The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀρχή (arche, 0746)

Meanings

[a] beginning, [are the] beginning, [the] beginning, at first, beginning, corners, domain, elemental thing[s], origin, ruler, rulers, to rulers

Greek-English Concordance: 54 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.19:4 4 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀνέγνωτε; ὅτι κτίσας ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. 4 Haven’t you read the Scriptures ? Jesus {NEQ} replied . They record that from the beginning God made them male and female . * 
Matt.19:8 8λέγει αὐτοῖς ὅτι, Μωυσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν, ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως. 8 Jesus replied {RPT} , Moses permitted {RPT} divorce only as a concession to your {NEQ} hard hearts {RPT} , but it was not what God had originally intended .
Matt.24:8 8πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. 8 But all this is only the first of the birth pains , with more to come .
Matt.24:21 21ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν. οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται. 21 For there will be greater anguish than at any time since the world began . And it will never be so great again .
Mark.1:1 1Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ θεοῦ. 1:1 This is the Good News about Jesus the Messiah , the Son of God . * It began
Mark.10:6 6ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. 6 But God made them male and female * from the beginning of creation .
Mark.13:8 8ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν. ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, ἔσονται λιμοί· ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα. 8 {NEQ} Nation will go to war against nation , and kingdom against kingdom . There will be earthquakes in many parts of the world , as well as famines . But this is only the first of the birth pains , with more to come .
Mark.13:19 19ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν θεός ἕως τοῦ νῦν. καὶ οὐ μὴ γένηται. 19 For there will be greater anguish in those {NEQ} days than at any time since {NEQ} God created {RPT} the world . And it will never be so great again .
Luke.1:2 2καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου. 2 {NEQ} They used the eyewitness reports circulating among us from the early {NEQ} disciples {NEQ} . * 
Luke.12:11 11ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνήσητε πῶς τί ἀπολογήσησθε τί εἴπητε, 11 And when you are brought to trial in the synagogues and before {NEQ} rulers and {NEQ} authorities , don’t worry about how to defend yourself or what to say ,
Luke.20:20 20καὶ παρατηρήσαντες, ἀπέστειλαν ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι· ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. 20 {NEQ} Watching for their opportunity , the leaders sent spies pretending to be honest men . {NEQ} They tried to get Jesus to say something that could be reported to the Roman governor so he would arrest Jesus .
John.1:1 1Ἐν ἀρχῇ ἦν λόγος. καὶ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν λόγος. 1:1 In the beginning the Word already existed . {NEQ} The Word was with {NEQ} God , and the Word was God .
John.1:2 2οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 2 He existed in the beginning with {NEQ} God .
John.2:11 11ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ. καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 11 This miraculous {NEQ} sign at Cana in {NEQ} Galilee was the first time {NEQ} Jesus {NEQ} revealed his {NEQ} glory . And his {NEQ} disciples believed in him .
John.6:64 64ἀλλὰ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινὲς οἳ οὐ πιστεύουσιν. (ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες, καὶ τίς ἐστιν παραδώσων αὐτόν.) 64 But {NEQ} some of you do not {RPT} believe me . ( For {NEQ} Jesus knew from the beginning which {NEQ} ones didn’t believe , and he knew who {NEQ} would betray him . )
John.8:44 44ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς· καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ· ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ πατὴρ αὐτοῦ. 44 For you are the children of your father the devil , and you love to do the evil things he does . He was a murderer from the beginning . {NEQ} He has always hated the truth , because there is no truth in him . When he lies , it is consistent with his character ; for he is a liar and the father of lies .
John.15:27 27καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς μετ᾽ ἐμοῦ ἐστέ. 27 And you must also testify about me because you have been with me from the beginning of my ministry .
John.16:4 4ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὥρα αὐτῶν, μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον ὅτι μεθ᾽ ὑμῶν ἤμην. 4 Yes , I’m telling you these things now , so that when they happen , you will remember {RPT} {NEQ} my warning {RPT} . {RPT} {NEQ} I didn’t tell you earlier because I was going to be with you for a while longer .
Acts.10:11 11καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς· 11 {NEQ} He saw the sky open , and something like a large sheet was let down by its four corners .
Acts.11:5 5Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ, προσευχόμενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα· καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ. 5   I was in the town of Joppa , he said , and while I was praying , {NEQ} I went into a trance and saw a vision . {RPT} Something like a large sheet was let down by its four corners from the sky . And it came right down to me .
Acts.11:15 15ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν, ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς, ὥσπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ. 15 {NEQ} As I {NEQ} began to speak , Peter continued , the {RPT} Holy Spirit fell on {RPT} them , just as {NEQ} he fell on us at the beginning .
Acts.26:4 4τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου ἐκ νεότητος τὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἔν τε Ἱεροσολύμοις, ἴσασι πάντες Ἰουδαῖοι· 4 As the Jewish leaders are well aware , I {RPT} was given a thorough Jewish training from my {RPT} earliest childhood among my own people and in Jerusalem .
Rom.8:38 38πέπεισμαι γὰρ ὅτι· οὔτε θάνατος οὔτε ζωή, οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαί, οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα— οὔτε δυνάμεις· 38 And I am convinced that nothing can ever separate us from God’s love . Neither death nor life , neither angels nor demons , * neither our fears for today nor our worries about tomorrow not even the powers of hell can separate us from God’s love .
1Cor.15:24 24εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδιδῷ τὴν βασιλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν. 24 After that the end will come , when he will turn the Kingdom over to {NEQ} God {NEQ} the Father , {NEQ} having destroyed every ruler and {RPT} authority and power .
Eph.1:21 21ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου— οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι. 21 Now he is far above any ruler or authority or power or leader or anything else not only in this {NEQ} world but also in the world to come .
Eph.3:10 10ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ· 10 God’s purpose in all this was to use the church to display {NEQ} his wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and {NEQ} authorities in the heavenly places .
Eph.6:12 12ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχὰς πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 12 For we * are not {NEQ} fighting against flesh-and-blood enemies , but against {RPT} evil rulers and {RPT} authorities of the unseen world , against {NEQ} mighty powers in this {NEQ} dark world , and against {NEQ} evil {NEQ} spirits in the heavenly places .
Phil.4:15 15οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας· οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι· 15 {NEQ} As you know , you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the Good News and then traveled on from Macedonia . No other church did this .
Col.1:16 16ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα— εἴτε θρόνοι, εἴτε κυριότητες, εἴτε ἀρχαί, εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται· 16 for through him God created everything in the heavenly realms and on {NEQ} earth . He made the things we can see and the things we can’t see such as thrones , {RPT} kingdoms , {RPT} rulers , and authorities in the unseen world . Everything was created through him and for him .
Col.1:18 18καὶ αὐτός ἐστιν κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν· ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων· 18 Christ is also the head of the church , which is his body . He is the beginning , supreme over all who rise from the dead . * So he is first in everything .
Col.2:10 10καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας. 10 So you also are complete through your union with Christ , who is the head over every ruler and authority .
Col.2:15 15ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας· ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. 15 In this way , he disarmed * the spiritual rulers and {RPT} authorities . He shamed them publicly by his victory over them on the cross .
Titus.3:1 1ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι· πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι· 3:1 Remind the believers to submit to the government and its officers . They should be obedient , always ready to do what is good .
Heb.1:10 10καί, Σὺ κατ᾽ ἀρχάς, κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· 10 He also says to the Son , In the beginning , Lord , you laid the foundation of the earth and made the heavens with your {NEQ} hands .
Heb.2:3 3πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη; 3 So what makes us think we can escape if we ignore this great salvation that was first announced by the Lord Jesus himself and then delivered to us by those who heard him speak ?
Heb.3:14 14μέτοχοι γὰρ τοῦ Χριστοῦ γεγόναμεν, ἐάνπερ τὴν ἀρχήν, τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν. 14 For if we are faithful to the end , trusting God just as firmly as when we {NEQ} first believed , we will share in all that belongs to {NEQ} Christ .
Heb.5:12 12καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον· πάλιν, χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ· καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς. 12 You have been believers so long now that you ought to be teaching others . Instead {NEQ} , you need someone {NEQ} to teach you again the basic things about {NEQ} God’s {NEQ} word . * {NEQ} You are like babies who need milk and cannot eat solid food .
Heb.6:1 1διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον· ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεθα· μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων καὶ πίστεως ἐπὶ θεόν· 6:1 So let us stop going over the {NEQ} basic teachings about {NEQ} Christ again and again . Let us go on instead and become {NEQ} mature in our understanding . Surely we don’t need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds * and placing our faith in God .
Heb.7:3 3ἀπάτωρ ἀμήτωρ ἀγενεαλόγητος— μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων· ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές. 3 There is no record of his father or mother or any of his ancestors no beginning or end to his life . He remains a priest forever , resembling {NEQ} the Son of {NEQ} God .
2Pet.3:4 4καὶ λέγοντες, Ποῦ ἐστὶν ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ᾽ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως. 4 {NEQ} They will say , What happened to the promise that Jesus is coming again ? {NEQ} From before the times of our ancestors , everything has remained the same since the world was first created .
1Jn.1:1 1̔Ὸ ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἀκηκόαμεν· ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν· περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς. 1:1 We proclaim to you the one who existed from the beginning , * whom we have heard {RPT} and seen . {RPT} We saw him with our own {NEQ} eyes and touched him with our own {NEQ} hands . He is the Word {NEQ} of life .
1Jn.2:7 7ἀγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν· ἀλλ᾽ ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ᾽ ἀρχῆς. ἐντολὴ παλαιά ἐστιν λόγος ὃν ἠκούσατε. 7 Dear friends , I am not writing a new commandment for you ; rather it is an old one {RPT} you have had from the very beginning . This {RPT} old commandment to love one another is the same message {RPT} you heard before .
1Jn.2:13 13γράφω ὑμῖν πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς. γράφω ὑμῖν νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν. 13 I am writing to you who are mature in the faith * because you know Christ , who existed from the beginning . I am writing to you who are young in the faith because you have won your battle with the evil one .
1Jn.2:14 14ἔγραψα ὑμῖν παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα. ἔγραψα ὑμῖν πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς. ἔγραψα ὑμῖν νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε. καὶ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει, καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν. 14 I have written to you who are God’s children because you know the Father . I have written to you who are mature in the faith because you know Christ , who existed from the beginning . I have written to you who are young in the faith because you are strong . {NEQ} {NEQ} God’s {NEQ} word lives in your hearts , and you have won your battle with the evil one .
1Jn.2:24 24ὑμεῖς ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐν ὑμῖν μενέτω ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἠκούσατε· καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε. 24 So {NEQ} you must remain faithful to what you have been taught from the beginning . If you do {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} , {NEQ} you will remain in fellowship with the Son and {RPT} with the Father .
1Jn.3:8 8 ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη υἱὸς τοῦ θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. 8 But when people keep on sinning , it shows that they belong to the devil , {NEQ} who has been sinning since the beginning . But the Son {NEQ} of God came to destroy the works of the devil .
1Jn.3:11 11ὅτι αὕτη ἐστὶν ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς· ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. 11 {NEQ} This is the message {RPT} you have heard from the beginning : We should love one another .
2Jn.1:5 5καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινήν· ἀλλὰ ἣν εἴχαμεν ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. 5 I am writing {RPT} {NEQ} {NEQ} to remind you , dear friends , * that we should love one another . This is not {NEQ} a new commandment , but one we have had from the beginning .
2Jn.1:6 6καὶ αὕτη ἐστὶν ἀγάπη ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, αὕτη ἐντολή ἐστιν, καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε. 6 {NEQ} {NEQ} Love {RPT} means {NEQ} doing what God has commanded us , and he {RPT} has {NEQ} commanded us to love one another {NEQ} {RPT} , just as you heard from the beginning .
Jude.1:6 6ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον· εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας, δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν. 6 And I remind you of the angels who did not stay within the limits of authority God gave {NEQ} them but left the place where they belonged . God has kept them securely chained in prisons of darkness , waiting for the great day of judgment .
Rev.3:14 14καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει ἀμήν— μάρτυς πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ· 14 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Laodicea . This is the message from the one who is the Amen the {RPT} faithful and true witness , the beginning * of {NEQ} God’s new {NEQ} creation :
Rev.21:6 6καὶ εἶπέν μοι, Γέγοναν. ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ— ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. 6 And he also said {RPT} , It is finished ! I am the Alpha and the Omega the Beginning and the End . To all who are thirsty I will give freely from the springs of the water of {NEQ} life .
Rev.22:13 13ἐγὼ τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, πρῶτος καὶ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. 13 I am the Alpha and the Omega , the First and the Last , the Beginning and the End .