The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

βασιλεύς (basileus, 0935)

Meanings

[a] king, [some] king, king, King, kings, of king, of kings, to [a] king

Greek-English Concordance: 115 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:6 6Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυεὶδ τὸν βασιλέα. Δαυεὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα (ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου). 6 Jesse {NEQ} was the father of {RPT} King {RPT} David . David {NEQ} was the father of {NEQ} Solomon ( whose mother was Bathsheba , the widow {NEQ} of Uriah ) .
Matt.2:1 1τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως. ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα, λέγοντες, 2:1 {NEQ} {NEQ} Jesus was born in Bethlehem in {NEQ} Judea , during the reign of King {NEQ} Herod . About that time some wise men * from eastern lands arrived in Jerusalem , asking ,
Matt.2:2 2Ποῦ ἐστὶν τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. 2 Where is the newborn king of the Jews ? We saw {NEQ} his {NEQ} star as it rose , * and we have come to worship him .
Matt.2:3 3ἀκούσας δὲ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη, καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ. 3 {NEQ} King Herod was deeply disturbed {NEQ} when he heard this , as was everyone in Jerusalem .
Matt.2:9 9οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν. καὶ ἰδοὺ ἀστήρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς· ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 9 After this interview the wise men went their way . And {NEQ} the star {RPT} they had seen in the east guided them to Bethlehem . {NEQ} It went ahead of them and stopped over the place where the child was .
Matt.5:35 35μήτε, ἐν τῇ γῇ· ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε, εἰς Ἱεροσόλυμα· ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως· 35 And do not say , By the earth ! because the earth is his footstool . And do not say , By Jerusalem ! for Jerusalem is the city of the great King .
Matt.10:18 18καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ· εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 18 {NEQ} You will stand trial before governors {NEQ} and kings because you are my followers . But this will be your opportunity to tell the rulers and other unbelievers about me . * 
Matt.11:8 8ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδού. οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 8 Or {RPT} were you expecting to see a man dressed in expensive clothes ? No , people with {NEQ} expensive clothes live in {NEQ} palaces .
Matt.14:9 9καὶ λυπηθεὶς βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι, 9 Then the king regretted what he had said ; but because of the vow he had made in front of {NEQ} his guests , he issued the necessary orders .
Matt.17:25 25λέγει, Ναί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν Ἰησοῦς λέγων, Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη κῆνσον ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων; 25 Yes , he does , Peter replied . Then he went into the house . But before he had a chance to speak , {NEQ} Jesus asked him , What do you think , Peter ? * {RPT} {RPT} Do {NEQ} kings tax their own {NEQ} people or {RPT} the people they have conquered ? * 
Matt.18:23 23διὰ τοῦτο, ὡμοιώθη βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. 23 Therefore , the Kingdom of {NEQ} Heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date with {NEQ} servants who had borrowed money from him .
Matt.21:5 5Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, Ἰδού, βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι· πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον— καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. 5 Tell the people of Jerusalem , * Look , your {NEQ} King is coming to you . He is humble {NEQ} , riding on a donkey {NEQ} riding on a donkey’s colt . * 
Matt.22:2 2Ὡμοιώθη βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 2 The Kingdom of {NEQ} Heaven can be illustrated by the story of a king who prepared a great wedding feast for his {NEQ} son .
Matt.22:7 7 δὲ βασιλεὺς ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν. 7 {NEQ} The king was furious , and he sent out his {NEQ} army to destroy the murderers {RPT} and burn their {NEQ} town .
Matt.22:11 11εἰσελθὼν δὲ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους, εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου. 11 But when the king came in to meet the guests , he noticed {RPT} a man who wasn’t wearing the proper clothes for a wedding .
Matt.22:13 13τότε βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις, Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 13 Then the king said to his aides , Bind his hands and feet and throw him into the outer {RPT} darkness , where there will be {RPT} weeping and {RPT} gnashing of {NEQ} teeth .
Matt.25:34 34τότε ἐρεῖ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, Δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 34 Then the King will say to those on his right , Come , you who are blessed by my {NEQ} Father , inherit the Kingdom prepared for you from the creation of the world .
Matt.25:40 40καὶ ἀποκριθεὶς βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 40 And the King will say {RPT} , I tell you the truth , when you did it to one of the least of these {NEQ} my brothers and sisters , * you were doing it to me !
Matt.27:11 11 δὲ Ἰησοῦς ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ἡγεμὼν λέγων, Σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; δὲ Ἰησοῦς ἔφη, Σὺ λέγεις. 11 Now {NEQ} Jesus was standing before Pilate , the Roman governor . Are you the king of the Jews ? {NEQ} the governor asked him . {NEQ} {NEQ} Jesus replied , You have said it .
Matt.27:29 29καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ· καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες, Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων. 29 {NEQ} They wove thorn branches into a crown and put it on his {NEQ} head , and they placed a reed stick in his {NEQ} right hand as a scepter . Then they knelt before him in mockery and taunted {RPT} , Hail ! King of the Jews !
Matt.27:37 37καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην· Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς, βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 37 {NEQ} A sign was fastened above Jesus' {NEQ} head , announcing the charge against him . It read : This is Jesus , the King of the Jews .
Matt.27:42 42̓Άλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. βασιλεὺς Ἰσραήλ, ἐστιν; καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾽ αὐτόν. 42   He saved others , they scoffed , but he can’t save himself ! So he is the King of Israel , is he ? Let him come down from the cross right now , and we will believe in him !
Mark.6:14 14καὶ ἤκουσεν βασιλεύς, Ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἔλεγον ὅτι, Ἰωάνης Βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν· καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ. 14 Herod Antipas , the king , {NEQ} soon heard about Jesus , because everyone was talking about him . {NEQ} Some were saying , * This must be John the Baptist raised from the dead . {NEQ} That is why he can do such miracles .
Mark.6:22 22καὶ εἰσελθούσης, τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ Ἡρῳδιάδος, καὶ ὀρχησαμένης, ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις. δὲ βασιλεὺς εἶπεν τῷ κορασίῳ, Αἴτησόν με ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι. 22 Then his {NEQ} daughter , also named Herodias , * came in and performed a dance that greatly pleased {NEQ} Herod and his guests . Ask me for anything you like , {NEQ} the king said to the girl , and I will give it to you .
Mark.6:25 25καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα, Θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι, ἐπὶ πίνακι, τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ. 25 So the girl hurried back to the king and told him , I want the head of John the Baptist , right now , on a tray !
Mark.6:26 26καὶ περίλυπος γενόμενος βασιλεύς· διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς ἀνακειμένους, οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν· 26 Then the king deeply regretted what he had said ; but because of the vows he had made in front of {NEQ} his guests , he couldn’t refuse her .
Mark.6:27 27καὶ εὐθὺς ἀποστείλας βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, 27 So he immediately sent an executioner to the prison to cut off John’s {NEQ} head and bring it to him . {NEQ} {NEQ} The soldier beheaded John in the prison ,
Mark.13:9 9βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς. παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε. καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 9 {NEQ} When these things begin to happen , watch out ! You will be handed over {RPT} to the local councils and beaten in the synagogues . {NEQ} You will stand trial before governors and kings because you are my followers . But this will be your opportunity to tell them about me . * 
Mark.15:2 2καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν Πειλᾶτος, Σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει, Σὺ λέγεις. 2 {NEQ} {NEQ} Pilate asked Jesus , Are you the king of the Jews ? Jesus {NEQ} replied {RPT} , You have said it .
Mark.15:9 9 δὲ Πειλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων, Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 9 Would you like me to release to you this King of the Jews ? {NEQ} {NEQ} Pilate asked {RPT} .
Mark.15:12 12 δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς, Τί οὖν ποιήσω ὃν λέγετε τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 12 {NEQ} {NEQ} Pilate {NEQ} asked them , Then what should I do with this man you call the king of the Jews ?
Mark.15:18 18καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν, Χαῖρε· βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων. 18 Then they saluted him and taunted , Hail ! King of the Jews !
Mark.15:26 26καὶ ἦν ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ. ἐπιγεγραμμένη, βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 26 {NEQ} A sign announced the charge against him . It read , The King of the Jews .
Mark.15:32 32 Χριστός, βασιλεὺς Ἰσραήλ, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 32 Let this Messiah , this King of Israel , come down {NEQ} from the cross so we can see it and believe him ! Even the men who were crucified with {RPT} Jesus ridiculed him .
Luke.1:5 5ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας, ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας· ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ, ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλεισάβετ. 5 When Herod was king of {NEQ} Judea , there was a Jewish priest named Zechariah . He was a member of the priestly order of Abijah , and his wife , {NEQ} Elizabeth , was also from the priestly line of Aaron .
Luke.10:24 24λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδαν· καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 24 {NEQ} I tell you , {NEQ} many prophets and kings longed to see what you see , but they didn’t see it . And they longed to hear what you hear , but they didn’t hear it .
Luke.14:31 31 τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν; 31 Or what king would go to war against another king without first sitting down with his counselors to discuss whether his army of 10,000 could defeat the 20,000 soldiers {NEQ} marching against him ?
Luke.19:38 38λέγοντες, Εὐλογημένος ἐρχόμενος, βασιλεύς ἐν ὀνόματι κυρίου· ἐν οὐρανῷ εἰρήνη, καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. 38 Blessings on the King who comes in the name of the LORD ! Peace in heaven , and glory in highest heaven ! * 
Luke.21:12 12πρὸ δὲ τούτων πάντων, ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν· παραδιδόντες εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου. 12 But before all this occurs , there will be a time of great persecution {RPT} {RPT} {RPT} . You will be dragged into {NEQ} synagogues and prisons , and you will stand trial before kings and governors because you are my followers .
Luke.22:25 25 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν, εὐεργέται καλοῦνται. 25 Jesus {NEQ} told them , In this world the kings and {RPT} great men {RPT} lord it over their people , yet they are called friends of the people .
Luke.23:2 2ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες· Τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι καὶ λέγοντα ἑαυτὸν Χριστόν, βασιλέα εἶναι. 2 {NEQ} They began to state their case {RPT} : This man {NEQ} has been leading our people astray {NEQ} by telling them not to pay their taxes to the Roman government and by claiming he is the Messiah , a king .
Luke.23:3 3 δὲ Πειλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων, Σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη, Σὺ λέγεις. 3 So {NEQ} Pilate asked him , Are you the king of the Jews ? Jesus {NEQ} replied {RPT} , You have said it .
Luke.23:37 37καὶ λέγοντες, Εἰ σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν. 37 {NEQ} They called out to him , If you are the King of the Jews , save yourself !
Luke.23:38 38ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ᾽ αὐτῷ· βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων οὗτος. 38 {NEQ} {NEQ} A sign was fastened above him with these words : This is the King of the Jews .
John.1:49 49ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ, Ῥαββεί, σὺ εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ— σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ. 49 Then Nathanael exclaimed {RPT} , Rabbi , you are the Son of {NEQ} God {RPT} the King {RPT} of {NEQ} Israel !
John.6:15 15Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα, ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. 15 {NEQ} When Jesus saw that they were ready to force him to be their king , he slipped away {NEQ} into the hills by himself .
John.12:13 13ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ. καὶ ἐκραύγαζον, Ὡσαννά. εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου· καὶ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 13 took {NEQ} palm {NEQ} branches and went down the road to meet him . {NEQ} They shouted , Praise God ! * Blessings on the one who comes in the name of the LORD ! Hail to the King of {NEQ} Israel ! * 
John.12:15 15Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών· ἰδού, βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 15 Don’t be afraid , people of Jerusalem . * Look , your {NEQ} King is coming , riding on a donkey’s colt . * 
John.18:33 33εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον Πειλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν Ἰησοῦν, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; 33 Then {NEQ} Pilate went back into {RPT} his headquarters and called for {NEQ} Jesus to be brought to him . Are you the king of the Jews ? {NEQ} he asked him .
John.18:37 37εἶπεν οὖν αὐτῷ Πειλᾶτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. 37 {NEQ} {NEQ} Pilate said {RPT} , So you are a king ? {NEQ} Jesus responded , You say {NEQ} I am a king . Actually , I was born and {RPT} {RPT} came into the world to testify to the truth . All who love the truth recognize that what I say is true .
John.18:39 39ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 39 But you have a custom of asking me to release {NEQ} one prisoner each year at {NEQ} Passover . {NEQ} Would you like me to release {RPT} this King of the Jews ?
John.19:3 3καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον, Χαῖρε· βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα. 3 Hail ! {NEQ} King of the Jews ! {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} {NEQ} they mocked , as they slapped him across the face .
John.19:12 12ἐκ τούτου Πειλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν, οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες, Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος. πᾶς βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι. 12 Then {NEQ} Pilate tried to release him , but the Jewish leaders shouted , If you release this man , you are no friend of {NEQ} Caesar . * Anyone who declares himself a king is a rebel against {NEQ} Caesar .
John.19:14 14ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις, ̓Ίδε, βασιλεὺς ὑμῶν. 14 It was now about noon on the day of preparation for the Passover . And Pilate said to the people , * Look , here is your {NEQ} king !
John.19:15 15ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι· Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς Πειλᾶτος, Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 15 Away with him , they yelled {NEQ} . Away with him ! Crucify him ! What ? Crucify your {NEQ} king ? {NEQ} Pilate asked {RPT} . We have no king but Caesar , the leading priests shouted back .
John.19:19 19ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον Πειλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἦν δὲ γεγραμμένον, Ἰησοῦς Ναζωραῖος, βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 19 And {NEQ} Pilate posted a sign on the cross that read , Jesus of {NEQ} Nazareth , * the King of the Jews .
John.19:21 21ἔλεγον οὖν τῷ Πειλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων, Μὴ γράφε, βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ᾽ ὅτι, Ἐκεῖνος εἶπεν, Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἰμί. 21 Then the leading priests objected and said to {NEQ} Pilate , Change it from The King of the Jews to He said , I am King of the Jews .
Acts.4:26 26παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς· καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. 26 The kings of the earth prepared for battle ; {NEQ} the rulers gathered together against the LORD and against his {NEQ} Messiah . * 
Acts.7:10 10καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραώ, βασιλέως Αἰγύπτου. καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπτον καὶ ἐφ᾽ ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ. 10 and rescued him from all his {NEQ} troubles . And God gave him favor before Pharaoh , king of Egypt . God also gave Joseph unusual wisdom , so that Pharaoh appointed him governor over all of Egypt and put him in charge of the palace {RPT} .
Acts.7:18 18ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος ἐπ᾽ Αἴγυπτον ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ. 18 But then a new king came to the throne of Egypt who knew nothing about {NEQ} Joseph .
Acts.9:15 15εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν κύριος, Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων, υἱῶν τε Ἰσραήλ, 15 But the Lord said {NEQ} {RPT} , Go , for Saul is my chosen instrument to take my {NEQ} message to the Gentiles {RPT} and to kings , as well as to the people of Israel .
Acts.12:1 1κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. 12:1 About that {NEQ} time {NEQ} King Herod Agrippa * began to persecute some believers in the church .
Acts.12:20 20ἦν δὲ θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις. ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν· καὶ πείσαντες Βλάστον, τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως, ᾐτοῦντο εἰρήνην διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς. 20 Now Herod was very angry with the people of Tyre and Sidon . So they sent a delegation to make peace with him because their cities were dependent upon Herod’s country for food . {NEQ} The delegates won the support of Blastus , Herod’s personal assistant ,
Acts.13:21 21κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κείς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμείν, ἔτη τεσσεράκοντα. 21 Then the people begged for a king , and {NEQ} God gave them {NEQ} Saul son of Kish , a man of the tribe of Benjamin , who reigned for forty years .
Acts.13:22 22καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τὸν Δαυεὶδ αὐτοῖς εἰς βασιλέα, καὶ εἶπεν μαρτυρήσας, Εὗρον Δαυεὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου. 22 But God removed Saul and replaced him with {NEQ} David {RPT} , {NEQ} a man about whom God said , I have found David son of {NEQ} Jesse , a man after my own {NEQ} heart . He will do everything I {NEQ} want him to do . * 
Acts.17:7 7οὓς ὑποδέδεκται Ἰάσων. καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος πράσσουσι, βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι, Ἰησοῦν. 7 And Jason has welcomed them into his home . {NEQ} They are all guilty of treason against Caesar , for they profess allegiance to another king , named Jesus .
Acts.25:13 13ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν Ἀγρίππας βασιλεὺς καὶ Βερνίκη κατήντησαν εἰς Καισάρειαν, ἀσπασάμενοι τὸν Φῆστον. 13 {NEQ} A few days later {NEQ} King Agrippa arrived with his sister {NEQ} {RPT} , {NEQ} Bernice , * to pay their respects to {NEQ} Festus .
Acts.25:14 14ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον. λέγων, Ἀνήρ τίς ἐστιν, καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος, δέσμιος· 14 During {NEQ} their stay of several days {RPT} , {NEQ} Festus discussed {NEQ} Paul’s case with the king . There is a prisoner {RPT} {RPT} here , he told him , whose case was left for me by Felix .
Acts.25:24 24καί φησιν Φῆστος, Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι, ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῆν μηκέτι. 24 Then {NEQ} Festus said , King Agrippa and all who are here {RPT} , this is the man whose death is demanded by {RPT} all the Jews {NEQ} {RPT} , both here and in Jerusalem .
Acts.25:26 26περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω, διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ᾽ ὑμῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης, σχῶ τι γράψω. 26 But what shall I write the emperor ? For there is no clear charge against him . So I have brought him before all of you , and especially {RPT} you , King Agrippa , so that {NEQ} after we examine him , I might have something to write .
Acts.26:2 2Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον, ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι, 2 I am fortunate , King Agrippa , that you are the one hearing my defense today against all these accusations made by the Jewish leaders ,
Acts.26:7 7εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον, ἐλπίζει καταντῆσαι· περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ. 7 In fact , that is why the twelve tribes of Israel zealously worship God night and day , and they share the same hope I have . Yet , Your Majesty , they accuse me for having this hope !
Acts.26:13 13ἡμέρας μέσης, κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους. 13 About noon , Your Majesty , as I was on the road , {NEQ} a light from heaven brighter than the sun shone down on me and my companions .
Acts.26:19 19ὅθεν, βασιλεῦ Ἀγρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ· 19 And so , King Agrippa , I obeyed that vision {NEQ} from heaven .
Acts.26:26 26ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων βασιλεύς· πρὸς ὃν παρρησιαζόμενος λαλῶ, λανθάνειν γὰρ αὐτὸν τούτων οὐ πείθομαι οὐθέν, οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο. 26 And {NEQ} King Agrippa knows about these things . I speak boldly , for I am sure these events are all familiar {RPT} to him , for they were not done in a corner !
Acts.26:27 27πιστεύεις, βασιλεῦ Ἀγρίππα, τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πιστεύεις— 27 King Agrippa , do you believe the prophets ? I know {NEQ} you do
Acts.26:30 30ἀνέστη τε βασιλεύς, καὶ ἡγεμών, τε Βερνίκη, καὶ οἱ συνκαθήμενοι αὐτοῖς. 30 Then the king , {NEQ} the governor , Bernice , {NEQ} {NEQ} and all the others stood and left .
2Cor.11:32 32ἐν Δαμασκῷ, ἐθνάρχης Ἁρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν πόλιν Δαμασκηνῶν πιάσαι με· 32 When I was in Damascus , the governor under {NEQ} King Aretas kept guards at the city gates {RPT} to catch me .
1Tim.1:17 17τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων· ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ, μόνῳ θεῷ· τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 17 All honor and glory to God forever and ever ! {NEQ} He is the eternal King , the unseen one who never dies ; he alone is God . Amen .
1Tim.2:2 2ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. 2 Pray this way for kings and all who are in authority so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity .
1Tim.6:15 15ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων· 15 For , At just the right time {RPT} Christ will be revealed from heaven by the blessed and only almighty God , the King of all kings and Lord of all lords .
Heb.7:1 1οὗτος γὰρ Μελχισεδέκ βασιλεὺς Σαλὴμ ἱερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου· συναντήσας Ἀβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων, καὶ εὐλογήσας αὐτόν· 7:1 This {NEQ} {NEQ} Melchizedek was king of the city of Salem and also a priest of {RPT} God {RPT} Most High . When Abraham was returning home after winning a great battle against the kings , Melchizedek met him and blessed him .
Heb.7:2 2 καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν Ἀβραάμ· πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος, Βασιλεὺς δικαιοσύνης, ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ ἐστιν, Βασιλεὺς εἰρήνης, 2 Then Abraham took a tenth of all he had captured in battle and gave it to Melchizedek . {NEQ} {NEQ} The name Melchizedek means king of justice , {NEQ} {NEQ} and king of Salem means king of peace .
Heb.11:23 23πίστει Μωυσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ· διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον, καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα τοῦ βασιλέως. 23 It was by faith that Moses' {NEQ} parents {RPT} hid him for three months when he was born . {NEQ} They saw that God had given them an unusual child , and they were not afraid to disobey the {NEQ} king’s command .
Heb.11:27 27πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον, μὴ φοβηθεὶς τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως· τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησεν. 27 It was by faith that Moses left the land of Egypt , not fearing the {NEQ} king’s anger . He kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible .
1Pet.2:13 13ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει, διὰ τὸν κύριον— εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι, 13 For the Lord’s sake , respect all human authority whether the king as head of state ,
1Pet.2:17 17πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε· τὸν θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 17 Respect everyone , and love your {NEQ} Christian brothers and sisters . * Fear {NEQ} God , and respect the king .
Rev.1:5 5καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ. μάρτυς πιστός, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν, καὶ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ. 5   and from Jesus Christ . He is the {RPT} faithful witness to these things , the first to rise from the dead , and the ruler of all the kings of the world . All glory to him who loves us and has freed us from our {NEQ} sins by shedding {NEQ} his blood for us .
Rev.6:15 15καί— οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ μεγιστᾶνες, καὶ οἱ χιλίαρχοι, καὶ οἱ πλούσιοι, καὶ οἱ ἰσχυροί, καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος— ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων. 15 Then everyone the kings of the earth , {NEQ} the rulers , {NEQ} the generals , {NEQ} the wealthy , {NEQ} the powerful , and every slave and free person all hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains .
Rev.9:11 11ἔχουσιν ἐπ᾽ αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνομα αὐτῷ Ἑβραϊστί Ἀβαδδών, καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων. 11 Their king is the angel from the bottomless pit ; his name in Hebrew is Abaddon , and in {NEQ} Greek , {NEQ} {NEQ} Apollyon the Destroyer .
Rev.10:11 11καὶ λέγουσίν μοι, Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς, καὶ ἔθνεσιν, καὶ γλώσσαις, καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς. 11 Then I was told , You must prophesy again about many peoples , {NEQ} nations , {NEQ} languages , and kings .
Rev.15:3 3καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωυσέως, τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ, καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου λέγοντες· Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, κύριε θεός, παντοκράτωρ· δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν· 3 And they were singing the song of Moses , the servant of {NEQ} God , and the song of the Lamb : Great and marvelous are your {NEQ} works , O Lord {NEQ} God , the Almighty . Just and true are your {NEQ} ways , O {NEQ} King of the nations . * 
Rev.16:12 12καὶ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην, καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ ἵνα ἑτοιμασθῇ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου. 12 Then the sixth angel poured out his {NEQ} bowl on the {RPT} great {RPT} Euphrates River , and it dried up so that the kings {RPT} from the east could march their armies toward the west without hindrance .
Rev.16:14 14εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 14 {NEQ} They are demonic spirits who work miracles {RPT} and go out to all the rulers of the world to gather them for {NEQ} battle against the Lord on that {RPT} great judgment day of {NEQ} God the Almighty .
Rev.17:2 2μεθ᾽ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς. 2 The kings of the world have committed adultery with her , and the people who belong to this world have been made drunk by the wine of her {NEQ} immorality .
Rev.17:9 9ὧδε νοῦς ἔχων σοφίαν· αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσὶν ὅπου γυνὴ κάθηται ἐπ᾽ αὐτῶν· καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν. 9 This calls for a mind {RPT} with understanding : The seven heads of the beast represent the seven hills where the woman rules {RPT} . They also represent seven kings .
Rev.17:12 12καὶ τὰ δέκα κέρατα εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσὶν οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον· ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου. 12 {NEQ} The ten horns of the beast {NEQ} are ten kings who have not yet risen to power . {NEQ} They will be appointed to their kingdoms for one brief moment to reign with the beast .
Rev.17:14 14οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσιν, καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτοὺς ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων· καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. 14 Together they will go to war against the Lamb , but the Lamb will defeat them because he is Lord of all lords and King of all kings . And his called and chosen and faithful ones will be with him .
Rev.17:18 18καὶ γυνὴ ἣν εἶδες ἐστὶν πόλις μεγάλη ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 18 And this woman {RPT} you saw in your vision represents the {RPT} great city that rules over the kings of the world .
Rev.18:3 3ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπτωκαν πάντα τὰ ἔθνη· καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾽ αὐτῆς ἐπόρνευσαν· καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. 3 For all the nations have fallen because of the wine of her {NEQ} passionate {NEQ} immorality . {NEQ} The kings of the world have committed adultery with her . Because of her desires for {NEQ} extravagant luxury , {NEQ} the merchants of the world have grown rich .
Rev.18:9 9καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ᾽ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς· 9 And the kings of the world who committed adultery with her and enjoyed her great luxury will mourn for her as they see the smoke rising from her {NEQ} charred remains .
Rev.19:16 16καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον· Βασιλεὺς βασιλέων καὶ Κύριος κυρίων. 16 {NEQ} On his {NEQ} robe {NEQ} at his {NEQ} thigh * was written this title : King of all kings and Lord of all lords .
Rev.19:18 18ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων, καὶ σάρκας χιλιάρχων, καὶ σάρκας ἰσχυρῶν· καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ᾽ αὐτούς· καὶ σάρκας πάντων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων. 18 Come and eat the flesh of kings , {RPT} {RPT} generals , and {RPT} strong warriors ; {RPT} {RPT} of horses and their {NEQ} riders ; and {RPT} of all humanity , both free and slave , {NEQ} small and great .
Rev.19:19 19καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ. 19 Then I saw the beast and the kings of the world and their {NEQ} armies gathered together to fight against the one sitting on the horse and his {NEQ} army .
Rev.21:24 24καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν· 24 {NEQ} The nations will walk in its {NEQ} light , and the kings of the world will enter the city in all their {NEQ} glory .