king of the Jews ? Jesus {NEQ} replied {RPT} , You have said it .
Mark.15:4 4 δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν. 4 and {NEQ} Pilate {NEQ} asked him , Aren’t you going to answer them {RPT} ? What about all these charges they are bringing against you ?
Mark.15:5 5 δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πειλᾶτον. 5 But {NEQ} Jesus said nothing , much to {NEQ} Pilate’s surprise .
Mark.15:9 9 δὲ Πειλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων, Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 9 Would you like me to release to you this King of the Jews ? {NEQ} {NEQ} Pilate asked {RPT} .
Mark.15:12 12 δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς, Τί οὖν ποιήσω ὃν λέγετε τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 12 {NEQ} {NEQ} Pilate {NEQ} asked them , Then what should I do with this man you call the king of the Jews ?
Luke.1:19 19καὶ ἀποκριθεὶς ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ εἰμι Γαβριήλ· παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα. 19 Then the angel said {RPT} , I am Gabriel ! I stand in the very presence of {NEQ} God . {NEQ} It was he who sent me {RPT} {RPT} {RPT} to bring you {NEQ} this good news !
Luke.1:35 35καὶ ἀποκριθεὶς ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι. διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον, κληθήσεται υἱὸς θεοῦ. 35 {NEQ} The angel replied {RPT} , The Holy Spirit will come upon you , and the power of the Most High will overshadow you . So {NEQ} the baby to be born will be holy , and he will be called the Son of God .
Luke.1:60 60καὶ ἀποκριθεῖσα μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχί. ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάνης. 60 But Elizabeth {RPT} said , No ! {RPT} His name is John !
Luke.3:11 11ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς, ἔχων δύο χιτῶνας, μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι. καὶ ἔχων βρώματα, ὁμοίως ποιείτω. 11 {NEQ} John replied {RPT} , If you have two shirts , give one to the poor . {NEQ} If you have food , share it with those who are hungry .
Luke.3:16 16ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν Ἰωάνης, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ἰσχυρότερός μου— οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. 16 {NEQ} John answered their questions by saying , I {NEQ} baptize you with * water ; but someone is coming soon who is greater than I am so much greater that I’m not even worthy to be his slave and untie the straps of his {NEQ} sandals . He will baptize you with the Holy Spirit and with fire . * 
Luke.4:4 4καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς, Γέγραπται ὅτι, Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος. 4 But {NEQ} Jesus told him , No ! The Scriptures say , {NEQ} People do not live by bread alone . * 
Luke.4:8 8καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Γέγραπται, Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 8 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , The Scriptures say , You must worship the LORD your {NEQ} God and serve only him . * 
Luke.4:12 12καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι, Εἴρηται, Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου. 12 {NEQ} {NEQ} Jesus responded {RPT} , The Scriptures also say , You must not test the LORD your {NEQ} God . * 
Luke.5:5 5καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν, Ἐπιστάτα, δι᾽ ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν. ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου, χαλάσω τὰ δίκτυα. 5 Master , Simon {NEQ} replied , we worked hard all last night and didn’t catch a thing . But if you say so , I’ll let the nets down again .
Luke.5:22 22ἐπιγνοὺς δὲ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 22 {NEQ} {NEQ} Jesus knew what they were thinking , so he asked them , Why do you question this in your {NEQ} hearts ?
Luke.5:31 31καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ— ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες· 31 {NEQ} {NEQ} Jesus answered them , {NEQ} Healthy people don’t need a doctor {NEQ} {NEQ} sick people do .
Luke.6:3 3καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν Ἰησοῦς, Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ἐποίησεν Δαυεὶδ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 3 {NEQ} Jesus {NEQ} replied {RPT} , Haven’t you read in the Scriptures what David did when he and his companions were hungry ?
Luke.7:22 22καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνῃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε— τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. 22 Then he told John’s disciples , Go back to John and tell him what you have seen and heard the blind see , the lame walk , the lepers are cured , {NEQ} the deaf hear , the dead are raised to life , and the Good News is being preached to the poor .
Luke.7:40 40καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν· Σίμων, ἔχω σοί τι εἰπεῖν. δέ, Διδάσκαλε, εἰπέ· φησίν. 40   Then {NEQ} Jesus answered his thoughts . Simon , he said to the Pharisee , I have something to say to you . Go ahead , {NEQ} {NEQ} Teacher , Simon replied .
Luke.7:43 43ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν, Ὑπολαμβάνω ὅτι τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο. δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ὀρθῶς ἔκρινας. 43 Simon answered , I suppose {NEQ} the one for whom he canceled the larger debt . That’s right , {NEQ} Jesus said {RPT} .
Luke.8:21 21 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες. 21 {NEQ} Jesus replied {RPT} , My mother and my brothers {RPT} are all those who hear {NEQ} God’s {NEQ} word and obey it .
Luke.8:50 50 δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας, ἀπεκρίθη αὐτῷ, Μὴ φοβοῦ. μόνον πίστευσον, καὶ σωθήσεται. 50 But when {NEQ} Jesus heard what had happened , he said to Jairus , Don’t be afraid . Just have faith , and she will be healed .
Luke.9:19 19οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν, Ἰωάνην τὸν Βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 19 Well , they replied , some say John the Baptist , some say Elijah , and others say {NEQ} you are one of the other ancient prophets risen from the dead .
Luke.9:20 20εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ. 20 Then he asked them , But who do you say I am ? {NEQ} Peter replied , You are the Messiah * sent from {NEQ} God !
Luke.9:41 41ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν σου. 41 {NEQ} Jesus said , You faithless and corrupt people ! How long must I be with you and put up with you ? Then he said to the man , Bring your {NEQ} son here .
Luke.9:49 49ἀποκριθεὶς δὲ Ἰωάνης εἶπεν, Ἐπιστάτα, εἴδαμέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν. 49 {NEQ} John said to Jesus , Master , we saw someone using your {NEQ} name to cast out demons , but we told him to stop because he isn’t in our group .
Luke.10:27 27 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης καρδίας σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύι σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· καί, τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 27 {NEQ} The man answered , You must love the LORD your {NEQ} God with all your heart , {NEQ} {RPT} all your {NEQ} soul , {NEQ} {RPT} all your {NEQ} strength , and {RPT} all your {NEQ} mind . And , Love your {NEQ} neighbor as yourself . * 
Luke.10:28 28εἶπεν δὲ αὐτῷ, Ὀρθῶς ἀπεκρίθης. τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. 28 {NEQ} Right ! Jesus told him . Do this and you will live !
Luke.10:41 41ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ κύριος, Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ θορυβάζῃ περὶ πολλά. 41 But the Lord said to her , My dear Martha , you are worried and upset over all these details !
Luke.11:7 7κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ, Μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη θύρα κέκλεισται καὶ τὰ παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν. οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. 7 And suppose he calls out from his bedroom , Don’t bother me . The door is locked for the night , and my family and I are all in {NEQ} bed . I can’t help you .
Luke.11:45 45ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα λέγων, καί, ἡμᾶς ὑβρίζεις. 45 Teacher , {NEQ} said an {NEQ} expert in religious law {RPT} , you have insulted us , too , in what you just said .
Luke.13:2 2καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν; 2 Do you think {NEQ} those {NEQ} Galileans were worse sinners than all the other people from Galilee ? {NEQ} Jesus asked {RPT} . Is that why they suffered ?
Luke.13:8 8 δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια. 8 {NEQ} The gardener answered {RPT} , Sir , give it one more chance . Leave it {NEQ} another {NEQ} year , and I’ll give it special attention and plenty of fertilizer .
Luke.13:14 14ἀποκριθεὶς δὲ ἀρχισυνάγωγος ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν Ἰησοῦς. ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι, ̔Ὲξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 14 But the leader in charge of the synagogue was indignant that {NEQ} Jesus had healed her on the Sabbath day . There are six days of the week for working , he said to the crowd . {NEQ} Come on those days to be healed , {NEQ} not on {NEQ} the Sabbath .
Luke.13:15 15ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ κύριος καὶ εἶπεν, Ὑποκριταί, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ, οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπάγων ποτίζει; 15 But the Lord replied {RPT} , You hypocrites ! Each of you works on the Sabbath day ! Don’t you untie your {NEQ} ox or your donkey from its stall on the Sabbath and lead it out for water ?
Luke.13:25 25ἀφ᾽ οὗ ἂν ἐγερθῇ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες, Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. 25 When the master of the house {RPT} {NEQ} has locked the door , it will be too late . {NEQ} You will stand outside {NEQ} knocking and pleading {NEQ} {RPT} , Lord , open the door for us ! But he will reply {RPT} , I don’t know you or where you come from .
Luke.14:3 3καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους λέγων, ̓Έξεστιν τῷ σαββάτῳ θεραπεῦσαι, οὔ; 3 {NEQ} Jesus {NEQ} asked the Pharisees and experts in religious law , Is it permitted in the law to heal people on the Sabbath day , or not ?
Luke.15:29 29 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ, Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον· καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ. 29 but he replied {RPT} {RPT} {RPT} , {NEQ} All these years I’ve slaved for you and never once refused to do a single thing you told me to . And in all that time you never gave me even one young goat for a feast with my {NEQ} friends .
Luke.17:17 17ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐχ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; 17 {NEQ} {NEQ} Jesus asked , Didn’t I heal ten men ? {NEQ} Where are the other nine ?
Luke.17:20 20ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, Πότε ἔρχεται βασιλεία τοῦ θεοῦ; ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν, Οὐκ ἔρχεται βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως· 20 One day the Pharisees asked Jesus , When will the Kingdom of {NEQ} God come ? Jesus replied {RPT} , The Kingdom of {NEQ} God can’t be detected by visible signs . * 
Luke.17:37 37καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ, Ποῦ, κύριε; δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ̔Όπου τὸ σῶμα ἐκεῖ καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται. 37 Where will this happen , Lord ? * {NEQ} the disciples asked {RPT} . {NEQ} Jesus replied {RPT} , Just as the gathering of vultures shows there is a carcass nearby , so these signs indicate that the end is near . * 
Luke.19:40 40καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Λέγω ὑμῖν ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν, οἱ λίθοι κράξουσιν. 40 {NEQ} He replied , {NEQ} {RPT} If they kept quiet , the stones along the road would burst into cheers !
Luke.20:3 3ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον καὶ εἴπατέ μοι, 3 Let me ask you a question first , he {NEQ} replied {RPT} .
Luke.20:7 7καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν. 7 So they finally replied that they didn’t know {RPT} .
Luke.20:39 39ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπαν, Διδάσκαλε, καλῶς εἶπας. 39 {NEQ} Well said , Teacher ! remarked some of the teachers of religious law who were standing there .
Luke.22:51 51ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἐᾶτε ἕως τούτου· καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου ἰάσατο αὐτόν. 51 But {NEQ} Jesus said , No more of this . And he touched the man’s ear and healed him .
Luke.22:68 68ἐὰν δὲ ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποκριθῆτε. 68 And if I ask you a question , you won’t answer .
Luke.23:3 3 δὲ Πειλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων, Σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη, Σὺ λέγεις. 3 So {NEQ} Pilate asked him , Are you the king of the Jews ? Jesus {NEQ} replied {RPT} , You have said it .
Luke.23:9 9ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς, αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. 9 {NEQ} He asked Jesus question after question , but Jesus refused to answer {RPT} .
Luke.23:40 40ἀποκριθεὶς δὲ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη, Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 40 But the other criminal protested {RPT} , Don’t you fear {NEQ} God even when you have been sentenced to die ?
Luke.24:18 18ἀποκριθεὶς δὲ εἷς, ὀνόματι Κλεόπας, εἶπεν πρὸς αὐτόν, Σὺ μόνος παροικεῖς Ἰερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις. 18 Then one of them , Cleopas , replied {NEQ} {RPT} , You must be the only person in Jerusalem who {NEQ} hasn’t heard about all the things that have happened there {NEQ} the last few days .
John.1:21 21καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, Τί οὖν; Σὺ Ἠλείας εἶ; καὶ λέγει, Οὐκ εἰμί. προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη, Οὔ. 21 Well then , who are you ? they asked {RPT} . Are you Elijah ? No , {NEQ} he replied . Are you the Prophet we are expecting ? {RPT} {RPT} * No .
John.1:26 26ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰωάνης λέγων, Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι, μέσος ὑμῶν στήκει ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 26 {NEQ} John told them , I baptize with * water , but right here in the crowd is someone you do not recognize .
John.1:48 48λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, Πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. 48 How do you know about me ? Nathanael asked {RPT} . Jesus replied {RPT} , I could see you under the fig tree before Philip {NEQ} found you .
John.1:49 49ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ, Ῥαββεί, σὺ εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ— σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ. 49 Then Nathanael exclaimed {RPT} , Rabbi , you are the Son of {NEQ} God {RPT} the King {RPT} of {NEQ} Israel !
John.1:50 50ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, ̔Ότι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ. 50 Jesus asked him , Do you believe this just because I told you {RPT} I had seen you under the fig tree ? You will see greater things than this .
John.2:18 18ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν ὅτι ταῦτα ποιεῖς; 18 But the Jewish leaders demanded {RPT} , What are you doing ? If God gave you authority to do this , show us a miraculous sign to prove it .
John.2:19 19ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. 19 All right , Jesus replied {RPT} . Destroy this {NEQ} temple , and in three days I will raise it up .
John.3:3 3ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 3 Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , unless you are born again , * you cannot see the Kingdom of {NEQ} God .
John.3:5 5ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 5 Jesus replied , I assure you , no one can enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God without being born of water and the Spirit . * 
John.3:9 9ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι; 9 How are these things possible ? Nicodemus asked {RPT} .
John.3:10 10ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις; 10 Jesus replied {RPT} , You are a respected {NEQ} Jewish teacher , and yet you don’t understand these things ?
John.3:27 27ἀπεκρίθη Ἰωάνης καὶ εἶπεν, Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲ ἓν ἐὰν μὴ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 27 John replied , No one can receive anything unless God gives it {RPT} from {NEQ} heaven .
John.4:10 10ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν λέγων σοι, Δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. 10 Jesus replied {RPT} , If you only knew the gift {NEQ} God has for you and who you are {NEQ} speaking to , you would ask me {RPT} {RPT} {RPT} , and I would give you living water .
John.4:13 13ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Πᾶς πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου, διψήσει πάλιν. 13 Jesus replied {RPT} , Anyone who drinks this {NEQ} water will soon become thirsty again .
John.4:17 17ἀπεκρίθη γυνὴ καὶ εἶπεν αὐτῷ, Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Καλῶς εἶπες ὅτι, ̓Άνδρα οὐκ ἔχω— 17 I don’t have a husband , the woman replied {RPT} . {NEQ} Jesus said {RPT} , You’re right ! {NEQ} You don’t have a husband
John.5:7 7ἀπεκρίθη αὐτῷ ἀσθενῶν, Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. 7 I can’t , sir , the sick man said {RPT} , for I have no one to put me into the pool when the water bubbles up . Someone else {NEQ} {RPT} always gets there ahead of me .
John.5:11 11 δὲ ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ποιήσας με ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 11 But he replied {RPT} , The man who healed me {RPT} told me , Pick up your {NEQ} mat and walk .
John.5:17 17 δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι. 17 But {NEQ} Jesus replied {RPT} , My {NEQ} Father is always working , and so am I .
John.5:19 19ἀπεκρίνατο οὖν Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 19 So {NEQ} Jesus explained {RPT} , I tell you the truth , the Son can do {RPT} nothing by himself . He does only what he sees the Father doing . {NEQ} Whatever the Father does , {RPT} the Son also does .
John.6:7 7ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος, Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχὺ λάβῃ. 7 Philip replied {RPT} , Even if we worked for months , we wouldn’t have enough money * to feed them !
John.6:26 26ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ᾽ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε. 26 {NEQ} Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , you want to be with me {NEQ} because I fed you , not because you understood the miraculous signs .
John.6:29 29ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ· ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 29 {NEQ} Jesus told them , This is the only work {NEQ} God wants from you : {NEQ} Believe in the one {RPT} he has sent .
John.6:43 43ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Μὴ γογγύζετε μετ᾽ ἀλλήλων. 43 But Jesus replied , {RPT} Stop complaining about {NEQ} {NEQ} what I said .
John.6:68 68ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις. 68 Simon Peter replied {RPT} , Lord , to whom would we go ? You have the words that give eternal life .
John.6:70 70ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν. 70 Then {NEQ} Jesus said {RPT} , {NEQ} I chose the twelve of you , but one is a devil .
John.7:16 16ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμή· ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με. 16 So {NEQ} Jesus told them , {NEQ} My message is not my own ; it comes from God who sent me .
John.7:20 20ἀπεκρίθη ὄχλος, Δαιμόνιον ἔχεις· τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι; 20 The crowd replied , You’re demon possessed ! Who’s trying to kill you ?
John.7:21 21ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ̔Ὲν ἔργον ἐποίησα, καὶ πάντες θαυμάζετε. 21 Jesus replied {RPT} , I did one miracle on the Sabbath , and you were amazed .
John.7:46 46ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται, Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος. 46 We have never heard anyone speak like this ! the guards responded .
John.7:47 47ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι, Μὴ καί, ὑμεῖς πεπλάνησθε; 47 {NEQ} Have you been led astray , too ? the Pharisees mocked {RPT} .
John.7:52 52ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Μὴ καί, σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε— ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται. 52 They replied {RPT} , Are you from {NEQ} Galilee , too ? Search the Scriptures and see for yourself {NEQ} no prophet ever comes * from {NEQ} Galilee ! —————————
John.8:14 14ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ ἀληθής ἐστιν μαρτυρία μου. ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω, ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ποῦ ὑπάγω. 14 Jesus told them , These {NEQ} claims are valid even though I make them about myself . For I know where I came from and where I am going , but you don’t know this about me .
John.8:19 19ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Ποῦ ἐστὶν πατήρ σου; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὔτε ἐμὲ οἴδατε, οὔτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καί, τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε. 19 {NEQ} Where is your {NEQ} father ? they asked {RPT} . Jesus answered , Since you don’t know who I am , you don’t know who my {NEQ} Father is . If you knew me , you would also know my {NEQ} Father .
John.8:33 33ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν, Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν, καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι, Ἐλεύθεροι γενήσεσθε; 33 But we are descendants of Abraham , they said {RPT} . {NEQ} We have never been slaves to anyone . What do you mean , You will be set free ?
John.8:34 34ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας. 34 {NEQ} Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , {NEQ} everyone who sins is a slave of {NEQ} sin .
John.8:39 39ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε ἄν. 39 Our {NEQ} father is Abraham ! they declared {RPT} . No , {NEQ} Jesus replied {RPT} , for if you were really the children of {NEQ} Abraham , you would follow {NEQ} his example . * 
John.8:48 48ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ, Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἶ, σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις; 48 The people retorted {RPT} , You {NEQ} Samaritan devil ! Didn’t we say all along that you {NEQ} were possessed by a demon ?
John.8:49 49ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω· ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου— καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. 49 No , Jesus said , I have no demon in me . For I honor my {NEQ} Father and you dishonor me .
John.8:54 54ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν, δόξα μου οὐδέν ἐστιν. ἔστιν πατήρ μου δοξάζων με· ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι, Θεὸς ἡμῶν ἐστίν, 54 Jesus answered , If I want glory for myself , it doesn’t count . But it is my {NEQ} Father who will glorify me . {RPT} You say , He is our God ,
John.9:3 3ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ· ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ. 3 It was not because of his sins or his {NEQ} parents' sins , Jesus answered . {NEQ} This happened so the power of {NEQ} God could be seen in him .
John.9:11 11ἀπεκρίθη ἐκεῖνος, ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι ὅτι, ̔Ύπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι. ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος, ἀνέβλεψα. 11 He told them , The man {RPT} they call Jesus made mud and spread it over my {NEQ} eyes and told me , Go to the pool of Siloam and wash yourself . So I went and washed , and now I can see !
John.9:20 20ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπαν, Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη, 20 {NEQ} His {NEQ} parents replied , We know {RPT} this is our {NEQ} son and that he was born blind ,
John.9:25 25ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος, Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα. ἓν οἶδα· ὅτι τυφλὸς ὤν, ἄρτι βλέπω. 25 {NEQ} I don’t know whether he is a sinner , the man replied . But I know this : {NEQ} I was blind , and now I can see !
John.9:27 27ἀπεκρίθη αὐτοῖς, Εἶπον ὑμῖν ἤδη· καὶ οὐκ ἠκούσατε; τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι; 27 Look ! the man exclaimed {RPT} . I told you once . {NEQ} Didn’t you listen ? Why do you want to hear it again ? {NEQ} Do you want to become his disciples , too ?
John.9:30 30ἀπεκρίθη ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐν τούτῳ γὰρ τὸ θαυμαστόν ἐστιν· ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν, καὶ ἤνοιξέν μου τοὺς ὀφθαλμούς. 30 Why , that’s very strange ! the man replied {RPT} . He healed my {NEQ} eyes , and yet {NEQ} you don’t know where he comes from ?
John.9:34 34ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος· καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. 34 You were born a total sinner ! they answered {RPT} . {NEQ} Are you trying to teach us ? And they threw him out of the synagogue {RPT} .
John.9:36 36ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Καὶ τίς ἐστιν, κύριε; ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν. 36 The man answered , {NEQ} Who is he , sir ? I want to believe in him .
John.10:25 25ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 25 {NEQ} Jesus replied {RPT} , I have already told you , and you don’t believe me . The proof is {RPT} {RPT} the work {RPT} I do in my {NEQ} Father’s {NEQ} name .
John.10:32 32ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Πολλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν καλὰ ἐκ τοῦ πατρός· διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε; 32 {NEQ} Jesus said {RPT} , At my {NEQ} Father’s direction I have done {RPT} many good works . For which {RPT} one are you going to stone me ?
John.10:33 33ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας· καὶ ὅτι σύ, ἄνθρωπος ὤν, ποιεῖς σεαυτὸν θεόν. 33 {NEQ} They replied {RPT} , We’re stoning you not for any good work , but for blasphemy ! {NEQ} {NEQ} You , a mere man , claim to be God .
John.10:34 34ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Οὐκ ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν ὅτι, Ἐγὼ εἶπα, θεοί ἐστε; 34 {NEQ} Jesus replied {RPT} , {NEQ} It is written in your own {NEQ} Scriptures * that God said to certain leaders of the people , I say , you are gods ! * 
John.11:9 9ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει· ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει. 9 Jesus replied , {NEQ} There are twelve hours of daylight every {NEQ} day . {NEQ} During the day people can walk safely . They can see because they have the light of this {NEQ} world .
John.12:23 23 δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων, Ἐλήλυθεν ὥρα ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 23 {NEQ} {NEQ} Jesus replied , {RPT} Now the time has come for the Son of {NEQ} Man * to enter into his glory .
John.12:30 30ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν Ἰησοῦς, Οὐ δι᾽ ἐμὲ φωνὴ αὕτη γέγονεν, ἀλλὰ δι᾽ ὑμᾶς. 30 Then Jesus told them , {NEQ} The {RPT} voice was for your benefit , not {RPT} mine .
John.12:34 34ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὄχλος, Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; 34 {NEQ} The crowd responded {RPT} , We understood from {NEQ} Scripture * that the Messiah would live forever . {NEQ} How can you say {NEQ} the Son of {NEQ} Man will die ? Just who is this {NEQ} Son of {NEQ} Man , anyway ?
John.13:7 7ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, ̔Ὸ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι· γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. 7 Jesus replied {RPT} , You don’t understand now what I am doing , but someday you will .
John.13:8 8λέγει αὐτῷ Πέτρος, Οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ, Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ. 8 No , Peter protested {RPT} , you will never ever wash my {NEQ} feet ! Jesus replied {RPT} , Unless I wash you , you won’t belong to me .
John.13:26 26ἀποκρίνεται Ἰησοῦς, Ἐκεῖνός ἐστιν ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ. βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει, καὶ δίδωσιν Ἰούδᾳ, Σίμωνος Ἰσκαριώτου. 26 {NEQ} Jesus responded , It is the one to whom I {NEQ} give {RPT} the bread I dip in the bowl . And when he had dipped it , {NEQ} {NEQ} he gave it to Judas , son of Simon Iscariot .
John.13:36 36λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, ̔Όπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον. 36 Simon Peter asked {RPT} , Lord , where are you going ? And Jesus replied , {NEQ} You can’t go with me now {RPT} , but you will follow me later .
John.13:38 38ἀποκρίνεται Ἰησοῦς, Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ, ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς. 38 Jesus answered , Die for me {RPT} ? I tell you the truth , Peter before the rooster crows tomorrow morning , you will deny three times that you even know me .
John.14:23 23ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει· καὶ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιησόμεθα. 23 Jesus replied {RPT} , {NEQ} All who love me will do {NEQ} what I say . {NEQ} My {NEQ} Father will love them , and we will come {RPT} and make our home with each of them .
John.16:31 31ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, ̓Άρτι πιστεύετε; 31 Jesus asked {RPT} , Do you finally believe ?
John.18:5 5ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς, Ἐγώ εἰμι. (εἱστήκει δὲ καὶ Ἰούδας, παραδιδούς, αὐτὸν μετ᾽ αὐτῶν.) 5 Jesus the Nazarene , * they replied {RPT} . I AM he , * Jesus said {RPT} . ( Judas , who betrayed him , was standing {NEQ} {NEQ} with them . )
John.18:8 8ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι. εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν. 8 I told you that I AM he , Jesus said . And since I am the one you want , let these others go .
John.18:20 20ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ, ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται. καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν. 20 Jesus replied {RPT} , Everyone knows what I teach . I have preached regularly in the synagogues and {RPT} the Temple , where the people * gather . I have not spoken {NEQ} in secret .
John.18:22 22ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ. εἰπών, Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ; 22 Then {RPT} one of the Temple guards standing nearby slapped {NEQ} Jesus across the face . Is that the way to answer the high priest ? he demanded .
John.18:23 23ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς τί με δέρεις; 23 Jesus replied {RPT} , If I said anything wrong , you must prove it . But if I’m speaking the truth , why are you beating me ?
John.18:30 30ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν. 30 We wouldn’t have handed him over to you if he weren’t a criminal ! they retorted {RPT} .
John.18:34 34ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις, ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ; 34 Jesus replied , Is this your own {RPT} question , or did others tell you about me ?
John.18:35 35ἀπεκρίθη Πειλᾶτος, Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί ἐποίησας; 35 {NEQ} Am I a Jew ? {NEQ} Pilate retorted . {RPT} Your own {RPT} people and their leading priests brought you to me for trial . Why ? What have you done ?
John.18:36 36ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, βασιλεία ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν βασιλεία ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἂν ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις. νῦν δὲ βασιλεία ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. 36 Jesus answered , {RPT} My {RPT} Kingdom is not an earthly kingdom . If it were {RPT} , {RPT} my {RPT} followers would fight to keep me from being handed over to the Jewish leaders . {NEQ} But {RPT} my {RPT} Kingdom is not of this {NEQ} world .
John.18:37 37εἶπεν οὖν αὐτῷ Πειλᾶτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. 37 {NEQ} {NEQ} Pilate said {RPT} , So you are a king ? {NEQ} Jesus responded , You say {NEQ} I am a king . Actually , I was born and {RPT} {RPT} came into the world to testify to the truth . All who love the truth recognize that what I say is true .
John.19:7 7ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν. 7 The Jewish leaders replied {RPT} , {RPT} {RPT} {NEQ} {NEQ} By our law he ought to die because he called himself the Son of God .
John.19:11 11ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ᾽ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν. διὰ τοῦτο παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. 11 Then Jesus said {RPT} , You would have no power over me at all unless it were given to you from above . So the one who handed me over to you has the greater sin .
John.19:15 15ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι· Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς Πειλᾶτος, Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 15 Away with him , they yelled {NEQ} . Away with him ! Crucify him ! What ? Crucify your {NEQ} king ? {NEQ} Pilate asked {RPT} . We have no king but Caesar , the leading priests shouted back .
John.19:22 22ἀπεκρίθη Πειλᾶτος, ̔Ὸ γέγραφα, γέγραφα. 22 {NEQ} Pilate replied , No , what I have written , I have written .
John.20:28 28ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ, κύριός μου καὶ θεός μου. 28 My {NEQ} Lord and my {NEQ} God ! Thomas exclaimed {RPT} .
John.21:5 5λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, Οὔ. 5 {NEQ} He called out {RPT} , Fellows , * {RPT} have you caught any fish ? No , they replied {RPT} .
Acts.3:12 12ἰδὼν δὲ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ; ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν; 12 {NEQ} {NEQ} Peter saw his opportunity and addressed the crowd . People of Israel , he said , what is so surprising about this ? And why stare at us as though we had made this man {NEQ} walk by our own power or godliness ?
Acts.4:19 19 δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάνης ἀποκριθέντες εἶπαν πρὸς αὐτούς, Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον τοῦ θεοῦ, κρίνατε, 19 But {NEQ} Peter and John replied {RPT} , {NEQ} Do you think {NEQ} God wants us to obey you rather than him ?
Acts.5:8 8ἀπεκρίθη δὲ πρὸς αὐτὴν Πέτρος, Εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; δὲ εἶπεν, Ναί, τοσούτου. 8 {NEQ} Peter asked her , {NEQ} {RPT} Was this the price you and your husband received for your land ? Yes , {NEQ} she replied , that was the price .
Acts.5:29 29ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπαν, Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἀνθρώποις. 29 But Peter and the apostles replied , We must obey God rather than any human authority .
Acts.8:24 24ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων εἶπεν, Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον, ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε. 24 {NEQ} Pray to the Lord for me , {NEQ} {NEQ} Simon exclaimed , that these terrible things you’ve said won’t happen to me !
Acts.8:34 34ἀποκριθεὶς δὲ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπεν, Δέομαί σου, περὶ τίνος προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ περὶ ἑτέρου τινός; 34 {NEQ} The eunuch asked {NEQ} Philip , Tell me {RPT} , {RPT} {RPT} was the prophet talking {RPT} about himself or {RPT} someone else ?
Acts.9:13 13ἀπεκρίθη δὲ Ἁνανίας, Κύριε, ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου ὅσα κακὰ τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν ἐν Ἰερουσαλήμ. 13 But Lord , exclaimed Ananias , I’ve heard many people talk about the terrible things this {NEQ} man has done to the believers {RPT} in Jerusalem !
Acts.10:46 46ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων τὸν θεόν. τότε ἀπεκρίθη Πέτρος, 46 For they heard them speaking in other tongues * and praising {NEQ} God . Then Peter asked ,
Acts.11:9 9ἀπεκρίθη δὲ ἐκ δευτέρου φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· ̔Ὰ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου. 9 But the voice from {NEQ} heaven spoke again : {RPT} Do not call something unclean if {NEQ} God has made it clean .
Acts.15:13 13μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτούς, ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων, ̓Άνδρες ἀδελφοί, ἀκούσατέ μου. 13 {NEQ} When they had finished , James stood and said , Brothers , listen to me .
Acts.19:15 15ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπεν αὐτοῖς, Τὸν μὲν Ἰησοῦν γινώσκω καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι, ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ; 15 But one time when they tried it , the {RPT} evil spirit replied {RPT} , I know {NEQ} {NEQ} Jesus , and I know {NEQ} Paul , but who are you ?
Acts.21:13 13τότε ἀπεκρίθη Παῦλος, Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν; ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 13 But he said , Why all this weeping ? You are {NEQ} breaking my {NEQ} heart ! {NEQ} I am ready not only to be jailed at Jerusalem but even to die for the sake of the Lord Jesus .
Acts.22:8 8ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην, Τίς εἶ, κύριε; εἶπέν τε πρὸς ἐμέ, Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς Ναζωραῖος, ὃν σὺ διώκεις. 8 Who are you , lord ? {NEQ} I asked . And the voice replied {RPT} , I am Jesus the Nazarene , * the one you are persecuting .
Acts.22:28 28ἀπεκρίθη δὲ χιλίαρχος, Ἐγώ, πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην. δὲ Παῦλος ἔφη, Ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι. 28 I am , too , {NEQ} the commander muttered , and it cost me plenty ! {NEQ} {NEQ} Paul answered , But I am a citizen by birth !
Acts.24:10 10ἀπεκρίθη τε Παῦλος νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος. λέγειν, Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ, ἐπιστάμενος, εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι· 10 The governor then motioned for {NEQ} {RPT} Paul to speak . Paul said , I know , sir , that you have been a judge of {NEQ} Jewish affairs for many years , so I gladly present my defense before you .
Acts.24:25 25διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίματος τοῦ μέλλοντος, ἔμφοβος γενόμενος Φῆλιξ. ἀπεκρίθη, Τὸ νῦν ἔχον πορεύου, καιρὸν δὲ μεταλαβών, μετακαλέσομαί σε. 25 {NEQ} As he reasoned with them about righteousness and self-control and the {RPT} coming day of judgment , {NEQ} Felix became frightened . Go away for now , he replied . When it is more convenient , I’ll call for you again .
Acts.25:4 4 μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον εἰς Καισάρειαν ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι· 4 But {NEQ} Festus replied that {NEQ} Paul was at Caesarea and he himself would be returning there soon .
Acts.25:9 9 Φῆστος δέ, θέλων τοῖς Ἰουδαίοις χάριν καταθέσθαι, ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ εἶπεν, Θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων κριθῆναι ἐπ᾽ ἐμοῦ; 9 Then {NEQ} Festus , wanting to please the Jews , asked him , Are you willing to go to Jerusalem and stand trial before me there ?
Acts.25:12 12τότε Φῆστος συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου ἀπεκρίθη, Καίσαρα ἐπικέκλησαι, ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ. 12 {NEQ} Festus conferred with his advisers and then replied , Very well ! You have appealed to Caesar , and to Caesar you will go !
Acts.25:16 16πρὸς οὓς ἀπεκρίθην ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον πρὶν κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον· ἔχοι τοὺς κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος. 16 I pointed out to them that Roman law does not convict people without a trial . They must be given an opportunity to confront their accusers and defend themselves .
Col.4:6 6 λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι ἅλατι ἠρτυμένος εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. 6 Let your conversation {NEQ} be gracious and attractive * so that you will have the right response for everyone .
Rev.7:13 13καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι, Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσίν; καὶ πόθεν ἦλθον; 13 Then one of the twenty-four elders asked me , Who are these who are clothed in {RPT} {RPT} {RPT} white ? {NEQ} Where did they come from ?