The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

βούλομαι (boulomai, 1014)

Meanings

are determined, chooses, decided, decides, desiring, do intend, do you want, having willed [it], he determines, he might wish, I counsel, I planned, I want, I wanted, I was desiring, intending, intending [to do so], planning, wanting, was deciding, was desiring, we desire, were deciding, were desiring, wishes, you are willing

Greek-English Concordance: 38 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:19 19Ἰωσήφ δέ, ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. 19 Joseph {NEQ} , her {NEQ} fiancé , was a good man and did not want to disgrace her publicly , so he decided to break the engagement {RPT} * quietly .
Matt.11:27 27πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου. καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ υἱὸς καὶ ἐὰν βούληται υἱὸς ἀποκαλύψαι. 27 My {NEQ} Father has entrusted everything to me . {NEQ} No one truly knows the Son except the Father , and no one truly knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him .
Mark.15:15 15 δὲ Πειλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι, ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν. καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας, ἵνα σταυρωθῇ. 15 So to pacify the crowd , {NEQ} Pilate released {NEQ} Barabbas to them . {NEQ} He ordered {NEQ} Jesus flogged with a lead-tipped whip , then turned him over to the Roman soldiers to be crucified .
Luke.10:22 22πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου. καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν υἱὸς εἰ μὴ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν πατὴρ εἰ μὴ υἱὸς καὶ ἐὰν βούληται υἱὸς ἀποκαλύψαι. 22 My {NEQ} Father has entrusted everything to me . {NEQ} No one truly {NEQ} {NEQ} knows the Son except the Father , and no one truly knows {NEQ} {NEQ} the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him .
Luke.22:42 42λέγων, Πάτερ, εἰ βούλει, παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. 42 Father , if you are willing , please take this {NEQ} cup of suffering away from me . Yet I want your {NEQ} will to be done , {RPT} not mine .
John.18:39 39ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 39 But you have a custom of asking me to release {NEQ} one prisoner each year at {NEQ} Passover . {NEQ} Would you like me to release {RPT} this King of the Jews ?
Acts.5:28 28λέγων, Οὐ παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ; καὶ ἰδού, πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου. 28 Didn’t we tell you never again to teach in this {NEQ} man’s name ? he demanded . Instead , you have filled {NEQ} all Jerusalem {NEQ} with your teaching about him , and you want to make us responsible for his death !
Acts.5:33 33οἱ δὲ ἀκούσαντες, διεπρίοντο καὶ ἐβούλοντο ἀνελεῖν αὐτούς. 33 {NEQ} When they heard this , the high council was furious and decided to kill them .
Acts.12:4 4ὃν καὶ πιάσας, ἔθετο εἰς φυλακὴν παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν· βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ. 4 Then he imprisoned him , placing him under the guard of four squads of four soldiers each . Herod intended to bring Peter out for public trial after the Passover .
Acts.15:37 37Βαρνάβας δὲ ἐβούλετο συμπαραλαβεῖν καὶ τὸν Ἰωάνην τὸν καλούμενον Μᾶρκον· 37 {NEQ} Barnabas agreed and wanted to take along {NEQ} John Mark .
Acts.17:20 20ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν, βουλόμεθα οὖν γνῶναι τίνα θέλει ταῦτα εἶναι. 20 {NEQ} You are saying {RPT} some rather strange things {RPT} , and we want to know what it’s all about .
Acts.18:15 15εἰ δὲ ζητήματά ἐστιν περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ᾽ ὑμᾶς, ὄψεσθε αὐτοί· κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι. 15 But since it is merely a question of words and names and {NEQ} your Jewish law {NEQ} , take care of it yourselves . I refuse to judge such matters .
Acts.18:27 27βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν Ἀχαΐαν, προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοι· ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς, ἀποδέξασθαι αὐτόν. ὃς παραγενόμενος, συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν, διὰ τῆς χάριτος. 27 {NEQ} Apollos had been thinking about going to {NEQ} Achaia , and the brothers and sisters in Ephesus encouraged him to go . They wrote to the believers in Achaia , asking them to welcome him . When he arrived there , he proved to be of great benefit to those who , by God’s {NEQ} grace , had believed .
Acts.19:30 30Παύλου δὲ βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον, οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ μαθηταί· 30 {NEQ} Paul wanted to go in {RPT} , too , but the believers wouldn’t let him .
Acts.22:30 30τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτὸν καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον. καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς. 30 {NEQ} The next day {NEQ} the commander ordered the leading priests into session with the Jewish high council . * He wanted to find out what {RPT} the trouble was all about , so he released {RPT} {NEQ} Paul to have him stand before them .
Acts.23:28 28βουλόμενός τε ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν δι᾽ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ κατήγαγον εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν· 28 Then I took him to their {NEQ} high council to try to learn the basis of the accusations against him .
Acts.25:20 20ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ τὴν περὶ τούτων ζήτησιν, ἔλεγον εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων. 20   {NEQ} I was at a loss to know how to {NEQ} investigate these things , so I asked him whether he would be willing to stand trial on these charges in Jerusalem .
Acts.25:22 22Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον, Ἐβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι· Αὔριον— φησίν, Ἀκούσῃ αὐτοῦ. 22 I’d like {NEQ} to hear the man myself , Agrippa said . And {NEQ} {NEQ} {NEQ} Festus replied , You will tomorrow {RPT} !
Acts.27:43 43 δὲ ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παῦλον, ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ βουλήματος. ἐκέλευσέν τε τοὺς δυναμένους κολυμβᾶν ἀπορίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι· 43 But the commanding officer wanted to spare {NEQ} Paul , so he didn’t let them carry out their {NEQ} plan . Then he ordered all who could swim to jump overboard first and make for {NEQ} {NEQ} land .
Acts.28:18 18οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι, διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί. 18 The Romans tried me and wanted to release me , because they found {NEQ} no cause for the death sentence {NEQ} {RPT} .
1Cor.12:11 11πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα διαιροῦν· ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται. 11 {NEQ} It is the one and only Spirit who distributes all these gifts . He alone decides which gift each person should have .
2Cor.1:15 15καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει, ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε— 15 Since I was so {NEQ} sure of your understanding and trust , I wanted to give you a double blessing by visiting you twice
2Cor.1:17 17τοῦτο οὖν βουλόμενος· μήτι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην; βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι ἵνα παρ᾽ ἐμοὶ τὸ Ναί ναὶ καὶ τὸ Οὔ οὔ; 17 {NEQ} You may be asking why I changed my {RPT} plan . Do you think I make my plans carelessly ? {NEQ} Do you think {RPT} I am like people of the world who {RPT} {NEQ} say {RPT} Yes when they really mean No ?
Phil.1:12 12γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ᾽ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν· 12 And I want you to know , my dear brothers and sisters , * that everything that has happened to me here has helped to spread the Good News .
1Tim.2:8 8βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας, ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας, χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. 8 In every place of worship , {NEQ} I want {NEQ} men to pray with holy hands lifted up to God , free from anger and controversy .
1Tim.5:14 14βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν· μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν· 14 So I advise these younger widows to marry again , have children , and take care of their own homes . Then the enemy will not be able to say anything against them .
1Tim.6:9 9οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβερὰς αἵτινες βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. 9 But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by {NEQ} many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction .
Titus.3:8 8πιστὸς λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις. 8 This is a trustworthy saying , and I want you to insist on these teachings so that all who trust in God will devote themselves to doing good . These teachings are good and beneficial for {NEQ} everyone .
Phlm.1:13 13ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ, ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου. 13 I wanted to keep him here with me while I am in these chains for preaching the Good News , and he would have helped me on your behalf .
Heb.6:17 17ἐν περισσότερον βουλόμενος θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ· 17 God also bound himself with an oath , so that those who received the promise could be perfectly sure that he would {NEQ} never change his {NEQ} mind .
Jas.1:18 18βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας· εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς, ἀπαρχήν τινα, τῶν αὐτοῦ κτισμάτων. 18 He chose to give birth to us by giving us his true word . And we , out of all creation {NEQ} , became his prized possession . * 
Jas.3:4 4ἰδοὺ καὶ τὰ πλοῖα τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑπὸ ἀνέμων σκληρῶν ἐλαυνόμενα, μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου ὅπου ὁρμὴ τοῦ εὐθύνοντος βούλεται· 4 {NEQ} And a small rudder makes a huge {NEQ} {NEQ} ship turn wherever the pilot chooses to go , even though the winds are strong .
Jas.4:4 4μοιχαλίδες· οὐκ οἴδατε ὅτι φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ θεοῦ ἐστίν; ὃς ἐὰν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ καθίσταται. 4 You adulterers ! * Don’t you realize that {NEQ} friendship with the world makes you an enemy of {NEQ} God ? I say it again : If you want to be a friend of the world , you make yourself an enemy of {NEQ} God .
2Pet.3:9 9οὐ βραδύνει κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται· ἀλλά, μακροθυμεῖ εἰς ὑμᾶς· μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι, ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι. 9 The Lord isn’t really being slow about his promise , as some people think {RPT} . No , he is being patient for your sake . He does not want anyone to be destroyed , but wants everyone to repent .
2Jn.1:12 12πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος· ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι· ἵνα χαρὰ ἡμῶν πεπληρωμένη ᾖ. 12 I have much more to say to you , but I don’t want to do it with paper and ink . For I hope to visit you soon and talk with you face to face . Then our {NEQ} joy will be complete .
3Jn.1:10 10διὰ τοῦτο ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ποιεῖ λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς· καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει· καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει. 10 {NEQ} {NEQ} When I come , I will report some of {RPT} the things {RPT} he is doing and the evil accusations he is making against us . {NEQ} Not only does he refuse to welcome the traveling teachers , {NEQ} he also tells others not to help them . And when they do help , he puts them out of the church .
Jude.1:5 5ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ἅπαξ πάντα, ὅτι Ἰησοῦς λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν. 5 So I want to remind you , though you already know these things , that Jesus * first rescued the nation of Israel from Egypt , but later he destroyed those who did not remain faithful .