The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

αἰώνιος (aionios, 0166)

Meanings

[are] eternal, [the] ages, [the] eternal, an eternal, eternal, eternally, of [the] eternal, of an eternal, of eternal

Greek-English Concordance: 72 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.18:8 8εἰ δὲ χείρ σου πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν χωλὸν δύο χεῖρας δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 8 So if your {NEQ} hand or {NEQ} foot {RPT} causes you to sin , cut it off and throw it away {RPT} . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one hand or one foot than to be thrown into {RPT} {RPT} eternal fire with both of your hands and {RPT} feet .
Matt.19:16 16καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν· Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον; 16 {NEQ} {NEQ} Someone came to Jesus with this question : Teacher , * what good deed must I do to have eternal life ?
Matt.19:29 29καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἀδελφοὺς ἀδελφὰς πατέρα μητέρα τέκνα ἀγρούς, ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος, ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 29 And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or property , for my {NEQ} sake , will receive a hundred times as much in return and will inherit eternal life .
Matt.25:41 41τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων, Πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, οἱ κατηραμένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 41 Then the King will turn to those on the left and say , Away with you {RPT} , you cursed ones , into the {RPT} eternal fire {RPT} prepared for the devil and his {NEQ} demons . * 
Matt.25:46 46καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 46 And they will go away into eternal punishment , but the righteous will go into eternal life .
Mark.3:29 29ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα· ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος. 29 but anyone who blasphemes the {RPT} Holy Spirit will never be forgiven . This is a sin with eternal consequences .
Mark.10:17 17καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδόν, προσδραμὼν εἷς, καὶ γονυπετήσας αὐτόν, ἐπηρώτα αὐτόν, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 17 {NEQ} As Jesus was starting out on his way to Jerusalem , a man came running up to him , {NEQ} knelt down {RPT} , and asked {RPT} , Good Teacher , what must I do to inherit eternal life ?
Mark.10:30 30ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας, καὶ ἀδελφούς, καὶ ἀδελφάς, καὶ μητέρας, καὶ τέκνα, καὶ ἀγρούς— μετὰ διωγμῶν. καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 30 {NEQ} {NEQ} will receive now in return a hundred times as many houses , {NEQ} brothers , {NEQ} sisters , {NEQ} mothers , {NEQ} children , and property along with persecution . And in the world {RPT} to come that person will have eternal life .
Mark.16:8 8καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο γάρ. Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι᾽ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν. 8 {NEQ} {NEQ} The women fled from the tomb , {NEQ} {RPT} trembling and bewildered , and they said nothing to anyone because they were too frightened . * Then they briefly reported all {NEQ} this to {NEQ} Peter and his companions . {NEQ} Afterward {NEQ} {NEQ} Jesus himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of {NEQ} salvation that gives eternal life . Amen .
Luke.10:25 25καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν λέγων· Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 25 One day an expert in religious law stood up to test Jesus by asking him this question : Teacher , what should I do to inherit eternal life ?
Luke.16:9 9καὶ ἐγὼ ὑμῖν λέγω· ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας. ἵνα, ὅταν ἐκλίπῃ, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς. 9 {NEQ} {RPT} Here’s the lesson : Use your worldly resources to benefit others and make friends . Then , when your earthly possessions are gone , they will welcome you to an eternal home . * 
Luke.18:18 18καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 18 Once a religious leader asked Jesus this question : Good Teacher , what should I do to inherit eternal life ?
Luke.18:30 30ὃς οὐχὶ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 30 {RPT} {NEQ} {NEQ} will be repaid many times over in this {NEQ} life , and will have eternal life in the world {RPT} to come .
John.3:15 15ἵνα πᾶς πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 15 so that everyone who believes in him will have eternal life . * 
John.3:16 16οὕτως γὰρ ἠγάπησεν θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16 For {NEQ} God loved the world so much that he gave his one and only {NEQ} Son , so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life .
John.3:36 36 πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωὴν ἀλλ᾽ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ᾽ αὐτόν. 36 And anyone who believes in God’s {NEQ} Son has eternal life . {NEQ} Anyone who doesn’t obey the Son will never experience eternal life but remains under {NEQ} God’s {NEQ} angry judgment {RPT} .
John.4:14 14ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα. ἀλλὰ τὸ ὕδωρ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου, εἰς ζωὴν αἰώνιον. 14 But those who drink the water {RPT} I give {RPT} will never be thirsty again . {NEQ} It becomes a fresh , bubbling spring within them , {RPT} giving them {NEQ} eternal life .
John.4:36 36 θερίζων μισθὸν λαμβάνει, καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον· ἵνα σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ θερίζων. 36 The harvesters are paid good wages , and the fruit they harvest is people brought to eternal life . What joy awaits both the planter and the harvester alike !
John.5:24 24ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον. καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. 24   I tell you the truth , {NEQ} those who listen to my {NEQ} message and believe in God who sent me have eternal life . {NEQ} They will never be condemned for their sins , but they have already passed from {NEQ} death into {NEQ} life .
John.5:39 39ἐραυνᾶτε τὰς γραφὰς ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ. 39 You search the Scriptures because you think they give you eternal life . But the Scriptures {NEQ} point to me !
John.6:27 27ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον ἣν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ πατὴρ ἐσφράγισεν θεός. 27 But don’t be so concerned about {RPT} perishable things like {RPT} food . {RPT} {RPT} Spend your energy seeking the eternal life that the Son of {NEQ} Man * can give you . For {RPT} God the Father has given me the seal of his approval .
John.6:40 40τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου ἵνα πᾶς θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 For it is my {NEQ} Father’s {NEQ} will that all who see his Son and believe in him should have eternal life . {NEQ} I will raise them up at the last day .
John.6:47 47ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 47 I tell you the truth , anyone who believes has eternal life .
John.6:54 54 τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 54 But anyone who eats my {NEQ} flesh and drinks my {NEQ} blood has eternal life , and I will raise that person at the last day .
John.6:68 68ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις. 68 Simon Peter replied {RPT} , Lord , to whom would we go ? You have the words that give eternal life .
John.10:28 28κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον, καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. 28 I give them eternal life , and they will never perish . {NEQ} No one can snatch them away from me ,
John.12:25 25 φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν. καὶ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 25 Those who love their {NEQ} life in this world will lose it . {NEQ} Those who care nothing for their {NEQ} life in this {NEQ} world will keep it {RPT} for eternity .
John.12:50 50καὶ οἶδα ὅτι ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν· οὖν ἐγὼ λαλῶ καθὼς εἴρηκέν μοι πατὴρ οὕτως λαλῶ. 50 And I know {NEQ} his {NEQ} commands lead to eternal life ; so I say whatever the Father tells me {RPT} to say .
John.17:2 2καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός· ἵνα πᾶν δέδωκας αὐτῷ δώσει αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. 2 For you have given him authority over everyone . {NEQ} He gives {RPT} eternal life to each one you have given him .
John.17:3 3αὕτη δέ ἐστιν αἰώνιος ζωή— ἵνα γινώσκωσι σέ— τὸν μόνον ἀληθινὸν θεόν, καὶ ὃν ἀπέστειλας, Ἰησοῦν Χριστόν. 3 And this is the way to have eternal life to know you , the only true God , and Jesus Christ , the one you sent to earth .
Acts.13:46 46παρρησιασάμενοί τε Παῦλος καὶ Βαρνάβας εἶπαν, Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. 46 Then {NEQ} Paul and {NEQ} Barnabas spoke out boldly and declared , It was necessary that we first preach the word of {NEQ} God to you Jews . But since you have rejected it and judged yourselves unworthy of eternal {NEQ} life , {NEQ} we will offer it to the Gentiles .
Acts.13:48 48ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη, ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου· καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 48 {NEQ} When the Gentiles heard this , they were very glad and thanked the Lord for his message ; and all who were chosen for eternal life became believers .
Rom.2:7 7τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ, δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν ζωὴν αἰώνιον· 7 He will give eternal life to those who {NEQ} keep on doing good , seeking after the glory and honor and immortality that God offers .
Rom.5:21 21ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτως καὶ χάρις βασιλεύσῃ, διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 21 So just as {NEQ} sin ruled over all people and brought them to {NEQ} death , now God’s wonderful grace rules instead , giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ our {NEQ} Lord .
Rom.6:22 22νυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας δουλωθέντες δὲ τῷ θεῷ· ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμὸν τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον. 22 But now you are free from the power of sin and have become slaves of {NEQ} God . Now you do those things that lead to holiness and result in eternal life .
Rom.6:23 23τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 23 For the wages of {NEQ} sin is death , but the free gift of {NEQ} God is eternal life through Christ Jesus our {NEQ} Lord .
Rom.16:25 25τῷ δέ, δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου· καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου, χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου. 25 Now all glory to God , who is able to make you strong , just as my {NEQ} Good News says . {NEQ} This message about Jesus Christ has revealed his plan for you Gentiles , a plan kept secret from the beginning of time .
Rom.16:26 26φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν προφητικῶν κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου θεοῦ, εἰς ὑπακοὴν πίστεως, εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος. 26 But now as {NEQ} the prophets * foretold and as the eternal God has commanded , this message is made known to all {NEQ} Gentiles everywhere , so that they too might believe and obey him .
2Cor.4:17 17τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν· καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν· 17 For our {NEQ} present {NEQ} troubles are small and won’t last very long . Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever !
2Cor.4:18 18μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλά, τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια. 18 So we don’t look at the troubles we can see now ; rather , we fix our gaze on things that cannot be seen . For the things we see now will soon be gone , but the things we cannot see will last forever .
2Cor.5:1 1οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 5:1 For we know that when this earthly {NEQ} tent we live in is taken down ( that is , when we die and leave this earthly body ) , we will have a house in {NEQ} heaven , an eternal body made for us by God himself and not by human hands .
Gal.6:8 8ὅτι σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν· δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον. 8 {NEQ} Those who live only to satisfy their own {NEQ} sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature . But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit .
2Thes.1:9 9οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον, ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ· 9 They will be punished with eternal destruction , forever separated from the Lord and from his {RPT} glorious {RPT} power .
2Thes.2:16 16αὐτὸς δὲ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ θεὸς πατὴρ ἡμῶν, ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι, 16 Now may our {NEQ} Lord Jesus Christ himself and {NEQ} God our {NEQ} Father , who loved us and by his grace gave us eternal comfort and a wonderful hope ,
1Tim.1:16 16ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν πρὸς ὑποτύπωσιν· τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 16 But {NEQ} {NEQ} God had mercy on me so that Christ Jesus could {RPT} use me as a prime example of his great {NEQ} patience with even the worst sinners . Then others will realize that they , too , can believe in him and receive eternal life .
1Tim.6:12 12ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως· ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς εἰς ἣν ἐκλήθης, καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. 12 Fight the good fight for the true faith . Hold tightly to the eternal life to which God has called you , {NEQ} which you have confessed so well before many witnesses .
1Tim.6:16 16 μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον· ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων, οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν. 16 He alone can never die , and he lives in light so brilliant that no human can approach him . No human eye has ever seen him , nor ever will . All honor and power to him forever ! Amen .
2Tim.1:9 9τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ· οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν— καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ— πρὸ χρόνων αἰωνίων· 9 For God saved us and called us to live a holy life . He did this , not because we deserved it , but because that was his plan from before the beginning of time to show us his {NEQ} grace through Christ Jesus .
2Tim.2:10 10διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου. 10 So I am willing to endure anything if it {RPT} will bring salvation and eternal {NEQ} {NEQ} glory in Christ Jesus to {NEQ} those God has chosen .
Titus.1:2 2ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο— ἀψευδὴς θεός— πρὸ χρόνων αἰωνίων. 2 This truth gives them confidence that they have eternal life , which God who does not lie promised them before the world began .
Titus.3:7 7ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενηθῶμεν κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. 7 Because of his {NEQ} grace he declared us righteous and gave us confidence that we will inherit eternal life .
Phlm.1:15 15τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς. 15 It seems you lost Onesimus for a little while so that you could have him back forever .
Heb.5:9 9καί, τελειωθείς, ἐγένετο πᾶσιν τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου· 9 In this way , God qualified him as a perfect High Priest , and he became the source of eternal salvation for all those who obey him .
Heb.6:2 2βαπτισμῶν διδαχήν, ἐπιθέσεώς τε χειρῶν, ἀναστάσεώς τε νεκρῶν, καὶ κρίματος αἰωνίου. 2 You don’t need further instruction about baptisms , {NEQ} the laying on of hands , {NEQ} the resurrection of the dead , and eternal judgment .
Heb.9:12 12οὐδὲ δι᾽ αἵματος τράγων καὶ μόσχων— διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος— εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. 12 With {NEQ} his own blood not {RPT} the blood of goats and calves he entered {RPT} the Most Holy Place once for all time and secured our redemption forever .
Heb.9:14 14πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου, ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι. 14 Just think how much more the blood of {NEQ} Christ will purify our {NEQ} consciences from sinful deeds * so that we can worship the living God . For by the power of the eternal Spirit , Christ offered himself to {NEQ} God as a perfect sacrifice for our sins .
Heb.9:15 15καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν, ὅπως θανάτου γενομένου εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ, παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας. 15 That is why he is the one who mediates a new covenant between God and people , so that all who are called can receive the eternal inheritance God has promised them . For Christ died to set them free from the penalty of the sins they had committed under that first covenant .
Heb.13:20 20 δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης— ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν— τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν, ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου— τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν— 20 Now may the God of {NEQ} peace who brought up from the dead our {NEQ} Lord Jesus , the {RPT} great Shepherd of the sheep , and ratified an eternal covenant with his blood
1Pet.5:10 10 δὲ θεὸς πάσης χάριτος, καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὀλίγον παθόντας αὐτὸς καταρτίσει, στηρίξει, σθενώσει, θεμελιώσει. 10 {RPT} In his kindness God called you to share in his {NEQ} eternal glory by means of Christ Jesus . So after you have suffered a little while , he will restore , support , and strengthen you , and he will place you on a firm foundation .
2Pet.1:11 11οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 11 Then God will give you a grand entrance into the eternal Kingdom of our {NEQ} Lord and Savior Jesus Christ .
1Jn.1:2 2καὶ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν. καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον. ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα, καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν. 2   {NEQ} This one who is life itself was revealed to us , and we have seen him . And now we testify and proclaim to you that he is the one who is {RPT} eternal life . He was with the Father , and then he was revealed to us .
1Jn.2:25 25καὶ αὕτη ἐστὶν ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον. 25 And in this fellowship we enjoy the {RPT} eternal life he promised us .
1Jn.3:15 15πᾶς μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν. καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν. 15 Anyone who hates another {NEQ} brother or sister * is really a murderer at heart . And you know that murderers don’t have eternal life within them .
1Jn.5:11 11καὶ αὕτη ἐστὶν μαρτυρία· ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν θεὸς ἡμῖν, καὶ αὕτη ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστίν. 11 And this is what God has testified : {NEQ} He has given us eternal life , and this {NEQ} life is in his {NEQ} Son .
1Jn.5:13 13ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 13 I have written this to you who believe in the name of the Son of {NEQ} God , so that you may know {NEQ} you have eternal life .
1Jn.5:20 20οἴδαμεν δὲ ὅτι υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν· καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ, Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ἀληθινὸς θεός, καὶ ζωὴ αἰώνιος. 20 And we know that the Son of {NEQ} God has come , and he has given us understanding so that we can know the true God . * And now we live in fellowship with the true God because we live in fellowship with his {NEQ} Son , Jesus Christ . He is the only true God , and he is eternal life .
Jude.1:7 7ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας. πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. 7 And don’t forget Sodom and Gomorrah and their neighboring {NEQ} towns , {RPT} {RPT} {RPT} which were filled with immorality and every kind of sexual perversion . Those cities were destroyed by fire and serve as a warning of the eternal fire of God’s judgment .
Jude.1:21 21ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ζωὴν αἰώνιον. 21 and await the mercy of our {NEQ} Lord Jesus Christ , who will bring you eternal life . In this way , you will keep yourselves safe in God’s love .
Rev.14:6 6καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς— καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος, καὶ φυλήν, καὶ γλῶσσαν, καὶ λαόν. 6 And I saw another angel flying through the sky , carrying the eternal Good News to proclaim to the people who belong to this world {NEQ} to every nation , {NEQ} tribe , {NEQ} language , and people .