The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἅγιος1 (a(gios, 0040)

Meanings

[a] holy, [a] Holy, [is] holy, [the] holy, [the] Holy, [with the] Holy, holy, Holy, holy [one], Holy [that he was], holy one, holy ones, Holy Places, of [the] Holy, of Holies, of saints, saint, saints, with [a] holy, with [the] Holy

Greek-English Concordance: 195 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:18 18τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρίας, τῷ Ἰωσήφ. πρὶν συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 18 {NEQ} {NEQ} This is how Jesus the Messiah was {NEQ} born . His {NEQ} mother , Mary , was engaged to be married to {NEQ} Joseph . But before the marriage took place , while she was still a virgin , she became pregnant through the power of the Holy Spirit .
Matt.1:20 20ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων, Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυείδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου. τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου. 20 As he considered this {NEQ} , {NEQ} an angel of the Lord appeared to him in a dream . Joseph , son of David , the angel said , do not be afraid to take Mary as your {NEQ} wife . For the child within her was conceived by the {NEQ} Holy Spirit .
Matt.3:11 11ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν. δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν— οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι. αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. 11 I {NEQ} baptize with * water those who repent of their sins and turn to God . But someone is coming soon who is greater than I am so much greater that I’m not worthy even to be his slave and carry his sandals . He will baptize you with the Holy Spirit and with fire . * 
Matt.4:5 5τότε παραλαμβάνει αὐτὸν διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, 5 Then the devil took {RPT} him to the holy city , Jerusalem , to the highest point of the Temple ,
Matt.12:32 32καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ, ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ, οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. 32 {NEQ} Anyone who speaks against the Son of {NEQ} Man can be forgiven {RPT} , but anyone who speaks against the {RPT} Holy Spirit will never be forgiven {RPT} , either in this {NEQ} world or in the world to come .
Matt.24:15 15ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως— τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου— ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ. (ὁ ἀναγινώσκων, νοείτω.) 15 The day is coming when you will see what Daniel the prophet spoke about the sacrilegious object that causes desecration * standing in the Holy Place . ( Reader , pay attention ! )
Matt.27:53 53καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ, εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. 53 {NEQ} They left {RPT} the cemetery after Jesus' {NEQ} resurrection , went into {RPT} the holy city of Jerusalem , and appeared to many people .
Matt.28:19 19πορευθέντες οὖν, μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος. 19 Therefore , go and make disciples of all the nations , * baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit .
Mark.1:8 8ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 8 I baptize you with * water , but he will baptize you with the Holy Spirit !
Mark.3:29 29ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα· ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος. 29 but anyone who blasphemes the {RPT} Holy Spirit will never be forgiven . This is a sin with eternal consequences .
Mark.6:20 20 γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάνην· εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν. καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει, καί, ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν. 20 for {NEQ} Herod respected {NEQ} John ; and knowing that he was a good and holy man , {NEQ} he protected him . Herod was greatly disturbed whenever he talked with John , but even so , he liked to listen to him .
Mark.8:38 38ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 38 If anyone is ashamed of me and my {NEQ} message in these {NEQ} adulterous and sinful days , {NEQ} the Son of {NEQ} Man will be ashamed of that person when he returns in the glory of his {NEQ} Father with the {RPT} holy angels .
Mark.12:36 36αὐτὸς Δαυείδ, εἶπεν, ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ, Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου. 36 For David himself , speaking under the inspiration of the {RPT} Holy Spirit , said , The LORD said to my {NEQ} Lord , Sit in the place of honor at my right hand until I humble your {NEQ} enemies beneath your {NEQ} feet . * 
Mark.13:11 11καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε. ἀλλ᾽ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 11 But when you are arrested and stand trial , don’t worry in advance about what to say . Just say what God tells you at that {NEQ} time , for it is not you who will be speaking , but the {RPT} Holy Spirit .
Luke.1:15 15ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ κυρίου. καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ. καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται, ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ. 15 for he will be great in the eyes of the Lord . {NEQ} He must never touch wine or other alcoholic drinks . {NEQ} He will be filled with the Holy Spirit , even before his birth . * 
Luke.1:35 35καὶ ἀποκριθεὶς ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι. διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον, κληθήσεται υἱὸς θεοῦ. 35 {NEQ} The angel replied {RPT} , The Holy Spirit will come upon you , and the power of the Most High will overshadow you . So {NEQ} the baby to be born will be holy , and he will be called the Son of God .
Luke.1:41 41καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας Ἐλεισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου Ἐλεισάβετ. 41 At the sound of {NEQ} Mary’s greeting , {NEQ} Elizabeth’s {NEQ} child leaped within her , and {NEQ} Elizabeth was filled with the Holy Spirit .
Luke.1:49 49ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 49 For the Mighty One is holy {RPT} , and he has done great things for me .
Luke.1:67 67καὶ Ζαχαρίας, πατὴρ αὐτοῦ, ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων· 67 Then his {NEQ} father , Zechariah , was filled with the Holy Spirit and gave this prophecy :
Luke.1:70 70καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ᾽ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ. 70 just as he promised through his {NEQ} holy prophets long ago .
Luke.1:72 72ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ— 72 He has been merciful to our {NEQ} ancestors by {NEQ} remembering his sacred covenant
Luke.2:23 23καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι, Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν, ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται. 23 {NEQ} The law of the Lord says , If a woman’s first child is a boy , he must be dedicated to the LORD . * 
Luke.2:25 25καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἰερουσαλὴμ ὄνομα Συμεών. καὶ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβὴς προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ. καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ᾽ αὐτὸν 25 At that time there was a man in Jerusalem {RPT} named Simeon . {NEQ} He was righteous and devout and was eagerly waiting for the Messiah to come and rescue {NEQ} Israel . {NEQ} The Holy Spirit was upon him
Luke.2:26 26καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἂν ἴδῃ τὸν Χριστὸν κυρίου. 26 and had revealed {NEQ} to him that he would not die until he had {NEQ} seen the Lord’s Messiah .
Luke.3:16 16ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν Ἰωάνης, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ἰσχυρότερός μου— οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. 16 {NEQ} John answered their questions by saying , I {NEQ} baptize you with * water ; but someone is coming soon who is greater than I am so much greater that I’m not even worthy to be his slave and untie the straps of his {NEQ} sandals . He will baptize you with the Holy Spirit and with fire . * 
Luke.3:22 22καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, σωματικῷ, εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν. καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, Σὺ εἶ υἱός μου ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 22 and the {RPT} Holy Spirit , in bodily form , descended on him like a dove . And a voice from heaven said , You are my {RPT} dearly loved {RPT} Son , and you bring me great joy . * 
Luke.4:1 1Ἰησοῦς δέ, πλήρης πνεύματος ἁγίου, ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου. καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι ἐν τῇ ἐρήμῳ, 4:1 Then Jesus , full of the Holy Spirit , returned from the Jordan River . {NEQ} He was led by the Spirit in the wilderness , * 
Luke.9:26 26ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 26 If anyone is ashamed of me and my {NEQ} message , the Son of {NEQ} Man will be ashamed of that person when he returns in his {NEQ} glory and in the glory of the Father and the holy angels .
Luke.10:21 21ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν, Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 21 At that same time Jesus was filled with the joy of the {RPT} Holy Spirit , and he said , O Father , Lord of {NEQ} heaven and {NEQ} earth , thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever , and for revealing them to the childlike . Yes , {NEQ} Father , {NEQ} it pleased you to do it this way .
Luke.11:13 13εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 13 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} heavenly {RPT} Father give the Holy Spirit to those who ask him .
Luke.12:10 10καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ, τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται. 10 {NEQ} Anyone who speaks against the Son of {NEQ} Man can be forgiven {RPT} , but anyone who blasphemes the Holy Spirit will not be forgiven .
Luke.12:12 12τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ δεῖ εἰπεῖν. 12 for the Holy Spirit will teach you at that {NEQ} time what needs to be said .
John.1:33 33κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτὸν οὗτός ἐστιν βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 33 I didn’t know he was the one , but when God sent me to baptize with water , he told me , The one on whom you see the Spirit descend and rest {RPT} {RPT} is the one who will baptize with the Holy Spirit .
John.14:26 26 δὲ παράκλητος— τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον— πέμψει πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα εἶπον ὑμῖν ἐγώ. 26 But {RPT} when the Father sends the Advocate as my {NEQ} representative that is , the {RPT} Holy Spirit he will teach you everything and will remind you of everything {RPT} I have told you .
John.17:11 11καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ· καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου δέδωκάς μοι· ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. 11 Now I am departing from the world ; {NEQ} they are staying in this world , but I am coming to you . Holy Father , {RPT} you have given me your name ; * now protect them by the power of your {NEQ} name so that they will be united just as we are .
John.20:22 22καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς, Λάβετε πνεῦμα ἅγιον. 22 Then he breathed on them and said {RPT} , Receive the Holy Spirit .
Acts.1:2 2ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη. 2 until the day he was taken up to heaven after giving his {RPT} chosen {NEQ} apostles further instructions through the Holy Spirit .
Acts.1:5 5ὅτι Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. 5 {NEQ} John {NEQ} baptized with * water , but in just a few {RPT} days you will be baptized with the Holy Spirit .
Acts.1:8 8ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς. καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες, ἔν τε Ἰερουσαλήμ, καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ, καὶ Σαμαρείᾳ, καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 8 But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you . And you will be my witnesses , telling people about me everywhere in Jerusalem , {NEQ} throughout {NEQ} Judea , {NEQ} in Samaria , and to the ends of the earth .
Acts.1:16 16̓Άνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφήν, ἣν προεῖπε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, διὰ στόματος Δαυεὶδ περὶ Ἰούδα, τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν Ἰησοῦν· 16 Brothers , he said , the Scriptures had to be fulfilled concerning Judas , who guided those who arrested Jesus . This was predicted long ago by the {RPT} Holy Spirit , speaking through King David .
Acts.2:4 4καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς. 4 And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages , * as the Holy Spirit gave them this ability .
Acts.2:33 33τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ θεοῦ ὑψωθείς· τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου λαβὼν παρὰ τοῦ πατρός, ἐξέχεεν τοῦτο ὑμεῖς, καὶ βλέπετε καὶ ἀκούετε. 33 Now he is exalted to the place of highest honor in heaven , at {NEQ} God’s {NEQ} right hand . And the Father , as he had {NEQ} {NEQ} promised , gave him the {RPT} Holy Spirit {RPT} {RPT} to pour out upon us , just as you see and hear today .
Acts.2:38 38Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς, Μετανοήσατε, φησίν, Καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν· καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος. 38   Peter {NEQ} replied {RPT} , Each of you must repent of your sins and turn to God , and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness {NEQ} of your sins . Then you will receive the gift of the Holy Spirit .
Acts.3:21 21ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων, ὧν ἐλάλησεν θεὸς διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ᾽ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν. 21 For he must remain in heaven {NEQ} until the time for the final restoration of all things , {RPT} as {NEQ} God promised long ago through his {NEQ} holy prophets .
Acts.4:8 8τότε Πέτρος, πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου, εἶπεν πρὸς αὐτούς, ̓Άρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι, 8 Then Peter , filled with the Holy Spirit , said to them , Rulers and elders of our people ,
Acts.4:25 25 τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυείδ, παιδός σου, εἰπών, Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; 25 you spoke long ago by the Holy Spirit {NEQ} through our {NEQ} ancestor David , your servant , saying , Why were the nations so angry ? {NEQ} Why did they waste their time with futile plans ?
Acts.4:27 27συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ— ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου, Ἰησοῦν, ὃν ἔχρισας— Ἡρῴδης τε, καὶ Πόντιος Πειλᾶτος, σὺν ἔθνεσιν, καὶ λαοῖς Ἰσραήλ· 27 In fact , this has happened here in this very {NEQ} city ! For Herod Antipas , {NEQ} Pontius Pilate the governor , {RPT} the Gentiles , and the people of Israel were all united against Jesus , your {NEQ} holy servant , whom you anointed .
Acts.4:30 30ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν· καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ. 30 {NEQ} {NEQ} Stretch out your {NEQ} hand {RPT} with healing power ; {NEQ} may miraculous signs and wonders be done through the name of your {NEQ} holy servant Jesus .
Acts.4:31 31καὶ δεηθέντων αὐτῶν, ἐσαλεύθη τόπος ἐν ἦσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες τοῦ ἁγίου πνεύματος. καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μετὰ παρρησίας. 31 After this prayer , the meeting place shook , and they were all filled with the Holy Spirit . Then they preached the word of {NEQ} God with boldness .
Acts.5:3 3εἶπεν δὲ Πέτρος, Ἁνανία, διὰ τί ἐπλήρωσεν Σατανᾶς τὴν καρδίαν σου; ψεύσασθαί σε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου. 3 Then {NEQ} Peter said , Ananias , why have you let {NEQ} Satan fill your {NEQ} heart ? You lied to the {RPT} Holy Spirit , and you kept some of the money for yourself .
Acts.5:32 32καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἔδωκεν θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ. 32 {NEQ} We are witnesses of these {NEQ} things and so is the {RPT} Holy Spirit , who is given by {NEQ} God to those who obey him .
Acts.6:5 5καὶ ἤρεσεν λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους, καὶ ἐξελέξαντο· Στέφανον, (ἄνδρα πλήρης πίστεως καὶ πνεύματος ἁγίου), καὶ Φίλιππον, καὶ Πρόχορον, καὶ Νικάνορα, καὶ Τίμωνα, καὶ Παρμενᾶν, καὶ Νικόλαον (προσήλυτον) Ἀντιοχέα. 5 {NEQ} Everyone liked this idea , and they chose the following : Stephen ( a man full of faith and the Holy Spirit ) , {NEQ} Philip , {NEQ} Procorus , {NEQ} Nicanor , {NEQ} Timon , {NEQ} Parmenas , and Nicolas of Antioch ( an earlier convert to the Jewish faith ) .
Acts.6:13 13ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας, ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται λαλῶν ῥήματα κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου τούτου καὶ τοῦ νόμου. 13 {NEQ} The lying witnesses said , This {NEQ} man is always speaking against the {RPT} {RPT} holy Temple and against the law of Moses .
Acts.7:33 33εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος, Λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου, γὰρ τόπος ἐφ᾽ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν. 33 Then the LORD said to him , Take off your {NEQ} sandals , for you are standing {NEQ} on holy ground .
Acts.7:51 51σκληροτράχηλοι· καὶ ἀπερίτμητοι καρδίαις καὶ τοῖς ὠσίν. ὑμεῖς ἀεὶ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς. 51 You stubborn people ! {NEQ} You are heathen * at heart and {NEQ} deaf to the truth . Must you forever resist the {RPT} Holy Spirit ? That’s what your {NEQ} ancestors did , and so do you !
Acts.7:55 55ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδεν δόξαν θεοῦ, καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ. 55 But Stephen , full of the Holy Spirit , gazed steadily into {NEQ} heaven and saw the glory of God , and he saw Jesus standing in the place of honor at {NEQ} God’s right hand .
Acts.8:15 15οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον· 15 As soon as they arrived , they prayed for these new believers to receive the Holy Spirit .
Acts.8:17 17τότε ἐπετίθεσαν τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον. 17 Then Peter and John laid their hands upon these believers , and they received the Holy Spirit .
Acts.8:19 19λέγων, Δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας, λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον. 19 Let me have this {NEQ} power , too , he exclaimed , so that when I lay my hands on people , they will receive the Holy Spirit !
Acts.9:17 17ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ ἐπιθεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν, Σαοὺλ ἀδελφέ, κύριος ἀπέσταλκέν με, Ἰησοῦς ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου. 17 So Ananias went and found Saul . He laid his hands on {RPT} him and said , Brother Saul , the Lord Jesus , who appeared to you on the road , has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit .
Acts.9:31 31 μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ Γαλιλαίας, καὶ Σαμαρείας, εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου· καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἐπληθύνετο. 31 The church then had peace throughout {NEQ} Judea , {NEQ} Galilee , and Samaria , and it became stronger as the believers lived in the fear of the Lord . And with the encouragement of the Holy Spirit , it also grew in numbers .
Acts.9:41 41δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν· φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας, παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. 41 {NEQ} He gave her his hand and helped her up . Then he called in the widows and all the believers , and he presented her to them alive .
Acts.10:22 22οἱ δὲ εἶπαν, Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης· ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων. ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ. 22 {NEQ} {NEQ} They said , We were sent by Cornelius , a Roman officer . He is a devout and God-fearing man , {NEQ} well respected by all the Jews . A holy angel instructed him to summon you to his {NEQ} house so that he can hear your message .
Acts.10:38 38Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρὲθ ὡς ἔχρισεν αὐτὸν θεὸς πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει· ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 38 And you know that {NEQ} God anointed Jesus {RPT} of {NEQ} Nazareth with the Holy Spirit and with power . Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil , for {NEQ} God was with him .
Acts.10:44 44ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα, ἐπέπεσε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. 44 Even as {NEQ} Peter was saying these {NEQ} things , the {RPT} Holy Spirit fell upon {RPT} all who were listening to the message .
Acts.10:45 45καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ οἳ συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ ὅτι καί, ἐπὶ τὰ ἔθνη δωρεὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου ἐκκέχυται· 45 {NEQ} The Jewish believers * who came with {NEQ} Peter were amazed that the gift of the {RPT} Holy Spirit had been poured out on the Gentiles , too .
Acts.10:47 47Μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους, οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ ἡμεῖς; 47 {NEQ} Can anyone object to their {NEQ} being baptized , now that they have received the Holy {RPT} Spirit just as we did ?
Acts.11:15 15ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν, ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς, ὥσπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ. 15 {NEQ} As I {NEQ} began to speak , Peter continued , the {RPT} Holy Spirit fell on {RPT} them , just as {NEQ} he fell on us at the beginning .
Acts.11:16 16ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς ἔλεγεν, Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 16 Then I thought of the Lord’s {NEQ} words when he said , {NEQ} John baptized with * water , but you will be baptized with the Holy Spirit .
Acts.11:24 24ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθός, καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίῳ. 24 {NEQ} Barnabas was a good man , {NEQ} full of the Holy Spirit and strong in faith . And many people were brought to the Lord .
Acts.13:2 2λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον προσκέκλημαι αὐτούς. 2 One day as these men were worshiping the Lord and fasting , the {RPT} Holy Spirit said , {NEQ} Dedicate {RPT} {NEQ} Barnabas and Saul for the special work to which I have called them .
Acts.13:4 4αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος. κατῆλθον εἰς Σελεύκειαν ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς Κύπρον. 4 So Barnabas and Saul were sent out by the Holy Spirit . They went down to the seaport of Seleucia and then sailed for the island of Cyprus .
Acts.13:9 9Σαῦλος δέ, καὶ Παῦλος, πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου· ἀτενίσας εἰς αὐτὸν 9 {NEQ} Saul , also known as {NEQ} Paul , was filled with the Holy Spirit , and he looked the sorcerer in the eye .
Acts.13:52 52οἵ τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου. 52 And the believers * were filled with joy and with the Holy Spirit .
Acts.15:8 8καὶ καρδιογνώστης θεός, ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, καθὼς καὶ ἡμῖν. 8 {NEQ} {NEQ} God knows people’s hearts , and he confirmed that he accepts Gentiles by giving them the {RPT} Holy Spirit , just as he did to us .
Acts.15:28 28ἔδοξεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ ἡμῖν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν τούτων τῶν ἐπάναγκες· 28 For it seemed good to the {RPT} Holy Spirit and to us to lay no greater burden on you than these few requirements :
Acts.16:6 6διῆλθον δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ Γαλατικὴν χώραν, κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ Ἀσίᾳ· 6 Next Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia , because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time .
Acts.19:2 2εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ πρὸς αὐτόν, Ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἰ πνεῦμα ἅγιον ἔστιν ἠκούσαμεν. 2 {NEQ} Did you receive the Holy Spirit when you believed ? he asked them . No , they replied {NEQ} , we haven’t even heard that there is a Holy Spirit .
Acts.19:6 6καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου χεῖρας, ἦλθε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον. 6 Then when {NEQ} Paul laid his hands on them , the {RPT} Holy Spirit came on them , and they spoke in other tongues * and prophesied .
Acts.20:23 23πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί μοι λέγον ὅτι δεσμὰ καὶ θλίψεις με μένουσιν. 23 except that the {RPT} Holy Spirit tells me in city after city that jail and suffering lie ahead {RPT} .
Acts.20:28 28προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ· ἐν ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους· ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου— 28 So guard yourselves and God’s people . Feed and shepherd {NEQ} God’s flock {NEQ} his church , {RPT} purchased with {RPT} his own {RPT} blood * over which the {RPT} Holy Spirit {RPT} has appointed you as elders . * 
Acts.21:11 11καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας. εἶπεν, Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστὶν ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν. 11 {NEQ} He came over {RPT} , {NEQ} took {NEQ} Paul’s {NEQ} belt , and bound his own {NEQ} feet and {NEQ} hands with it . Then he said , The {RPT} Holy Spirit declares , So shall the owner of this {NEQ} belt be bound by the Jewish leaders in Jerusalem and turned over to the Gentiles .
Acts.21:28 28κράζοντες, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, βοηθεῖτε. οὗτός ἐστιν ἄνθρωπος κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχῇ διδάσκων· ἔτι τε— καὶ ̔Έλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον. 28 yelling , Men of Israel , help us ! This is the man who {RPT} preaches against our people everywhere and tells everybody to disobey {NEQ} the Jewish laws . He speaks against {NEQ} {NEQ} the Temple and even {RPT} defiles this {NEQ} holy place by bringing in {RPT} {NEQ} Gentiles {RPT} {RPT} . * 
Acts.26:10 10 καί, ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις· καὶ πολλούς τε τῶν ἁγίων ἐγὼ ἐν φυλακαῖς κατέκλεισα, τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών· ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον. 10 Indeed , I did just that in Jerusalem . {NEQ} Authorized by the leading priests , {RPT} {NEQ} I caused many {NEQ} {NEQ} believers there to be sent to prison . And I cast my vote against them when they were condemned to death .
Acts.28:25 25ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους, ἀπελύοντο εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἓν ὅτι· Καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, 25 And after they had argued back and forth among themselves , they left with this final word from {NEQ} Paul : The {RPT} Holy Spirit was right when he said to your {NEQ} ancestors through Isaiah the prophet ,
Rom.1:2 2 προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις· 2 God promised this Good News long ago through his {NEQ} prophets in the holy Scriptures .
Rom.5:5 5 δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει. ὅτι ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν. 5 And this hope will not lead to disappointment . For we know how dearly {NEQ} God {NEQ} loves us , because he {NEQ} has given us the Holy Spirit to fill our hearts with his love .
Rom.7:12 12ὥστε, μὲν νόμος ἅγιος, καὶ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή. 12 But still , the {NEQ} law itself is holy , and its commands are holy and right and good .
Rom.9:1 1ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι· συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ· 9:1 With Christ as my witness , I speak with utter truthfulness . My {NEQ} conscience and {NEQ} the Holy Spirit confirm it .
Rom.11:16 16εἰ δὲ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα· καὶ εἰ ῥίζα ἁγία, καί, οἱ κλάδοι. 16 And since Abraham and the other patriarchs were holy , their descendants will also be holy just as the entire batch of dough is holy because the portion given as an offering is holy . For if the roots of the tree are holy , the branches will be , too .
Rom.12:1 1παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν— τῷ θεῷ εὐάρεστον· τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν. 12:1 And so , dear brothers and sisters , * I plead with you to give your {NEQ} bodies to God because of all he has done for you . Let them be a living and holy sacrifice the kind he will find acceptable . This is truly the way to worship him {RPT} . * 
Rom.14:17 17οὐ γάρ ἐστιν βασιλεία τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 17 For the Kingdom of {NEQ} God is not a matter of what we eat or drink , but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit .
Rom.15:13 13 δὲ θεός, τῆς ἐλπίδος, πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν· εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου. 13 I pray that {NEQ} {NEQ} God , the source of hope , will fill you completely with joy and peace because you trust in him . Then you will overflow with {NEQ} confident hope through the power of the Holy Spirit .
Rom.15:16 16εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη· ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἵνα γένηται προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 16 {NEQ} {NEQ} I am a special messenger from Christ Jesus to you Gentiles . I bring you the Good News {NEQ} {RPT} so that I might present you as an acceptable offering to God , made holy by the Holy Spirit .
Rom.15:26 26ηὐδόκησαν, γάρ, Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἰερουσαλήμ. 26 For you see , the believers in Macedonia and Achaia * have eagerly taken up an offering for the poor among the believers {RPT} in Jerusalem .
Rom.15:31 31ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ· καὶ διακονία μου εἰς Ἰερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος τοῖς ἁγίοις γένηται· 31 Pray that I will be rescued from those in {NEQ} Judea who refuse to obey God . Pray also that the believers there will be willing to accept the donation * I am taking {RPT} to Jerusalem .
Rom.16:2 2ἵνα προσδέξησθε αὐτὴν ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων· καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι, καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη, καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ. 2 {NEQ} Welcome her in the Lord as one who is worthy of honor among {NEQ} God’s people . {NEQ} Help her in whatever she needs {RPT} , for she has been helpful to many , and especially to me .
Rom.16:15 15ἀσπάσασθε Φιλόλογον, καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ Ὀλυμπᾶν καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους. 15 Give my greetings to Philologus , {NEQ} Julia , Nereus and his {NEQ} sister , and to Olympas and all the believers who meet with them .
Rom.16:16 16ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ. 16 Greet each other in Christian love . * All the churches of {NEQ} Christ send you their greetings .
1Cor.3:17 17εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει φθερεῖ τοῦτον θεός· γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 17 {NEQ} {NEQ} God will destroy anyone who {RPT} destroys this {NEQ} temple . For {NEQ} God’s {NEQ} temple is holy , and you are that temple .
1Cor.6:19 19 οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ; καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν, 19   {NEQ} Don’t you realize that your {NEQ} body is the temple of the Holy Spirit , who lives in you and was given to you by God ? {NEQ} You do not belong to yourself ,
1Cor.7:14 14ἡγίασται γὰρ ἀνὴρ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται γυνὴ ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφῷ· ἐπεὶ ἄρα, τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. 14 For the Christian wife brings holiness to her marriage , and the Christian husband * brings holiness to his marriage . Otherwise , your {NEQ} children would not be holy , but now they are holy .
1Cor.7:34 34καὶ μεμέρισται. καί, γυνὴ ἄγαμος καὶ παρθένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου ἵνα ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι. δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί. 34 {NEQ} His interests are divided . In the same way , a woman who is no longer married or has never been married {NEQ} can be devoted to {NEQ} the Lord and holy in {NEQ} body and in {NEQ} spirit . But a married woman has to think about her earthly responsibilities and how to please her husband .
1Cor.12:3 3διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει ἀνάθεμα Ἰησοῦς, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν κύριος Ἰησοῦς, εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 3 So I want you to know that no one speaking by the Spirit of God will curse Jesus , and no one can say Jesus is Lord , except by the Holy Spirit .
1Cor.14:33 33οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης, ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων. 33 For {NEQ} God is not a God of disorder but of peace , as in all the meetings of {NEQ} God’s holy people . * 
1Cor.16:1 1περὶ δὲ τῆς λογείας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους· ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. 16:1 Now regarding your question about the money being collected {RPT} for {NEQ} God’s people in Jerusalem . You {RPT} {NEQ} should follow the same procedure I gave to the churches in {NEQ} Galatia .
1Cor.16:15 15παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, (οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας, καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς·) 15 You know that Stephanas and his household were the first of the harvest of believers {NEQ} in Greece , * and they are spending their lives in service {NEQ} to God’s people . {NEQ} I urge you , dear brothers and sisters , * 
1Cor.16:20 20ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 20 All the brothers and sisters here send greetings to you . Greet each other with Christian love . * 
2Cor.6:6 6ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ· 6 We prove ourselves by our purity , our {RPT} understanding , {RPT} our patience , our {RPT} kindness , by the Holy Spirit within us , * and by our sincere love .
2Cor.8:4 4μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους. 4 They begged us again and again for the privilege {NEQ} {NEQ} of sharing in the gift {RPT} for the believers in Jerusalem .
2Cor.9:1 1περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν μοί ἐστιν τὸ γράφειν ὑμῖν. 9:1 I really don’t need {NEQ} to write to you about {NEQ} this ministry of giving {RPT} for the believers in Jerusalem . * 
2Cor.9:12 12ὅτι διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης— οὐ μόνον ἐστὶν προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ θεῷ. 12 So two good things will result from {NEQ} {NEQ} this {NEQ} ministry of {NEQ} giving the needs of the believers in Jerusalem will be met , {NEQ} and they will joyfully express their thanks to {NEQ} God .
2Cor.13:12 12ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι. 12 Greet each other with Christian love . * 
2Cor.13:13 13ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες. 13 All of {NEQ} God’s people here send you their greetings .
2Cor.13:14 14 χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀγάπη τοῦ θεοῦ, καὶ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν. 14 * May the grace of the Lord Jesus Christ , {NEQ} the love of {NEQ} God , and the fellowship of the Holy Spirit be with you all .
Eph.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ· τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ, καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus . I am writing {NEQ} to God’s holy people {NEQ} {NEQ} {NEQ} in Ephesus , {NEQ} * {NEQ} who are faithful followers of Christ Jesus .
Eph.1:4 4καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ, πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ· 4 Even before he made the world , God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes .
Eph.1:13 13ἐν καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν· ἐν καὶ πιστεύσαντες, ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ· 13 {RPT} {RPT} And now you Gentiles have also heard the truth , the Good News that God saves you . And when you believed in Christ , he identified you as his own * by giving you the {RPT} Holy Spirit , whom he {NEQ} promised long ago .
Eph.1:15 15διὰ τοῦτο κἀγὼ ἀκούσας τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 15 Ever since I first heard of {NEQ} your strong {NEQ} faith in the Lord Jesus and your love {RPT} for {NEQ} God’s people everywhere , * 
Eph.1:18 18πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ὑμῶν εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, τίς πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις· 18 I pray that your {NEQ} hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope he has given to those he called {NEQ} his holy people who {RPT} are his {NEQ} rich and {RPT} glorious {RPT} inheritance . * 
Eph.2:21 21ἐν πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη, αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ· 21 We are carefully joined together in him , becoming a holy temple for the Lord .
Eph.3:5 5 ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι· 5 God did not reveal it to previous generations , but now by his Spirit he has revealed it to {NEQ} his holy apostles and prophets .
Eph.3:18 18ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι, σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις, τί τὸ πλάτος, καὶ μῆκος, καὶ ὕψος, καὶ βάθος· 18 And may you have the power to understand , as all {NEQ} God’s people should , {NEQ} how wide , {NEQ} how long , {NEQ} how high , and how deep {RPT} his love is .
Eph.4:12 12πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 12 Their responsibility is to equip {NEQ} God’s people to do his work and build up the church , the body of {NEQ} Christ .
Eph.4:30 30καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ· ἐν ἐσφραγίσθητε, εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως. 30 And do not bring sorrow to {NEQ} God’s {RPT} Holy {RPT} Spirit by the way you live . Remember , he has identified you as his own , * guaranteeing that you will be saved on the day of redemption .
Eph.5:3 3πορνεία δέ, καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα, πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν· καθὼς πρέπει ἁγίοις· 3 {NEQ} Let there be no sexual immorality , {NEQ} {RPT} impurity , or greed among you . Such sins have no place among God’s people .
Eph.5:27 27ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν μὴ ἔχουσαν σπίλον ῥυτίδα τι τῶν τοιούτων· ἀλλ᾽ ἵνα, ἁγία καὶ ἄμωμος. 27 {NEQ} He did this to present her to himself as a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish . Instead , she will be holy and without fault .
Eph.6:18 18διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι· καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων· 18 Pray in the Spirit at all times and on every occasion . {NEQ} {NEQ} {NEQ} Stay alert and be persistent in your {NEQ} prayers for all {NEQ} believers everywhere .
Phil.1:1 1Παῦλος καὶ Τιμόθεος, δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ· πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις· 1:1 This letter is from Paul and Timothy , slaves of Christ Jesus . I am writing to all of {NEQ} God’s holy people {NEQ} {NEQ} in Philippi who belong to Christ Jesus , including the elders * and deacons .
Phil.4:21 21ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον— ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί. 21 Give my greetings to each of God’s holy people all who belong to Christ Jesus . The brothers who are with me send you their greetings .
Col.1:2 2τοῖς ἐν Κολοσσαῖς ἁγίοις, καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν. 2 We are writing {NEQ} to God’s holy people in the city of Colosse , {NEQ} who are faithful brothers and sisters * in Christ . May God our Father give you grace and peace .
Col.1:22 22νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου· παραστῆσαι ὑμᾶς, ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ· 22 Yet now he has reconciled you to himself through the death of Christ in his {NEQ} physical {NEQ} body . As a result , he has brought you into his own presence , and you are holy and blameless as you stand before him {NEQ} without a single fault .
Col.3:12 12ἐνδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, μακροθυμίαν· 12 Since {NEQ} God {NEQ} chose you to be the holy people {NEQ} he loves , you must clothe yourselves with tenderhearted mercy , kindness , humility , gentleness , and patience .
1Thes.1:5 5ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς, ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει, καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πληροφορίᾳ πολλῇ· καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ὑμῖν δι᾽ ὑμᾶς. 5 For when we brought you the Good News , it was not only with words but also with power , for the Holy Spirit gave you {NEQ} full assurance * that what we said was true . And you know of our concern for you from the way we lived when we were with you .
1Thes.1:6 6καί, ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ κυρίου, δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου· 6 So you received the message with joy from the Holy Spirit in spite of the severe suffering it brought you . In this way , you imitated both us and the Lord .
1Thes.4:8 8τοιγαροῦν, ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ ἀλλὰ τὸν θεόν, τὸν διδόντα τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον εἰς ὑμᾶς. 8 Therefore , anyone who refuses to live by these rules is not disobeying human teaching but is rejecting {RPT} God , who gives his {RPT} Holy {RPT} Spirit to you .
1Thes.5:26 26ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 26 Greet all the brothers and sisters with Christian love . * 
2Tim.1:9 9τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ· οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν— καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ— πρὸ χρόνων αἰωνίων· 9 For God saved us and called us to live a holy life . He did this , not because we deserved it , but because that was his plan from before the beginning of time to show us his {NEQ} grace through Christ Jesus .
2Tim.1:14 14τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον, διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. 14 Through the power of the Holy Spirit who lives within us , carefully guard the precious truth that has been entrusted to you .
Titus.3:5 5οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος, ἔσωσεν ἡμᾶς· διὰ λουτροῦ παλινγενεσίας, καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου. 5 he saved us , not because of the righteous things we {RPT} had done , but because of his {NEQ} mercy . He washed away our sins , {NEQ} giving us a new birth and new life through the Holy Spirit . * 
Phlm.1:5 5ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις εἰς τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους. 5 because I keep hearing about your {NEQ} faith {RPT} in the Lord Jesus and your {NEQ} love {NEQ} for all of {NEQ} God’s people .
Phlm.1:7 7χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ. 7 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Your love has given me much joy and comfort , my brother , for your kindness has often refreshed the hearts {NEQ} of God’s people .
Heb.2:4 4συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ θεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ ποικίλαις δυνάμεσιν καὶ πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν. 4 And {NEQ} God confirmed the message by giving signs {NEQ} and wonders and various miracles and gifts of the Holy Spirit whenever he {NEQ} chose .
Heb.3:1 1ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν· 3:1 And so , dear brothers and sisters who belong to God and * are partners with those called to heaven , think carefully about this Jesus whom we {NEQ} declare to be {NEQ} God’s messenger * and High Priest .
Heb.3:7 7διό, καθὼς λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 7 That is why the Holy {RPT} Spirit says , Today when you hear his {NEQ} voice ,
Heb.6:4 4ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας— γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηθέντας πνεύματος ἁγίου, 4 For it is impossible to bring back to repentance those who were once enlightened {NEQ} those who have experienced the good things of {NEQ} heaven and shared in the Holy Spirit ,
Heb.9:3 3μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα, σκηνὴ λεγομένη ἅγια ἁγίων, 3 Then there was a curtain , and behind the curtain was the second room * {NEQ} called the Most Holy Place .
Heb.9:8 8τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν· 8 By these regulations the {RPT} Holy Spirit revealed that the entrance to the Most Holy Place was not freely open as long as the Tabernacle * and the system it represented were still in use .
Heb.10:15 15μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον· μετὰ γὰρ τὸ εἰρηκέναι, 15 And the {RPT} Holy Spirit also testifies that {RPT} this is so . For he says ,
Heb.13:24 24ἀσπάσασθε πάντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν καὶ πάντας τοὺς ἁγίους. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας. 24 Greet all your leaders and all the believers there . The believers from {NEQ} Italy send you their greetings .
1Pet.1:12 12οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά· νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ· εἰς ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι. 12 They were told that their messages were not for themselves , but for you . And now this Good News {RPT} has been announced to you by those who preached {RPT} in the power of the Holy Spirit sent from heaven . It is all so wonderful that even the angels are eagerly watching these things happen .
1Pet.1:15 15ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον, καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε· 15 But now you must be holy in everything you do , just as God who chose you is holy .
1Pet.1:16 16διότι γέγραπται ὅτι, ̔Άγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος. εἰμι. 16 For the Scriptures say , You must be holy because I am holy . * 
1Pet.2:5 5καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικός· εἰς ἱεράτευμα ἅγιον· ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 5 And you are living stones that God is building into his spiritual temple . What’s more , you are his holy priests . * Through the mediation of Jesus Christ , you offer spiritual sacrifices that please {NEQ} God .
1Pet.2:9 9ὑμεῖς δέ, γένος ἐκλεκτόν· βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν· ὅπως, τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε, τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς· 9 But you are not like that , for you are a chosen people . You are royal priests , * a holy nation , God’s very own possession . As a result , you can show others the goodness of God , for he called you out of the darkness into his wonderful {NEQ} light .
1Pet.3:5 5οὕτως γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες (αἱ ἐλπίζουσαι εἰς θεόν) ἐκόσμουν ἑαυτάς· ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν· 5 This is how the holy women of old made themselves beautiful . They trusted God and accepted the authority of their husbands .
2Pet.1:18 18καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει. 18 {NEQ} We ourselves heard that {NEQ} voice from heaven when we were with him on the holy mountain .
2Pet.1:21 21οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ· ἀλλά, ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι, ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι. 21 or from human {RPT} {RPT} {RPT} initiative . No , those prophets were moved by the Holy Spirit , and they spoke from God .
2Pet.2:21 21κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς. 21 {NEQ} It would be better if they had never known the way to {NEQ} righteousness than to know it and then reject the command they were given to live a holy life .
2Pet.3:2 2μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος. 2   I want you to remember what the holy prophets said long ago and what our Lord and Savior commanded through your {NEQ} apostles .
2Pet.3:11 11τούτων οὕτως πάντων λυομένων, ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς, καὶ εὐσεβείαις, 11 Since everything around us is going to be destroyed like this , what {NEQ} holy and godly lives you should live ,
Jude.1:3 3ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας. ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν, παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει. 3 Dear friends , I had been eagerly planning to write to you about the salvation we all share . But now I find that I must write about something else {RPT} , urging you to defend the faith that God has entrusted once for all time to his holy people .
Jude.1:14 14ἐπροφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ Ἀδάμ, Ἑνώχ, λέγων· Ἰδού· ἦλθεν κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ 14 Enoch , who lived in the seventh generation after Adam , {NEQ} {NEQ} prophesied about these people . He said , Listen ! The Lord is coming with countless thousands of his holy ones
Jude.1:20 20ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι, 20 But you , dear friends , must build each other up in your {NEQ} most holy faith , pray in the power of the Holy Spirit , * 
Rev.4:8 8καὶ τὰ τέσσερα ζῷα ἓν καθ᾽ ἓν αὐτῶν ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν· καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες, ̔Άγιος, ἅγιος, ἅγιος κύριος θεός, παντοκράτωρ— ἦν, καὶ ὤν, καὶ ἐρχόμενος. 8 {NEQ} Each of these living beings had {NEQ} six wings {RPT} , and their wings were covered all over with eyes , inside and out . {NEQ} Day after day and night after night they keep on saying , Holy , holy , holy is the Lord {NEQ} God , the Almighty the one who always was , {NEQ} who is , and who is still to come .
Rev.5:8 8καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον, τὰ τέσσερα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου· ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν, καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων. 8 And when he took the scroll , the four living beings and the twenty-four elders fell down before the Lamb . Each one had a harp , and they held gold bowls filled with incense , which are the prayers {NEQ} of God’s people .
Rev.6:10 10καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, ̔Έως πότε, δεσπότης, ἅγιος καὶ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; 10 {NEQ} They shouted to the Lord and said , O {NEQ} Sovereign Lord , {NEQ} holy and true , how long before you judge the people who belong to this world and avenge our {NEQ} blood for what they have done to us ?
Rev.8:3 3καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν. καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλά ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων, ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου. 3 Then another angel with a gold incense burner came and stood at the altar . And a great amount of incense was given to him to mix with the prayers {NEQ} of {NEQ} God’s people as an offering on the {RPT} gold altar {RPT} before the throne .
Rev.8:4 4καὶ ἀνέβη καπνὸς τῶν θυμιαμάτων, ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων, ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 4 {NEQ} The smoke of the incense , mixed with the prayers {NEQ} of God’s holy people , ascended up to {NEQ} God from the altar where the angel had poured them out .
Rev.11:2 2καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν. καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο. 2 {NEQ} {RPT} {RPT} {NEQ} {RPT} But do not measure {RPT} the {RPT} outer courtyard , for it has been turned over to the nations . {NEQ} They will trample the {RPT} holy city for 42 months .
Rev.11:18 18καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ὀργή σου. καὶ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου, τοῖς προφήταις, καὶ τοῖς ἁγίοις, καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους· καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν. 18 {NEQ} The nations were filled with wrath , but now the time of your {NEQ} wrath has come . It is time to judge the dead and reward your {NEQ} servants the prophets , as well as your holy people , and all who fear your {NEQ} name , from the least {NEQ} to the greatest . {NEQ} It is time to destroy all who have caused destruction on the earth .
Rev.13:7 7καὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 7 And the beast was allowed to wage war against {NEQ} God’s holy people and to conquer them . And he was given {RPT} authority to rule over every tribe and people and language and nation .
Rev.13:10 10εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. ὧδέ ἐστιν ὑπομονὴ καὶ πίστις τῶν ἁγίων. 10 {NEQ} Anyone who is destined for prison will be taken to prison . {NEQ} Anyone destined to die {RPT} by the sword will die by the sword . This means that {NEQ} God’s holy people must {NEQ} endure persecution patiently and remain {NEQ} faithful .
Rev.14:10 10καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ· τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ· καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. 10 {NEQ} {RPT} must drink {NEQ} the wine of {NEQ} God’s {NEQ} anger . {NEQ} It has been poured full strength into God’s {NEQ} cup of {NEQ} wrath . And they will be tormented with fire and burning sulfur in the presence of the holy {RPT} angels and the Lamb .
Rev.14:12 12ὧδε ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ. 12 This means that {NEQ} God’s holy people {NEQ} must endure persecution patiently , {NEQ} obeying his {NEQ} commands and maintaining their faith in Jesus .
Rev.16:6 6ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς δέδωκας πεῖν· ἄξιοί εἰσιν. 6 Since they shed the blood of your holy people and your prophets , {NEQ} you have given them blood to drink . It is their just reward .
Rev.17:6 6καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν— ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων Ἰησοῦ. καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα. 6 {NEQ} I could see that she was drunk drunk with the blood {NEQ} of God’s holy people who {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} were {NEQ} witnesses for Jesus . {NEQ} I stared at her in complete amazement .
Rev.19:8 8καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν· τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν. 8 {NEQ} She has been given the finest of pure white linen to wear . For the fine linen represents the good deeds of {NEQ} God’s holy people .
Rev.20:6 6μακάριος καὶ ἅγιος ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ βασιλεύσουσιν μετ᾽ αὐτοῦ τὰ χίλια ἔτη. 6 Blessed and holy are those who share in the {RPT} first resurrection . For them the second death holds no power , but they will be priests of {NEQ} God and of {NEQ} Christ and will reign with him a thousand years .
Rev.20:9 9καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην. καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς. 9 And I saw them as they went up on the broad plain of the earth and surrounded God’s people and the {RPT} beloved city . But fire from {NEQ} heaven came down on the attacking armies and consumed them .
Rev.21:2 2καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, Ἰερουσαλὴμ καινήν, εἶδον, καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. 2 And I saw the {RPT} holy city , the new Jerusalem , coming down from {NEQ} God out of {NEQ} heaven like a bride beautifully dressed for her {NEQ} husband .
Rev.21:10 10καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα, καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, Ἰερουσαλήμ, καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ· 10 So he took me in the Spirit * to a great , {NEQ} high mountain , and he showed me the {RPT} holy city , Jerusalem , descending out of {NEQ} heaven from {NEQ} God .
Rev.22:11 11 ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι· καὶ ῥυπαρός, ῥυπανθήτω ἔτι· καὶ δίκαιος, δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι· καὶ ἅγιος, ἁγιασθήτω ἔτι. 11 Let the one who is doing harm continue to do harm ; {NEQ} let the one who is vile continue to be vile ; {NEQ} let the one who is righteous continue to live righteously ; {NEQ} let the one who is holy continue to be holy .
Rev.22:19 19καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 19 And if anyone removes any of the words from this {NEQ} book of {NEQ} prophecy , {NEQ} God will remove that person’s {NEQ} share in the tree of {NEQ} life and in the {RPT} holy city that are described in this {NEQ} book .
Rev.22:21 21 χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μετὰ τῶν ἁγίων. 21 May the grace of the Lord Jesus be with {NEQ} God’s holy people .