The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

δαιμόνιον (daimonion, 1140)

Meanings

[a] demon, deities, demon, demons, of demons, to demons

Greek-English Concordance: 63 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.7:22 22πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε· κύριε· οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; 22 On judgment day many will say to me , Lord ! Lord ! {NEQ} We prophesied in {NEQ} your name and cast out demons in {NEQ} your name and performed many miracles in {NEQ} your name .
Matt.9:33 33καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου, ἐλάλησεν κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι. λέγοντες, Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. 33 So Jesus cast out the demon , and then the man began to speak . {NEQ} The crowds were amazed . Nothing like this has ever happened in {NEQ} Israel ! they exclaimed .
Matt.9:34 34οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον, Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 34 But the Pharisees said , He can cast out {NEQ} demons because he is empowered by the prince of {NEQ} demons .
Matt.10:8 8ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε. δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν δότε. 8 Heal the sick , raise the dead , cure those with leprosy , and cast out demons . Give as freely as you have received !
Matt.11:18 18ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν, Δαιμόνιον ἔχει. 18 For John didn’t spend his time eating and drinking , and you say , He’s possessed by a demon .
Matt.12:24 24οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες, εἶπον, Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβούλ, ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. 24 But when the Pharisees heard about the miracle , they said , No wonder he can cast out {NEQ} demons . He gets his power from {NEQ} Satan , * the prince of {NEQ} demons .
Matt.12:27 27καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο, αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. 27 And if I am empowered by Satan , what about your own exorcists ? They cast out {NEQ} demons , too , so they will condemn you for what you have said .
Matt.12:28 28εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ. 28 But if I am casting out {NEQ} demons by the Spirit of God , then the Kingdom of {NEQ} God has arrived among you .
Matt.17:18 18καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον. καὶ ἐθεραπεύθη παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 18 Then {NEQ} Jesus rebuked the demon in the boy , and it left him . From that {NEQ} moment the boy {NEQ} was well .
Mark.1:34 34καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν. καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν. 34 So Jesus healed many people who were sick with various diseases , and he cast out many demons . But because the demons knew who he was , he did not allow them to speak .
Mark.1:39 39καὶ ἦλθεν, κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 39 So he traveled throughout the region of {NEQ} Galilee , preaching in the synagogues {RPT} and casting out {NEQ} demons .
Mark.3:15 15καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια. 15 {NEQ} giving them authority to cast out {NEQ} demons .
Mark.3:22 22καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον ὅτι, Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι, Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 22 But the teachers of religious law who had arrived from Jerusalem said , He’s possessed by Satan , * the prince of {NEQ} demons . {NEQ} {NEQ} That’s where he gets the power to cast out {NEQ} demons .
Mark.6:13 13καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον. 13 And they cast out many demons and {NEQ} healed many sick people , anointing them with olive oil .
Mark.7:26 26 δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς, Συροφοινίκισσα τῷ γένει, καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. 26 and she begged him to cast out the demon from {RPT} her {NEQ} daughter . Since she was a Gentile , {NEQ} born in Syrian Phoenicia ,
Mark.7:29 29καὶ εἶπεν αὐτῇ, Διὰ τοῦτον τὸν λόγον· ὕπαγε, ἐξελήλυθεν ἐκ τῆς θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον. 29 Good answer ! {NEQ} he said {RPT} . Now go home , for the demon has left {RPT} your {NEQ} daughter .
Mark.7:30 30καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς, εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην, καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός. 30 And when she arrived {NEQ} home , she found her little girl lying quietly in {NEQ} bed , and the demon was gone .
Mark.9:38 38ἔφη αὐτῷ Ἰωάνης, Διδάσκαλε, εἴδαμέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν. 38 {NEQ} John said to Jesus , Teacher , we saw someone using your {NEQ} name to cast out demons , but we told him to stop because he wasn’t in our group .
Mark.16:9 9Ἀναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ σαββάτου, ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. 9 {NEQ} After Jesus rose from the dead early on Sunday morning , the first person who saw him was Mary {NEQ} Magdalene , the woman from whom he had cast out seven demons .
Mark.16:17 17σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς. 17 {NEQ} These miraculous signs will accompany those who believe : They will cast out demons in my {NEQ} name , and they will speak in new languages . * 
Luke.4:33 33καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ, ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου— ἀκαθάρτου— καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ, 33 Once when he was in the synagogue , {NEQ} a man possessed by a demon an evil * spirit {NEQ} began shouting at Jesus ,
Luke.4:35 35καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ Ἰησοῦς. λέγων, Φιμώθητι. καὶ ἔξελθε ἀπ᾽ αὐτοῦ. καί, ῥῖψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον· ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ μηδὲν βλάψαν αὐτόν. 35 {NEQ} {NEQ} Jesus cut him short . Be quiet ! {NEQ} Come out of the man , he ordered . At that , the demon threw the man to the floor as the crowd watched ; then it came out of him without hurting him further .
Luke.4:41 41ἐξήρχετο δέ, καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι, Σὺ εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 41 {NEQ} Many were possessed by demons ; and the demons came out at his command , shouting , {NEQ} You are the Son of {NEQ} God ! But because they knew he was the Messiah , he rebuked them and refused to let them speak .
Luke.7:33 33ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάνης Βαπτιστὴς μὴ ἔσθων ἄρτον μήτε πίνων οἶνον, καὶ λέγετε, Δαιμόνιον ἔχει. 33 For John the Baptist didn’t spend his time eating bread or drinking wine , and you say , He’s possessed by a demon .
Luke.8:2 2καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν· Μαρία καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει· 2 along with some women who had been cured of evil spirits and diseases . Among them were Mary Magdalene , from whom he had cast out seven demons ;
Luke.8:27 27ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια. καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. 27 {NEQ} As Jesus was climbing out of the boat , a man who was possessed by demons came out to meet him . {NEQ} For a long time he had been homeless and naked , {NEQ} living in a cemetery outside the town .
Luke.8:29 29παρήγγειλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν· καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαιμονίου, εἰς τὰς ἐρήμους. 29 For Jesus had already commanded the {RPT} evil * spirit to come out of him . {NEQ} This spirit had often taken control of the man . Even when he was placed under guard and put in chains and shackles , {NEQ} he simply broke them and rushed out into the wilderness , completely under the demon’s power .
Luke.8:30 30ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν Ἰησοῦς, Τί σοὶ ὄνομά ἐστιν; δὲ εἶπεν, Λεγιών, ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ εἰς αὐτόν. 30 {NEQ} {NEQ} Jesus demanded {RPT} , What is your name ? Legion , {NEQ} he replied , for he was filled with {RPT} many demons .
Luke.8:33 33ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. 33 Then the demons came out of the man and entered {RPT} the pigs , and the entire herd plunged down the steep hillside into the lake and drowned .
Luke.8:35 35ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός. καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν· ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. 35 {NEQ} People rushed out to see what had happened . {NEQ} A crowd soon gathered around {NEQ} Jesus , and they saw the man who {RPT} had been freed from the demons . He was sitting at {NEQ} Jesus' {NEQ} feet , fully clothed and perfectly sane , and they were all afraid .
Luke.8:38 38ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ. ἀπέλυσεν δὲ αὐτόν, λέγων, 38 {NEQ} The man who {RPT} had been freed from the demons begged {RPT} to go with him . But Jesus sent him home , saying ,
Luke.9:1 1Συνκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν. 9:1 One day Jesus called together his twelve disciples * and gave them power and authority to cast out all {NEQ} demons and to heal all diseases .
Luke.9:42 42ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ, ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν. ἐπετίμησεν δὲ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα. καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 42 As the boy came forward , the demon knocked him to the ground and threw him into a violent convulsion . But {NEQ} Jesus rebuked the {RPT} evil * spirit and healed the boy . Then he gave him back to his {NEQ} father .
Luke.9:49 49ἀποκριθεὶς δὲ Ἰωάνης εἶπεν, Ἐπιστάτα, εἴδαμέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν. 49 {NEQ} John said to Jesus , Master , we saw someone using your {NEQ} name to cast out demons , but we told him to stop because he isn’t in our group .
Luke.10:17 17ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα δύο μετὰ χαρᾶς, λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου. 17 {NEQ} When the seventy-two disciples returned , they joyfully reported to him , Lord , even the demons obey us when we use your {NEQ} name !
Luke.11:14 14καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον κωφόν, ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος, ἐλάλησεν κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι, 14 One day Jesus cast out a demon from a man who couldn’t speak , and when the demon was gone , the man began to speak . {NEQ} The crowds were amazed ,
Luke.11:15 15τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν, Ἐν Βεελζεβούλ, τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων, ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια· 15 but some of them said , No wonder he can cast out {NEQ} demons . He gets his power from Satan , * the prince of {NEQ} demons .
Luke.11:18 18εἰ δὲ καὶ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια. 18 {NEQ} You say I am empowered by Satan . {NEQ} But if {NEQ} Satan is divided and fighting against himself , how can his {NEQ} kingdom survive ?
Luke.11:19 19εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο, αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται. 19 And if I am empowered by Satan , what about your own exorcists ? They cast out demons , too , so they will condemn you for what you have said .
Luke.11:20 20εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ. 20 But if I am casting out {NEQ} demons by the power of God , * then the Kingdom of {NEQ} God has arrived among you .
Luke.13:32 32καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ, ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον· καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. 32 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Go tell that {NEQ} fox that I will keep on casting out demons and healing people today and tomorrow ; and the third day I will accomplish my purpose .
John.7:20 20ἀπεκρίθη ὄχλος, Δαιμόνιον ἔχεις· τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι; 20 The crowd replied , You’re demon possessed ! Who’s trying to kill you ?
John.8:48 48ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ, Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἶ, σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις; 48 The people retorted {RPT} , You {NEQ} Samaritan devil ! Didn’t we say all along that you {NEQ} were possessed by a demon ?
John.8:49 49ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω· ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου— καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. 49 No , Jesus said , I have no demon in me . For I honor my {NEQ} Father and you dishonor me .
John.8:52 52εἶπαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα. 52 The people said {RPT} , Now we know {NEQ} you are possessed by a demon . Even Abraham and the prophets died , but you say , {NEQ} Anyone who obeys my {NEQ} teaching will never die !
John.10:20 20ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, Δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται· τί αὐτοῦ ἀκούετε; 20 {NEQ} Some said , He’s demon possessed and out of his mind . Why listen to a man like that ?
John.10:21 21ἄλλοι ἔλεγον, Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου· μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι; 21 Others said , This doesn’t sound like a man possessed by a demon ! {NEQ} Can a demon open the eyes of the blind ?
Acts.17:18 18τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἐπικουρείων καὶ Στωικῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ· καί τινες ἔλεγον, Τί ἂν θέλοι σπερμολόγος οὗτος λέγειν; οἱ δέ Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι. ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο. 18 He also had a debate with some of the Epicurean and Stoic philosophers . When he told them about {NEQ} Jesus and his resurrection , {NEQ} {RPT} they said , What’s this {NEQ} babbler trying to say with these strange ideas he’s picked up ? Others said , He seems to be preaching about some foreign gods .
1Cor.10:20 20ἀλλ᾽ ὅτι θύουσιν δαιμονίοις, καὶ οὐ θεῷ θύουσιν· οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι. 20 No , not at all . I am saying that these sacrifices are offered to demons , {NEQ} not to God {RPT} . And I don’t want you to participate with {NEQ} demons .
1Cor.10:21 21οὐ δύνασθε ποτήριον κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 21 You cannot drink from the cup of the Lord and from the cup of demons , too . You cannot eat at the Lord’s Table and at the table of demons , too .
1Tim.4:1 1τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων· 4:1 Now the Holy Spirit tells us clearly that in the last times some will turn away from the true faith ; they will follow deceptive spirits and teachings that come from demons .
Jas.2:19 19σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς ἐστιν θεός, καλῶς ποιεῖς· καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν, καὶ φρίσσουσιν. 19 You say you have faith , for you believe that there is one {NEQ} God . * Good for you ! Even the demons believe this , and they tremble in terror .
Rev.9:20 20καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις οὐδὲ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν· ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ, καὶ τὰ ἀργυρᾶ, καὶ τὰ χαλκᾶ, καὶ τὰ λίθινα, καὶ τὰ ξύλινα— οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν. 20 But the people who did not die in these {NEQ} plagues still refused to repent of their evil deeds and turn to God . {NEQ} {NEQ} They continued to worship {NEQ} demons and {RPT} idols {RPT} made of gold , {NEQ} {RPT} silver , {NEQ} {RPT} bronze , {NEQ} {RPT} stone , and {RPT} wood idols that can neither see nor hear nor walk !
Rev.16:14 14εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 14 {NEQ} They are demonic spirits who work miracles {RPT} and go out to all the rulers of the world to gather them for {NEQ} battle against the Lord on that {RPT} great judgment day of {NEQ} God the Almighty .
Rev.18:2 2καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· ̓Έπεσεν— ἔπεσεν Βαβυλὼν μεγάλη· καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων· καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου, καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου· 2 {NEQ} He gave a mighty shout : Babylon is fallen that great city is fallen ! {NEQ} She has become a home for demons . {NEQ} She is a hideout for every foul spirit , {NEQ} a hideout for every foul vulture and {RPT} every foul and dreadful animal .