The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

αἰών (aion, 0165)

Meanings

[the] age, [the] ages, age, ages, of [the] age, of ages, worlds

Greek-English Concordance: 122 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.12:32 32καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ, ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ, οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. 32 {NEQ} Anyone who speaks against the Son of {NEQ} Man can be forgiven {RPT} , but anyone who speaks against the {RPT} Holy Spirit will never be forgiven {RPT} , either in this {NEQ} world or in the world to come .
Matt.13:22 22 δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς οὗτός ἐστιν τὸν λόγον ἀκούων, καὶ μέριμνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 22 {NEQ} The seed that fell among the thorns represents {RPT} those who hear God’s word , but all too quickly the message is crowded out by the worries of this {NEQ} life and the lure of {NEQ} wealth , so no fruit is produced .
Matt.13:39 39 δὲ ἐχθρὸς σπείρας αὐτά ἐστιν διάβολος. δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. 39 {NEQ} The enemy who planted the weeds among the wheat is the devil . {NEQ} The harvest is the end of the world , * and the harvesters are the angels .
Matt.13:40 40ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ κατακαίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος. 40 {NEQ} Just as the weeds are sorted out and burned in the fire , so it will be at the end of the world .
Matt.13:49 49οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος. ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων, 49 That is the way it will be at the end of the world . The angels will come and separate the wicked people from the righteous ,
Matt.21:19 19καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ, εἰ μὴ φύλλα μόνον. καὶ λέγει αὐτῇ, Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα συκῆ. 19 and he noticed a fig tree beside the road . He went over to see if there were any figs , but there were {RPT} only leaves . Then he said to it , May you never bear fruit again ! And immediately the fig tree withered up .
Matt.24:3 3καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ̓Όρους τῶν Ἐλαιῶν· προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν λέγοντες, Εἰπὸν ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος; 3 {NEQ} Later , Jesus sat on the Mount of {NEQ} Olives . His disciples came to him privately and said , Tell us , when will all this happen ? {NEQ} What {NEQ} sign will signal your {NEQ} return and the end of the world ? * 
Matt.28:20 20διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. καὶ ἰδού· ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. 20 Teach these new disciples to obey all the commands I have given you . And be sure of this : I am with you always , even to the end of the age .
Mark.3:29 29ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα· ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος. 29 but anyone who blasphemes the {RPT} Holy Spirit will never be forgiven . This is a sin with eternal consequences .
Mark.4:19 19καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος, καὶ ἀπάτη τοῦ πλούτου, καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι, συμπνίγουσιν τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 19 but all too quickly the message is crowded out by the worries of this {NEQ} life , {NEQ} the lure of {NEQ} wealth , and the desire for other things , so no fruit is produced .
Mark.10:30 30ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας, καὶ ἀδελφούς, καὶ ἀδελφάς, καὶ μητέρας, καὶ τέκνα, καὶ ἀγρούς— μετὰ διωγμῶν. καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 30 {NEQ} {NEQ} will receive now in return a hundred times as many houses , {NEQ} brothers , {NEQ} sisters , {NEQ} mothers , {NEQ} children , and property along with persecution . And in the world {RPT} to come that person will have eternal life .
Mark.11:14 14καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ, Μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 14 Then Jesus said to the tree , May no one ever eat your fruit again ! And the disciples heard him say it .
Luke.1:33 33καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας· καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. 33 And he will reign over Israel * forever ; {NEQ} his {NEQ} Kingdom will never end !
Luke.1:55 55καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. 55 For he made this promise to our {NEQ} ancestors , to {NEQ} Abraham and his {NEQ} children forever .
Luke.1:70 70καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ᾽ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ. 70 just as he promised through his {NEQ} holy prophets long ago .
Luke.16:8 8καὶ ἐπῄνεσεν κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως ἐποίησεν· ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσίν. 8 {NEQ} The rich man had to admire the {NEQ} dishonest rascal for being so shrewd . And it is true that the children of this {NEQ} world are more shrewd in dealing with the world around {RPT} them than are the children of the light .
Luke.18:30 30ὃς οὐχὶ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 30 {RPT} {NEQ} {NEQ} will be repaid many times over in this {NEQ} life , and will have eternal life in the world {RPT} to come .
Luke.20:34 34καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ γαμίσκονται. 34 {NEQ} Jesus replied {NEQ} {RPT} , Marriage is for people here on earth .
Luke.20:35 35οἱ δὲ καταξιωθέντες, τοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται. 35 But in the age to come , those worthy of being {NEQ} {RPT} raised {RPT} from the dead will neither marry nor be given in marriage .
John.4:14 14ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα. ἀλλὰ τὸ ὕδωρ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου, εἰς ζωὴν αἰώνιον. 14 But those who drink the water {RPT} I give {RPT} will never be thirsty again . {NEQ} It becomes a fresh , bubbling spring within them , {RPT} giving them {NEQ} eternal life .
John.6:51 51ἐγώ εἰμι ἄρτος ζῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς. ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ἄρτος δέ, ὃν ἐγὼ δώσω, σάρξ μου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. 51 I am the {RPT} living bread that came down from {NEQ} heaven . {NEQ} Anyone who eats this {NEQ} bread will live forever ; {NEQ} and this bread , which I will offer so the world may live , is my {NEQ} flesh .
John.6:58 58οὗτός ἐστιν ἄρτος ἐξ οὐρανοῦ καταβάς. οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες, καὶ ἀπέθανον, τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα. 58 I am the true bread that came down from heaven . Anyone who eats this {NEQ} bread {NEQ} will not die as your ancestors did ( even though they ate the manna ) but will live forever .
John.8:35 35 δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα, υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 35 {NEQ} A slave is not a permanent member of the family , but a son is part of the family forever .
John.8:51 51ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. 51 I tell you the truth , {NEQ} anyone who obeys my {NEQ} teaching will never die !
John.8:52 52εἶπαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα. 52 The people said {RPT} , Now we know {NEQ} you are possessed by a demon . Even Abraham and the prophets died , but you say , {NEQ} Anyone who obeys my {NEQ} teaching will never die !
John.9:32 32ἐκ τοῦ αἰῶνος, οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἠνέῳξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου· 32 Ever since the world began , no one has been able to open the eyes of someone born blind .
John.10:28 28κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον, καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. 28 I give them eternal life , and they will never perish . {NEQ} No one can snatch them away from me ,
John.11:26 26καὶ πᾶς ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο; 26 {NEQ} Everyone who lives in me and believes in me will never ever die . Do you believe this , Martha ?
John.12:34 34ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὄχλος, Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; 34 {NEQ} The crowd responded {RPT} , We understood from {NEQ} Scripture * that the Messiah would live forever . {NEQ} How can you say {NEQ} the Son of {NEQ} Man will die ? Just who is this {NEQ} Son of {NEQ} Man , anyway ?
John.13:8 8λέγει αὐτῷ Πέτρος, Οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ, Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ. 8 No , Peter protested {RPT} , you will never ever wash my {NEQ} feet ! Jesus replied {RPT} , Unless I wash you , you won’t belong to me .
John.14:16 16κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μεθ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα ᾖ. 16 And I will ask the Father , and he will give you another Advocate , * {NEQ} who will never leave you .
Acts.3:21 21ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων, ὧν ἐλάλησεν θεὸς διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ᾽ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν. 21 For he must remain in heaven {NEQ} until the time for the final restoration of all things , {RPT} as {NEQ} God promised long ago through his {NEQ} holy prophets .
Acts.15:18 18ποιῶν ταῦτα. γνωστὰ ἀπ᾽ αἰῶνος. 18 he who made these things known so long ago . * 
Rom.1:25 25οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει. καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 25 They traded the truth about {NEQ} God for a lie . So they worshiped and served the things God created instead of the Creator himself , who is worthy of eternal praise ! Amen .
Rom.9:5 5ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα· ὢν ἐπὶ πάντων θεός, εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 5 {RPT} Abraham , Isaac , and Jacob are their ancestors , and Christ himself was an Israelite as far as his human nature is concerned . And he is God , the one who rules over everything and is worthy of eternal praise ! Amen . * 
Rom.11:36 36ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα· αὐτῷ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 36 For everything comes from him and exists by his power and is intended for his glory . All glory to him forever ! Amen .
Rom.12:2 2καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός· εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον. 2 {NEQ} Don’t copy the behavior and customs of this {NEQ} world , but let God transform you into a new person by {NEQ} changing the way you think . Then you will learn to know {NEQ} God’s {NEQ} will for you , which is {NEQ} good and pleasing and perfect .
Rom.16:27 27μόνῳ σοφῷ, θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 27 All glory to the only wise God , through Jesus Christ {RPT} , forever . Amen .
1Cor.1:20 20ποῦ σοφός, ποῦ γραμματεύς, ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου; 20 So where does this leave the philosophers , {RPT} the scholars , and the {RPT} world’s brilliant debaters ? {NEQ} God {NEQ} has made the wisdom of this world look foolish .
1Cor.2:6 6σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου, τῶν καταργουμένων· 6 Yet when I am among {NEQ} mature believers , I do speak with words of wisdom , but not the kind of wisdom that belongs to this {NEQ} world or to the rulers of this {NEQ} world , who are soon forgotten .
1Cor.2:7 7ἀλλά, λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ— τὴν ἀποκεκρυμμένην, ἣν προώρισεν θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν· 7 No , the wisdom we speak of is {NEQ} the mystery of God * his plan that was previously hidden , even though he made it for our ultimate glory before the world began .
1Cor.2:8 8ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν· εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν. 8 But the rulers of this {NEQ} world {RPT} have not understood it ; {NEQ} if they had , they would not have crucified our {NEQ} glorious {NEQ} Lord .
1Cor.3:18 18μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω ἵνα γένηται σοφός. 18 Stop deceiving yourselves . If you think {NEQ} you are wise by this {NEQ} world’s standards , you need to become a fool to be truly wise .
1Cor.8:13 13διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα— ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. 13 So if what I eat causes another {NEQ} believer to sin , I will never eat meat again as long as I live for I don’t want to cause another {NEQ} believer to stumble .
1Cor.10:11 11ταῦτα δὲ τυπικῶς συνέβαινεν ἐκείνοις· ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν. 11 {NEQ} These things happened to them as examples for us . {NEQ} They were written down to warn us who live at the end of the age .
2Cor.4:4 4ἐν οἷς θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων· εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ. 4 {NEQ} {NEQ} Satan , who is the god of this {NEQ} world , has blinded the minds of those who don’t believe . They are unable to see the glorious light of the Good News . They don’t understand this message about the glory of {NEQ} Christ , who is the exact likeness of {NEQ} God .
2Cor.9:9 9καθὼς γέγραπται, Ἐσκόρπισεν, ἔδωκεν τοῖς πένησιν· δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα· 9 As the Scriptures say , They share freely and give generously to the poor . Their {NEQ} good deeds will be remembered forever . * 
2Cor.11:31 31 θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ οἶδεν, (ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας,) ὅτι οὐ ψεύδομαι. 31 {NEQ} God , {NEQ} the Father of our Lord Jesus , who is worthy of eternal praise , knows {NEQ} I am not lying .
Gal.1:4 4τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ, κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν· 4 Jesus gave his life for our {NEQ} sins , just as {NEQ} God {NEQ} our Father planned , in order to rescue us from {RPT} this evil {NEQ} world in which we live .
Gal.1:5 5 δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 5 All glory to God forever and ever ! Amen .
Eph.1:21 21ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου— οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι. 21 Now he is far above any ruler or authority or power or leader or anything else not only in this {NEQ} world but also in the world to come .
Eph.2:2 2ἐν αἷς ποτὲ περιεπατήσατε, κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος· τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας· 2 You used to live in sin , just like the rest of the world , obeying the devil the commander of the powers in the unseen world . * He is the spirit at work in the hearts of those who {NEQ} refuse to obey God .
Eph.2:7 7ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 7 So God can point to us in all future {RPT} ages as examples of the incredible wealth of his {NEQ} grace and {NEQ} kindness toward us , as shown in all he has done for us who are united with Christ Jesus .
Eph.3:9 9καὶ φωτίσαι πάντας τίς οἰκονομία τοῦ μυστηρίου, τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων, ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι· 9 {NEQ} I was chosen to explain to everyone * this {NEQ} mysterious {NEQ} plan {NEQ} that God , the Creator of all things , {NEQ} had kept secret from the beginning .
Eph.3:11 11κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων, ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν· 11 This was his eternal plan , which he carried out through {NEQ} Christ Jesus our {NEQ} Lord .
Eph.3:21 21αὐτῷ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων· ἀμήν. 21 {NEQ} Glory to him in the church and in Christ Jesus through all {NEQ} generations forever and ever ! Amen .
Phil.4:20 20τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 20 Now all glory to {NEQ} God {NEQ} our Father forever and ever ! Amen .
Col.1:26 26τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν, νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· 26 This message {RPT} was kept secret for centuries and generations past , but now it has been revealed to God’s {NEQ} people {RPT} .
1Tim.1:17 17τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων· ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ, μόνῳ θεῷ· τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 17 All honor and glory to God forever and ever ! {NEQ} He is the eternal King , the unseen one who never dies ; he alone is God . Amen .
1Tim.6:17 17τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου, ἀδηλότητι· ἀλλ᾽ ἐπὶ θεῷ, τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν· 17 Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money , which is so unreliable . Their trust should be in God , who richly gives us all we need for our enjoyment .
2Tim.4:10 10Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην· Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν· 10 {NEQ} Demas has deserted me because he loves the things of this life and has gone to Thessalonica . Crescens has gone to Galatia , and Titus has gone to Dalmatia .
2Tim.4:18 18ῥύσεταί με κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον· δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 18 Yes , and the Lord will deliver me from every evil attack and will bring me safely into his {RPT} heavenly {RPT} Kingdom . All glory to God forever and ever ! Amen .
Titus.2:12 12παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας· σωφρόνως, καὶ δικαίως, καὶ εὐσεβῶς, ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, 12 And we are instructed to turn from {NEQ} godless living and {NEQ} sinful pleasures . We should live in this evil world with wisdom , {NEQ} righteousness , and devotion to God ,
Heb.1:2 2ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων, ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ· ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι᾽ οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας· 2 And now in {NEQ} these final days , he has spoken to us through his Son . God promised everything to the Son as an inheritance , and through the Son he created the universe .
Heb.1:8 8πρὸς δὲ τὸν υἱόν, θρόνος σου, θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· καὶ ῥάβδος τῆς εὐθύτητος ῥάβδος τῆς βασιλείας σου. 8 But to the Son he says , Your {NEQ} throne , O {NEQ} God , endures forever and ever . {NEQ} You {RPT} {NEQ} rule with a scepter of {NEQ} justice .
Heb.5:6 6καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 6 And in another passage God said to him , You are a priest forever in the order of Melchizedek . * 
Heb.6:5 5καὶ καλὸν γευσαμένους θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος— 5 {NEQ} who have tasted the goodness of the word of God and the power of the age to come
Heb.6:20 20ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς· κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα. 20 Jesus has already gone in there for us . He has become our eternal High Priest in the order of Melchizedek .
Heb.7:17 17μαρτυρεῖται γὰρ ὅτι, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 17 And the psalmist pointed this out when he prophesied , You are a priest forever in the order of Melchizedek . * 
Heb.7:21 21 δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας, διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν, ̓Ώμοσεν κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται· Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα. 21 but {NEQ} there was an oath regarding Jesus . For God said to him , The LORD has taken an oath and will not break his vow : You are a priest forever . * 
Heb.7:24 24 δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην· 24 {NEQ} But because Jesus lives forever , his priesthood lasts forever .
Heb.7:28 28 νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν· λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας, τῆς μετὰ τὸν νόμον, υἱόν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον. 28 {NEQ} The law appointed high priests who were limited by human weakness . But {NEQ} after the law was given , God appointed his Son with an oath , and his Son has been made the perfect High Priest forever .
Heb.9:26 26ἐπεὶ ἔδει, αὐτὸν πολλάκις παθεῖν, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· νυνὶ δέ, ἅπαξ, ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. 26 If that had been necessary , Christ would have had to die again and again , ever since the world began . But now , once for all time , he has appeared at the end of the age * to remove {NEQ} sin by his own death as a sacrifice .
Heb.11:3 3πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήματι θεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὸ βλεπόμενον γεγονέναι. 3 By faith we understand that the entire universe was formed at God’s command , that what we now see did not come from anything that can be seen .
Heb.13:8 8Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθές, καὶ σήμερον, αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. 8 Jesus Christ is the same yesterday , {NEQ} today , and forever .
Heb.13:21 21καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ· ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 21 may he equip you with all you need for doing his {NEQ} will . May he produce in you , * through the power of Jesus Christ , every good thing that is pleasing to him . All glory to him forever and ever ! Amen .
1Pet.1:25 25τὸ δὲ ῥῆμα κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς. 25 But the word of the Lord remains forever . * And that {NEQ} word is the Good News that was preached to you .
1Pet.4:11 11εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ θεός· ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἐστὶν δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 11 Do you have the gift of speaking ? Then speak as though God himself were speaking through you . Do you have the gift of helping others ? Do it with all the strength and energy that {NEQ} God supplies . Then everything you do will bring glory to {NEQ} God through Jesus Christ . All {NEQ} glory and {NEQ} power to him forever and ever ! Amen .
1Pet.5:11 11αὐτῷ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 11 All power to him forever ! Amen .
2Pet.3:18 18αὐξάνετε δέ, ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ δόξα, καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος· ἀμήν. 18 Rather , you must grow in the grace and knowledge of our {NEQ} Lord and Savior Jesus Christ . All glory to him , both now and forever ! Amen .
1Jn.2:17 17καὶ κόσμος παράγεται, καὶ ἐπιθυμία αὐτοῦ· δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 17 And this world is fading away , along with everything that people crave {RPT} . But anyone who does what pleases {NEQ} God will live forever .
2Jn.1:2 2διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν καὶ μεθ᾽ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα. 2 because the truth {NEQ} lives in us and will be with us forever .
Jude.1:13 13κύματα ἄγρια θαλάσσης, ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας· ἀστέρες πλανῆται, οἷς ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται. 13 They are like wild waves of the sea , churning up the foam of {NEQ} their shameful deeds . They are like wandering stars , {NEQ} doomed forever to {NEQ} blackest {NEQ} darkness .
Jude.1:25 25μόνῳ θεῷ, σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν· δόξα, μεγαλωσύνη, κράτος, καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος, καὶ νῦν, καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 25 All glory to him who alone is God , our Savior through Jesus Christ our {NEQ} Lord . All glory , majesty , power , and authority are his before all {NEQ} time , and in the present , and beyond all {NEQ} time ! Amen .
Rev.1:6 6καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ· αὐτῷ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 6 {NEQ} He has made us a Kingdom of priests for {NEQ} God {NEQ} his Father . All glory and {NEQ} power to him forever and ever ! Amen .
Rev.1:18 18καὶ ζῶν· καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδού— ζῶν εἰμὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου. 18 {NEQ} I am the living one . {NEQ} I died , but look I am alive forever and ever ! And I hold the keys of {NEQ} death and the grave . * 
Rev.4:9 9καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου (τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων), 9 {NEQ} Whenever the living beings give glory and honor and thanks to the one sitting on the throne ( the one who lives forever and ever ) ,
Rev.4:10 10πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ προσκυνήσουσιν (τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων)· καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου λέγοντες, 10 the twenty-four elders fall down and worship {RPT} the one sitting on the throne ( the one who lives forever and ever ) . And they lay their {NEQ} crowns before the throne and say ,
Rev.5:13 13καὶ πᾶν κτίσμα ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης· καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἤκουσα λέγοντας· Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ εὐλογία καὶ τιμὴ καὶ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 13 And then I heard every creature {RPT} in {NEQ} heaven and on {NEQ} earth and under the earth and in the sea {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} {RPT} . They sang : {RPT} Blessing and {RPT} honor and {RPT} glory and {NEQ} power belong to the one sitting on the throne and to the Lamb forever and ever .
Rev.7:12 12λέγοντες, ἀμήν. εὐλογία καὶ δόξα καὶ σοφία καὶ εὐχαριστία καὶ τιμὴ καὶ δύναμις καὶ ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 12 They sang , Amen ! {RPT} Blessing and {RPT} glory and {RPT} wisdom and {RPT} thanksgiving and {RPT} honor and {RPT} power and {RPT} strength belong to our {NEQ} God forever and ever ! Amen .
Rev.10:6 6καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ, καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ· ὅτι, Χρόνος οὐκέτι ἔσται· 6 {NEQ} He swore an oath in the name of the one who lives forever and ever , who created the heavens and everything in them , {NEQ} the earth and everything in it , and the sea and everything in it . He said , There will be no more delay .
Rev.11:15 15καὶ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες· Ἐγένετο βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 15 Then the seventh angel blew his trumpet , and there were loud voices shouting in {NEQ} heaven : The world has now become the Kingdom of our {NEQ} Lord and of his {NEQ} Christ , * and he will reign forever and ever .
Rev.14:11 11καὶ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός, οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 11 {NEQ} The smoke of their {NEQ} torment will rise forever and ever , and they will have no relief day or night , for they have worshiped the beast and his {NEQ} statue and {NEQ} {NEQ} have accepted the mark of his {NEQ} name .
Rev.15:7 7καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ, τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 7 Then one of the four living beings handed each of the seven angels a gold bowl filled with the wrath of {NEQ} God , who lives forever and ever .
Rev.19:3 3καὶ δεύτερον εἴρηκαν, Ἁλληλουϊά· καὶ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 3 And again their voices rang out : Praise the LORD ! {NEQ} The smoke from that city ascends forever and ever !
Rev.20:10 10καὶ διάβολος, πλανῶν αὐτούς, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ψευδοπροφήτης· καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 10 Then the devil , who had deceived them , was thrown into the fiery {NEQ} lake {NEQ} of burning sulfur , joining the beast and the false prophet . There {NEQ} they will be tormented day and night forever and ever .
Rev.22:5 5καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι— καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φῶς ἡλίου— ὅτι κύριος θεὸς φωτίσει ἐπ᾽ αὐτούς· καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 5 And there will be no night there {NEQ} {NEQ} no need for lamps or sun for the Lord {NEQ} God will shine on them . And they will reign forever and ever .