The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀπολύω (apolyo, 0630)

Meanings

[a] divorced woman, [after] having been released, [that] I release, [the woman] having been divorced, dismiss, dismissed, dismisses, divorces, divorcing, forgive, having been dismissed, having sent away, he dismissed, he might send away, he released, he sent away, he should release, he was releasing, I may release, I send away, I should release, I will release [him], pardoned, release, released, send away, sent [him] away, they released, they released [them], they sent [them] away, they were dismissed, to divorce, to divorce [his wife], to free, to have been released, to release, to release [me], to send away, you dismiss, you free, you have been set free, you may be released, you will be forgiven

Greek-English Concordance: 65 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:19 19Ἰωσήφ δέ, ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. 19 Joseph {NEQ} , her {NEQ} fiancé , was a good man and did not want to disgrace her publicly , so he decided to break the engagement {RPT} * quietly .
Matt.5:31 31ἐρρέθη δέ, ̔Ὸς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. 31 {NEQ} You have heard the law that says , A man can divorce his {NEQ} wife by merely giving her a written notice of divorce . * 
Matt.5:32 32ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι. καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται. 32 But I say {RPT} that a man who divorces his {NEQ} wife , unless she has been unfaithful , causes her to commit adultery . And anyone who marries a divorced woman also commits adultery .
Matt.14:15 15ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες, ̓Έρημός ἐστιν τόπος, καὶ ὥρα ἤδη παρῆλθεν. ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 15 {NEQ} That evening the disciples came to him and said , This is a remote place , and it’s already getting late . Send the crowds away so they can go to the villages and buy food for themselves .
Matt.14:22 22καὶ εὐθέως, ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 22 Immediately after this , Jesus insisted that his disciples get back into {NEQ} the boat and cross {RPT} to the other side of the lake , while he sent the people home .
Matt.14:23 23καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. 23 {NEQ} After sending them home , he went up into the hills by himself to pray . {NEQ} Night fell while he was there alone .
Matt.15:23 23 δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες, Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι, Κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. 23 But Jesus gave her no reply , not even a word . Then his {NEQ} disciples urged him to send her away . Tell her to go away , they said . {NEQ} She is bothering us with all her begging .
Matt.15:32 32 δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον· ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσίν τι φάγωσιν. καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 32 Then {NEQ} Jesus called his {NEQ} disciples and told them , I feel sorry for these people . {NEQ} They have been here with me for three days , and they have nothing left to eat . I don’t want {NEQ} to send them away hungry , or they will faint along the way .
Matt.15:39 39καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν. 39 Then Jesus sent the people home , and he got into {RPT} a boat and crossed over to the region of Magadan .
Matt.18:27 27σπλαγχνισθεὶς δὲ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. 27 Then his {NEQ} master was filled with pity for him , and he released him and forgave his {NEQ} debt .
Matt.19:3 3καὶ προσῆλθαν αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες· Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; 3 {NEQ} Some Pharisees came {RPT} and tried to trap him {NEQ} with this question : Should a man be allowed to divorce his {NEQ} wife for just any reason ?
Matt.19:7 7λέγουσιν αὐτῷ, Τί οὖν Μωυσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν; 7 Then why did Moses say in the law that a man could give his wife a written notice of divorce and send her away ? * they asked {RPT} .
Matt.19:8 8λέγει αὐτοῖς ὅτι, Μωυσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν, ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως. 8 Jesus replied {RPT} , Moses permitted {RPT} divorce only as a concession to your {NEQ} hard hearts {RPT} , but it was not what God had originally intended .
Matt.19:9 9λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ— μὴ ἐπὶ πορνείᾳ— καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται. 9 And I tell you this , {NEQ} whoever divorces his {NEQ} wife and marries someone else commits adultery unless his wife has been unfaithful . * 
Matt.27:15 15κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον— ὃν ἤθελον. 15 Now it was the governor’s custom each year during the Passover celebration to release one prisoner to the crowd anyone they wanted .
Matt.27:17 17συνηγμένων οὖν αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς Πειλᾶτος, Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν— τὸν Βαραββᾶν, Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; 17 {NEQ} As the crowds gathered before {NEQ} Pilate’s house that morning , he asked them , Which one do you want me to release to you {NEQ} Barabbas , or Jesus who is called the Messiah ?
Matt.27:21 21ἀποκριθεὶς δὲ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς, Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπαν, Τὸν Βαραββᾶν. 21 So the governor asked again {RPT} , Which of these two do you want me to release to you ? {NEQ} The crowd shouted back , {NEQ} Barabbas !
Matt.27:26 26τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν· τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας, παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ. 26 So Pilate released {NEQ} Barabbas to them . He ordered {NEQ} {NEQ} Jesus flogged with a lead-tipped whip , then turned him over to the Roman soldiers to be crucified .
Mark.6:36 36ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τι φάγωσιν. 36 Send the crowds away so they can go to the nearby farms and villages and buy {RPT} something to eat .
Mark.6:45 45καὶ εὐθύς, ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον. 45 Immediately after this , Jesus insisted that his {NEQ} disciples get back into {NEQ} the boat and head across the lake to Bethsaida , while he sent the people home .
Mark.8:3 3καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ. καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν. 3 {NEQ} If I send them home hungry {RPT} , they will faint along the way . For some of them have come a long distance .
Mark.8:9 9ἦσαν δὲ ὡς τετρακισχίλιοι, καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς. 9 {NEQ} There were about 4,000 people in the crowd that day , and Jesus sent them home after they had eaten .
Mark.10:2 2καὶ προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτόν· Εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν; 2 Some Pharisees {NEQ} came and tried to trap him with this question {RPT} : Should a man be allowed to divorce his wife ?
Mark.10:4 4οἱ δὲ εἶπαν, Ἐπέτρεψεν Μωυσῆς βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι. 4 Well , he permitted it , {NEQ} {NEQ} they replied . He said a man can give his wife a written notice of divorce and send her away . * 
Mark.10:11 11καὶ λέγει αὐτοῖς, ̔Ὸς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν. 11 {NEQ} He told them , Whoever divorces his {NEQ} wife and marries someone else commits adultery against her .
Mark.10:12 12καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ ἄλλον, μοιχᾶται. 12 And if a woman divorces her {NEQ} husband and marries someone else , she commits adultery .
Mark.15:6 6κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον— ὃν παρῃτοῦντο. 6 Now it was the governor’s custom each year during the Passover celebration to release one prisoner anyone the people requested .
Mark.15:9 9 δὲ Πειλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων, Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 9 Would you like me to release to you this King of the Jews ? {NEQ} {NEQ} Pilate asked {RPT} .
Mark.15:11 11οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς. 11 But at this point the leading priests stirred up the crowd to demand the release of {NEQ} Barabbas instead of Jesus {RPT} .
Mark.15:15 15 δὲ Πειλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι, ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν. καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας, ἵνα σταυρωθῇ. 15 So to pacify the crowd , {NEQ} Pilate released {NEQ} Barabbas to them . {NEQ} He ordered {NEQ} Jesus flogged with a lead-tipped whip , then turned him over to the Roman soldiers to be crucified .
Luke.2:29 29Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ. 29 Sovereign Lord , now let your {NEQ} servant die in peace , as you have promised .
Luke.6:37 37καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε. καὶ μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε. ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε. 37 {NEQ} Do not judge others , and you will not be judged . {NEQ} Do not condemn others , or it will all come back against you . Forgive others , and you will be forgiven .
Luke.8:38 38ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ. ἀπέλυσεν δὲ αὐτόν, λέγων, 38 {NEQ} The man who {RPT} had been freed from the demons begged {RPT} to go with him . But Jesus sent him home , saying ,
Luke.9:12 12 δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ, Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγρούς, καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν. ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 12 {NEQ} Late in the afternoon {NEQ} the twelve disciples came to him and said , Send the crowds away to the nearby villages and farms , so they can find food and lodging for the night . {NEQ} There is nothing to eat here in this remote place .
Luke.13:12 12ἰδὼν δὲ αὐτὴν Ἰησοῦς, προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ, Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου. 12 {NEQ} When {NEQ} Jesus saw her , he called her over and said , Dear woman , you are healed of your {NEQ} sickness !
Luke.14:4 4οἱ δὲ ἡσύχασαν, καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν. 4 {NEQ} When they refused to answer , Jesus touched the sick man and healed him and sent him away .
Luke.16:18 18πᾶς ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει. καὶ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει. 18 For example , a man who divorces his {NEQ} wife and marries someone else commits adultery . And anyone who marries a woman divorced from her husband commits adultery .
Luke.23:16 16παιδεύσας, οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 16 So I will have him flogged , and then I will release him . * 
Luke.23:18 18ἀνέκραγον δέ, πανπληθεὶ λέγοντες, Αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν· 18 Then a mighty roar rose from the crowd , and with one voice they shouted , Kill him , and release {NEQ} Barabbas to us !
Luke.23:20 20πάλιν δὲ Πειλᾶτος προσεφώνησεν αὐτοῖς, θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν. 20 {NEQ} Pilate {NEQ} {NEQ} argued with them , because he wanted to release {NEQ} Jesus .
Luke.23:22 22 δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ· παιδεύσας οὖν, αὐτὸν ἀπολύσω. 22 For the third time he demanded {RPT} , Why ? What crime has he committed ? I have found no reason to sentence him to death . So I will have him flogged , and then I will release him .
Luke.23:25 25ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς φυλακήν, ὃν ᾐτοῦντο· τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν. 25 As they had requested , he {NEQ} released Barabbas , the man in prison for insurrection and murder . But he turned {NEQ} {NEQ} Jesus over to them to do as they wished .
John.18:39 39ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 39 But you have a custom of asking me to release {NEQ} one prisoner each year at {NEQ} Passover . {NEQ} Would you like me to release {RPT} this King of the Jews ?
John.19:10 10λέγει οὖν αὐτῷ Πειλᾶτος, Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε; 10 {NEQ} Why don’t you talk to me ? {NEQ} Pilate demanded {RPT} . Don’t you realize that I have the power to release you or {RPT} {RPT} crucify you ?
John.19:12 12ἐκ τούτου Πειλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν, οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες, Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος. πᾶς βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι. 12 Then {NEQ} Pilate tried to release him , but the Jewish leaders shouted , If you release this man , you are no friend of {NEQ} Caesar . * Anyone who declares himself a king is a rebel against {NEQ} Caesar .
Acts.3:13 13 θεὸς Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ— θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν— ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν. ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πειλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν. 13 For it is the God of Abraham , {NEQ} Isaac , and Jacob the God {NEQ} of all our ancestors who has brought glory to his servant Jesus by doing this . This is the same Jesus whom you {NEQ} handed over and rejected before Pilate , despite Pilate’s decision to release him .
Acts.4:21 21οἱ δὲ προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτοὺς διὰ τὸν λαόν. ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν θεὸν ἐπὶ τῷ γεγονότι— 21 The council then threatened them further , but they finally let them go {NEQ} because they didn’t know how to punish them without starting a riot . For everyone was praising {RPT} {RPT} {RPT} {NEQ} God
Acts.4:23 23ἀπολυθέντες δέ, ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπαν. 23 As soon as they were freed , Peter and John returned to the other believers and told them what the leading priests and {NEQ} elders had said .
Acts.5:40 40ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ· καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους δείραντες· παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀπέλυσαν. 40 {NEQ} The others accepted his advice . {NEQ} They called in the apostles and had them flogged . Then they ordered them never again to speak in the name of {NEQ} Jesus , and they let them go .
Acts.13:3 3τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι, καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν. 3 So after more fasting and prayer , the men laid their hands on them and sent them on their way .
Acts.15:30 30οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες κατῆλθον εἰς Ἀντιόχειαν, καὶ συναγαγόντες τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν. 30 {NEQ} The messengers went at once to Antioch , where {NEQ} they called a general meeting of the believers and delivered the letter .
Acts.15:33 33ποιήσαντες δὲ χρόνον, ἀπελύθησαν μετ᾽ εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτούς. 33 {NEQ} They stayed for a while , and then the believers sent them back to the church in Jerusalem with a blessing of peace . * 
Acts.16:35 35ἡμέρας δὲ γενομένης ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες, Ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους. 35 {NEQ} The next morning the city officials sent the police to tell the jailer , Let those {NEQ} men go !
Acts.16:36 36ἀπήγγειλεν δὲ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους πρὸς τὸν Παῦλον ὅτι, Ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε· νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ. 36 So the jailer told {NEQ} Paul , The city officials have said {NEQ} you and Silas are free to leave . {NEQ} {NEQ} {NEQ} Go in peace .
Acts.17:9 9καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ἰάσονος καὶ τῶν λοιπῶν, ἀπέλυσαν αὐτούς. 9 So the officials forced {NEQ} Jason and the other believers to post {NEQ} bond , and then they released them .
Acts.19:41 41καὶ ταῦτα εἰπών, ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησίαν. 41 * Then he dismissed them , and they dispersed .
Acts.23:22 22 μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίσκον παραγγείλας, Μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρὸς ἐμέ. 22 Don’t let anyone know {NEQ} you told me this , {NEQ} {NEQ} the commander warned the young man .
Acts.26:32 32Ἀγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη, Ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ἄνθρωπος οὗτος εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα. 32 And Agrippa said to {NEQ} Festus , He could have been set free if he hadn’t appealed to Caesar .
Acts.28:18 18οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι, διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί. 18 The Romans tried me and wanted to release me , because they found {NEQ} no cause for the death sentence {NEQ} {RPT} .