The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

αἰτέω (aiteo, 0154)

Meanings

ask, asked, asked [for], asked for, asking, demanding, having asked, having asked for, he asked, he requested, he will ask, I ask [you], let him ask, requesting, she made [her] request, she wished, should I ask [for], they asked, they asked for, they call for an account, they should ask for, they were requesting, they will ask, to ask, to beg, we ask, we have asked, we may ask, will ask, you are asking, you ask, you did ask, you may ask, you requested, you should ask, you will ask

Greek-English Concordance: 71 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:42 42τῷ αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς. 42 Give to those who ask {RPT} , and don’t turn away from {RPT} those who want to borrow .
Matt.6:8 8μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδεν γὰρ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 8 {NEQ} Don’t be like them , for your {NEQ} Father knows exactly what you need even before you ask him !
Matt.7:7 7αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν. ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε. κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 7 Keep on asking , and you will receive what you ask for . Keep on seeking , and you will find . Keep on knocking , and the door will be opened to you .
Matt.7:8 8πᾶς γὰρ αἰτῶν, λαμβάνει. καὶ ζητῶν, εὑρίσκει. καὶ τῷ κρούοντι, ἀνοιγήσεται. 8   For everyone who asks , receives . {NEQ} Everyone who seeks , finds . And to everyone who knocks , the door will be opened .
Matt.7:9 9 τίς ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος— ὃν ἐὰν αἰτήσει υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 9 {NEQ} {NEQ} {NEQ} You parents {RPT} if your {NEQ} children ask for a loaf of bread , do you give them a stone instead ?
Matt.7:10 10 καὶ ἰχθὺν αἰτήσει, μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; 10 Or if they ask for a fish , do you give them a snake ? Of course not !
Matt.7:11 11εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 11 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} {NEQ} heavenly {RPT} Father give good gifts to those who ask him .
Matt.14:7 7ὅθεν μετὰ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ἐὰν αἰτήσηται. 7 so he promised with a vow to give her anything she wanted .
Matt.18:19 19πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 19 I also tell you this : {NEQ} If two of you agree here on {NEQ} earth concerning anything you ask , my {NEQ} Father {RPT} in heaven will do it for you .
Matt.20:20 20τότε προσῆλθεν αὐτῷ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου, μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς· προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι ἀπ᾽ αὐτοῦ. 20 Then the mother of James and John , the sons of Zebedee , came to Jesus with her {NEQ} sons . She knelt respectfully {NEQ} to ask a favor {RPT} .
Matt.20:22 22ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ἐγὼ μέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ, Δυνάμεθα. 22 But {NEQ} Jesus answered by saying to them , You don’t know what you are asking ! Are you able to drink from the bitter cup of suffering {NEQ} I am about to drink ? Oh yes , they replied {RPT} , we are able !
Matt.21:22 22καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ, πιστεύοντες, λήμψεσθε. 22 {NEQ} You can pray for anything , and if you have faith , you will receive it .
Matt.27:20 20οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν. 20 Meanwhile , the leading priests and the elders persuaded the crowd to ask for {RPT} Barabbas to be released and for {RPT} Jesus to be put to death .
Matt.27:58 58οὗτος προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε Πειλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι. 58 {RPT} went to {NEQ} Pilate and asked for {NEQ} Jesus' {NEQ} body . And {NEQ} Pilate issued an order to release it to him .
Mark.6:22 22καὶ εἰσελθούσης, τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ Ἡρῳδιάδος, καὶ ὀρχησαμένης, ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις. δὲ βασιλεὺς εἶπεν τῷ κορασίῳ, Αἴτησόν με ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι. 22 Then his {NEQ} daughter , also named Herodias ,  *  came in and performed a dance that greatly pleased {NEQ} Herod and his guests . Ask me for anything you like , {NEQ} the king said to the girl , and I will give it to you .
Mark.6:23 23καὶ ὤμοσεν αὐτῇ, ̔Ό τι ἐάν με αἰτήσῃς δώσω σοι, ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου. 23 He even vowed {RPT} , I will give you whatever you ask {RPT} , up to half my {NEQ} kingdom !
Mark.6:24 24καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς, Τί αἰτήσωμαι; δὲ εἶπεν, Τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τοῦ Βαπτίζοντος. 24 {NEQ} She went out and asked her {NEQ} mother , What should I ask for ? {NEQ} {NEQ} Her mother told her , Ask for the head of John the Baptist !
Mark.6:25 25καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα, Θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι, ἐπὶ πίνακι, τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ. 25 So the girl hurried back to the king and told him , I want the head of John the Baptist , right now , on a tray !
Mark.10:35 35καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης, οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου. λέγοντες αὐτῷ, Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν. 35 Then James and John , the sons of Zebedee , came over and spoke to him . Teacher , they said {RPT} , we want {NEQ} you to do us a favor .
Mark.10:38 38 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ἐγὼ πίνω τὸ βάπτισμα ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; 38 But {NEQ} Jesus said to them , You don’t know what you are asking ! Are you able to drink from the bitter cup of suffering {RPT} I am about to drink ? {NEQ} Are you able to be baptized with the baptism of suffering {RPT} I must be baptized with ?
Mark.11:24 24διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. 24 {NEQ} {NEQ} I tell you , you can pray for anything , and if you believe that you’ve received it , {NEQ} it will be yours .
Mark.15:8 8καὶ ἀναβὰς ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς. 8 {NEQ} The crowd went to Pilate and asked him to release a prisoner as usual {RPT} .
Mark.15:43 43ἐλθὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἁριμαθαίας (εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.) τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πειλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 43 {RPT} Joseph {NEQ} of Arimathea took a risk and went to {NEQ} Pilate and asked for {NEQ} Jesus' {NEQ} body . ( Joseph was an honored member of the high council , and {NEQ} he was waiting for the Kingdom of {NEQ} God to come . )
Luke.1:63 63καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων, Ἰωάνης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 63 {NEQ} He motioned for a writing tablet , and to everyone’s surprise he wrote , His name is John .
Luke.6:30 30παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου· καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σά, μὴ ἀπαίτει. 30 Give to anyone who asks {RPT} ; and when {NEQ} things are taken away from you , don’t try to get them back .
Luke.11:9 9κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν. ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε. κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 9 And so I tell you , keep on asking , and you will receive what you ask for . Keep on seeking , and you will find . Keep on knocking , and the door will be opened to you .
Luke.11:10 10πᾶς γὰρ αἰτῶν, λαμβάνει. καὶ ζητῶν, εὑρίσκει. καὶ τῷ κρούοντι, ἀνοιγήσεται. 10 For everyone who asks , receives . {NEQ} Everyone who seeks , finds . And to everyone who knocks , the door will be opened .
Luke.11:11 11τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα— αἰτήσει υἱὸς ἰχθύν, καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει; 11 You {NEQ} fathers if your children ask  *  for a fish , do you give them a snake {NEQ} instead {RPT} ?
Luke.11:12 12 καὶ αἰτήσει ᾠόν, ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον; 12 Or if they ask for an egg , do you give them a scorpion ? Of course not !
Luke.11:13 13εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 13 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} heavenly {RPT} Father give the Holy Spirit to those who ask him .
Luke.12:20 20εἶπεν δὲ αὐτῷ θεός, ̓Άφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου αἰτοῦσιν ἀπὸ σοῦ. δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται; 20 But {NEQ} God said to him , You fool ! {NEQ} You will die {RPT} this very night . Then who will get everything you worked for ?
Luke.12:48 48 δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ᾽ αὐτοῦ· καὶ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν. 48   But someone who does not know , and then does something wrong , will be punished only lightly . When someone has been given much , much will be required in return {RPT} ; and when someone has been entrusted with much , even more will be required {RPT} .
Luke.23:23 23οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις, αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι, καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν. 23 But the mob shouted louder and louder , demanding that Jesus be crucified , and their {NEQ} voices prevailed .
Luke.23:25 25ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς φυλακήν, ὃν ᾐτοῦντο· τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν. 25 As they had requested , he {NEQ} released Barabbas , the man in prison for insurrection and murder . But he turned {NEQ} {NEQ} Jesus over to them to do as they wished .
Luke.23:52 52οὗτος προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 52 He went to {NEQ} Pilate and asked for {NEQ} Jesus' {NEQ} body .
John.4:9 9λέγει οὖν αὐτῷ γυνὴ Σαμαρεῖτις, Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὤν, παρ᾽ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρείτιδος οὔσης; οὐ γὰρ συνχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις. 9 The woman was surprised , for Jews refuse to have anything to do with Samaritans .  *  {NEQ} She said to Jesus , You are a Jew , and I am a Samaritan woman . Why are you asking me for a drink ?
John.4:10 10ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν λέγων σοι, Δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. 10 Jesus replied {RPT} , If you only knew the gift {NEQ} God has for you and who you are {NEQ} speaking to , you would ask me {RPT} {RPT} {RPT} , and I would give you living water .
John.11:22 22ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι θεός. 22 But even now I know that {NEQ} God will give you whatever you ask {NEQ} {RPT} .
John.14:13 13καὶ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ. 13 {NEQ} You can ask for anything in my {NEQ} name , and I will do it , so that the Son can bring glory to the Father .
John.14:14 14ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω. 14 Yes , ask me for anything in my {NEQ} name , and I will do it !
John.15:7 7ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε, καὶ γενήσεται ὑμῖν. 7 But if you remain in me and my {NEQ} words remain in you , you may ask for anything you want , and it will be granted {RPT} !
John.15:16 16οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε· ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς. καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα, ἐν τῷ ὀνόματί μου, δῷ ὑμῖν. 16 You didn’t choose me . {NEQ} I chose you . {NEQ} I appointed you to {RPT} go and produce lasting {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} fruit , so that the Father will give you whatever you ask for , using my {NEQ} name .
John.16:23 23καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα, δώσει ὑμῖν ἐν τῷ ὀνόματί μου. 23 {NEQ} At that {NEQ} time you won’t need to ask me for anything . I tell you the truth , {NEQ} {NEQ} you will ask the Father directly , and he will grant your request because you use my {NEQ} name .
John.16:24 24ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδέν. ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτεῖτε, καὶ λήμψεσθε, ἵνα χαρὰ ὑμῶν πεπληρωμένη. 24 You haven’t done this before . Ask , using my {NEQ} name , and you will receive , {NEQ} and you will have abundant {NEQ} joy .
John.16:26 26ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε· καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν, 26 Then you will ask in my {NEQ} name . {NEQ} I’m not saying {NEQ} {RPT} I will ask the Father on your behalf ,
Acts.3:2 2καί, τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο· ὃν ἐτίθουν καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ, τὴν λεγομένην Ὡραίαν, τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν. 2 As they approached the Temple , a man lame from birth {RPT} was being carried in . Each day he was put beside the {NEQ} Temple gate , the one called the Beautiful Gate , so he could beg from the people going into {RPT} the Temple .
Acts.3:14 14ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον, καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν· 14 {NEQ} You rejected this holy , {NEQ} righteous one and instead demanded the release of {RPT} a murderer .
Acts.7:46 46ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ θεῷ Ἰακώβ. 46 David found favor with {NEQ} God and asked for the privilege of building a permanent Temple for the God of Jacob .  * 
Acts.9:2 2ᾐτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας— ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας— δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἰερουσαλήμ. 2 He requested {RPT} letters addressed to the synagogues in Damascus , asking for their cooperation in the arrest of any followers of the Way he found there . He wanted to bring them both men and women back to Jerusalem in chains .
Acts.12:20 20ἦν δὲ θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις. ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν· καὶ πείσαντες Βλάστον, τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως, ᾐτοῦντο εἰρήνην διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς. 20 Now Herod was very angry with the people of Tyre and Sidon . So they sent a delegation to make peace with him because their cities were dependent upon Herod’s country for food . {NEQ} The delegates won the support of Blastus , Herod’s personal assistant ,
Acts.13:21 21κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κείς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμείν, ἔτη τεσσεράκοντα. 21 Then the people begged for a king , and {NEQ} God gave them {NEQ} Saul son of Kish , a man of the tribe of Benjamin , who reigned for forty years .
Acts.13:28 28καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες, ᾐτήσαντο Πειλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν. 28 {NEQ} They found no legal reason to execute him , but they asked Pilate to have him killed anyway .
Acts.16:29 29αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ. 29 {NEQ} The jailer called for lights and ran to the dungeon and fell down trembling before {NEQ} Paul and {NEQ} Silas .
Acts.25:3 3αἰτούμενοι χάριν κατ᾽ αὐτοῦ ὅπως μεταπέμψηται αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ, (ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν). 3 They asked Festus as a favor to transfer Paul to Jerusalem ( planning to ambush and kill him on the way ) .
Acts.25:15 15περὶ οὗ γενομένου μου εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων αἰτούμενοι κατ᾽ αὐτοῦ καταδίκην. 15 {NEQ} {RPT} When I was in Jerusalem , the leading priests and {RPT} {NEQ} Jewish elders pressed charges against him and asked me to condemn him .
1Cor.1:22 22ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν· καὶ ̔Έλληνες σοφίαν ζητοῦσιν. 22 {NEQ} {NEQ} It is foolish to the Jews , who ask for signs from heaven . And it is foolish to the Greeks , who seek human wisdom .
Eph.3:13 13διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐνκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου· ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν. 13 So please don’t lose heart because of my {NEQ} trials here . I am suffering for you , so you should feel honored .
Eph.3:20 20τῷ δὲ δυναμένῳ, ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα νοοῦμεν, κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν· 20 Now all glory to God , who is able , through his mighty power {RPT} at work within {RPT} us , to accomplish infinitely more than {RPT} we might ask or think .
Col.1:9 9διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι· καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ· 9 So we have not stopped praying for you since we first heard about you . {NEQ} We ask God to give you complete {NEQ} knowledge of his {NEQ} will and to give you spiritual wisdom and understanding .
Jas.1:5 5εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρὰ τοῦ διδόντος θεοῦ, πᾶσιν ἁπλῶς· καὶ μὴ ὀνειδίζοντος· καὶ δοθήσεται αὐτῷ. 5 If {NEQ} you need wisdom , ask our {NEQ} generous God , and he will give it to you . {NEQ} He will not rebuke you for asking .
Jas.1:6 6αἰτείτω δέ, ἐν πίστει· μηδὲν διακρινόμενος, γὰρ διακρινόμενος ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζομένῳ. 6 But when you ask him , be sure that your faith is in God alone . Do not waver , for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind .
Jas.4:2 2ἐπιθυμεῖτε καὶ οὐκ ἔχετε, φονεύετε· καὶ ζηλοῦτε, καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν, μάχεσθε καὶ πολεμεῖτε. οὐκ ἔχετε διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς· 2 {NEQ} You want what you don’t have , so you scheme and kill to get it . {NEQ} You are jealous of what others have , but you can’t get it , so you fight and wage war to take it away from them . Yet you don’t have what you want because you don’t ask God for it .
Jas.4:3 3αἰτεῖτε, καὶ οὐ λαμβάνετε διότι κακῶς αἰτεῖσθε— ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε. 3 And even when you ask , you don’t get it because your motives are all wrong {NEQ} you want only what will give you {NEQ} pleasure .
1Pet.3:15 15κύριον δέ, τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν· ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς, λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος· 15 Instead , you must worship {NEQ} Christ as Lord of your life . And if someone {NEQ} asks about {RPT} {NEQ} your Christian {NEQ} hope , always be ready to explain it .
1Jn.3:22 22καὶ ἐὰν αἰτῶμεν λαμβάνομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. 22 And we will receive from him whatever we ask because {RPT} {RPT} we obey him and do the things that please him .
1Jn.5:14 14καὶ αὕτη ἐστὶν παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν. 14 And {RPT} we are confident {RPT} {RPT} {NEQ} {RPT} that he hears us whenever we ask for anything that pleases him .
1Jn.5:15 15καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν ἐὰν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ᾐτήκαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 15 And since we know {NEQ} he hears us when we make our requests , we also know that he will give us what we ask for {RPT} .
1Jn.5:16 16ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον, αἰτήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς θάνατον· ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον, οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ. 16 If you see a Christian brother or sister {RPT}  *  sinning in a way that does not lead to death , you should pray , and God will give that person life . But there is a sin that leads to death , and I am not saying {NEQ} you should pray for those who {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} commit it .