The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

αἰτία (aitia, 0156)

Meanings

[a] reason, case, cause, charge, charge [against], charges, fault, reason, reason [for]

Greek-English Concordance: 20 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.19:3 3καὶ προσῆλθαν αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες· Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; 3 {NEQ} Some Pharisees came {RPT} and tried to trap him {NEQ} with this question : Should a man be allowed to divorce his {NEQ} wife for just any reason ?
Matt.19:10 10λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Εἰ οὕτως ἐστὶν αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι. 10 Jesus' {NEQ} disciples then said to him , If this is the case , it is better not to marry !
Matt.27:37 37καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην· Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς, βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 37 {NEQ} A sign was fastened above Jesus' {NEQ} head , announcing the charge against him . It read : This is Jesus , the King of the Jews .
Mark.15:26 26καὶ ἦν ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ. ἐπιγεγραμμένη, βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 26 {NEQ} A sign announced the charge against him . It read , The King of the Jews .
Luke.8:47 47ἰδοῦσα δὲ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν, τρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ. δι᾽ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. 47 {NEQ} When the woman realized that she could not stay hidden , she began to tremble and fell to her knees in front of him . The whole crowd heard her explain why she had touched him and that she had been immediately healed .
John.18:38 38λέγει αὐτῷ Πειλᾶτος, Τί ἐστιν ἀλήθεια; καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 38 What is truth ? {NEQ} Pilate asked {RPT} . Then he went out again to the people and told them , {RPT} {NEQ} He is not guilty of any crime .
John.19:4 4καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω Πειλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς, ̓Ίδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. 4 {NEQ} Pilate {NEQ} went outside {RPT} again and said to the people , I am going to bring him out to you now , but understand clearly that I find him not guilty .
John.19:6 6ὅτε οὖν εἶδον αὐτόν, οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες, Σταύρωσον· σταύρωσον. λέγει αὐτοῖς Πειλᾶτος, Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε, ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 6 When they saw him , the leading priests and {RPT} Temple guards began shouting , Crucify him ! Crucify him ! Take him yourselves and crucify him , {NEQ} Pilate said {RPT} . {NEQ} I find him not guilty .
Acts.10:21 21καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε· τίς αἰτία δι᾽ ἣν πάρεστε; 21 So Peter went down {RPT} {RPT} and said , {NEQ} I’m the man you are looking for . Why have you come ?
Acts.13:28 28καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες, ᾐτήσαντο Πειλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν. 28 {NEQ} They found no legal reason to execute him , but they asked Pilate to have him killed anyway .
Acts.22:24 24ἐκέλευσεν χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολὴν εἴπας μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτόν· ἵνα ἐπιγνῷ δι᾽ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ. 24 The commander brought Paul inside and ordered him lashed with whips to make him confess his crime . He wanted to find out why the crowd had become so {RPT} furious .
Acts.23:28 28βουλόμενός τε ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν δι᾽ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ κατήγαγον εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν· 28 Then I took him to their {NEQ} high council to try to learn the basis of the accusations against him .
Acts.25:18 18περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν πονηρῶν· 18 But the accusations made against him weren’t any of {RPT} the crimes I expected .
Acts.25:27 27ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ πέμποντα δέσμιον μὴ καὶ τὰς κατ᾽ αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι. 27 For it makes no sense to {RPT} send a prisoner to the emperor without {NEQ} specifying the charges against him !
Acts.28:18 18οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι, διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί. 18 The Romans tried me and wanted to release me , because they found {NEQ} no cause for the death sentence {NEQ} {RPT} .
Acts.28:20 20διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι εἵνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι. 20 {NEQ} {NEQ} I asked you to come here today so we could get acquainted and so I could explain to you that I am bound with this {NEQ} chain because I believe that the hope {NEQ} of Israel the Messiah has already come .
2Tim.1:6 6δι᾽ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου. 6 This is why I remind you to fan into flames the spiritual gift {NEQ} God {RPT} gave you when {NEQ} I laid my {NEQ} hands on you .
2Tim.1:12 12δι᾽ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω· ἀλλ᾽ οὐκ ἐπαισχύνομαι, οἶδα γὰρ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν. 12 That is why I am suffering {NEQ} here in prison . But I am not ashamed of it , for I know the one in whom I trust , and I am sure that he is able to guard what I have entrusted to him  *  until the day of his return .
Titus.1:13 13 μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι᾽ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει. 13 This is true . So reprimand them sternly to make them strong in the faith .
Heb.2:11 11 τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι᾽ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν· 11 {NEQ} So now Jesus and the ones he makes holy have the same Father . That is why Jesus is not ashamed to call them his brothers and sisters .  *