The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

δεῖ (dei, 1163)

Meanings

[one] ought, [they] ought, [was their] due, have, is it necessary, is necessary, it is fitting for, it is necessary, it is necessary [for me], it is necessary [for these things], it is necessary [for this], it is necessary [for], it is necessary for, it ought, it was necessary, it was necessary [for], it was necessary for, it was needful [for], necessary, necessary [for], ought, they ought, was it necessary, was it necessary [for her], which need

Greek-English Concordance: 101 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.16:21 21ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν, καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἀρχιερέων, καὶ γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 21 From then on {NEQ} Jesus * began to tell his {NEQ} disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem , and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He would be killed , but on the third day he would be raised from the dead .
Matt.17:10 10καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες, Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 10 Then his disciples asked him , {NEQ} Why do the teachers of religious law insist that Elijah must return before the Messiah comes ? * 
Matt.18:33 33οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα; 33 Shouldn’t you {NEQ} have mercy on your {NEQ} fellow servant , just as I had mercy on you ?
Matt.23:23 23οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί. ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου— τὴν κρίσιν, καὶ τὸ ἔλεος, καὶ τὴν πίστιν. ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 23 What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees . Hypocrites ! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens , * but you ignore the more important aspects of the law {NEQ} justice , {NEQ} {NEQ} mercy , and {NEQ} faith . You should tithe , yes , but do not neglect the more important things .
Matt.24:6 6μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος. 6 And you will hear of wars and threats of wars , but don’t panic . Yes , these things must take place , but the end won’t follow immediately .
Matt.25:27 27ἔδει σε οὖν βαλεῖν τὰ ἀργύριά μου τοῖς τραπεζείταις; καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. 27 why didn’t you deposit my money in the bank ? At least I could {NEQ} have gotten some interest on it .
Matt.26:35 35λέγει αὐτῷ Πέτρος, Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν. 35 No ! {NEQ} Peter insisted {RPT} . Even if I have to die with you , I will never deny you ! And all the other disciples vowed the same .
Matt.26:54 54πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι; 54 But if I did , how {NEQ} would the Scriptures be fulfilled that describe what must happen now ?
Mark.8:31 31καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ τῶν ἀρχιερέων, καὶ τῶν γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι. 31 Then Jesus began to tell them that the Son of {NEQ} Man * must suffer many terrible things and be rejected by the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He would be killed , but three days later he would rise from the dead .
Mark.9:11 11καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες, ̔Ότι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 11 Then they asked him , Why do the teachers of religious law insist that Elijah must return before the Messiah comes ? * 
Mark.13:7 7ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε. δεῖ γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω τὸ τέλος. 7 And you will hear of wars and threats of wars , but don’t panic . Yes , these things must take place , but the end won’t follow immediately .
Mark.13:10 10καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. 10 For the Good News must first be preached to all {NEQ} nations . * 
Mark.13:14 14ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ. (ὁ ἀναγινώσκων, νοείτω.) τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη. 14 {NEQ} The day is coming when you will see the sacrilegious object that causes desecration * standing where he * should not be . ( Reader , pay attention ! ) Then those in {NEQ} Judea must flee to the hills .
Mark.14:31 31 δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει· Ἐὰν δέῃ με συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον. 31 No ! Peter declared emphatically . Even if I have to die with you , I will never deny you ! And all the others vowed the same .
Luke.2:49 49καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με; 49 But why {NEQ} did you need to search {RPT} ? {NEQ} he asked {RPT} {RPT} . Didn’t you know that I must be in my {NEQ} Father’s house ? * 
Luke.4:43 43 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι, Καί, ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. 43 But he replied {RPT} , I must preach the Good News of the Kingdom of {NEQ} God in {NEQ} other towns , too , because that is why I was sent .
Luke.9:22 22εἰπὼν ὅτι, Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἀρχιερέων, καὶ γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 22 The Son of {NEQ} Man * must suffer many terrible things , he said . {NEQ} He will be rejected by the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He will be killed , but on the third day he will be raised from the dead .
Luke.11:42 42ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ. ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι. 42 {NEQ} What sorrow awaits you {NEQ} Pharisees ! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens , * but you ignore {NEQ} justice and the love of {NEQ} God . You should tithe , yes , but do not neglect the more important things .
Luke.12:12 12τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ δεῖ εἰπεῖν. 12 for the Holy Spirit will teach you at that {NEQ} time what needs to be said .
Luke.13:14 14ἀποκριθεὶς δὲ ἀρχισυνάγωγος ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν Ἰησοῦς. ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι, ̔Ὲξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 14 But the leader in charge of the synagogue was indignant that {NEQ} Jesus had healed her on the Sabbath day . There are six days of the week for working , he said to the crowd . {NEQ} Come on those days to be healed , {NEQ} not on {NEQ} the Sabbath .
Luke.13:16 16ταύτην δὲ θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη. οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 16 {NEQ} This dear woman , a daughter {NEQ} of Abraham , has been held in bondage by {NEQ} {NEQ} Satan for eighteen years . Isn’t it right that she be released , even on {NEQ} the Sabbath ?
Luke.13:33 33πλὴν δεῖ με, σήμερον, καὶ αὔριον, καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι. ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω Ἰερουσαλήμ. 33 Yes , today , {NEQ} tomorrow , and the next day I must proceed on my way . For it wouldn’t do for a prophet of God to be killed except in Jerusalem !
Luke.15:32 32εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει. ὅτι ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν· καὶ ἀπολωλώς, καὶ εὑρέθη. 32 {NEQ} {NEQ} We had to celebrate this happy day . For {RPT} your {NEQ} brother was dead and has come back to life ! {NEQ} He was lost , but now he is found !
Luke.17:25 25πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 25 But first the Son of Man must suffer terribly * and be rejected by this {NEQ} generation .
Luke.18:1 1ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐγκακεῖν. 18:1 One day Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up .
Luke.19:5 5καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ζακχαῖε· σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. 5 {NEQ} When Jesus came by , he looked up at Zacchaeus and called him by name . Zacchaeus ! he said . Quick , come down ! {NEQ} I must be a guest in your {NEQ} home today .
Luke.21:9 9ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε. δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. 9 And when you hear of wars and insurrections , don’t panic . Yes , these things must take place first , but the end won’t follow immediately .
Luke.22:7 7ἦλθεν δὲ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα. 7 Now the Festival {NEQ} of Unleavened Bread arrived , when the Passover lamb is sacrificed .
Luke.22:37 37λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τό· Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη. καὶ γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει. 37 For {NEQ} {RPT} the time has come for this prophecy about me to be fulfilled : {RPT} {NEQ} He was counted among the rebels . * Yes {NEQ} , everything written about me by the prophets will come true .
Luke.24:7 7λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 7 {NEQ} that the Son of {NEQ} Man * must be betrayed into the hands of sinful men and be crucified , and that he would rise again on the third day .
Luke.24:26 26οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; 26 Wasn’t it clearly predicted that the Messiah would have to suffer all these things {NEQ} before entering {RPT} his {NEQ} glory ?
Luke.24:44 44εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Οὗτοι οἱ λόγοι μου, οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωυσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ Ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. 44 Then he said {NEQ} {RPT} , When I was with you before , {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} I told you that everything written about me in the law of Moses and the prophets and in the Psalms must be fulfilled .
John.3:7 7μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι, Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν. 7 So don’t be surprised when I say {RPT} , You * must be born again .
John.3:14 14καὶ καθὼς Μωυσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 14 And as Moses lifted up the bronze snake on a pole in the wilderness , so the Son of {NEQ} Man must be lifted up ,
John.3:30 30ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι. 30 He must become greater and greater , and I must become less and less .
John.4:4 4ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας. 4 {NEQ} He had to go through {NEQ} Samaria {RPT} on the way .
John.4:20 20οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν, καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν τόπος ὅπου προσκυνεῖν δεῖ. 20 So tell me , why is it that you Jews insist that {NEQ} Jerusalem is the only place of worship , while we Samaritans claim it is here at {NEQ} Mount Gerizim , * where our {NEQ} ancestors worshiped ?
John.4:24 24πνεῦμα θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. 24 For {NEQ} God is Spirit , so those who worship him must worship in spirit and in truth .
John.9:4 4ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός ἡμᾶς ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νύξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 4 We must quickly carry out the tasks assigned us by the one who sent us . * The night is coming , and then no one can work .
John.10:16 16καί, ἄλλα πρόβατα ἔχω, οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν. καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσονται μία ποίμνη εἷς ποιμήν. 16 I have other sheep , too , that are not in this {NEQ} sheepfold . I must bring them also . {NEQ} They will listen to my {NEQ} voice , and there will be one flock with one shepherd .
John.12:34 34ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὄχλος, Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; 34 {NEQ} The crowd responded {RPT} , We understood from {NEQ} Scripture * that the Messiah would live forever . {NEQ} How can you say {NEQ} the Son of {NEQ} Man will die ? Just who is this {NEQ} Son of {NEQ} Man , anyway ?
John.20:9 9οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 9 for until then they still hadn’t understood the Scriptures that said Jesus must rise from the dead .
Acts.1:16 16̓Άνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφήν, ἣν προεῖπε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, διὰ στόματος Δαυεὶδ περὶ Ἰούδα, τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν Ἰησοῦν· 16 Brothers , he said , the Scriptures had to be fulfilled concerning Judas , who guided those who arrested Jesus . This was predicted long ago by the {RPT} Holy Spirit , speaking through King David .
Acts.1:21 21δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς κύριος Ἰησοῦς— 21 So now we must choose a replacement for Judas from among the men who were with us the entire time {RPT} we were traveling with the Lord Jesus
Acts.3:21 21ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων, ὧν ἐλάλησεν θεὸς διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ᾽ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν. 21 For he must remain in heaven {NEQ} until the time for the final restoration of all things , {RPT} as {NEQ} God promised long ago through his {NEQ} holy prophets .
Acts.4:12 12καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς. 12 {NEQ} There is {NEQ} salvation in no one else ! {NEQ} God has {NEQ} given no other name under {NEQ} heaven by which we must be saved .
Acts.5:29 29ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπαν, Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἀνθρώποις. 29 But Peter and the apostles replied , We must obey God rather than any human authority .
Acts.9:6 6ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι τί σε δεῖ ποιεῖν. 6 Now get up and go into {RPT} the city , and you will be told what you must do .
Acts.9:16 16ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν. 16 And I will show him how much he must suffer for my {NEQ} name’s sake .
Acts.14:22 22ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν· παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 22 where they strengthened the believers . They encouraged them to continue in the faith , {NEQ} reminding them that we must suffer many hardships to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God .
Acts.15:5 5ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες λέγοντες ὅτι, Δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον Μωυσέως. 5 But then some of the believers who belonged to the sect of the Pharisees stood up and insisted , The Gentile converts must be circumcised and required to follow the law of Moses .
Acts.16:30 30καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη, Κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ; 30 Then he brought them out and asked , Sirs , what must I do to be saved ?
Acts.17:3 3διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν. καὶ ὅτι, Οὗτός ἐστιν Χριστὸς Ἰησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 3 He explained the prophecies and proved that the Messiah must suffer and rise from the dead . {NEQ} He said , This {NEQ} Jesus {RPT} {RPT} I’m telling you about is the Messiah .
Acts.19:21 21ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα ἔθετο Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. εἰπὼν ὅτι, Μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ δεῖ με καὶ Ῥώμην ἰδεῖν. 21 Afterward {RPT} {NEQ} Paul felt compelled by the Spirit * to go over to {NEQ} Macedonia and Achaia before going to Jerusalem . And after that , he said , I must go on to Rome !
Acts.19:36 36ἀναντιρήτων οὖν ὄντων τούτων, δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν καὶ μηδὲν προπετὲς πράσσειν. 36 Since this is an undeniable fact , you should stay calm and not do anything rash .
Acts.20:35 35πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων· μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν· Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι λαμβάνειν. 35 And I have been a constant example of how you can help those in need by working hard . {NEQ} You should remember the words of the Lord Jesus {RPT} : It is more blessed to give than to receive .
Acts.23:11 11τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ κύριος εἶπεν, Θάρσει· ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἰερουσαλήμ, οὕτω σε δεῖ καὶ εἰς Ῥώμην μαρτυρῆσαι. 11 {NEQ} That night the Lord appeared to Paul and said , Be encouraged , Paul . Just as you have been a witness to me here in Jerusalem , {RPT} you must preach the Good News in Rome as well .
Acts.24:19 19τινὲς δὲ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι— οὓς ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς ἐμέ. 19 But some Jews from the province of Asia were there and they ought to be {RPT} here to bring charges if they have anything against me !
Acts.25:10 10εἶπεν δὲ Παῦλος, Ἑστὼς ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρός εἰμι, οὗ με δεῖ κρίνεσθαι. Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκηκα ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις. 10 But {NEQ} Paul replied , No ! This is {NEQ} {NEQ} the official Roman court {NEQ} , so I ought to be tried right here . {NEQ} {NEQ} You know very well I am not guilty of harming the Jews .
Acts.25:24 24καί φησιν Φῆστος, Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι, ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῆν μηκέτι. 24 Then {NEQ} Festus said , King Agrippa and all who are here {RPT} , this is the man whose death is demanded by {RPT} all the Jews {NEQ} {RPT} , both here and in Jerusalem .
Acts.26:9 9ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι· 9 {NEQ} {NEQ} I used to believe that I ought to do everything I could to oppose the very name of Jesus the Nazarene . * 
Acts.27:21 21πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης· τότε, σταθεὶς Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν, ̓Έδει μέν, ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης· κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. 21 {NEQ} No one had eaten for a long time . Finally , {NEQ} Paul called the crew together and said , Men , you should have listened to me in the first place and not left {NEQ} Crete . {NEQ} You would have avoided all this {NEQ} damage and {NEQ} loss .
Acts.27:24 24λέγων, Μὴ φοβοῦ, Παῦλε, Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι· καὶ ἰδού, κεχάρισταί σοι θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ. 24 and he said , Don’t be afraid , Paul , for you will surely stand trial before Caesar ! What’s more , {NEQ} God in his goodness has granted safety {RPT} to everyone {NEQ} sailing with you .
Acts.27:26 26εἰς νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν. 26 But we will be shipwrecked on an island .
Rom.1:27 27ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες, ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας, ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους· ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι, καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 27 And the men , instead of having normal sexual relations with {NEQ} women , burned with {NEQ} lust {RPT} for each other . Men did {NEQ} shameful things with other men , and as a result of this sin {RPT} , they suffered within themselves {NEQ} the penalty {RPT} they deserved .
Rom.8:26 26ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν. τὸ γάρ, τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν· ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς ἀλαλήτοις· 26 And the Holy Spirit helps us in our {NEQ} weakness . {NEQ} For example , we don’t know what {NEQ} God wants us to pray for . But the Holy Spirit {RPT} prays for us with groanings that cannot be expressed in words .
Rom.12:3 3λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι, παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν, μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ δεῖ φρονεῖν· ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως. 3 Because of the privilege and authority * God has given me , {NEQ} I give each of you this warning : Don’t think you are better than you really are . {NEQ} Be honest in your evaluation of yourselves , measuring yourselves by the faith {NEQ} God has given us . * 
1Cor.8:2 2εἴ τις δοκεῖ ἐγνωκέναι τι οὔπω ἔγνω καθὼς δεῖ γνῶναι. 2 {NEQ} Anyone who claims to know all the answers doesn’t really know very much .
1Cor.11:19 19δεῖ γάρ, καί, αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι ἵνα καὶ οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν. 19 {NEQ} But , of course , there must be divisions among you so that {NEQ} you who have God’s approval will be recognized {RPT} !
1Cor.15:25 25δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρι οὗ θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. 25 For Christ must reign until he humbles all his enemies beneath his {NEQ} feet .
1Cor.15:53 53δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν· καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν. 53 For our dying bodies must be transformed into bodies that will never die ; {NEQ} our mortal bodies must be transformed into immortal bodies .
2Cor.2:3 3καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτό, ἵνα μή, ἐλθών, λύπην σχῶ ἀφ᾽ ὧν ἔδει με χαίρειν· πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστίν. 3 That is why I wrote to you as I did , so that when I do come , I won’t be grieved by the very ones who ought to give me the greatest joy . Surely you all know that my {NEQ} joy comes from your {RPT} being joyful .
2Cor.5:10 10τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ· ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἔπραξεν εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον. 10 For we must {NEQ} all stand before {RPT} Christ to be judged . {NEQ} We will each receive whatever we deserve for the {RPT} good or evil {NEQ} {RPT} we have done in this earthly body .
2Cor.11:30 30εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι. 30 If I must boast , I would rather boast about the things that show how weak I am .
2Cor.12:1 1καυχᾶσθαι δεῖ, οὐ συμφέρον μέν· ἐλεύσομαι δὲ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου. 12:1 This boasting will do no good {NEQ} , but I must go on . I will reluctantly tell about visions and revelations from the Lord .
Eph.6:20 20ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω, ἐν ἁλύσει· ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι, ὡς δεῖ με λαλῆσαι. 20 I am in chains now , {NEQ} still preaching this message as God’s ambassador . So pray that {NEQ} {RPT} I will keep on speaking boldly for him , as I should .
Col.4:4 4ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι. 4 Pray that I will proclaim this message as clearly as I should .
Col.4:6 6 λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι ἅλατι ἠρτυμένος εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. 6 Let your conversation {NEQ} be gracious and attractive * so that you will have the right response for everyone .
1Thes.4:1 1λοιπόν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ· ἵνα καθὼς παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν, τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ· καθὼς καὶ περιπατεῖτε, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον. 4:1 Finally , dear brothers and sisters , * we urge you in the name of the Lord Jesus {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} to live {NEQ} in a way that pleases God , as we have taught you . You live this way already , and we encourage you to do so even more .
2Thes.3:7 7αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς· ὅτι οὐκ ἠτακτήσαμεν ἐν ὑμῖν· 7 For you know that you ought to imitate us . {NEQ} We were not idle when we were with you .
1Tim.3:2 2δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι· μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα· νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον· φιλόξενον, διδακτικόν· 2 So an elder must be a man whose life is above reproach . He must be faithful to his wife . * He must exercise self-control , live wisely , and have a good reputation . He must enjoy having guests in his home , and he must be able to teach .
1Tim.3:7 7δεῖ δὲ καί, μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου. 7 Also , people outside the church must speak well of him so that he will not be disgraced and fall into the devil’s trap .
1Tim.3:15 15ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι· ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. 15 so that {NEQ} if I am delayed , you will know how people must conduct themselves in the household of God . This is the church of the living God , which is the pillar and foundation of the truth .
1Tim.5:13 13ἅμα δὲ καί, ἀργαὶ μανθάνουσιν περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα. 13 And if they are on the list , they will learn to be lazy and will spend their time {RPT} gossiping from house to house , {NEQ} meddling in other people’s business and talking about things they shouldn’t .
2Tim.2:6 6τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν. 6 And {NEQ} hardworking farmers should be the first to enjoy the fruit of their labor .
2Tim.2:24 24δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον· 24 A servant {NEQ} of the Lord must not quarrel but must be kind to everyone , be able to teach , and be patient with difficult people .
Titus.1:7 7δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόμον. μὴ αὐθάδη μὴ ὀργίλον· μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ. 7 An elder * {NEQ} is a manager of God's household , so he must live a blameless life . He must not be arrogant or quick-tempered ; he must not be a heavy drinker , * {RPT} violent , or dishonest with money .
Titus.1:11 11οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν· οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν, διδάσκοντες μὴ δεῖ· αἰσχροῦ κέρδους χάριν. 11 They must be silenced , because they are turning whole families away from the truth by their false teaching . And they do it only for money .
Heb.2:1 1διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως προσέχειν ἡμᾶς τοῖς ἀκουσθεῖσιν, μήποτε παραρυῶμεν. 2:1 So we must listen very carefully to the truth we have heard , or we may drift away from it .
Heb.9:26 26ἐπεὶ ἔδει, αὐτὸν πολλάκις παθεῖν, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· νυνὶ δέ, ἅπαξ, ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. 26 If that had been necessary , Christ would have had to die again and again , ever since the world began . But now , once for all time , he has appeared at the end of the age * to remove {NEQ} sin by his own death as a sacrifice .
Heb.11:6 6χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι· πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν προσερχόμενον τῷ θεῷ ὅτι ἔστιν καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν μισθαποδότης γίνεται. 6 And it is impossible to please God without faith . {NEQ} Anyone who wants to come to him must believe that God exists and that he rewards those who sincerely seek him .
1Pet.1:6 6ἐν ἀγαλλιᾶσθε· ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον ἐστὶν λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς· 6   So be truly glad . * There is wonderful joy ahead , even though you have to endure many trials for a little while .
2Pet.3:11 11τούτων οὕτως πάντων λυομένων, ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς, καὶ εὐσεβείαις, 11 Since everything around us is going to be destroyed like this , what {NEQ} holy and godly lives you should live ,
Rev.1:1 1Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ θεὸς δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάνῃ. 1:1 This is a revelation from * Jesus Christ , which {NEQ} God gave him to show {NEQ} his servants the events that must soon * take place . He sent an angel {RPT} {NEQ} to present this revelation to his {NEQ} servant John ,
Rev.4:1 1μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ φωνὴ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ᾽ ἐμοῦ. λέγων, Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα. 4:1 Then as I looked , {NEQ} I saw a door standing open in {NEQ} heaven , and the {RPT} same voice {RPT} I had heard before spoke to me like a trumpet blast . The voice said , Come up here , and I will show you what must happen after this .
Rev.10:11 11καὶ λέγουσίν μοι, Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς, καὶ ἔθνεσιν, καὶ γλώσσαις, καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς. 11 Then I was told , You must prophesy again about many peoples , {NEQ} nations , {NEQ} languages , and kings .
Rev.11:5 5καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν. καὶ εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 5 {NEQ} If anyone tries to harm them , fire flashes from {RPT} their {NEQ} mouths and consumes their {NEQ} enemies . {NEQ} This is how anyone who tries to harm them {NEQ} must die {RPT} .
Rev.17:10 10οἱ πέντε ἔπεσαν, εἷς ἔστιν, ἄλλος οὔπω ἦλθεν, καὶ ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι. 10 {NEQ} Five kings have already fallen , the sixth now reigns , and the seventh is yet to come , but {NEQ} {RPT} his reign will be brief .
Rev.20:3 3καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον. 3 {NEQ} The angel threw him into the bottomless pit , which he then shut and locked so Satan could not deceive the nations anymore until the thousand years were finished . Afterward he must be released for a little while .
Rev.22:6 6καὶ εἶπέν μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί· καὶ κύριος θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν, ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. 6 Then the angel said to me , Everything you have heard and seen is trustworthy and true . {NEQ} The Lord {RPT} God , who inspires his prophets , * has sent his {NEQ} angel to tell his {NEQ} servants what will happen soon . *