The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἅπας (a(pas, 0537)

Meanings

[the] whole, all, all [things], all ones, all things, everyone

Greek-English Concordance: 31 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.6:32 32πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, οἶδεν γὰρ πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 32 {NEQ} {RPT} These things dominate the thoughts of {NEQ} unbelievers , but your {RPT} heavenly {RPT} Father already knows {RPT} all {NEQ} your needs .
Matt.24:39 39καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας. οὕτως ἔσται παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 39 {NEQ} People didn’t realize what was going to happen until the flood came and swept them all away . That is the way it will be when the Son of {NEQ} Man {NEQ} comes .
Matt.28:11 11πορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. 11 {NEQ} As the women were on their way , {NEQ} some of the guards went into the city and told the leading priests what had happened .
Mark.1:27 27καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες, ὥστε συζητεῖν αὐτούς. λέγοντας, Τί ἐστιν τοῦτο διδαχὴ καινή; κατ᾽ ἐξουσίαν· καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 27 {NEQ} Amazement gripped the audience , and they began to discuss what had happened . What sort of new teaching is this ? they asked excitedly . It has such authority ! Even {RPT} evil {RPT} spirits {NEQ} obey his orders !
Mark.8:25 25εἶτα πάλιν ἔθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ διέβλεψεν. καὶ ἀπεκατέστη, καὶ ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς ἅπαντα. 25 Then Jesus placed his hands on the man’s {NEQ} eyes again , and his eyes were opened . {NEQ} His sight was completely restored , and he could see everything clearly .
Mark.11:32 32ἀλλὰ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων; ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον, ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάνην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν. 32 But do we dare say it was merely human ? For they were afraid of what the people would do , because everyone believed that {NEQ} John was a prophet .
Mark.16:15 15καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. 15 And then he told them , Go into all the world and preach the Good News to everyone .
Luke.3:21 21ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαόν, καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος· καὶ προσευχομένου, ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανόν, 21 One day when the crowds were being baptized , {NEQ} Jesus himself was baptized . {NEQ} As he was praying , the heavens opened ,
Luke.4:6 6καὶ εἶπεν αὐτῷ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν. 6 I will give you the glory {NEQ} of these kingdoms and {NEQ} authority over them , {NEQ} the devil said {RPT} , because they are mine {NEQ} to give to anyone I please .
Luke.4:40 40δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν. δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν, τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν αὐτούς. 40 {NEQ} As the sun went down that evening , people throughout the village brought sick family members to Jesus . No matter what their diseases were , {NEQ} {NEQ} the touch of his hand healed every one {RPT} {RPT} .
Luke.5:26 26καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι, Εἴδαμεν παράδοξα σήμερον. 26 {NEQ} Everyone was gripped with great wonder and {RPT} awe , and they praised {NEQ} God , exclaiming , We have seen amazing things today !
Luke.8:37 37καὶ ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γερασηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο. αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς πλοῖον, ὑπέστρεψεν. 37 And all the people in the region of the Gerasenes begged Jesus to go away and leave them alone , for a great wave of fear swept over them . So Jesus returned to the boat and left , crossing back to the other side of the lake .
Luke.9:15 15καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ κατέκλιναν ἅπαντας. 15 {RPT} {RPT} So the people all sat down .
Luke.19:37 37ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ̓Όρους τῶν Ἐλαιῶν, ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες, αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων. 37 {NEQ} When he reached the place where the road started down the Mount of {NEQ} Olives , all of his followers began to shout and sing as they walked along , praising {NEQ} God for all the wonderful miracles {RPT} they had seen .
Luke.19:48 48καὶ οὐχ ηὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέμετο αὐτοῦ ἀκούων. 48 But they could think of nothing , because all the people hung on every word he said .
Luke.20:6 6ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων· λαὸς ἅπας καταλιθάσει ἡμᾶς, πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάνην προφήτην εἶναι. 6 But if we say it was merely human , the people will stone us because they are convinced John was a prophet .
Luke.21:15 15ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 15 for I will give you the right words and such wisdom that none of your opponents will be able to reply or refute you !
Luke.23:1 1καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πειλᾶτον. 23:1 Then the entire council {RPT} took Jesus to {NEQ} Pilate , the Roman governor .
John.4:25 25λέγει αὐτῷ γυνή, Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται— λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα. 25 The woman said {RPT} , I know {NEQ} the Messiah is coming the one who is called Christ . When he comes , he will explain everything to us .
Acts.2:44 44πάντες δὲ οἱ πιστεύσαντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά· 44 And all the believers met together in one place and shared everything they had .
Acts.4:31 31καὶ δεηθέντων αὐτῶν, ἐσαλεύθη τόπος ἐν ἦσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες τοῦ ἁγίου πνεύματος. καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μετὰ παρρησίας. 31 After this prayer , the meeting place shook , and they were all filled with the Holy Spirit . Then they preached the word of {NEQ} God with boldness .
Acts.5:16 16συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων Ἰερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. 16 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Crowds came from the villages around Jerusalem , bringing their sick and those possessed by evil  *  spirits , and they were all healed .
Acts.10:8 8καὶ ἐξηγησάμενος ἅπαντα αὐτοῖς ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ἰόππην. 8 {NEQ} He told them what had happened and sent them off to {NEQ} Joppa .
Acts.11:10 10τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρὶς καὶ ἀνεσπάσθη πάλιν ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν. 10 {NEQ} This happened three times before the sheet and all it contained was pulled back up to {NEQ} heaven .
Acts.16:3 3τοῦτον ἠθέλησεν Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν· καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτόν, διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις, ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες ὅτι ̔Έλλην πατὴρ αὐτοῦ ὑπῆρχεν. 3 so {NEQ} Paul wanted him to join them on their journey . In deference to the Jews {RPT} of the area , {NEQ} he arranged for Timothy to be circumcised before they left , for everyone knew that his {NEQ} father was a Greek .
Acts.16:28 28ἐφώνησεν δὲ Παῦλος μεγάλῃ φωνῇ λέγων, Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν· ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε. 28 But Paul shouted to him , Stop ! Don’t kill yourself ! {NEQ} We are all here !
Acts.25:24 24καί φησιν Φῆστος, Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι, ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῆν μηκέτι. 24 Then {NEQ} Festus said , King Agrippa and all who are here {RPT} , this is the man whose death is demanded by {RPT} all the Jews {NEQ} {RPT} , both here and in Jerusalem .
Acts.27:33 33ἄχρι δὲ οὗ ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι, παρεκάλει Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς. λέγων, Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε μηθὲν προσλαβόμενοι. 33 Just as day was dawning , {NEQ} Paul urged everyone to eat . You have been so worried that you haven’t touched food for two weeks , he said .
Eph.6:13 13διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ· ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. 13 Therefore , put on {NEQ} every piece of {NEQ} God’s armor so you will be able to resist the enemy in the time of {RPT} evil . Then after the battle you will still be standing firm .
1Tim.1:16 16ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν πρὸς ὑποτύπωσιν· τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 16 But {NEQ} {NEQ} God had mercy on me so that Christ Jesus could {RPT} use me as a prime example of his great {NEQ} patience with even the worst sinners . Then others will realize that they , too , can believe in him and receive eternal life .
Jas.3:2 2πολλὰ γάρ, πταίομεν ἅπαντες. εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνὴρ δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα. 2 Indeed , we all make many mistakes . For if we could control our tongues , we would be perfect and could also control ourselves in every other way .